Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK."— Sunum transkripti:

1 DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

2 Amaç: Hastalık raporlarının hangi hâllerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği, raporların süreleri ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

3 Uygulanacak Personel:
Akademik İdari Sözleşmeli Yabancı Uyruklu

4 Sağlık hizmeti sunucusu: Sağlık hizmeti sunan ve/veya üreten gerçek kişiler ile kamu tüzel kişileri veya özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği bulunmayan şubelerini,

5 Usûle aykırı rapor: Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarını, ifade eder.

6 SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi on günü geçmeyen raporlar,

7 SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu hekim tarafından, onandığı takdirde geçerli olur.

8 istirahat süresi on günü aşan raporlar ise SGK ile
sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli olur.

9 Yurt dışında sürekli görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü artırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen yada

10 yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurların hastalık raporları ilgili ülkenin mahallî mevzuatına göre düzenlenir.

11 Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar,

12 diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.
Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır.

13 İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, bir katına kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

14 Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, birinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

15 Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

16 Memurlara tek hekim raporu ile bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok on gün daha rapor verilebilir.

17 Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur.

18 Memurlara bir yıl içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir.

19 Tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine yıl içinde toplam kırk gün hastalık izni kullanan memurların,

20 o yıl içinde bu süreyi aşacak
şekilde tek hekimlerden aldıkları ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için bunların resmî sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.

21 Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilir.

22 Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu düzenleyebilirler.

23 Alınan raporlara hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur.

24 Hastalık izni verilmesi:
Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir. Hastalık izni, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilir.

25 Yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde misyon şefinin onayı zorunludur.

26 Alınan Raporun Kuruma Teslim Edilmesi:
Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması ve bu Yönetmelik ile belirlenen usûl ve esaslara uygunluğunun tespit edilebilmesi için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar

27 elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi;
Örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur.

28 Geçici görev veya vekâlet sebebiyle diğer kurumlarda görevli memurlara görev yaptıkları kurumların izin vermeye yetkili amirlerince, yurtdışında geçici görevli memurlara ise misyon şeflerince hastalık izni verilir.

29 Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarına müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir.

30 Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez.

31 Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir.

32 Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür.
Bildirim yapıldığı hâlde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.

33 Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın şevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.

34 Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır.

35 Yıllık izinde hastalık raporu alınması:
Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.

36 Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin yıllık izninin kalan kısmından daha fazla olması hâlinde, hastalık izninin bitimini müteakiben memurun göreve başlaması zorunludur.

37 Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler amirin uygun göreceği zamanlarda kullandırılır.

38 Memurun iyileştiğine dair sağlık raporu:
Belirtilen süreler kadar izin kullanan memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair resmî sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi zorunludur.

39 İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu
raporu ile tespit edilen memurun izni, bir katına kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

40 Refakat iznine ilişkin esaslar:
a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin, b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,

41 ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

42 Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği,

43 üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katına kadar uzatılır.

44 Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.

45 Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

46 İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

47 Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük haklan korunur.

48 Memur raporunu herhangi bir yolla birimine ulaştırdığında yapılacak işlemler:
a) Birimin gelen evrak kaydına alınacaktır. Bu işlem raporun zamanında verilip verilmediğini tespit etmek için çok önemlidir.

49 b) İlgili amir raporu inceleyip yönetmeliğe uygun olduğunu tespit ederse, raporda belirtilen süreler kadar hastalık izni verilecektir. Rapor Hastalık iznine çevrilmeden önce; tek hekimden parça parça 40 günün geçip geçmediğini veya başka bir konuda tereddüde düşülmesi durumunda Personel Daire Başkanlığından bilgi alınabilir.

50 c) Raporlar usule uygun olarak zaman geçirilmeden hastalık iznine dönüştürüldükten sonra; İdari Birimler üst yazıyla rapor (aslı) ve hastalık izin onayını Per. Dai. Başkanlığına gönderilecektir.

51 Diğer birimler aynı işlemleri yaptıktan sonra yıl sonuna kadar birimlerinde muhafaza edecekler. Her yılın en geç ocak ayının on beşine kadar tüm personelin rapor evraklarını Per. Dai. Başkanlığına gönderilecektir.

52 Tüm birimler, hamilelik, doğum ve Süt izin dilekçeleriyle ilgili belgeleri zamanında Per. Dai. Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

53 İdari Birimler, memurun rapor sonrasında görevine zamanında başlayıp başlamadığını üst yazıyla Per. Dai. Başkanlığına bildirilecektir.

54 Diğer Birimler, memurun rapor sonrasında görevine zamanında başlayıp başlamadığını Dekanlık/Müdürlüklerine üst yazıyla bildirilecektir.

55 Tüm Birimler, doğum öncesi işlemleri zamanında Per. Dai
Tüm Birimler, doğum öncesi işlemleri zamanında Per. Dai. Başkanlığına bildirdiği gibi, göreve başlamalarını da bildirilecektir.

56 RAPORLU MEMURUN ERKEN BAŞLAMASI:
MEMUR VEYA AMİR İYİLEŞMEYE KARAR VEREMEZ. SAĞLIK RAPORU TEK HEKİMDEN ALINMIŞSA, TEK HEKİM TARAFINDAN; KURUL KARARIYLA VERİLMİŞSE KURUL TARAFINDAN İYİLEŞTİĞİNE DAİR SAĞLIK RAPORU GETİRMESİ GEREKİR.

57 SORU: Devlet memurlarının mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucularının acil servislerinden aldığı hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği (07/09/ D.P.B.)

58 VERİLEN GÖRÜŞ: Dev. Mem. Ver. Hast. Rap. İle Hast. Ve Ref
VERİLEN GÖRÜŞ: Dev. Mem. Ver. Hast. Rap. İle Hast. Ve Ref. İznine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin 6. fıkrasında:‘’Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur. ‘’

59 Yıllık izninin bitimini takip eden Pazartesi günü göreve başlaması gerekirken, ilgilinin Pazartesi günü mesai saatleri içinde il dışındaki hastanelerin acil polikliniğinden alınan hastalık raporları sağlık iznine çevrilemez.

60 Hastalık raporunun yönetmelikte belirtilen süre içinde çalıştığı kuruma iletmeyen memura uygulanacak işlem (17/11/ D.P.B.) Yönetmeliğin 7/3 maddesinde raporların yönetmeliğe uygun olduğunun tespit edilmesi için, raporun aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur.

61 Devlet memurları kanun, tüzük, yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla yükümlü olduklarından aykırı davranışları olursa disiplin hükümleri uygulanır.

62 Mesai saatleri dışında memuriyet mahalli dışındaki sağlık hizmeti sunucuları acil servisleri tarafından verilen hastalık raporunun geçerli olup olmadığı (10/01/ )

63 Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere mesai saatleri haricinde memuriyet mahalli dışında, resmi veya özel sağlık hizmeti sunucularından almış olunan raporların ancak acil servisler tarafından düzenlenebilecek olması sebebiyle söz konusu raporların hastalık iznine çevrilmesi gerekmektedir. Acil servisler dışında düzenlenen raporlar izne çevrilemez.

64 Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışında alınan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi mümkün değildir.

65 Devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte geçen ‘’memuriyet mahalli’’ ifadesinin tanımı ile ikamet adresi ile memuriyet mahalli farklı olan memurun ikamet adresinden aldığı hastalık raporunun geçerli olup olmadığı hk. (16/05/ )

66 Sorgun ilçesinde ikamet edip Bozok Üniversitesi’nde görev yapan memurun mesai saatleri içerisinde Sorgun ilçesinden (memuriyet mahalli dışından) almış olduğu hastalık raporu hastalık iznine çevrilemez.

67 Doğum sonrası analık izninin bitiminde göreve başlamadan alınan hastalık raporunun hastalık iznine çevrilip çevrilemeyeceği ( 15/06/ )

68 Doğum sonrası analık izninin bitiminde hastalık raporu alabilmek için göreve başlamaya gerek olmadığı ve raporun yönetmeliğe uygun şekilde alınmışsa hastalık iznine çevrilmesi gerekmektedir.

69 Hastalık izninin bitiminde çalışır denildiği halde tekrar alınan hastalık raporunun hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği hk. ( 05/06/ )

70 Tek hekim tarafından verilen raporda kontrol muayenesi yapılacağı yazılmamasına rağmen rapor süresinin bitiminde ilk hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma halinde alınan hastalık raporlarının yönetmeliğe uygun olması halinde hastalık iznine çevrilmesi gerekmektedir.

71 Hafta sonu tatili, resmi veya dini bayramlarda memuriyet mahalli dışına (il dışı veya yurtdışı) çıkan memurun almış olduğu hastalık raporunun hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği

72 Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere hafta sonu tatili, ulusal, resmi veya dini bayram günleri ile genel tatil günlerinde memuriyet mahalli dışına (il dışı veya yurtdışına) çıkan memur ancak acil servislerden alınan raporlar hastalık iznine çevrilir.

73 Hafta sonu tatili, resmi veya dini bayram günlerini takip eden günün mesai saatleri içinde il dışındaki veya yurt dışında alınan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği

74 Yönetmelikte belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere hafta sonu tatili, ulusal, resmi veya dini bayram günleri ile genel tatil günlerini takip eden günün mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışından alınan raporun hastalık iznine çevrilmesi mümkün değildir.


"DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları