Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 Sevgili Öğrencilerimiz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne Hoş Geldiniz.

2 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

3 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ

4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi-Amaç
Bölümümüz, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında sağlam bir altyapı ile analitik düşünme ve çözüm üretme yeteneğine sahip mezunlar yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Programda öğrenim görecek öğrencilerimiz, Kamu Yönetimini tanımlayan ve açıklayan temel teori ve pratik bilgilerle donatılacaktır.

5 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi-Vizyon
Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini şekillendirebilecek liderler yetiştirmektir.

6 Mezunlarımızın İş Olanakları
Kendi işlerini kurup geliştirmek, Kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarında yöneticilik ve danışmanlık,

7 Mezunlarımızın Çalışabilecekleri Meslekler
İçişleri Bakanlığı’nda Kaymakam, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Hakim, Sayıştay’da Denetçi Yardımcısı, Başbakanlık, Bakanlıklar, genel müdürlükler, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar ile bankalar nezdinde uzman yardımcısı, Başbakanlık, Bakanlıklar, genel müdürlükler, kamu ya da özel bankalarda müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ya da denetçi yardımcısı Üniversitelerde araştırma görevlisi, Özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşlarında her düzeyde çalışan ve yönetici olarak görev yapabilmektedir.

8 Mezunlarımızı İstihdam Eden Kuruluşlar
Merkez Bankası Hazine Müsteşarlığı SPK İMKB Dış Ticaret Müsteşarlığı TÜİK DPT BDDK EPDK Rekabet Kurulu Üniversiteler Sayıştay Bağımsız Denetim Kuruluşları Bakanlıklar Bankalar ve Finans Kurumları Aracı Kurumlar Tüm Özel Kurum ve Kuruluşlar Uluslararası Örgütler Çok Uluslu Şirketler…

9 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Akademik Personeli
Doç. Dr. Sıtkı ÇORBACIOĞLU Yrd. Doç. Dr. Alper ÖZMEN Yrd. Doç. Dr. Bilge Kağan ŞAKACI Arş. Gör. Esma TOPAL

10 Dersler 8 yarıyılda toplam 144 kredilik ders alınmalıdır.
Bir öğrencinin güz veya bahar yarıyılında kayıt olabileceği derslerin kredi değeri toplamı en az 15, en çok 22’dir. Ancak bir yarıyılda programına uygun ders bulunmayan öğrenci ilgili yönetim kurulu kararıyla kredi değeri toplamı 15'den az olan derslere kayıt yaptırabilir.  Genel not ortalaması 3,00 veya üstünde olan öğrenciler danışmanlarının onayıyla bir yarıyılda toplam 30 kredi değerindeki derslere kayıt yaptırabilir.

11 Kayıt Yenileme Kayıt yenileme işlemleri 3 temel adımda yapılır.
(1) Öğrencinin İnternet üzerinden Kaydını Yenilemesi: Öğrenci, akademik takvimde belirtilen “Ders Kayıtları” süresi içerisinde, ESOGÜ Öğrenci Bilgi Sistemi’ne (OGUBS), kendi şifresi ile girerek derslere kaydını yapar; (2) Danışman Onayı: OGUBS üzerinden kaydını yaptıran öğrencinin Akademik Danışmanı, Öğrenci Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik olarak öğrencinin kaydını onaylar veya reddeder. Onaylama halinde öğrencinin yeniden kayıt sistemine girerek ders kaydında değişiklik yapması olanaksızdır. (3) Kesin Kayıt : Ekle-Sil döneminde öğrenciler akademik danışmanlarına ders kayıt çıktılarını imzalatarak ders kayıt işlemini tamamlarlar.

12 Danışmanlık Öğrenci Danışmanlığı; öğrencilere kendi eğitim ve öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, kariyer planlaması, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetleri içeren bir rehberlik hizmetidir.

13 Derse Devam Öğrenci teorik ders çalışmalarının %70'ine, laboratuvar ve uygulama çalışmalarının %80'ine devam etmek zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye DZ (Devamsız) notu verilir. Not ortalaması hesabında FF sayılır. DZ notu alan öğrenci, o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve dersi tekrar etmek zorundadır.

14 Değerlendirme ve Notlar
Başarı Notu Katsayı Başarı Derecesi AA 4.00 Pekiyi BA 3.50 İyi-Pekiyi BB 3.00 İyi CB 2.50 Orta-İyi CC 2.00 Orta DC 1.50 Geçer-Orta DD 1.00 Geçer FF 0.00 Başarısız Öğrencilere aldıkları her ders için gerekli sınav ve benzeri değerlendirmeler sonunda başarı notu olarak o dersin öğretim elemanı tarafından sağdaki notlardan birisi verilir.

15 Notlar FF sınırı 100 üzerinden 35 değerinin altında olamaz.
Not ortalamalarına katılmayan ve katsayı ile bağlantılı olmayan notlar: DZ : Devamsız İZ : Akademik izinli YT : Yeterli YZ : Yetersiz MU: Muaf

16 Sınav Sonuçlarına İtiraz
Öğrenci, sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen ilk yedi iş günü içinde fakülte dekanlığına vereceği dilekçeyle sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz, dersi veren öğretim elemanının da içinde olduğu üç kişilik bir komisyon kurularak değerlendirilir ve herhangi bir maddi hata tespit edilirse not düzeltilmesi ilgili Yönetim Kurulu onayıyla yapılır.

17 Mazeret Sınavları Öğrenci ilgili yönetim kurulu tarafından mazeretinin kabul edilmesi durumunda girmediği yarıyıl içi sınavlarının mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavları yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen ilk hafta içindeki bir iş gününde yapılır. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Mazeretle ilgili başvuru, mazeretin süresi içinde bizzat veya faks ile yazılı olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir.

18 Bütünleme Sınavları Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yarıyıl sonu sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bu sınava, yarıyıl sonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda yeterli başarıyı sağlayamayanlar (FF veya YZ başarı notu alanlar) ile akademik yetersizlik uyarısı olup ilgili dersten DC ve daha düşük not alan öğrenciler girebilir.

19 Başarı Durumu Öğrencinin başarı durumu her yarıyıl sonunda genel not ortalaması hesaplanarak belirlenir. Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci başarılı sayılır. Genel not ortalaması 2.00'ın altına düşen öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Ders tekrarı ile genel not ortalamasını 2.00 veya üzerine çıkaran öğrencinin akademik yetersizlik uyarısı kaldırılır.

20 Akademik Yetersizlik Genel not ortalaması 1,80’in üzerinde olan akademik yetersizlik uyarısı almış öğrenci ise; açılması halinde, DD ve altında not aldığı dersleri takip eden ilk yarıyılda tekrar eder ve daha önce almadığı dersleri alabilir.  Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin genel not ortalaması 1,80’in altında ise; açılması halinde, öncelikle DC ve altında not aldığı dersleri takip eden ilk yarıyılda tekrar eder ve daha önce almadığı bir dersi alamaz. Ancak, genel not ortalaması 1,80’in altında olan ve ders kaydı yaptırdığı yarıyılda kayıt yaptırdığı başarısız derslerin kredi değeri 15’in altında olan öğrenciler, 15 kredi değerine kadar daha önce almadığı derslere kayıt yaptırabilirler. 2,00 0,00 1,80 2,00

21 Başarılı Öğrenciler Güz veya bahar yarıyılında aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlayan bir öğrencinin; yarıyıl not ortalaması: 3,00-3,49 ise yarıyıl şeref öğrencisi, 3,50-4,00 ise yarıyıl yüksek şeref öğrencisi kabul edilir. Ancak öğrencinin öğrenimi süresince disiplin cezası ve ilgili yarıyılda FF notu almamış olması gerekir.

22 Fakültemizde Sunulan İmkanlar…
Yaygın ağ bağlantılı bilgisayar laboratuvarları Erasmus ve Farabi programları Çift anadal ve yandal imkanı Öğrenci kulüpleri Panel, konferans ve seminerler (kendi alanlarında söz sahibi kişi ve kuruluşlarla iletişim kurma imkanı)

23 Diğer Bölümlerde Çift Anadal
Öğrencinin çift anadal ikinci lisans programına başvurabilmesi için: Anadal lisans programının en erken 3., en geç 5. yarıyılının başında olması, Başvuru tarihine kadar olan sürede tüm kredili derslerini alıp başarıyla tamamlamış olması, Genel not ortalamasının en az 3.00 olması, Başvuru anında, sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’lik dilimde bulunması gerekmektedir.

24 Diğer Bölümlerde Yandal
Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için: Başvuru tarihindeki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Programa kabul işlemi: Başvurduğu bölümün yer aldığı fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararı ile tamamlanır. Duyurulan kayıt haftası içerisinde yandal programına da kayıt yaptırılır.

25 ERASMUS Nedir? Avrupa’daki yükseköğretim kurumlarının işbirliği yapmalarını hibe sağlayarak teşvik eden bir programdır. Öğrencilerin ve eğitimcilerin karşılıklı değişimini sağlayarak çalışmaların ve alınan derecelerin Avrupa genelinde tanınmasını ve şeffaflığın artırılmasını amaçlar.

26 Ulusal Ajans Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uluslararası Bölüm
İlişkiler Birimi Bölüm Koordinatörü ÖĞRENİM STAJ ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ DERS VERME EĞİTİM ALMA ÖĞRETİM ELEMANI DEĞİŞİMİ

27 Başvuruların Değerlendirilmesi
Başvurular, Yabancı dil sınavından alınan puan ve akademik başarı düzeyi göz önüne alınarak değerlendirilecektir. Başarı puanı hesaplanırken aşağıdaki ağırlıklar kullanılacaktır: 1. Akademik Başarı : %50 2. Dil Sınavı : %50 

28 Başvuru Koşulları Erasmus öğrenci değişim programından yararlanmak için; 2. sınıfta olmak Akademik ortalamanın 2,00 ve üzeri olması İngilizce gramer bilgisine, konuşma ve anlama becerisine sahip olmak Her yıl Şubat ayı sonunda ULUSLARARASI OFİS’in açmış olduğu sınavı asil olarak kazanmış olmak gerekmektedir.

29 Farabi Programı Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları arasında Öğrenci ve Öğretim elemanı Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

30 Farabi Programı Ön Koşulları
Programdan yararlanmak isteyen lisans öğrencilerinde aranan ön koşullar; Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı lisans öğrencisi olması, Genel akademik not ortalamasının en az 2,00 olmasıdır.

31 Mevlana Programı Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenciler Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim- öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

32 Mevlana Programı Ön Koşulları
Programdan yararlanmak isteyen lisans öğrencilerinde aranan ön koşullar; Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı lisans öğrencisi olması, Genel akademik not ortalamasının en az 2,00 olmasıdır.

33 Kariyer Merkezi (KARMER)
Kariyer Merkezi’nin amacı, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın sevebilecekleri, bilgi ve yeteneklerini kullanarak kendilerini geliştirebilecekleri bir iş bulmalarına yardımcı olmaktır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C Blok Zemin Kat Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR Telefon: 0 (222)  

34 Kariyer Günleri Kariyer Merkezi (KARMER) her yıl Kariyer Günleri Etkinliği düzenlemektedir. Bu etkinlikle birlikte Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde: Kuruluşlara kendilerini ve çalıştıkları sektörleri tanıtma olanağı vermek, Yakın gelecekte kuruluşların insan kaynaklarına katılacak mezun adaylarımızın hedeflerini belirlemede yardımcı olmak, Mezun ve mezun olacak öğrencilerimize iş görüşmesi olanakları sağlamak, Ara sınıflardaki öğrencilerimize staj olanakları sağlamak, Öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerini artırıcı seminer ve konferanslar düzenlemek, Kişisel gelişim konularında seminer ve söyleşiler düzenlemek amaçlanmaktadır.

35 Öğrenci Kulüpleri Eskişehirsporlular Kulübü Spor Kulübü
Toplam Kalite Kulübü Kişisel Gelişim Kulübü İletişim Kulübü Genç Girişimciler Kulübü Borsa ve Finans Kulübü İşletme ve Ekonomi Kulübü Toplum Gönüllüleri Kulübü Uluslararası İlişkiler Kulübü Aktif Üniversiteliler Kulübü

36 Fakülte ve Üniversitemizde Sunulan Fiziki İmkanlar
Fakültemiz Dekanlık bloğunda 250 kişilik kantin, B Blokta ise 100 kişilik bir kantin hizmeti sunulmaktadır.  Dekanlık bloğunda ayrıca fotokopi hizmetleri sürdürülmektedir. B Blokta 50 kişilik bilgisayar sınıfı bulunmakta, A blokta da 25 kişilik internet erişimli öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır. Fakültemiz öğrencileri A bloktaki internet hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmektedir.

37 Fakülte ve Üniversitemizde Sunulan Fiziki İmkanlar
Üniversitemizin zengin kütüphanesinden çalışma saatleri içerisinde yararlanabilir ve kütüphanemize üye olarak kitap ödünç alabilirsiniz. Üniversitemizde bulunan kapalı yüzme havuzu, açık ve kapalı futbol halı sahaları, tenis kortları, dağcılık kulesi gibi sportif imkanlardan yararlanabilirsiniz. Bir sağlık sorununuz olduğunda üniversitemiz bünyesinde bulunan Mediko-Sosyal Merkezi’nde hizmet veren doktorlarımıza başvurabilirsiniz.

38 Katılımınız için


"SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları