Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi"— Sunum transkripti:

1 İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

2 Programın Amacı Nedir? Yeni bilgiler üretilmesi,
Bilimsel yorumların yapılması, Teknolojik problemlerin çözümlenmesi için, bilimsel esaslara uygun olarak, yurtiçinde* yapılan projeleri desteklemektir. * Yurtdışından araştırmacı da projede yer alabilmektedir. Not: Projelerin uzun soluklu olması tercih edilmektedir. Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

3 Kimler Projede Yer Alabilir?
Proje yürütücüsü, Araştırmacılar, Danışmanlar, Bursiyerler Projede yer alabilirler. Not: Görev alınabilecek proje sayısı konusunda limitler bulunmaktadır.

4 Kimler ‘Proje Yürütücüsü’, ‘Araştırmacı’ veya ‘Danışman’ Olabilir?
Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların; Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.) Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler, PTİ almamak şartıyla  proje ekibinde araştırmacı veya danışman olarak görev alabilirler. Ancak, emeklilerin, proje yürütücüsü olarak görev alabilmeleri için tam zamanlı olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir.

5 Kimler ‘Proje Yürütücüsü’, ‘Araştırmacı’ veya ‘Danışman’ Olabilir?
Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır. Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.) Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar. Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

6 Kimler ‘Bursiyer’ Olabilir?
Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" bursiyer olarak görev alabilirler. Doktoralı olup herhangi bir kurum/işyerinde çalışmayan, 40 yaşını doldurmamış olan ve doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması koşulunu sağlayan kişiler ise doktora sonrası bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler. Not: TÜBİTAK - BİDEB bursu alanlar; projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilirler. TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanlar ise, ikinci bir projede bursiyer olarak görev alamazlar.

7 Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz?
Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim ve Başhekim Yrd., Genel Müdür ve Genel Müdür Yrd., TÜBİTAK’ta görevli olan Grup Yürütme Komitesi ve Danışma Kurulu üyeleri, başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz, ancak en fazla 2 projede araştırmacı olabilirler.

8 Yurtdışından Araştırmacı Olarak Projede Görev Alma Koşulları Nelerdir?
Desteklenen projelerde, her ziyarette yol dahil 30 gün veya daha uzun sürelerle projede görev almak şartıyla, yurtdışında ikamet eden yabancı/TC uyruklu araştırmacılar, yasal yükümlülükleri projenin yürütüldüğü kuruluşa ait olmak üzere araştırmacı olarak görev alabilirler. Projede görev alacak yurtdışı araştırmacının, ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı kaldığı projenin bir bölümünü proje ekibiyle ülkemiz kurumlarında yürütecek ve yönlendirecek nitelikte olması gerekmektedir. Söz konusu araştırmacıların geliş-gidiş seyahat masrafları ve projede görev aldıkları döneme ait, yurtdışında aldıkları tam zamanlı aylık brüt ücretlerinin %50’si kadarı projeden hizmet alımı olarak karşılanır. Araştırmacının kendi ülkesinde almakta olduğu aylık ücretin % 50’sinin, Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen ”Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı” kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücretin altında olması durumunda, Konuk Bilim İnsanı Destekleme programı kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücret esas alınır. Bu şekilde gelecek olan araştırmacılar TÜBİTAK tarafından desteklenen birden fazla projede görev alabilir ancak bir projeden ücret alabilirler. Bir projede görev alacak yurtdışı araştırmacının sayısı bir kişi ile sınırlıdır. Söz konusu araştırmacılara yapılacak ödemeler, programın destek limitinin dışında tutulur.

9 Başvuru Tarihleri Senede 2 dönem başvuru alınmaktadır yılı başvuruları için son tarihler: I. Dönem: Online: 8 Mart 2013 Baslılı Kopya: 15 Mart 2013 II. Dönem: Online: 6 Eylül 2013 Basılı Kopya: 13 Eylül 2013 Başvurular, elektronik olarak adresinden yapılacaktır. NOT: Basılı olarak gönderilmesi gereken belgelerin en geç son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, aşağıda belirtilen iletişim adresine ulaştırılmış olması gerekmektedir. İletişim Adresi: TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tunus Cad. No: Kavaklıdere-ANKARA

10 Proje Bütçesi 2013 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık TL’dir. İstenen burs miktarlarının toplamı aylık TL’den fazla olamaz. Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

11 Başvuru Formları Elektronik Başvuru Çıktısı Başvuru Formu
Hak Sahipliği Beyan Formları (Elektronik başvuru sonunda sistem tarafından oluşturulacaktır) Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu (Tekrar sunulan proje önerileri için) Proje ekibinde yabancı araştırmacı bulunuyorsa Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara PTİ Ödenebileceğine Dair Onay Belgesi Yurtdışı Araştırmacı Bilgi Formu (Eğer gerekli ise) Etik Kurul Onay Belgesi (Eğer gerekli ise) Etik Kurul Başvuru Belgesi kabul edilmeyip Etik Kurul Onay Belgesi’nin aslının son başvuru tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Yasal/Özel İzin Belgesi (Eğer gerekli ise) Feragat Formu (Eğer gerekli ise) Destek Mektupları (Eğer gerekli ise)

12 Başvuru Sırasında Neler Dikkat Etmek Gerekir?
Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması, Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir. KKTC’den yapılan başvurularda proje yürütücüsünün KKTC, araştırmacıların ise Türkiye Cumhuriyeti ya da KKTC sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekmektedir.) Başvurunun ön değerlendirmeye alınabilmesi için, hem elektronik hem de basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar TÜBİTAK’a ulaştırılması, elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığından ve doğru belge olduğundan emin olunması, Basılı kopya olarak gönderilmesi gereken Proje Kapak Sayfası ile Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarının, elektronik başvuru esnasında girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan ‘Elektronik Başvuru Çıktısı’ olması, Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarında; proje yürütücüsü, araştırmacılar, öneren kuruluş ve destekleyen diğer kuruluş yetkilisi imzalarının tam ve orjinal olması, imzaların mavi renkli kalemle atılması, Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının, diğer kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısının imzasının olması,

13 Başvuru Sırasında Neler Dikkat Etmek Gerekir?
Elektronik başvuru esnasında girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan ve basılı kopya olarak gönderilmesi gereken Hak Sahipliği Beyan Formunun tüm proje ekibi tarafından imzalanması, imzaların orjinal olması ve mavi renkli kalemle atılması (Söz konusu form, proje ekibinin sadece proje yürütücüsünden oluşması durumunda dahi imzalanacaktır), Elektronik olarak gönderilmesi gereken başvuru formunun istenilen formatta hazırlanması ve Türkçe doldurulmuş olması (İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayınlar hariç), Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının eksiksiz doldurulması ve projeyi değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermesi, Elektronik başvuruda ARBİS özgeçmişlerinin kullanılacak olması sebebi ile ARBİS’teki bilgilerin güncellenmesi, Alınması talep edilen makine-teçhizatlardan herhangi birinin toplam fiyatının, KDV ve diğer tüm vergiler dahil (yurt dışı alım durumunda diğer masraflar dahil) TL’nin üzerinde olmaması, TL’yi aşması halinde aşan kısmın başka bir kurum/kuruluş tarafından destekleneceğini belirten bir resmi yazı olması, tek bir sistemin parçası oldukları halde ayrı ayrı yazılan cihazların birleştirildiğinde toplam fiyatının TL’yi aşmaması, Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların mutlaka olması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkan veren ayrıntıda liste verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur),

14 Başvuru Sırasında Neler Dikkat Etmek Gerekir?
Proje yürütücüsü olarak aynı dönemde aynı programa birden fazla proje başvurusunda bulunulmaması, Aynı proje önerisi ile aynı dönemde birden fazla programa başvuru yapılmaması (Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde ilk başvuru dikkate alınır, diğer proje başvurusu değerlendirmeye alınmayarak iade edilir.), Proje yürütücüsü ve araştırmacılar için yukarıda belirtilen "Projelerde Görev Alabilme Limitleri"nin aşılmamış olması (KKTC’den sunulan proje önerileri hariç), Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve desteklenmesi uygun bulunmadı ise Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu’nun doldurularak hem elektronik hem de basılı kopya olarak gönderilmesi ve formun panel raporunda belirtilen değişiklik ve düzeltmeleri içermesi, Projenin yurt dışı alan çalışması olmaması, Proje ekibinde yer alan kişilerin benzer içerikli projelerinin yürürlükte/sonuçlanmış olmaması, Projenin araştırma projesi kriterlerine uygun olması, Projenin altyapı oluşturmaya yönelik bir proje olmaması,

15 Proje Değerlendirme Süreci

16 Proje Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?
Özgün Değer Yöntem Yapılabilirlik Proje Ekibi Altyapı ve Ekipman Yaygın Etki Kariyer Geliştirme Potansiyeli ve Yaygın Etkisi Bilimsel İşbirliğinin Önemi ve Yaygın Etkisi Çağrı Programı Amaç ve Hedeflerine Katkısı Detaylı bilgi için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz:

17 Proje Başvurusu Sırasında Kullanılacak Kaynaklar
1001 Destek Programı Yönetmeliği Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar

18 TÜBİTAK İletişim Bilgileri
Telefon numaraları ( ) /2301 veya 3336 (Proje Ekibi ve Proje İçeriği ile İlgili Sorunlar) ( ) /1174 veya 1177 (Bütçelendirme ve Bütçe Tablosu ile İlgili Sorunlar) ( ) /2389 veya 4535 (Gönderilmesi Gereken Belgeler ile İlgili Sorunlar) ( ) /4535 veya 1551 (Elektronik Başvuru ile İlgili Temel Sorunlar) Faks : E-posta:


"İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları