Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

mue PLN.444 Mesleki Uygulama Esasları Sunum : Emre Eser

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "mue PLN.444 Mesleki Uygulama Esasları Sunum : Emre Eser"— Sunum transkripti:

1 mue PLN.444 Mesleki Uygulama Esasları Sunum : Emre Eser
Konu : “775 sayılı gecekondu yasası Gecekondu uygulama yönetmeliği 2981 sayılı imar affı yasası” İçerik : Gecekondu yasası (tarif ve kapsam) Belediyelere arsa sağlanması Gecekonduların Islah ve Tasfiyesi İmar affı yasası (amac ve kapsam) Kadastro çalışmaları Yararlanılan Kaynaklar : Yazılı kaynaklar Kitap,dergi İnternet siteleri mue

2 775 Sayılı Gecekondu Yasası
KAPSAM: Mevcut gecekonduların ıslahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır TARİF: İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin rızası alınmadan yapılan izinsiz yapılar kastedilmektedir

3 BELEDİYELERE ARSA SAĞLANMASI:
Gecekonduların ıslah, tasfiye ve önleme bölgeleri içinde bulunan binalı ve binasız vakıf taşınmaz mallardan 3 üncü maddenin ikinci fıkrası kapsamı dışında kalanları, bu kanunda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere, aşağıdaki şartlarla ve genel hükümlere göre bedeli ödenmek suretiyle ilgili belediyelerin mülkiyetine geçer:     a) Arazi ve arsaların bedeli; bulunduğu şehir, kasaba ve bölgenin özellikleri, yapılmış ve yapılacak kamu hizmet ve tesislerinin durumu gibi hususlar da göz önünde bulundurularak, ilgili belediye ve Vakıflar İdaresi arasında anlaşma yolu ile tesbit edilir     b) Bu arazi ve arsalar üzerinde Vakıflar İdaresine ait herhangi bir yapı bulunduğu takdirde, bu yapının bedeli ayrıca hesaba katılır     c) Bedele ait anlaşmazlıklar mahalli asliye hukuk mahkemelerince basit muhakeme usulü ile halledilir. Bu anlaşmazlıklar tapu tesciline engel olamaz

4 ARSALARIN HANGİ AMAÇLA KULLANILABİLECEĞİ:
 Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra bu kanuna göre mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, belediye meclisi kararı ile belli edilip, İmar ve İskan Bakanlığınca uygun görülenler, bu kanun hükümleri dairesinde konut yapımına ayrılır. Bu Kanun hükümlerine dayanılarak belediyelere devredilen arazi ve arsalardan yapılacak imar veya ıslah planlarına göre, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi ve yeşil saha gibi genel hizmetlere ayrılması gerekenleri hakkında ayrıca tahsis kararı alınmaz.

5 GECEKONDULARIN TESBİTİ:
        GECEKONDULARIN TESBİTİ: Gecekondu ıslah ve tasfiye bölgeleri ve bunların sınırları, belediyelerce bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde, her türlü imkan ve araçtan faydalanılarak tesbit edilir. Belediye sınırları ve varsa mücavir sahalar dışındaki gecekondu bölgelerinde bu madde gereğince yapılması gereken işlemler, İmar ve İskan Bakanlığınca yürütülür. Gerek gecekondu bölgelerinin, gerekse ıslah veya tasfiye edilecek gecekonduların tesbit şekli ve esaları, mahalli özellikler ve teknik imkanlar da gözönünde tutularak, İmar ve İskan Bakanlığınca tayin edilir.

6 PLAN VE PROGRAMLAR: Islaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölgeleri ile yeniden konut yapımına tahsis edilecek sahaların seçimi, haritalarının hazırlanması, İmar ve ıslah planlarının düzenlenmesi, İmar ve İskan Bakanlığının denetimi altında, ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Onaylanarak kesinleşen planlar belediye dairesinde herkesin görebileceği bir yerde bir ay süre ile asılır ve halka duyurulur. Bakanlık bu çalışma programlarını değiştirmeye yetkilidir.

7 GECEKONDULARIN ISLAH VE TASFİYESİ :
Belediyelere ait olan veya bu kanun uyarınca belediyelerin mülkiyetine geçmesi gereken arazi ve arsalar üzerinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılıp, 16 ncı ve 17 nci maddelere göre tesbit edilmiş bulunan gecekondulardan konut olarak kullanılanları; içinde oturanlar 25 inci maddedeki şartlar gereğince ;     a) Gecekondunun sahibi ise, borçlanma suretiyle konut temin edilinceye veya konut yapmak üzere arsa tahsis edilip, lüzumu halinde kredisi sağlanmak suretiyle, 27 nci maddedeki süre ve şartlara uygun olarak konutunu yapıncaya kadar, yıktırılamaz.     b) Gecekondunun sahibi değil ise, ucuz kiralık konut temin edilinceye veya konut yapmak üzere arsa tahsis edilip, lüzumu halinde kredisi sağlanmak suretiyle 27 nci maddedeki süre ve şartlara uygun olarak konutunu yapıncaya kadar, yıktırılamaz.

8 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre şahıslara yapılacak yardımlar şunlardır: a) Arsa tahsisi, b) Kredi tahsisi, c) Teknik yardım ve diğer kolaylıklar, d) Konut yardımı. Bu yardımlardan faydalanacak kimselerin; a) Yoksul ve dar gelirli olmaları, b) Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun; (1) Herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsa veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanının ayrı bir dairesine karşılık olan payına sahip olmaması, (2) Müracaat ve tahsis tarihinde başvuruda bulunulan konut yapı kooperatifi dışında herhangi bir yapı kooperatifine üye olmaması, c) Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ile sosyal güvenlik kurum ve kuruluşlarının herhangi birinin arsa, konut ve konut kredisinden yararlanmamış olması şarttır

9 • 775 sayılı Kanuna göre sınır onamalarını sağlamak ve ilan etmek, • Kamulaştırma işlemlerini yürütmek, • Halihazır harita, jeolojik etüt, imar planları, imar uygulaması, her türlü proje vb. çalışmaları yapmak, yaptırmak, onaylanmak üzere Genel Müdürlük ve/veya Bakanlık Makamına sunmak, • Emsal bedelleri belirlemek, • Yaptırılan konutların cins değişikliği ve kat mülkiyeti çalışmalarını sonuçlandırmak, kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, gerekli girişim ve işlemleri gerçekleştirmek, • Gecekondu önleme bölgesi vasfını kaldırmak veya belediyelere devrini sağlamak, • Bütçeden ayrılan ödeneğin kullanılmasını sağlamak, • Yatırım programı hazırlamak ve gerekli değişiklikleri yapmak, • 775 sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliğine göre, arsa talep eden hak sahipliği onay işlemlerini yapmak,

10 2981 Sayılı İmar Affı Kanunu
AMAÇ: Bu kanunun amacı, imar ve gecekondu mevzuatına aykırı inşa edilmiş veya inşa halindeki bütün yapılar hakkında yapılacak işlemleri düzenlemek, bu işlemlere dair tesbit ve değerlendirme, uygulama ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemektir. KAPSAM: a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, 17 Ocak 1957 tarihinden sonra yapılan gecekondu ve imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile bu tarihten sonra kurulmuş belediyeler ve yine bu tarihten sonra onaylanmış mücavir alan sınırları içinde yapılmış olan gecekondu ve imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar.

11 b) 6785 Sayılı Kanunun ilgili maddeler kapsamına giren alanlardaki gecekondu, imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar. c) (b) bendi dışında kalan sanayi yapıları, depo tesisleri, turistik ve tarımsal yapılar, d) İstanbul Boğazı Sahil şeridi ve ön görünüm bölgeleri ile Çanakkale Boğazı'nda 2 Haziran 1981 tarihinden önce yapılan gecekondular ile 1 Ekim 1983 tarihinden önce yapılan veya inşaasına başlanan imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, Bu Kanun kapsamında kalmaktadır.

12 KADASTRO ÇALIŞMALARI 1 - Kadastro Çalışmalarının Esasları
Kanun kapsamına giren yapılaşma alanları, il ve ilçelerin merkez belediye sınırları içerisinde ise, 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu, bu alanlar dışında ise, 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümleri uygulanacaktır. 2-Üzerinde Yapılaşma Bulunan Arsa ve Arazilerinin Tescili a) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz mallardan üzerinde yapılaşma bulunanlar, valiliğin talebi üzerine 1278 sayılı genelgeye göre belediye veya il özel idaresi adına, Tescilleri yapılacaktır. b) Kadastrosu yapılmamış yerlerde üzerinde yapılaşma bulunan yerlerin ise, yine valiliğin talebi üzerine, 1251 sayılı genelgeye göre belediye veya il özel idaresi adına, Tescilleri yapılacaktır.

13 3 - Hisseli Arsa ve Araziler İle Özel Parselasyona Dayalı Araziler Üzerinde Kadastro Çalışmaları
Kadastrosu henüz yapılmamış olupta valilik veya belediyelerce, kanun kapsamına girdiği belirlenerek kadastrosu talep edilen alanlarda, hisseli arsa ve araziler üzerindeki imar mevzuatına aykırı yapı sahiplerinin hisse miktarları ve fiili kullanma durumları esas alınıp hak sahipleri tesbit veya yeniden tayin edilerek müstakil parseller halinde adlarına tahdit ve tesbit edilecektir. 4 - Başkasının Arazisi Üzerine Yapılmış Gecekonduların Tahdit ve Tesbiti Başkasının arsa veya arazisi üzerinde inşa edilmiş gecekondulara bu kanuna göre yapılan çalışmalar sırasında rastlandığında arsa veya arazinin maliki veya maliklerinin muvafakatları aranmadan, varsa ıslah imar planındaki, yoksa gecekonduların zemindeki kullanım durumları esas alınıp sınırlandırılacaktır.

14 5 - Hazine - Belediye ve İl Özel İdarelerine Ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün İdaresindeki Arsa ve Araziler Üzerinde Bulunan Gecekonduların Tesbiti Bu kanuna göre yapılacak kadastro çalışmaları sırasında mülkiyeti Hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresindeki arsa ve araziler üzerinde mevcut gecekondular, varsa ıslah imar planları, yoksa gecekonduların zemindeki kullanım durumları esas alınarak sınırlandırmaları yapılacaktır. 6 - Orman Sınırları İçerisinde Kalan Yapılar Buna göre, kadastro çalışmaları sırasında; orman sınırları içerisindeki şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanlarında, 31 Aralık 1981 tarihinden önce yapılaşma meydana gelmiş ise, orman sınırları dışına çıkarılmış olduğu kabul edilerek, 2613 veya 766 sayılı Kanun ile bu Kanun hükümleri uygulanarak kadastro işlemleri sonuçlandırılacaktır.

15


"mue PLN.444 Mesleki Uygulama Esasları Sunum : Emre Eser" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları