Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENCİ İŞLERİ Kayıt, öğrenci belgesi , Transtkript , öğrenci kimlikleri, askerlik işlemleri, öğrenci işleri otomasyon şifresi (SRS) ve mail hesapları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENCİ İŞLERİ Kayıt, öğrenci belgesi , Transtkript , öğrenci kimlikleri, askerlik işlemleri, öğrenci işleri otomasyon şifresi (SRS) ve mail hesapları."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENCİ İŞLERİ Kayıt, öğrenci belgesi , Transtkript , öğrenci kimlikleri, askerlik işlemleri, öğrenci işleri otomasyon şifresi (SRS) ve mail hesapları

2 Akademik Takvim Her yıl Mayıs ayı içerisinde bir sonraki yılın planlaması yapılarak Üniversite Senotosu tarafından YÖK’e sunulan takvimdir. Üniversitemizin Öğrenci İşleri Müdürlüğü web sayfasında yayınlanmaktadır.

3 Dönem / Yıl Ön lisans programları 4 dönem (2 yıl), lisans programları 8 dönemden (4 yıl) oluşmaktadır. Dönemlik programlarda her dönem için en az bir vize, bir final sınavı yapılmaktadır. Yıllık programlarda ise her yıl için en az 1. dönem bir vize, 2. dönem ise bir vize, bir final sınavı yapılmaktadır.

4 Müfredat Öğrencinin kayıt yaptırdığı programda sorumlu olduğu tüm derslere denir. Ön lisans programları için en az 120 kredi (ECTS) , lisans programları için en az 240 kredi (ECTS) den oluşur.

5 Danışman Her öğrenci için ilgili birim amiri tarafından bir danışman atanır. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma işlemleri danışman onayı ile yapılır.

6 Açılan Ders Dönemlik programlarda her dönem için, yıllık programlarda her yıl için açılan derstir. Açılan dersler şubelerden de oluşabilir.

7 Alınan Ders Öğrencinin üzerine yüklenen derstir.
Tekrar alınması gereken seçmeli veya zorunlu derslerden biri ya da birkaçı programdan çıkarılması halinde, öğrenci bunların yerine ilgili yönetim kurulunca uygun görülen eşdeğer dersleri almadıkça ders üzerinden silinmez.

8 Muafiyet Daha önce herhangi bir yüksek öğretim kurumundan alınan bir dersin, müfredattaki bir derse eşdeğer görülerek ilgili Fakülte Kurulu tarafından muaf tutulmasıdır. Muaf tutulan ders Transkriptte gösterilmez ve not ortalama hesaplarına katılmaz. Öğrenci istediği taktirde ders muafiyet dilekçesi, transkript ve ders içerikleri ile birlikte ilgili Dekanlığa başvurabilir.

9 İngilizce Muafiyet Zorunlu İngilizce dersi olan öğrencilere dönem / yıl başlarında Yabancı Dil koordinatörlüğünün açmış olduğu sınavlarda başarılı olduğu taktirde verilen muafiyetlerdir. Bu tür muafiyetlerde sınavlarda alınan notlar harf notuna dönüştürülerek öğrencinin transkriptine işlenir. Bu notlar ortalama hesaplarına dahil edilir.

10 Sınavlar Dönemlik programlarda her dönem için en az bir vize, bir final ve bütünleme sınavı yapılmaktadır. Yıllık programlarda ise her yıl için en az 1. dönem bir vize, 2. dönem ise bir vize, bir final ve bütünleme sınavı yapılmaktadır.

11 Dönemlik programlarda not ortalamasına vize % 40, final % 60; yılık programlarda ise vizeler % 20, final ise % 60 etki eder. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, devam, laboratuvar ve benzeri çalışmaları sınav notlarına etki edecek şekilde değerlendirebilir. Bu çalışmaların hangi sınav notuna ne ölçüde etki edeceği öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ilan edilir.

12 Ödev notunun ortalamaya % 10 etki etmesi halinde;
Ödev notunun vize notuna % 10 etki etmesi halinde Not: Ödevin %10’u, vizenin %90’ı alınarak vize notu hesap edilmiştir. ÖDEV %10 VİZE %30 FİNAL 60 ORTALAMA HARF NOTU G 101 85 75 71.5 B - G 111 90 50 70 66 C+ ÖDEV %10 VİZE %90 %40 FİNAL 60 ORTALAMA HARF NOTU G 101 85 62.5 75 70 B - G 111 90 50 54 63.6 C

13 Derslerinde başarılı olamayan ya da not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı verilir. Not yükseltmek amacı ile bütünleme sınavına giren öğrenci dönem sonu/yılsonu sınavında aldığı not bütünleme sınavından aldığı nottan daha yüksek olsa bile bütünleme sınavından aldığı not dikkate alınır. Bütünleme sınavı final sınavının yerine geçmektedir.

14 Kredi - ECTS ve Hesaplamaları
Ağırlıklı not: Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı notudur. Dönem sonu/yılsonu ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin o dönem aldığı tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması: Öğrencinin bir fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kaydolduğu tarihten itibaren aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar ettiği derslerden aldığı son harf notu dikkate alınır.

15 PUAN ARALIGI VERİLEN NOT KAT SAYI BAŞARI DURUMU 90 – 100 A 4,0 GEÇTİ A- 3,7 80 – 84 B+ 3,3 B 3,0 70 – 74 B- 2,7 C+ 2,3 C 2,0 55 – 59 C- 1,7 GPA > 2 GEÇTİ 50 – 54 D+ 1,3 40 – 49 D 1,0 KALDI 0 – 39 FF 0,0

16 Diğer harf notları şunlardır:
1) FG = Sınava Girmedi 2) FX = Devamsız 3) I = Eksik, 4) S = Yeterli, 5) U = Yetersiz, 6) T = Transfer, 7) P = Devam Eden

17 Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve S notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.
Bir veya birkaç dersten C- veya D+ notlarından birini alan öğrencinin başarılı sayılabilmesi için dönem sonu/yılsonu ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması gerekir. Dönem sonu/yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2,00'ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız olmuş olurlar.

18 Herhangi bir dönemde/yılda FF, FX veya U notlarından birini alan ya da sınavlara girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Öğrenci başarısız olduğu ders ya da dersleri açıldığı ilk dönemde/yılda tekrar almak zorundadır.

19 ORTALAMA HESAPLANMASI
12 / 5 = 2.4 ortalaması Kredisi Harf notu Ağırlıklı Notu G 111 3 C 6 G 101 2 B 5 12

20 Ders Kaydı Öğrenci her dönem, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanının denetiminde alacağı dersleri belirler ve ders kaydını yapar. Ders kaydı yapabilmek için öğrenim ücretinin bir iş günü önce yatırılması gereklidir. Yıllık programlarda öğrencinin 2. dönem öğrenim ücretini yatırmış olması ilgili döneme ders kaydının otomatik olarak yapıldığı anlamına gelir. Öğrenci üçüncü dönem başı itibariyle öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrarlamak zorunda olduğu dersleri almak zorundadır.

21 Ders Ekleme -Çıkarma Akademik takvimde belirlenen ders ekleme - çıkarma günlerinde de danışman onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir.

22 Devam – Rapor ve Mazeret Sınavları
Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrenci, teorik derslerin ve uygulamalı derslerin %70'ine devam etmek zorundadır. Aksi takdirde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır. Öğrencinin sağlık sorunları olması halinde almış olduğu raporun bir dönemde en fazla yedi günü işleme konulabilir.

23 Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ilgili dersin ara sınavlarına girmek, ödev, çalışma ve benzeri etkinliklerdeki yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla devam koşulu aranmaz. Mazereti sebebiyle bir dersin ara sınavına (vize) giremeyen öğrenciler mazeret sınavına alınır.

24 Mazereti olan öğrenciler durumlarını belgeleyen evrakı bir dilekçe ile birlikte; sınavların bitim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu idaresine vermek zorundadır. Ancak raporlu olduğu süreler içinde yapılan sınavlara giremez, girdiği takdirde aldığı not geçersiz sayılır. Tek bir sınav gününü kapsayan sağlık raporları kabul edilmez. Mazereti sebebiyle bir dersin ara sınavına (vize) giremeyen öğrenciler mazeret sınavına alınır. Dönem sonu / yılsonu, bütünleme ve mazeret sınavının mazereti olmaz.

25 Çift Anadal (ÇAP) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında alması gereken tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 3,0 olması,  anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyle en üst yüzde 20'lik dilimde bulunması ve başvurduğu programın varsa diğer koşullarını sağlaması gerekir.

26 Başarı Bursu Bu burs, burssuz ya da kısmî burslu kontenjanından Üniversiteye yerleşen öğrencilere verilir. İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç bulunduğu sınıftan bir üst sınıfa geçerken not ortalaması 3,50’nin üzerinde olan ve borçlu geçtiği dersi bulunmayan, okuldan uzaklaştırma cezası almamış olan ve kendi sınıfında derece yapan öğrencilere verilen burstur.

27 a) 25 ya da daha az öğrencisi olan sınıflarda 1
a) 25 ya da daha az öğrencisi olan sınıflarda 1. olan öğrenci bir sonraki yıl eğitim öğretim ücreti ödemez. b) arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. olan öğrenci eğitim öğretim ücretinin tamamını, 2. olan öğrenci yarısını ödemez. c) 51 – 100 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. ve 2. olan öğrenciler bir sonraki yıl eğitim öğretim ücretinin tamamını; 3. ve 4. olan öğrenciler ise yarısını ödemez. d) Yüzden fazla öğrencisi olan sınıflarda 1., 2. ve 3. olan öğrenciler eğitim öğretim ücretinin tamamını; 4., 5. ve 6. olan öğrenciler ise yarısını ödemez.

28 Bir sınıfta tam ya da yüzde elli burslu öğrencilerin toplamı sınıf mevcudunun yarısından daha az ise dereceler belirlenirken tam burslu öğrenciler dikkate alınmaz. ÜBB bursu öğrencinin sadece sınıfını derece ile geçtiği yılı takip eden eğitim öğretim yılı için geçerlidir. Bu bursa hak kazandıktan sonra uzaklaştırma cezası alan öğrencinin bursu kesilir.

29 ERASMUS En erken 1. dönemin sonunda not ortalaması en düşük 2.20 olan öğrencilerin yaralanabildikleri yurtdışı değişim programıdır. Üniversitemizde Erasmus faaliyetleri Erasmus Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.

30 Maddi Hata Maddi hata, her bir soru için verilen puanın yanlış toplanması, test sınavında öğrencinin notunun yanlış tespit edilmesi, bazı cevapların okunmaması ya da notlandırılmaması halleridir. Öğrenci bir dilekçe ile notların ilanından itibaren en geç beş gün içinde ilgili dekanlık ya da müdürlüğe müracaat eder. İnceleme kurulan maddi hata komisyonu tarafından yapılır. Maddi hata incelemesi yapılırken sınav yeniden okunup değerlendirilmez.


"ÖĞRENCİ İŞLERİ Kayıt, öğrenci belgesi , Transtkript , öğrenci kimlikleri, askerlik işlemleri, öğrenci işleri otomasyon şifresi (SRS) ve mail hesapları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları