Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporları Uygulamaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporları Uygulamaları."— Sunum transkripti:

1 Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporları Uygulamaları

2 Bakanlığımız Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 09. 08
Bakanlığımız Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısında; 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren mikrobölgeme raporları dahil kıyı ve karadaki her tür ve ölçekteki planlara esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının onaylanması işi Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

3 Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporları Uygulamaları
-Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar -İl Müdürlüğümüze Sunulacak Olan Jeolojik-Jeoteknik Raporlarda Bulunması Gereken Belgeler -Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporların Hazırnlamasında Uyulacak Esasları Düzenleyen Genelge ( no.lu Genelge) - Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları Komisyon Onay Şablonu Yılı İçerisinde İl Müdürlüğüzce Onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları

4 Dikkat Edilecek Hususlar
Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

5 İMAR PLANI YAPIMINA ESAS JEOLOJİK, JEOLOJİK-JEOTEKNİK
RAPORLARIN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Bu şartnamenin amacı; Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı ve tarih ve sayılı genelgeleri gereği hazırlanacak “İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik, Jeolojik-Jeoteknik Raporların” hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek olup söz konusu raporların hazırlanmasında aşağıdaki hususlara mutlaka uyulacaktır.

6 Bu özel şartnamede; İdare: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü, Rapor: İmar Planı Yapımına Esas Jeolojik, Jeolojik-Jeoteknik Raporlarını, Komisyon: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2011/9 sayılı genelgesine göre, raporların incelenmesi amacı ile oluşturulmuş Komisyonu, İfade eder. Buna göre; 1) Plan yapımına esas olmak üzere hangi formatta rapor hazırlanacağı EK-1 tablodan ( tarih ve sayılı genelge eki) istifade ederek Onay Makamının (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) görüşü alınmak sureti ile tespit edilecektir. 2) Raporlar, Komisyonca incelendikten sonra rapor sahibi tarafından çoğaltılacaktır. Spiral vb. şekilde dağılmayacak şekilde ciltlenecektir. Yerleşime uygunluk değerlendirmesinde “Yerleşime Uygun Olmayan Alan” içeren raporlar 8 (Sekiz) takım, “Yerleşime Uygun Alan” ve “Önlemli Alan” içeren raporlar ise 6 (Altı) takım rapor tanzim edilecektir.

7 3) Rapor ve ekleri PDF, haritalara ilişkin her türlü ekler NET CAD ortamında olacak şekilde CD’ye kopyalanmış olarak İdareye teslim edilecektir. 4) Kullanılan tüm haritalar ilgili idarece onaylanmış olacak ve sayısal ortamda verilmiş olacaktır. Sayısal haritaların olmadığı durumlarda ise tarayıcı ile taranarak koordinatlandırılmış olarak idareye teslim edilecektir. Büyük ölçekli haritaların koordinatları TUTGA (Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı) sisteminde olmalıdır. 5) Sondaj yerleri ile jeofizik çalışmaların nerelere yapılacağı İdare elemanlarının mahallinde yapacakları inceleme sonucu belirlenecektir. Bu amaçla da varsa tesislerin yapılacağı yere ait vaziyet planının da İdareye ibrazı gerekmektedir.

8 6) Sondaj derinlikleri 15. 00 m. den az olamayacaktır
6) Sondaj derinlikleri m.den az olamayacaktır. Kaya zemine denk gelen sondajlarda zeminde 3.00 m. ilerleme sağlanacaktır. Sondaj kuyuları mutlaka borulanacaktır. 7) Alınan her türlü el ve sondaj numuneleri üzerinde labratuvar deneyleri yapmak gerekliliği hâsıl olduğunda, mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 2005/33 sayılı “Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Formatı” başlıklı genelgesine uyulmak sureti ile deneyler yapılacak ve/veya yaptırılacaktır. 8) Sahada yapılan bütün sondaj, jeofizik çalışmalar ve ölçüm vb. noktaları ve hatların koordinatları raporda tablolar halinde belirtilmeli ayrıca haritalar üzerine işlenmelidir.

9 9) Yapılan çalışmaların yansıtıldığı haritalar (Eğim Haritası, Mühendislik Jeolojisi Haritası, Yerleşime Uygunluk Haritası, Jeofizik Harita, … vs.) karmaşıklığın önlenmesi amacı ile ayrı haritalar olarak hazırlanır. Ancak uygun şartların sağlandığı alanlarda idarenin bilgisi ve onayı dâhilinde bazı haritalar birleştirilebilir. 10) Hazırlanan raporlarda konu başlıklarının açıklanmasında tarih ve sayılı genelgenin Ek – 2’de belirtilen hususlara uyulacaktır. 11) Rapora ait eklerin hangi ölçekte hazırlanacağı ilgili formatlarda belirtilmiş olup, belirtilen ölçeklerin dışında hazırlanan ekler kabul edilmeyecektir.

10 12) Raporlar hem jeoloji, jeofizik ve inşaat (Önlem projesi içeren raporlarda) mühendisleri tarafından müştereken imzalanacak ve bağlı oldukları meslek odalarına onaylattırılacaktır. Meslek odalarından alınacak “Sicil Durum Belgesi’de” rapora eklenmiş olacaktır. Ayrıca raporun bütün sayfaları paraflanacak ve ekleri de hazırlayanlar tarafından kaşelenerek imzalanacaktır. Resmi Kurumlar tarafından hazırlanan raporlar sadece hazırlayanlarca imza ve paraflanacaktır. Ekler rapor kapağından taşmayacak şekilde ve usulüne uygun normda katlanmış olarak konulacaktır. Eklerin fazla olması halinde haritalar cep veya ayrı klasörler içinde rapora eklenebilecektir.

11 13) Rapor yazımında; yazı tipi “Times New Roman” karakteri ve “12’lik” yazı tipi olacaktır.
14) Rapor sayfası; soldan, sağdan, üst ve alt’dan 2.50 cm. olacak şekilde kenar boşluğu bırakılacaktır. 15)Tadilata ilişkin olarak hazırlanan raporlarda plan tadilatı yapılacak bölgeyi gösterir.Belediyesinden ve/veya İl Özel İdaresince tasdikli plan örneği mutlaka rapora eklenecektir. 16)Döner sermeye ücretinin yatırıldığına dair banka dekontun da onay öncesi idareye ibraz edilmesi gerekmektedir.

12 MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 28. 09
MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TARİH VE SAYILI GENELGESİ

13 İLGİ: a) Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (Afet İşeri Genel Müdürlüğü) gün ve sayılı genelgesi b) Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (Afet İşeri Genel Müdürlüğü) gün ve sayılı genelgesi c) Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığının (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) tarih ve sayılı genelgesi Çevre ve şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) tarih ve sayılı Resmi Gazete’de (mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 644 Sayılı KHK gereği, ilgi (a) ve (b) genelge kapsamında tanımlı Plana esas jeolojik, jeolojik- jeoteknik etüt raporları ile Mikrobölgeleme etüt raporlarının değerlendirme ve onay işlemlerinin Bakanlığımız Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yapılması gerekmektedir.

14 Bakanlığımız Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nde ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde hizmetlerin aksamadan yürütülmesi ve verimli bir şekilde tamamlanabilmesi için ilgi (a) ve (b) genelge kapsamındaki plana esas etüt raporlarının inceleme ve onay işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünce Uyulacak Esaslar: 644 Sayılı KHK’nın yürürlük tarihinden önce onaylanan mikrobölgeleme etüt raporları ile imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporlarında: 1. Sakıncalı alan, Uygun Olmayan Alan (UOA), Jeoteknik Etüt Gerektiren Alan (JEGA) ve/ veya Ayrıntılı Jeoteknik Etüt gerektiren alan (AJE) değerlendirmesi içeren sahaları kapsayan raporlar, 2. İlk defa imar planı çalışması yapılacak sahaları kapsayan imar Planına Esas jeolojik, Jeolojik-Jeoteknik etüt raporlarından uygun olmayan alan (UOA) ve/veya Ayrıntılı Jeoteknik Etüt (AJE) gerektiren alan değerlendirmesi içeren raporlar, 3. Mikro bölgeleme Etüt raporları ve belediyenin bütüncül imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporları Bakanlığımız Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanacaktır. -Rapor formatları, mevzuatı yeniden düzenlenerek yürürlüğe girene kadar, ilgi (a) genelgede belirtilen hususlara göre düzenlenecektir.

15 - Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi ve önlem projesi içeren raporlarda inşaat mühendisinden teşekkül edecek, üye sayısı tek sayı olacak şekilde, belirtilen meslek disiplinlerinden olmak üzere sayı artırılarak bir rapor inceleme komisyonu oluşturulacaktır. -Komisyonca uygun görülen raporlar, rapor müellifi tarafından imzalanmış, üniversitelerce ve kamu kurumlarınca hazırlanan raporlar hariç olmak üzere, ilgili meslek odalarından alınan sicil durum belgesi eklenmiş 8 takım rapor ile inceleme alanı yerleşime uygunluk haritaları Net CAD. ve PDF, rapor ve diğer ekleri PDF olacak Şekilde kopyalanmış 8 takım CD komisyona teslim edilecektir. - Komisyonca uygun görüldükten sonra müellifleri tarafından çoğaltılarak imzalanan raporlar, Komisyon üyeleri, Risk Yönetimi ve Jeolojik-Jeoteknik Etüt Dairesi Başkanı ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalandıktan sonra Mekânsal Planlama Genel Müdürü tarafından onaylanacaktır. Genel Müdür yetki vermesi halinde raporlar ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve/veya ilgili Daire Başkanı tarafından onaylanacaktır. - Önlem projesi içermeyen raporlarda inşaat mühendisi imzası zorunlu tutulmayacak ancak, önlem projesi içerecek raporlarda inşaat mühendisi imzası bulunacaktır.

16 -Onaylı raporlardan, onay tarihinden itibaren kâğıt ve CD ortamında olmak üzere 15 gün içerisinde, 1 takım Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü’ne, 1 takım Afet ve Acil Durum Ġl Müdürlüğü’ne, 1’er takım varsa Büyük Şehir Belediyesi Başkanlığı’na ve ilgili ilk kademe Belediyesine, 1 takım ilgili Belediyesine/İl Özel İdaresine, 1 takım rapor müellifine, 1 takım Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na gönderilecek, 1 takım Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü arşivine ayrılacaktır. Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Uyulacak Esaslar: -644 Sayılı KHK’nın yürürlük tarihinden önce onaylanan Mikro bölgeleme Etüt raporları ile plana esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporlarında: 1. Uygun alan ve/veya önlemli alan değerlendirmesi yapılan sahalar için hazırlanacak İmar Planı tadilatına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporları, 2. İlk defa İmara açılacak alanların İmar Planına esas Etüt raporlarından sadece uygun alan ve/veya önlemli alan değerlendirmesi yapılan sahalar için hazırlanacak raporlar Valiliğince (Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü) onaylanacaktır.

17 -Rapor formatları, mevzuatı yeniden düzenlenerek yürürlüğe girene kadar, ilgi (a) genelgede belirtilen hususlara göre düzenlenecektir. -Valiliğince (Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü) jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi ve önlem projesi içeren raporlarda inşaat mühendisinden teşekkül edecek, üye sayısı tek sayı olacak şekilde belirtilen meslek disiplinlerinden olmak üzere sayı artırılarak bir rapor inceleme komisyonu oluşturulacaktır. -Komisyona, Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü’nde gerekli teknik eleman bulunmaması halinde, öncelikle Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü’nden olmak üzere, Valiliğine bağlı diğer kurumlarda çalışan teknik elemanlar dâhil edilecektir.

18 - Önlem projesi içermeyen raporlarda inşaat mühendisi imzası zorunlu tutulmayacak ancak, önlem projesi içerecek raporlarda inşaat mühendisi imzası bulunacaktır. - Komisyonca uygun görülen raporlar, rapor Müellifi tarafından imzalanmış, Üniversitelerce ve Kamu kurumlarınca hazırlanan raporlar hariç olmak üzere ilgili meslek odalarından alınan Sicil Durum Belgesi eklenmiş 6 takım rapor ile inceleme alanı yerleşime uygunluk haritaları NetCAD. ve PDF, rapor ve diğer ekleri PDF olacak şekilde kopyalanmış 6 takım CD komisyona teslim edilecektir. - Komisyonca uygun görüldükten sonra müellifleri tarafından çoğaltılarak imzalanan raporlar, komisyonca imzalandıktan sonra, İl Müdürü veya Valilik Makamınca onaylanacaktır. - Komisyonca uygun olmayan alan (UOA) ve/veya ayrıntılı Jeoteknik etüt gerektiren alan (AJE) değerlendirmesi yapılan sahaları kapsayan raporlar, komisyon gerekçe raporu ile birlikte 15 gün içerisinde, değerlendirme ve onay için Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

19 Bakanlık veya Valiliğince onaylanan etüt raporları, gerekli güvenlik önlemleri alınarak raporu onaylayan idarenin WEB sayfasında yayımlanacaktır. Bu kapsamda ilgi (c) genelge yürürlükten kaldırılmış olup, plana esas Jeolojik, Jeolojik-Jeoteknik Etüt ve Mikro bölgeleme Etüt raporlarına ilişkin inceleme ve onay işlemlerinin bu genelge çerçevesinde yürütülecektir.

20 İl Müdürlüğümüze Sunulacak Olan Jeolojik Jeoteknik Raporlarda Bulunması Gereken Belgeler

21 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Konu : Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları İlgi gün ve sayılı genelgemiz. İlgi genelgemizin yayımlanması sonrasında, her tür ve ölçekteki plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının onama işlemleri yeniden düzenlenmiş olup bahse konu genelgede belirtilen çerçevedeki raporların Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri) incelenmesi ve onanması yönünde çalışmalara başlanılmıştır. Valiliklerce (Çevre ve şehircilik İl Müdürlükleri) onanmış raporlardan birer örnek Genel Müdürlüğümüze gönderilmektedir.Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri) onanmış raporlar üzerinde yapılan incelemelerde yerel komisyonların oluşturulması ve onama işlemlerinde bazı konularda eksiklikler yaşandığı belirlenmiştir. Bu bağlamda Valiliklerce (Çevre ve şehircilik İl Müdürlükleri) gerçekleştirilecek rapor onama işlemlerinde ve uygulamada İlgi genelgede belirtilen hususlarla uyumunun sağlanabilmesi amacıyla bundan sonra yürütülecek işlemlerde aşağıda belirtilen hususlara uygun davranılması gerekmektedir.

22 1-Rapor onama işlemleri, rapor müellifinin imza ve kaşesinin bulunduğu son sayfanın arka yüzünde ve ekte gönderilen formattaki onama düzenine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Ekte gönderilen format belirtilen sayfanın arka yüzüne çıktı olarak hazırlanmalıdır. Onama işlemi kesinlikle raporun farklı bir sayfasında yapılmamalı veya ek haline getirilmemelidir. 2-Rapor onama işlemlerinde yasal dayanaklarımız 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İlgi genelge olmasına karşın bazı Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik il Müdürlükleri) gerçekleştirilmiş onamalarda 7269 sayılı yasa vb farklı düzenlemelere atıf yapıldığı belirlenmiş olduğundan ileride hukuksal sorunlarla karşılaşmamak açısından farklı mevzuata atıf yapılmamasına özen gösterilmelidir. 3-Raporlar onama tarihi itibariyle işleme alındığından kontrol mühendisi ve komisyon üyelerinin yanı sıra onama makamına ait bilgiler eksiksiz olmalı ve tarih bilgisi kesinlikle bulunmalıdır.

23 4-Valilik (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) bünyesinde oluşturulacak komisyonların oluşturulması ve çalıştırılmasında İlgi genelgede belirtilen hususlara uygun davranılmalıdır. Bu çerçevede, a-Komisyon üyeleri Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği meslek disiplinlerinden ve tek sayı olacak şekilde oluşturulması gerekmektedir. b-Önlem projesi içeren raporlar için komisyona İnşaat Mühendisinin katılımı gerektiğinden bu durumda komisyon Jeoloji, Jeofizik ve İnşaat Mühendisi ve bu durumda da komisyon üye sayısı yine tek sayı olacak şekilde oluşturulmalıdır. 5-Onaylı raporlarda müellif mühendisin sicil durum belgesinin ve Döner Sermaye Ödeme belgesinin örneğinin bulunmasına; raporun ekler dahil tüm bölümlerinin CD ortamında rapora ekli olmasına özen gösterilmelidir.

24 6-Öte yandan Valilikler (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından gerçekleştirilen onama işlemlerinin daha sağlıklı takibi açısından İl Müdürlüklerince rapor onama ve komisyon oluşumu için alınmış olan Olurların birer örneği Genel Müdürlüğümüze gönderilmelidir. 7-Valiliklerin (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yürüteceği rapor onama işlemlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için jeolojik-jeoteknik etüt raporu arşivlerinin Afet ve Acil Durum İl Müdürlüklerinden devir alınması yönünde gerekli girişimler başlatılmalıdır.

25 TİP İMAR YÖNETMELİĞİNE GÖRE
Statik proje; mimarî projeye ve zemin etüdü raporuna uygun olarak, inşaat mühendislerince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren, bodrum kat dâhil olmak üzere bütün kat plânları, çatı plânları, bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır. Statik projeye esas teşkil edecek zemin etüdü (jeoteknik etüt) raporu;        1) Yeraltının dinamik esneklik direnişleri ve yerin dayanımı, taşıma gücü, yer altı suyu varlığı, yer altı yapısı, deprem bölgelenmesi, yer kırıklıklarının hareketleri, oturma, sıvılaşma ve yer kaymalarının boyutları gibi zeminin fizikî özelliklerini belirleyen çalışmalar yönünden jeofizik mühendislerince,        2) Sondajlar, arazî çalışmaları, zemin ve kaya mekaniğî, lâboratuar deneylerini ihtiva eden zemin-yapı etkileşiminin analizinde kullanılacak temel-zemin, zemin profili ve zemini oluşturan birimlerin fizikî ve mekanik özelliklerini konu alan çalışmalar yönünden jeoloji mühendislerince,        3) Zemin mekaniği, zemin dinamiği ve zemin emniyet gerilmesi hesaplaması gibi çalışmalar yönünden inşaat ve jeoloji mühendislerince, hazırlanır.

26 Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporları Komisyon Onay Şablonu

27


"Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporları Uygulamaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları