Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖNET İ M  YÖNET İ M  YEREL YÖNET İ M MERKEZ İ YÖNET İ M  1.Belediye 1.VAL İ L İ K  ( İ l,ilçe, belde) 2. KAYMAKAMLIK  2. İ l Özel İ daresi  3.Muhtarlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖNET İ M  YÖNET İ M  YEREL YÖNET İ M MERKEZ İ YÖNET İ M  1.Belediye 1.VAL İ L İ K  ( İ l,ilçe, belde) 2. KAYMAKAMLIK  2. İ l Özel İ daresi  3.Muhtarlık."— Sunum transkripti:

1

2 YÖNET İ M  YÖNET İ M  YEREL YÖNET İ M MERKEZ İ YÖNET İ M  1.Belediye 1.VAL İ L İ K  ( İ l,ilçe, belde) 2. KAYMAKAMLIK  2. İ l Özel İ daresi  3.Muhtarlık

3 VAL İ,KAYMAKAM…  Ülkemizde merkezi yöneticiler (vali, kaymakam):  Devlet tarafından atanarak göreve gelirler.  Görevleri ve sorumlulukları kanunlar tarafından belirlenmiştir

4 YEREL YÖNET İ MLER!  Yurdumuzdaki yerel yönetim birimleri;  Belediye başkanları tarafından yönetilen il,ilçe ve beldelerde kurulan belediyeler,  Muhtarlar tarafından yönetilen köy ve mahallerdir.   Belediye başkanları ve muhtarlar yerel seçimle, yani bulundukları yerde yaşayan insanların oylarıyla göreve gelirler. Yerel seçimler 5 yılda bir yapılır.

5 İ L ÖZEL İ DARES İ  İ l Özel İ daresi:  İ l genel meclisi, üyeleri ve il encümeninden oluşur.  Valiye ba ğ lıdır.  Görevleri ( İ l sınırı içinde):  İ lin çevre düzeni planı,  Yol, su, kanalizasyon hizmetleri,  A ğ açlandırma, park ve bahçe düzenlemesi,  Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları yapımı işlerini düzenler.

6 MUHTAR  Muhtarlık:  Köy ve mahalleler muhtar tarafından yönetilir.  Muhtarlıklarda ihtiyar meclisi üyeleri bulunur.  Köy muhtarlı ğ ında köy ö ğ retmeni ve imamı do ğ al üyedir.  Muhtar ve ihtiyar meclisi üyeleri seçimle belirlenir.   Muhtar Seçilebilmek İ çin;  TC vatandaşı olmak,  25 yaşını doldurmuş olmak,  Aday oldu ğ u yerde en az 1 yıl oturuyor olmak,  Türkçe okur yazar olmak,  Yüz kızartıcı suç işlememiş olmaktır

7 MUHTARIN GÖREVLER İ  Muhtarın Görevleri:  Sandık seçim listelerini ilan eder.  Seçmen ka ğ ıtlarının da ğ ıtılmasını sa ğ lar.  Salgın ve bulaşıcı hastalıkları ilgili kurumlara bildirir.  Askerlik ça ğ ına gelenlerin askerlikle ilgili işlerini takip eder.  Nüfus cüzdanı örne ğ i düzenlemek.  Nüfus cüzdanını kaybeden ya da yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli belgeleri hazırlamak.  Mahallede yürütülen hizmetler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirmek.  Okul ça ğ ına gelen çocukları tespit etmek ve okula devamının sa ğ lanmasında ilgili kuruluşlarla iş birli ğ i yapmak.

8 BELED İ YE  Belediye:  Belediyeler il, ilçe ve beldelerde devlet yönetiminden ayrı, seçimle oluşturulmuş olan yerel yönetim birimleridir.  İ l ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur.  Nüfusu 5000’den fazla olan yerlerde belediye kurulur.   Belediyenin Çalışma Organları:  Belediye Başkanı  Belediye Meclisi  Belediye Encümeni

9 BELED İ YE MECL İ S İ  Belediye Meclisi:  Meclis başkanı, belediye başkanıdır.  Belediye meclis üyeleri de seçimle belirlenir.  Çalışma programları yapar.  Belediye bütçesini kabul eder.  Belediye meclisinde her türlü iş görüşülür ve kararlar alınır.  Aldı ğ ı kararlar genellikle do ğ rudan uygulanır.

10 BELED İ YE ENCÜMEN İ  Belediye Encümeni:  Belediye meclis üyeleri arasından belediye meclisine seçilir.  Belediyenin aylık hesaplarını inceler.  Bütçe işlerini yapar.  Belediyenin verece ğ i ceza işlemlerini yerine getirir.

11 Belediyenin Mali Kaynakları ve Görevleri:  Belediyenin Mali Kaynakları ve Görevleri:  Belediyeler:  Biletlerden (otobüs, metro, vapur, maç vb.)  Do ğ algaz, su faturaları  Dükkan, ev, arsalardan emlak vergisi,  Çevre temizlik vergisi,  İ lan, reklam vergisi gibi kaynaklardan gelir elde eder.  Elde edilen gelirler bizlere hizmet sunmak için kullanılır.  Belediyeler;  Elektrik, su, do ğ algaz,  Sa ğ lık, temizlik,  Zabıta,  Ulaşım,  Yol ve kaldırım yapımı,  Çevre ve park düzenlemesi,  Denetim,  İ şyeri ve bina izni,  Şehir planlama sı gibi hizmetleri v erir

12 BELED İ YE H İ ZMET B İ R İ MLER İ  Belediyelerin Hizmet Birimleri:  Fen İ şleri Müdürlü ğ ü  Park ve Bahçeler Müdürlü ğ ü  İ mar Müdürlü ğ ü  E ğ itim ve Kültür Müdürlü ğ ü  Temizlik İ şleri Müdürlü ğ ü  Sa ğ lık İ şleri Müdürlü ğ ü  Ulaştırma Hizmetleri Müdürlü ğ ü  Zabıta Müdürlü ğ ü

13 GELECE Ğİ N YÖNET İ C İ LER İ  Gelece ğ in yöneticileri  Belediyelerde Çocuk Meclisleri kurulabilir.  Çocuk Meclisleri:  9-14 yaş arasındaki çocuklardan oluşur.  Yerel yönetimlerle ilgili görüşlerimizi özgürce ifade edebiliriz.  Karşılaştı ğ ımız sorunları ifade edebiliriz. Görüşlerimizi dile getirebilir, kamuoyu oluşturabiliriz.  Yönetimde görev alarak gelece ğ in yönetici adayları olabiliriz.  Çevremizin korunması ile ilgili çalışmalara katılabiliriz.  Yaşadı ğ ımız yerdeki çocukları her alanda temsil edebiliriz.  Yardımlaşma ve dayanışma anlayışımız gelişir.  Toplumsal sorunlar karşısında duyarlılık kazanırız.  Çocuk Meclisi Çalışma Grupları:  İ letişim Çalışama Grubu  Ulusal ve uluslararası İ lişkiler Çalışma Grubu  E ğ itim Çalışma Grubu  Kültür-Sanat Çalışma Grubu  Sa ğ lık-Spor Çalışma Grubu  Çevre Çalışma Grubu

14 TBMM EGEMENL İ K  TBMM VE M İ LL İ EGEMENL İ K  TBMM’nin Açılması:  Yurdumuzun işgal altında oldu ğ u yıllarda Mustafa Kemal ve arkadaşları kurtuluşun Anadolu’dan geçti ğ ini biliyordu. Mustafa Kemal yurdu kurmak çalışmalar girişti.Bu amaç do ğ rultusunda 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.sırasıyla Amasya, Erzurum ve Sivas’ta toplantılar yaptı.  Milli Mücadeleyi yürütmek için millet adına karar verecek bir kuruma ihtiyaç vardı. Bunu için bunun için Ankara’da bir meclisin açılmasına karar verildi.Yurdun dört bir yanından seçilen milletvekilleri Ankara’da bir araya geldiler.23 Nisan 1920 ‘de ilk meclis açıldı.Böylece ulusal egemenlik ve ba ğ ımsızlık yolunda çok önemli bir adım atılmış oldu.   Bugünkü meclisimizde 550 milletvekili vardır.  Milletvekillerimiz seçimle belirlenir ve tüm illerimizi temsil ederler.  Milletvekilleri mecliste demokratik bir ortamda düşüncelerini ifade ederler, kararlar alırlar ve ülkemizi yönetecek yasalar çıkarırlar.  Milletvekili Seçilebilmek İ çin;  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  En az ilkö ğ retim mezunu olmak,  25 yaşını doldurmak,  Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak gerekir.   * Ülkemizde seçme yaşı 18, seçilme yaşı 25 ‘tir. 

15 M İ LL İ EGEMENL İ K  M İ LL İ EGEMENL İ K:  Egemenli ğ in tam meşru kayna ğ ı ve sahibi millettir.Millet iradesi, fertlerin iradelerinin bir araya gelmesinden ve kaynaşmasından oluşmaktadır.Milli egemenlik, milletin bölünmez iradesini temsil eder. Toplumda hiçbir kimse, hiçbir zümre, hiçbir sınıf ya da grup, do ğ rudan üstün emretme gücünün tek kayna ğ ı ve tek sahibi milletin kendisidir.Bu gücü  Anayasamızın “Egemenlik” başlıklı 6. maddesinden almaktadır. Önemli olan milli egemenlik fikrinin genç nesillerce, ruhunda ve anlamında gönülden benimsenmesi ve onu yaşatmasıdır.  Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir.23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara arma ğ an ederek çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır.1979 yılında ilk olarak uluslar arası boyutta çeşitli ülkelerden gelen çocukların katılımıyla kutlanmaya başlamıştır


"YÖNET İ M  YÖNET İ M  YEREL YÖNET İ M MERKEZ İ YÖNET İ M  1.Belediye 1.VAL İ L İ K  ( İ l,ilçe, belde) 2. KAYMAKAMLIK  2. İ l Özel İ daresi  3.Muhtarlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları