Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RECEP DEMİRCİ JEOLOJİ YÜK. MÜH.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RECEP DEMİRCİ JEOLOJİ YÜK. MÜH."— Sunum transkripti:

1 RECEP DEMİRCİ JEOLOJİ YÜK. MÜH.
DENİZLİ VALİLİĞİ BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ İMAR PLANLARINA ESAS JEOLOJİ VE JEOTEKNİK ETÜT RAPORU VE EKLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR RECEP DEMİRCİ JEOLOJİ YÜK. MÜH.

2 BÖLÜM-1 RAPOR FORMATI VE İÇERİĞİ
Yerleşim amaçlı (imar planı, mevzi plan, toplu konut, turistik tesis vs.) mühendislik jeolojisi etütlerinde uyulacak esaslar ile bu etütler sonucu hazırlanacak raporlarda bulunması gereken bilgiler aşağıda ana başlıklar altında açıklanmıştır. Genel olarak yerleşim amaçlı etütler 2 ana grup altında toplanmıştır. 1-Gözlemsel tespit sonuçlarına dayalı olanlar 2-Sondaj gerektiren etütler Hangi amaçla olursa olsun tamamlanmış etüt sonucu hazırlanacak raporlar aşağıdaki şekilde takdim edilecektir. A-RAPOR Rapor spiral, dosya vs. şekilde ciltlenmiş olacaktır. Fotokopi ile çoğaltılmış raporlarda her sayfada paraf olmalı ve rapor sonunda rapor sahibinin imzaları bulunmalıdır. Ekler rapor kapağından taşmayacaktır

3 B-EKLER Harita çalışmaları kuzey esas alınarak orijinaller üzerinde yapılmış olacak ve bunlardan çekilmiş ozalitler eklenecektir. Ozalit üzerine herhangi bir işlem kabul edilmeyecektir. Ekler rapor kapağından taşmayacak şekilde ve usulüne uygun normda katlanmış olacak veya fazla olması halinde cep içinde verilecektir. Çok yönlü çalışmanın yapıldığı her yerde (eğim haritası, mühendislik jeolojisi haritası, yerleşime uygunluk haritası,vs.) birden fazla harita kullanılarak Haritalamada ve diğer konularda alışılmış semboller kullanılacak ve ayrıntılı lejant konulacaktır. Haritalarda yatay ve düşey koordinatlar kesinlikle bulunacaktır. Çalışma alanının köşe koordinatları tablo halinde verilecektir. Jeoloji ve mühendislik jeolojisi haritalarında birimler ve sınırları , gözlem noktaları ve bu noktalardan elde edilmiş süreksizliklere ait ölçümler (tabaka, eklem, eklem takımları, fay, vs.,) yerleri haritada belirtilmiş olacaktır. Kaya türlerinin yaygın olduğu yerlerde süreksizliklere ait ölçüler 1 hektarlık alan içinde 10’dan az olmayacaktır. Haritalar arasında sınır ve sembol uyuşmazlığı olmayacaktır. Yer altı suyu varlığının 10 m. ‘den az olması halinde betona zararlı etkisinin olup olmadığı hususundaki laboratuar raporu da eklenmiş olacaktır.(Sarayköy,Çardak, Bozkurt. vb) Eğim haritasında eğim sınırlarının limitleri litoloji ve topoğrafik eğim göz önüne tutularak açıklayıcı tablo halinde verilecektir.

4 C-RAPORUN DÜZENLEMESİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
Raporda firma kaşesi ve düzenleyenin adı soyadı, unvanı ve imzası bulunacak. Tüm eklere hazırlayanların adı soyadı yazılacak ve imzalanacak. Raporlar Belediye sınırları içinde yapılıyorsa 5 nüsha, Bayındırlık iskan müdürlüğü görev kapsamında olan yerlerde 4 nüsha olarak düzenlenecek. Raporlar T.M.M.O.B. Jeoloji Mühendisliği odasından sicil durum belgesi alınacak, (Tasdik edenin adı soyadı ve imzası bulunacaktır.) Raporlar bir dilekçe ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne verilecektir. (Başvuruda rapor tek nüsha olabilir.) Çalışılan sahalar Belediye sınırları içinde ise ilgili belediyesinden, dışında ise Valilik (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nden) ön izin belgesi alınacaktır. Bunların dışında Organize Sanayi Bölgesi veya Özel Çevre Koruma Kurumu vb. sınırlarında ise ilgili kurumlardan izin belgesi alınacaktır.

5 D - GÖZLEMSEL ETÜT RAPORU İÇERİĞİ Büro ve arazi çalışmalarının tamamlanmasından sonra elde edilen bilgiler aşağıda belirtilen başlıklar altında toplanacaktır. I-AMAÇ VE KAPSAM II-İNCELEME ALANININ TANITILMASI-ÇALIŞMA METODLARI III-COĞRAFİ KONUM VE MORFOLOJİ IV-İMAR PLAN DURUMU V- JEOLOJİ V.1-Genel Jeoloji ve Tektonik V.2-İnceleme Alanının Jeolojisi VI-ZEMİN VE KAYA TÜRLERİNİN JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ VI.1-Zeminler 1-a İnce Taneli Zeminler ve Sıvılaşma Durumu 2-b İri Taneli Zeminler VI.2-Kaya Zeminler VII-SU DURUMU VII.1- Yerüstü Suları VII-2- Yeraltı Suları VIII-AFET DURUMU VIII-1 Kitle Hareketleri VIII-2 Deprem Durumu IX-İNCELEME ALANININ YERLEŞİME UYGUNLUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ IX-Uygun Alanlar(UA) IX-Önlemli Alanlar(ÖA) IX-Jeoteknik Etüt Gerektiren Alanlar(JEGA) IX-Uygun Olmayan Alanlar(UOA) X-SONUÇ VE ÖNERİLER

6 E – EKLER 1-LOKASYON (YER BULDURU)HARİTASI(1/25.000)Bayındırlık veya Belediye onaylı 2-İMAR PLANI veya KADASTRO PAFTASI (varsa) 3-BÖLGENİN JEOLOJİ HARİTASI(1/ /100000) 4-İNCELEME ALANININ JEOLOJİK veya MÜHENDİSLİK JEOLOJİ HARİTASI (1/1000-1/2000 ölçekli VALİLİK TASTİKLİ Halihazır harita üzerinde) 5-EĞİM HARİTASI (1/1000-1/2000 İlgili Kurumca Onaylı Halihazır harita 6-JEOLOJİK KESİTLER (1/1000-1/2000 ölçekli) ve Gözlem Çukur Kesiti 7-SONDAJ LOKASYON HARİTASI-LOG (varsa) * 8-LABORATUVAR DENEYLERİ veya ANALİZLERİ 9-KUYU KORELASYON PROFİLLERİ * 10-YERLEŞİME UYGUNLUK HARİTASI *Sondajlı Çalışmalarda Aranır.


"RECEP DEMİRCİ JEOLOJİ YÜK. MÜH." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları