Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö ğ retim Üyesi Dı ş ındaki Ö ğ retim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ERZ İ NCAN ÜN İ VERS İ TES İ REKTÖRLÜ Ğ Ü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö ğ retim Üyesi Dı ş ındaki Ö ğ retim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ERZ İ NCAN ÜN İ VERS İ TES İ REKTÖRLÜ Ğ Ü."— Sunum transkripti:

1 Ö ğ retim Üyesi Dı ş ındaki Ö ğ retim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ERZ İ NCAN ÜN İ VERS İ TES İ REKTÖRLÜ Ğ Ü

2 İ ÇER İ K  Genel Şartlar  Merkezi Sınav  Yabancı Dil Sınavı  Özel Şartlar  İlan  Ön Değerlendirme  Giriş Sınavı  Değerlendirme 20.11.2014 2 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 Kapsam: Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamaları kapsar. 20.11.2014 3 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

4 Genel Ş artlar:  657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak48.maddesinde  Merkezi Sınav’dan en az puan almış olmak  Yabancı Dil Sınavı’ndan en az puan almış olmak 20.11.2014 4 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 70 50

5 Merkezi Sınav:  ÖSYM tarafından yapılan “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı” (ALES) dır.  Sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.  Alanındaki puan türünden 70 puan almış olmak gereklidir. 20.11.2014 5 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6 Merkezi Sınav Öğretim elemanı başvurularında; Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi Okutman Uzman 20.11.2014 6 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (25.11.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları)25.11.2009 başvuru yapılan alan türündeki ALES puanı mezun olunan alan türündeki ALES puanı gerekmektedir.

7 20.11.2014 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7 Merkezi Sınav (ALES) şartı kimlerde aranmaz?

8 Doktorasını tamamlamış olanlar Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklaruzmanlık alanlarına Yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar / Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanları 20.11.2014 8 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI merkezi sınavdan muaftır.

9 20.11.2014 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 9 Yabancı Dil Sınavı:  ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)  Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)  Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınavlardır.Eşdeğerliliği

10 Yabancı Dil Sınavı Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlara yapılacak atamalarda en az (‘Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim- Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’ )Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim- Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’ ) 20.11.2014 10 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI KPDS ve ÜDS’den en az Kurulunca kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. 50 80puan almış olmak şartı aranır. eşdeğerlili ği Yükseköğretimpuan,

11 20.11.2014 11 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yabancı Dil Sınav şartı hangi kadrolara atanmada aranmaz?

12 Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurularda (09.03.2009 tarihli Yönetmelik)09.03.2009 20.11.2014 12 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI yabancı dil şartı aranmaz.

13 20.11.2014 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 13 Merkezi Sınav ve Yabancı Dil Sınav puan barajlarının üzerinde bir puan belirlenebilir mi?

14 20.11.2014 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 14 Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, merkezi sınav ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

15 Ara ş tırma Görevlisi: 35 yaşından gün almamış olmak TUS ile YDUS’da başarılı olanların atanmalarında bu şart aranmaz. 20.11.2014 15 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

16 Ö ğ retim Görevlisi: 20.11.2014 16 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Güzel San. Fakültesi Güzel San. Eğit. Böl. ÖnlisansKonservatuarLisans - En az lisans mezunu olmak - İlgili alanda 2 yıl tecrübeli olmak - Lisans mezunu olmak - İlgili alanda 10 yıl tecrübeli olmak veya Yüksek lisans yapmış olmak

17 Okutman: 20.11.2014 17 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yabancı Dil OkutmanıDiğer Okutmanlar -En az lisans mezunu olmak -KPDS/ÜDS’den en az - En az yüksek lisans mezunu olmak 80almak MYO’lara atanacak okutmanlarda yüksek lisans şartı aranmaz.

18 Uzman/Çevirici E ğ itim-Ö ğ retim Planlamacısı: En az lisans mezunu olmak İlgili alanda 2 yıl tecrübeli olmak 20.11.2014 18 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

19 İ lan: 20.11.2014 19 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Öğretim elemanı ilanları üniversitelerce hazırlanır. Üniversite rektörlüklerince internet yoluyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilir. Uygun görülen ilanlar Yükseköğretim Kurulu’nun internet sitesinde yayınlanır.

20 İ lan İlan metninde: 20.11.2014 20 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Adaylarda aranacak şartlar Son başvuru tarihi Öndeğerlendirme sonuçlarının ilan tarihi Giriş Sınavı tarihi Sonuçların açıklanacağı tarih Sınav Takvimi

21 İ lan Adayların başvuruları şahsen, postayla ya da internet üzerinden alınır. Son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren 15 günden az olarak belirlenemez. İlanlara mezuniyet alanları dışında adayı tanımlayan özel şartlar konulamaz. 20.11.2014 21 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

22 Giri ş Sınavı Jürisi: Fakültelerde dekanın; konservatuar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önereceği en az sekiz öğretim üyesi arasından seçilir. Üyeler, kadro unvanının gerektirdiği görev alanı ile ilgili olmalıdır. İlgili yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşur (biri ilgili anabilim dalı başkanı, yoksa bölüm başkanı olmak üzere). Jüri, üyeleri arasından birini raportör olarak belirler. 20.11.2014 22 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

23 Önde ğ erlendirme: ALES puanının Yabancı Dil Puanının 20.11.2014 23 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI % 60 % 40’ıalınır.

24 Önde ğ erlendirme Meslek Yüksekokullarında 20.11.2014 24 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALES Puanının % 70’i Lisans Mezuniyet Notunun % 30’u

25 Önde ğ erlendirme Müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının 4 katına kadar aday belirlenir. Belirlenen adaylar kurumun web sitesinde ilan edilir. Yapılan sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun dört katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. 20.11.2014 25 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

26 Giri ş Sınavları:  Giriş sınavları jüri tarafından  Sınavda adayın mesleki ifade becerisi, analitik düşünme ve akademik yeteneği, genel kültür düzeyi ve başvurduğu alanla ilgili beceri ve ilgi düzeyi değerlendirilir.  Raportör olarak belirlenen üye, giriş sınavının soru ve cevaplarını tutanak altına alır. 20.11.2014 26 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI yazılı olarak yapılır.

27 De ğ erlendirme: ALES notunun Lisans mezuniyet notunun Yabancı dil puanının Giriş sınavı notunun 20.11.2014 27 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI % 30 % 30’u % 10 alınır.

28 De ğ erlendirme Meslek Yüksekokullarında 20.11.2014 28 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALES puanının % 35’i Lisans mezuniyet notunun % 30’u Giriş sınavı notunun % 35’i

29 Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük sistemin 100’lük sisteme eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.eşdeğerliği 20.11.2014 29 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI De ğ erlendirme

30 İlan edilen kadro sayısı kadar aday başarı sırasına göre belirlenir. Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır. 20.11.2014 30 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

31 20.11.2014 31 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen kontenjanlara başvuran adayların araştırma görevlisi kadrolarına; (09.03.2009)(09.03.2009) ilgili yükseköğretim kurumlarının isteği halinde senato kararı ile lisans not ort. % 35'i ALES puanının %50'si yabancı dil puan. %15'i (varsa) alınarak atama yapılabilir.


"Ö ğ retim Üyesi Dı ş ındaki Ö ğ retim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ERZ İ NCAN ÜN İ VERS İ TES İ REKTÖRLÜ Ğ Ü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları