Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İhale /Onayı/İlanı/Davet İşlemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İhale /Onayı/İlanı/Davet İşlemleri"— Sunum transkripti:

1 İhale /Onayı/İlanı/Davet İşlemleri
KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ İhale /Onayı/İlanı/Davet İşlemleri Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler Uzmanı Alattin ÜŞENMEZ

2 İhale onayının alınması
(1) İhale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve diğer doküman ihale onay belgesine eklenir ve bu belge ihale yetkilisinin onayına sunulur. (2) Ön ilan yapılması durumunda, bu ilandan önce ihale onay belgesi ihale yetkilisinin onayına sunulur. Bu belgeye sadece yaklaşık maliyet hesap cetvelinin eklenmesi yeterlidir. İhale veya ön yeterlik ilanı yayımlanmadan önce, yeniden ihale onay belgesi hazırlanarak ihale yetkilisinin onayına sunulur. Alattin ÜŞENMEZ

3 İhale Onayında Yer Alması Gereken Hususlar
(1) Fiyat Farkı Verilmesi: Fiyat farkının verilmesine ilişkin ihale dokümanında düzenleme yapılmış olması durumunda, fiyat farkının verilmesine dayanak olan kararnameye mutlaka yer verilmeli. 2-Yaklaşık maliyet esas alınarak Kanunun 13 üncü maddesinde ilan ile ilgili düzenlemeler esas alınarak ilanın nerede ve kaç defa yayımlanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmeli. Alattin ÜŞENMEZ

4 İhale Onayında Yer Alması Gereken Hususlar (Diğer Açıklamalar)
3- “İhale ile İlgili Diğer Açıklamalar” bölümünde: İş ile ilgili özel durumların olması veya özellikli pazarlık ihalesi yapılması halinde, tüm gerekçelere burada detaylı bir şekilde yer verilmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

5 İhale ve Ön Yeterlik İlanı
(1) İhale veya ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgilerin, ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerdeki düzenlemelere uygun olması gerekir. ***** İhale ve/veya ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara, ihale ve ön yeterlik ilanında yer verilemez. (2) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilan yayımlanamaz. (3) İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. Alattin ÜŞENMEZ

6 İlanlardaki Hatalı Hususların Düzeltilmesi
İlanda hatalar bulunması durumunda; 25 ve 40 günlük ilan süresi bulunan ihalelerde, ****ilanın yayımlanmasını takip eden 15 gün, İlan süresi daha kısa olan ihalelerde ise 10 gün içinde, Hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılarak ihale/ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda düzeltme ilanı, ***düzeltme ilan formu kullanılarak ----hatalı ilanın yayımlandığı yayın organında aynı şekilde yayımlanmalıdır. Alattin ÜŞENMEZ

7 Düzeltme İlanının Yapılması
Kanun ile belirlenen yerlerde ve zamanlarda yapılmayan ilanlar için **** düzeltme ilanı yapılmamalıdır. Böyle bir durumda yapılan ilanlar geçersiz sayılarak, ***4734 sayılı Kanun hükümlere uygun bir şekilde ilanlar yeniden yapılmalı, ---İhaleler bu ilanlara göre gerçekleştirilmelidir. Alattin ÜŞENMEZ

8 İlanın Süre Yönünden Eksik Olması
İhale ilanının KİK Bülteninde ve yerel gazetede yayımlanması gereken asgari süreler Kanunda belirlenmiştir. Bu sürelerden daha az sürenin belirlenerek ilanın KİK Bülteninde veya yerel gazetede yapılması durumunda, ****İdarece ilanın usulüne uygun olarak yenilenmesi gerekmekte olup, --- Aksi takdirde, yapılan tüm işlemler Kanun açısından herhangi bir hüküm ifade etmeyecektir. KİK Karar No: 2008/UM.Z-1364 Alattin ÜŞENMEZ

9 Pazarlık İhalelerine Davetsiz Olarak Katılabilme
İhaleye davet edilmeyenlerin EKAP’tan veya başka şekilde ihale hakkında bilgi sahibi olup --- ihaleye katılmak ve ihale dokümanı almak istemeleri durumunda, Bu kişilere ihale doküman satışı yapılamamaktadır. Çünkü: İlan yapılmayan ihalelerde, ihale dokümanı sadece idare tarafından davet edilenlere satılır. (Kamu İhale Kanunu Md:28) Alattin ÜŞENMEZ 9

10 İhale Komisyonu (Üyeleri Kimlerdir)
 İhale yetkilisi, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. Alattin ÜŞENMEZ

11 İhale Komisyonu (Yedek Üyeler)
 İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için idarece yeterli sayıda yedek üyenin belirlenmesi gerekmektedir. Yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek yedek üyeler mutlaka belirlenmelidir. (Tüm üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer aldıkları belirtilmelidir.) Yedek üyelerin asıl üyelerin taşıması gereken özellikleri haiz olması gerekir. Alattin ÜŞENMEZ

12 İhale Komisyonu (Üyenin Görevden Ayrılması)
Bir makamdaki görevi nedeniyle ihale komisyonunda görevlendirilen kişinin o görevinden ayrılması sonucu, ** komisyon üyeliğinden de ayrılmak zorunda kalması halinde; ayrılan personelin yerine atanan kişi değil, **o asıl üyenin yedeği ile ihaleye devam edilmesi, ** herhangi bir nedenle asıl üyenin yerine geçen yedek üyenin geçerli mazeret durumları hariç ihale sonuçlanıncaya kadar komisyon üyeliğine devam etmesi gerekmektedir. Alattin ÜŞENMEZ

13 İhale Komisyon Üyelerinin Kararı (Çekimser Oy)
İhale komisyonu başkan ve üyeleri çekimser oy kullanamazlar ve verdikleri oy ve kararlardan sorumludurlar. Bu nedenle, çoğunluk görüşüne katılmayanların karşı oylarını ve gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalamaları gerekmektedir. Alattin ÜŞENMEZ

14 İhale İşlem Dosyasının Komisyona Verilmesi
** İhale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya davet tarihini izleyen üç gün içinde idare tarafından ihale komisyonunun asıl üyelerine verilir. İdare tarafından gerek görüldüğü takdirde, yedek üyelere de ihale işlem dosyasının birer örneği verilebilir. Yedek üyenin asıl üyenin yerine ihale komisyonunda görev alması halinde ise, ihale işlem dosyasının bir örneğinin yedek üyeye verilmesi zorunludur. Alattin ÜŞENMEZ

15 İhale Komisyon Üyeleri Nerelerde Görev Alabilir ?
** Söz konusu ihaleye ilişkin olarak KURULAN muayene ve kabul komisyonunda veya kontrol teşkilatında görev alabilir. Ancak yapılan bir sözleşme ile ilgili olarak kontrol teşkilatında yer alan görevliler, sözleşme sonucunda hizmet alımları ve yapım işleriyle ilgili muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar. ** İhale yetkilisi, ihale ve muayene kabul komisyonunda görev alamaz. Alattin ÜŞENMEZ

16 İhale Komisyonundan Farklı Bir Komisyonun Kurulması
İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere **oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamaz. (Mal Alım. İhale Uyg. Yön. Md:17/4) Alattin ÜŞENMEZ

17 TEŞEKKÜRLER! Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler Uzmanı
Alattin ÜŞENMEZ


"İhale /Onayı/İlanı/Davet İşlemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları