Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gümrük Birliği, en genel ifadeyle, taraflar arasındaki ticarette mevcut gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarıyla, her türlü eş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gümrük Birliği, en genel ifadeyle, taraflar arasındaki ticarette mevcut gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarıyla, her türlü eş."— Sunum transkripti:

1

2 Gümrük Birliği, en genel ifadeyle, taraflar arasındaki ticarette mevcut gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarıyla, her türlü eş etkili tedbirin kaldırıldığı ve ayrıca, birlik dışında kalan üçüncü ülkelere yönelik olarak da, ortak gümrük tarifesinin uygulandığı bir ekonomik entegrasyon çeşididir. Gümrük Birliğinin sınırları içinde malların hiç bir engellemeyle karşılaşmadan serbest dolaşımı esastır. GÜMRÜK BİRLİĞİ NEDİR?

3 TÜRKİYE 1.1.1996 TARİHİNDE AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİNE GİRMİŞTİR VE BU TARİH İTİBARİYLE ÜLKEMİZİN DIŞ TİCARET POLİTİKASI AB İLE İLİŞKİLERDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER ÇERÇEVESİNDE ŞEKİLLENMİŞTİR.

4 Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cum., Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’dan oluşan Topluluk Gümrük Alanı ile Türkiye Gümrük Alanını kapsar. Türkiye-AB Gümrük Birliğinin Gümrük Alanı

5 Sanayi Ürünleri - Sanayi Ürünleri - İşlenmiş Tarım Ürünleri Gümrük Birliği Dışındaki Ürünler -Tarım Ürünleri -Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürünleri (AKÇT)

6 Serbest Dolaşımdaki Eşya Nedir? Serbest Dolaşımdaki Eşya Nedir? Tümüyle Türkiye veya Topluluk’ta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyadır.

7 A.TR Dolaşım BelgesiNedir? A.TR Dolaşım Belgesi Nedir? Türkiye veya Topluluk’ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesi için gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen ve kapsamı eşyanın serbest dolaşımda olduğunu gösteren belgedir.

8

9 A.TR Dolaşım Belgesi EUR 1 Dolaşım Sertifikası AB Ülkeleri. Sanayi Ürünleri. İşlenmiş Tarım Ürünleri. Tarım Ürünleri. AKÇT Ürünleri STA Ülkeleri Tüm Ürünler

10 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28 Eylül 2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

11 A.TR Dolaşım Belgesi, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin iki parçası arasında doğrudan nakledilen; Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu (AKÇT) Kuran Anlaşma Kapsamı Ürünlerin Ticaretine İlişkin Türkiye ile AKÇT Arasındaki Anlaşma kapsamındaki ürünler hariç olmak üzere; işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünleri için düzenlenir.

12 - A.TR Dolaşım Belgeleri, Türkçe ve Topluluğun resmi dillerinden birinde ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri gereğince hazırlanır. -Dolaşım belgeleri yazı makinesi veya el yazısı ile doldurulur. El yazısı ile doldurulduğu zaman mürekkepli kalem ve büyük matbaa harfleri kullanılmalıdır. -Belge üzerinde silinti ve ilaveler bulunmamalı, düzeltmeler yanlışların üzeri çizilmek ve gerekirse doğruları yazılmak suretiyle yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan bütün düzeltmelerin belgeyi düzenleyen tarafından onaylanması ve gümrük idaresince vize edilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bütün düzeltmelerin belgeyi düzenleyen tarafından onaylanması ve gümrük idaresince vize edilmesi gerekir.

13 - Düzenlenen belgede belirtilen her bir maddeye sıra numarası verilir ve son kaydın hemen altına sonradan ilave yapılmamasını sağlamak üzere yatay bir çizgi çekilerek doldurulmayan kısımlar çapraz bir çizgiyle iptal edilir. - Dolaşım belgelerinde kayıtlı eşyanın tanınmalarına olanak verecek yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur. -Bu gereği yerine getirmeyen ihracatçıların düzenledikleri belge, gümrük idaresince vize edilmez.

14 İhracatçı veya kanuni temsilcisi tarafından doldurulan belgelerin gerekli işlemleri, Gümrük İdaresi ya da yetkili kuruluş tarafından belge kapsamı eşyanın Türkiye’de serbest dolaşımda olduğunu tevsik eden bilgi ve belgeler incelenmek suretiyle tamamlanır.

15 - Yeşil nüsha hariç diğer nüshalar mühürlenir ve imzalanır, - Yeşil renkli nüsha ve üç adet beyaz nüsha ihracatçıya verilir, - İade edilen bir yeşil üç beyaz nüsha ihracatın yapılacağı gümrük idaresinde vize edilir, - Bir adet beyaz nüsha Odada kalır,

16 İhraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden AB üyesi bir ülke dışındaki üçüncü bir ülkeye gideceği anlaşılan eşya için A.TR dolaşım belgesi düzenlenemez, onaylanamaz ve vize edilemez.

17 -Dolaşım belgelerinin gümrük idarelerince vize edilmesi doğrudan ihracatçı veya kanuni temsilcisi tarafından talep edilebilir. -Gümrük idareleri eşyaların serbest dolaşımda olup olmadığına ilişkin kanıt isteyebilir. -Gerekli durumda gümrük idaresi dolaşım belgesi kapsamı eşyayı muayene edebilir.

18 -Dolaşım belgelerinin bu Karar hükümlerine uygun olup olmadığını inceler, -İhraç konusu eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktar itibarıyla dolaşım belgesindeki kayıtlara uygun olup olmadığını tespit eder, -İhraç konusu eşyanın Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunup bulunmadığını belirler, -Eşyaya ait ihraç belgeleri yanında gümrük mevzuatı uyarınca nakliyeciler tarafından verilen belgeleri inceler

19 -A.TR Dolaşım Belgesinin 12 no.lu kutusuna beyanname sayı, tarihi, gümrük idaresi adını kaydederek mühürlenir, vize işlemini yapan memurun adı, soyadı, sicil numarası imza ve tarih konulur. -AB üyesi olmayan bir ülkeye yapılan ihracat için düzenlenen belgeler vize edilmez. -Yeşil nüsha ve beyaz nüsha ihracatçıya verilir, bir nüsha beyannameye eklenir, son nüsha ilgili odaya gönderilir.

20 Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal gibi nedenlerle A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmediği veya teknik nedenlerle reddi ya da özel şartlar nedeniyle, eşyanın ihracından sonra da A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir.

21 - Belgenin hata, unutulma, ihmal yada özel durumlar nedeniyle ihracat sırasında düzenlenmemiş olması, - İthalatçı ülke tarafından düzenlenen belgenin teknik nedenlerle kabul edilmemesi, - Eşyanın varış ülkesi üçüncü bir ülke iken AB üyesi bir ülke olarak değişmesi, - Eşyanın AB üyesi bir ülkeye gönderilmek üzere ihraç edilmişken AB üyesi başka bir ülkeye gönderilmesi Durumlarında A.TR dolaşım belgesi sonradan düzenlenebilir.

22 A.TR Dolaşım Belgeleri bu Kararda öngörülen şekilde düzenlenmemiş ise “teknik nedenlerle” reddedilebilir. Teknik nedenlerle kabul edilmeyen A.TR Dolaşım Belgelerinin yerine sonradan A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir.

23 Teknik nedenler; -Belgenin öngörülen bir form dışında düzenlenmesi (Örn. farklı bir renk olması) -Doldurulması zorunlu kutuların doldurulmaması -12 no.lu kutunun mühürlenip imzalanmaması, -Belgenin yetkisiz bir makam tarafından onaylanması, -Onaylanırken kullanılan mührün örneği gönderilmeyen yeni bir mühür olması, - Orijinal olmayan belge ibrazı, -5 no.lu kutuya AB üyesi ülke veya Türkiye dışında bir ülke yazılması şeklinde sıralanabilir.

24 Teknik nedenlerle reddedilen A.TR dolaşım belgeleri gerekçeleri de belirtilmek suretiyle “sonradan verilmiştir” ibareli yeni bir A.TR dolaşım belgesi alınmasını teminen gümrük idaresince ihracatçıya geri verilir. Reddedilen belgenin bir fotokopisi gümrük idaresince saklanır.

25 Belge talep edilen ihracat kapsamı eşyaya ilişkin beyanname ve eki belgelerin incelenmesi neticesinde “sonradan verilmiştir” ibareli belge ihracatçıya verilir. Sonradan düzenlenen A.TR dolaşım belgesinin 8 no.lu kutusuna “Sonradan Verilmiştir” ibaresi yazılır.

26 A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı, yetkili idare veya kuruluşa başvurarak sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir.

27 Belge ilgili kuruluş tarafından ilk belgeye uygun olarak doldurulur ve ihracatçıya verilir. Gümrük idarelerince ilgili ihracat beyannamesi ve eki belgelerle yeni dolaşım belgesi karşılaştırılır. A.TR dolaşım belgesinin 8 no.lu kutusuna “İkinci Nüshadır” ibaresi yazılır. 8 no.lu kutuya ilk belgenin sayısı ve tarihi de yazılır.

28 -A.TR Dolaşım Belgesinin, ihracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir. - Eşyanın süresi içinde gümrüğe arz edilmiş olması durumunda 4 aylık süreden sonra da belge kabul edilebilir.

29 “Sonradan verilmiştir” ibareli belgelerin vize tarihi düzenlendikleri tarihtir. “Basitleştirilmiş Usul” kapsamında düzenlenen belgeleri fiili ihraç tarihi 12 no.lu kutuya yazılır. “İkinci Nüshadır” ibareli belgelerin vize tarihi ilk belgenin vize tarihidir. A.TR Dolaşım Belgelerinin İbraz Süresi

30 Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak Müsteşarlıkça “Onaylanmış İhracatçı” yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişilere, gümrük idareleri ya da bu idarelerce yetki verilen kuruluşlar tarafından düzenlenip, gümrük idaresine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan, A.TR Dolaşım Belgeleri düzenleme yetkisi verilebilir Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak Müsteşarlıkça “Onaylanmış İhracatçı” yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişilere, gümrük idareleri ya da bu idarelerce yetki verilen kuruluşlar tarafından düzenlenip, gümrük idaresine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan, A.TR Dolaşım Belgeleri düzenleme yetkisi verilebilir.

31 Onaylanmış İhracatçı” Yetkisi; “ Onaylanmış İhracatçı” Yetkisi; -Sık sık A.TR dolaşım belgesi düzenlenmesi gereken sevkıyat yapan, -Eşyanın serbest dolaşımda olduğuna ilişkin her türlü teminatı gümrük idaresine veren, -Gümrük Kanunu 71’inci maddeye istinaden vergi ve gümrük suçu işlemeyen, -Gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine olanak veren kayıtlara sahip olan, gerçek ve tüzel kişilere verilir.

32 Basitleştirilmiş işlem usulleri aşağıdaki şekillerde uygulanır -A.TR Dolaşım Belgesinin "Gümrük Vizesi" sütunu gümrük idaresi tarafından idarenin damgası basılmak, imza ve kaşe konulmak suretiyle fiili ihracattan önce onaylanarak ihracatçıya verilir. -İhracatçılar tarafından yaptırılan ve Müsteşarlıkça verilen onaylanmış ihracatçı yetki numarasını içeren özel mühür, ihracatçı tarafından A.TR Dolaşım Belgelerinin "Gümrük Vizesi" sütununa basılarak vize işlemi yapılır.

33 Onaylanmış ihracatçının özel damgasını taşıyan A.TR Dolaşım Belgeleri Müsteşarlıkça usul ve şartları belirlenmek kaydıyla, önceden belirlenmiş matbaalara bastırılarak kullanılabilir. Her iki şekilde de ihracat tarihi ihracatçı tarafından dolaşım belgesinin (12) numaralı "Gümrük Vizesi" sütununda belirtilir. Basitleştirilmiş İşlem Usulü

34 - Basitleştirilmiş işlemlerden yararlanmak için müracaat formu ve taahhütname doldurularak Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğüne) başvurulur. - Onaylanmış ihracatçıya verilen yetki belgesinde, yararlandırılacak basitleştirilmiş işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirtilir.

35 Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilen yetki belgesinde; -Varsa belgelerin ön tasdikinden sorumlu gümrük idaresi, -Onaylanmış ihracatçının söz konusu belgelerin kullanıldığını kanıtlama şekli, - Bu Kararın 20 nci maddesinin (b) bendi hükümlerinde belirtilen durumlarda bu Karar çerçevesinde sonradan kontrol taleplerini sonuçlandıracak gümrük idaresi, belirtilecektir. belirtilecektir. Basitleştirilmiş Usul Başvurusu

36 Onaylanmış ihracatçıların bu Karardaki hükümlere aykırı hareket etmeleri ya da verilen yetkide öngörülen şartlara uymamaları ya da bu Karar’da belirtilen koşulların ortadan kalkması veya sonradan kaybedilmesi halinde, cezai hükümler saklı kalmak üzere verilen yetki Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) geçici olarak geri alınabilir veya iptal edilebilir.

37 İthalat sırasında gümrük idaresi; - A.TR’nin üzerindeki ihracatçı ülke gümrük mühürünü, - A.TR’nin süresini, - Fatura ve diğer belgelere uygunluğunu Kontrol eder. Şüphe halinde A.TR “Kontrol İstemi” ile Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.

38 İthalat anında ibraz edilememiş A.TR Dolaşım Belgesi kapsamı eşyaya tercihli rejim uygulanmaz ve kanuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler kesin olarak tahsil edilir. Süresi içerisinde belgenin ibrazı halinde gümrük vergisi tutarı iade edilir.

39 İthalatçı ülke gümrük idaresi, ihracatçı ülke gümrük idaresince verilen A.TR Dolaşım Belgelerinin gerçekliği veya eşyaya ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında makul bir şüphesi olduğunda veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol sonucunda anılan belgeleri sonradan kontrol talebi ile 30 uncu madde hükümleri çerçevesinde vizeyi yapan ihracatçı ülke gümrük idaresine gönderir.

40 Sonradan kontrol talep etmek için A.TR’nin arka tarafındaki 14 no.lu bölüme; - Kontrolü talep eden gümrük idaresi adı, adresi, - Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih Yazılarak mühürlenir ve imzalanarak onaylanır.

41 Sonradan Kontrol ilgili belgeler üzerinden yapılarak işlem A.TR’nin arkasında yer alan 15 no.lu kutunun; - Uygun olan hanesine X işareti konulmak, - Gümrük idaresinin adı ve kontrol tarihi yazılmak, - Mühür, imza ve kaşe konulmak Suretiyle tamamlanır.

42 Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke gümrük idaresi, kontrol sonucundan en geç on ay içerisinde haberdar edilir. Sonradan kontrol talebine on ay içerisinde cevap alınamaması veya yeterli bilginin bulunmaması halinde, ithalatçı ülke gümrük idareleri, söz konusu eşyaya gümrük birliği hükümlerinin uygulanmasını reddedebilir.

43 - Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından diğer parçasına yolcu beraberinde getirilen ticari nitelikte olmayan eşya - Ambalajları veya refakat belgeleri üzerinde; eşyanın serbest dolaşım şartlarına uymadığını gösterir ihraç ülkesi yetkili makamları tarafından yapıştırılan, EK-III’te yer alan örneğe uygun sarı etiketi bulunmayan ve doğrudan doğruya posta yoluyla gönderilen posta kolileri dahil eşya,

44 İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"Gümrük Birliği, en genel ifadeyle, taraflar arasındaki ticarette mevcut gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarıyla, her türlü eş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları