Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TELAFİ EDİCİ VERGİ Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın DİR kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü olarak AB üyesi ülkelere,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TELAFİ EDİCİ VERGİ Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın DİR kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü olarak AB üyesi ülkelere,"— Sunum transkripti:

1 TELAFİ EDİCİ VERGİ Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın DİR kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü olarak AB üyesi ülkelere, Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf olan ülkelere ihraç edilmesi halinde, ithal edilen eşya ile ilgili vergi ihracat sırasında ödenir. (Beyan usulüne tabidir.) 1

2 Telafi Edici Vergi Tercihli ticaret kapsamında yapılacak ithalatların da aynı belgeler eşliğinde yapılması gerekmektedir. (Örn: AT'den yapılan tarım ürünü ithalatında, firma tarafından EUR.1 tevsik edilmemişse bu ürün, AT'ye üye ülkeler menşeli olsa dahi tercihli vergi uygulamasından yararlandırılmaz.Gerek ithalat esnasında gümrük idarelerince teminat alınırken, gerekse İBGS'ce taahhüt kapatmada varsa TEV hesaplanırken, Dahilde İşleme Rejimi açısından üçüncü ülke menşeli bir ürün olarak kabul edilir.) 2 2

3 Tercihli Ticaretten Yararlanma
Tercihli vergi uygulamasına baz teşkil menşe ispat belgelerini düzenleyebilmek için, sözkonusu ürünün ilgili ihraç ülkesi ile imzalanan anlaşma ekinde yer alması ve menşe kazanmasına ilişkin anlaşmada yeralan menşe kazanma kriterlerini sağlaması gerekmektedir. 3 3

4 Telafi Edici Vergi Tarım Ürünleri : İthalat Rejimi Kararının I ve IV sayılı listelerinde yer alan ürünlerdir.(1-24 Fasıllar) Sanayi Ürünleri: İthalat Rejimi Kararının II sayılı listesinde yer alan ürünlerdir. İşlenmiş Tarım Ürünleri : İthalat Rejimi Kararının III sayılı listesinde yer alan ürünlerdir. 4 4

5 Telafi Edici Vergi Tercihli ticaret, A.TR Dolaşım Belgesi veya menşe ispat belgeleri (EUR.1 Dolaşım Sertifikası, EUR-MED Dolaşım Sertifikası, EUR-MED fatura beyanı veya fatura beyanı) eşliğindeki ihracatta geçerlidir. 5

6 Tercihli Ticaretten Yararlanma
ATR Dolaşım Sertifikası : Sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin AT’a ihracatında. EUR-1 Dolaşım Sertifikası veya Fatura Beyanı : Tarım ürünlerinin ve AKÇT ürünlerinin AT’a ihracatında, STA imzalanan ülkelere, bu Anlaşma kapsamı ürünlerin ihracatında, PAMK’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında. EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı PAAMK’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında. 6

7 Telafi Edici Vergi Tercihli Ticarete konu ürünler için geçerlidir.
Tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgeleri talep edilmemişse, bu şekilde yapılan ihracatta TEV tahsilatı aranmaz. Tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden A.TR dolaşım belgesinin veya menşe ispat belgelerinin usulüne uygun bir şekilde düzenlenmemesi ya da düzenlenmemesi gerektiği halde düzenlenmesi durumunda, ilgili eşyanın ihracatın yapıldığı ülkede tercihli rejimden yararlanmadığının tespiti kaydıyla, bu şekilde yapılan ihracatta TEV tahsilatı aranmaz. 7

8 Telafi Edici Vergi İthalatın yapıldığı menşe ülke ile ihracatın yapıldığı ülke aynı ise TEV aranmaz. İthalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı menşe (kaynak) ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesi aynı ise, girdi ve nihai ürüne bakılmaksızın TEV tahsilatı aranmaz. İthalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı menşe (kaynak) ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesi PAMK’a taraf ülkeler arasında ise, TEV tahsilatı aranmaz. (AT ile Türkiye arasında tarım ürünleri ticaretinde bu hüküm işlemez.) İthalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı menşe (kaynak) ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesi PAAMK’a taraf ülkeler arasında ise, TEV tahsilatı aranmaz. 8

9 Telafi Edici Vergi DİR kapsamında ülkemizde doğmuş ve büyütülmüş canlı hayvanlar ile avlanma ve balıkçılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler ve bunlardan elde edilen ürünlerin menşe ispat belgesinin eşliğinde, AT’a üye ülkeler ve/veya STA imzalanmış bir ülkeye ihracatında; bu ürünlerin elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin verginin tahsili aranmaz. 9

10 Telafi Edici Vergi Elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli eşya kullanılan ve AT’a üye ülkelere ihraç edilen her türlü harp araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar için Telafi Edici Vergi aranmaz. 10

11 Telafi Edici Vergi DİR kapsamındaki ihracatın, menşe ispat belgeleri eşliğinde PAMK’a taraf ülkelere yapılması durumunda; işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan PAMK’a taraf olmayan ülke menşeli eşyaya ilişkin İthalat Rejiminde belirtilen oranda vergi ödenir. 11

12 Telafi Edici Vergi DİR kapsamındaki ihracatın, menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura beyanı) eşliğinde Fas, Suriye, Tunus veya Mısır’a yapılması durumunda; işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin verginin tahsili aranmaz. 12

13 Telafi Edici Vergi AKÇT kapsamı ürünler, Türkiye ile AKÇT arasında AKÇT ‘nu kuran anlaşmanın yetki alanına giren ürünlerin ticareti ile ilgili antlaşmada ( ) belirtilen ürünlerdir. Örn;çelik saç. AT üyesi ülkeler aynı zamanda ülkemiz ile AKÇT anlaşmasına taraf olan ülkelerdir. 13 13

14 Telafi Edici Vergi AKÇT ürünlerine ilişkin liste genellikle her yıl güncellenmekte olup e-adresinden girildiği takdirde menşe şube müdürlüğü başlığı altında görülebilmektedir.  Bu ürünlerin ihracatında esas olarak menşe ispat belgeleri  kullanılmaktadır.( AT’ na ihracatta EUR. 1) 14 14

15 Telafi Edici Vergi Sanayi ürünleri ise ; işlenmiş tarım ürünleri,tarım ürünleri ve AKÇT kapsamı dışındaki ürünleri kapsar.Ancak unutulmaması gereken, AKÇT ürünlerinin de AT dışındaki ülkelere ihracatında sanayi ürünleri gibi değerlendirileceği hususudur. AT’na ihracatta sanayi ürünleri için düzenlenmesi gereken belge ise ATR.1 belgesidir.Bu ürünlerin ihracatında menşe belgeleri dikkate alınmamaktadır.Ürünün menşeinden çok serbest dolaşımda olması önemlidir. Diğer STA ülkeleri için de ATR.1 belgesi bir anlam ifade etmemektedir. 15 15

16 Telafi Edici Vergi 1/1/2007 tarihinden itibaren tescil edilen ihracata ilişkin GB’ler açısından, tarım ürünlerinin menşe ispat belgeleri eşliğinde ve elde edilmesinde tarım ürünü kullanılan sanayi ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT’ye yapılacak ihracatında TEV, İthalat Rejimi’nde belirtilen vergi oranı kadardır. 16 16

17 Telafi Edici Vergi Üçüncü ülke menşeli tarım ürünü girdisi kullanmak suretiyle üretilen İşlenmiş Tarım Ürününün A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT’ye ihracatında TEV alınmamaktadır. Ancak, 1/1/2007 tarihinden itibaren tescil edilen ihracata ilişkin GB’ler açısından, belirlenen tarife kotaları çerçevesinde , İşlenmiş Tarım Ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT’ye yapılacak ihracatında TEV, İthalat Rejimi’nde belirtilen vergi oranı kadardır. 17 17

18 TELAFİ EDİCİ VERGİ YATIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1) Telafi edici vergi (TEV), ilgili ihracat beyannamesi (GB) tescil tarihinde yatırılmalıdır.GB tescil tarihinden 1 gün sonrasında dahi yatırılan TEV’lerde de gecikme zammı doğmaktadır. Bu itibarla, TEV’in ihracat beyannamesinin tescil tarihinde yatırılmasına azami özen gösterilmelidir. Eğer tescil tarihinden sonra yatırılıyorsa, gecikme zammı sayılı Kanun uyarınca yatırılmalıdır. 18 18

19 TELAFİ EDİCİ VERGİ YATIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
2) Yatırılması gereken TEV hesaplamasında, ithalat beyannamesindeki CIF USD birim fiyatı, ihracat beyannamesi tarihindeki ithalat vergi oranı ve ihracat beyannamesi tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınmalıdır. 19 19

20 TELAFİ EDİCİ VERGİ YATIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
3) İthalat beyannamesindeki miktardan fazla miktar için TEV yatırılmamalıdır. 20 20

21 TELAFİ EDİCİ VERGİ YATIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
4) İhracat beyannamesi muhteviyatı üründe kullanılan ithal girdi miktarından fazla (ithalat miktarı hesaplanırken, sarfiyat hesabına varsa fire dahil edilir.) miktar için TEV yatırılmamalıdır. 21 21

22 TELAFİ EDİCİ VERGİ YATIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
5) Firma, belge taahhüt hesabının kapatılması için İBGS’ye müracat ederken 2006/12 sayılı tebliğ eki olan EK-8 de yeralan “ TEV Tablosu” nu da ibraz etmelidir. 22 22


"TELAFİ EDİCİ VERGİ Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın DİR kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü olarak AB üyesi ülkelere," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları