Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI."— Sunum transkripti:

1 1 İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI

2 2

3 Toplam Su Kayıpları Fiziki Kayıplar İdari Kayıplar 3

4 İklim ve Yer Hareketleri Suyun Kimyasal İçeriği Boru Üzerindeki Trafik Yoğunluğu Boru Malzemesi ve Kalitesi Su Şebekesinin Tasarımı İşçilik Kalitesi Su Şebekesindeki Basınç Su Şebekesinin Zamanla Bozulması/ Yaşlanması 4

5 5

6 Fiziksel kayıpların düşürülmesinden elde edilen kazançlar üretime yansır ve işletme maliyetlerini düşürür. İdari kayıp kazançları doğrudan tahakkuka ve gelire yansır. Daha kolay düşürülebilir. Hemen kazanca dönüşür. Düşürmek daha az maliyet gerektirir. 6

7 Sızıntı Türleri 7

8 Uluslararası Su Birliği (IWA) Amerikan Su İşleri Birliği (AWWA) Standart Su Dengesi Formu 8

9 9

10 10 Uluslararası Su Birliği’nin (IWA) yaptığı bir çalışmaya göre; GELİŞMİŞLİK DURUMUSU KAYBI ORANI Gelişmiş Ülkelerde% 8-24 Yeni Sanayileşen Ülkelerde % 15-24 Gelişmekte Olan Ülkelerde% 24–45 Su Kaybı İçin Kabul Edilebilir Sınır Değer % 10

11  Kaynaktan alınan su 4,9 milyar m 3  Kullanıcıya ulaşan su 2,8 milyar m 3 11 (TÜİK 2012 – Belediye Su İstatistikleri )

12 12 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞISU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜHAVZA YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SU EKONOMİSİ VE VERİMLİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Su Kayıplarının Önlenmesi Ekonomik Analiz Su Tarifeleri Yeniden Kullanım Su Tasarrufu Su Verimliliği

13 Havza temelli yönetim yaklaşımı Nehir Havza Yönetim Planları Önlemler Programı 13 Atıkların Bertafı Tarımsal Önlemler Erozyon ve Taşkın Kontrolü Jeotermal Sular Kıyı ve Geçiş Suları Suyun Ücretlendirilmesi İzleme ve Değerlendirme Su Kayıplarının Önlenmesi

14 A Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources (2012) (Avrupa’nın Su Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Bir Plan (2012))  Avrupa’nın su kaynaklarının korunmasına yönelik eylemleri sekteye uğratan engellerle mücadele edilmesi amaçlanmaktadır.  Planda Yer Alan Ana Temalar Arazi kullanımının geliştirilmesi Su kirliliğinin ele alınması Su verimliliği ve esnekliğinin artırılması Su kaynaklarının yönetimine müdahil tarafların yönetişiminin geliştirilmesi 14

15 Blueprint kapsamında; Su verimliliği ve esnekliğinin artırılması için önerilen eylemler Planda önerilen eylemEylemi kim gerçekleştirecek? Çevre Çerçeve Direktifi kapsamındaki su fiyatlandırma/maliyet karşılama yükümlülüklerinin uygulanması Komisyon Su fiyatlandırma/maliyet karşılamanın Kırsal Kalkınma ve Uyum politikası fonları kapsamında bir ön koşul haline getirilmesi Konsey, AP ve Komisyon Ticaret programları ve bir maliyet/fayda değerlendirmesine ilişkin CIS Kılavuzunun geliştirilmesi Komisyon, Üye Devletler, paydaşlar Su kullanımı azaltımının Kırsal Kalkınma kapsamındaki birtakım sulama projeleri için bir ön koşul haline getirilmesi Konsey, AP ve Komisyon Su hesapları (ve ekolojik akış) ile ilgili CIS Kılavuzunun geliştirilmesiKomisyon, Üye Devletler, paydaşlar Hedeflerin belirlenmesi ile ilgili CIS Kılavuzunun geliştirilmesiKomisyon, Üye Devletler, paydaşlar Su ile ilgili ürünlerin Eko-tasarım Çalışma Planına eklenmesi Gönüllülük esasına dayalı AB Eko-etiket ve Yeşil Kamu İhale ölçütlerinin geliştirilmesi. Komisyon Sürdürülebilir bir ekonomik kayıp-kaçak düzeyinin yakalanmasına yönelik en iyi uygulamalar/araçların yayılması. Komisyon, Üye Devletler, su endüstrisi 15

16 10. Kalkınma Planı 2.3.4 Kentsel Altyapı Politikaları c. Politikalar 979. Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıp-kaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır. 16

17 Akademisyenlerin desteği ile “Su Kayıp ve Kaçakları Yönetmeliği” taslağı hazırlanmıştır.“Su Kayıp ve Kaçakları Yönetmeliği” 1-2 Nisan 2013 tarihinde ilgili tarafların bir araya geldiği “Su Kayıp-Kaçakları Çalıştayı” düzenlenmiş ve taslak yönetmelik değerlendirilmiştir.

18 Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteğiyle gerçekleştirilen Çalıştaya 90 kişi katılım sağlamıştır:  Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İlgili Birimleri  İlgili Bağlı Kuruluşlar (DSİ, SUEN)  Üniversiteler  Türkiye Belediyeler Birliği  Büyükşehir Belediyeleri - Su ve Kanalizasyon İdareleri  İlgili Bakanlıklar  Sulama Birlikleri Çalıştay çıktıları doğrultusunda revize edilen taslak yönetmelik Kurum görüşlerine sunulmuştur.

19 8 Mayıs 2014 tarih ve 28994 sayılı Resmi Gazete

20 3 Bölüm-13 madde Birinci Bölüm  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İkinci Bölüm  İlkeler, İçmesuyu temin ve dağıtım sistemlerinin yönetimi, Su kayıplarının azaltılması için alınacak tedbirler, Su kayıplarının tespiti, Su kayıplarının azaltılması Üçüncü Bölüm  Bilgi Verme Yükümlülüğü ve İdari Yaptırımlar, Sorumluluk, Yürürlük, Yürütme Ek: İçmesuyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıpları Yıllık Raporu

21 Bilgi verme yükümlülüğü MADDE 10 – (1) İdareler, Ek-1’de formu verilen raporu, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, sonraki yıllarda ise her yıl, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa yazılı olarak gönderir. Su kayıplarının azaltılması MADDE 9 – (1) İdareler su kayıp oranlarını, bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren, büyükşehir ve il belediyelerinde 5 yıl içerisinde en fazla % 30, takip eden 4 yıl içerisinde ise en fazla % 25 düzeyine; diğer belediyelerde 9 yıl içerisinde en fazla % 30, takip eden 5 yıl içerisinde ise en fazla % 25 düzeyine indirmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda, bu Yönetmelik uyarınca çıkarılacak Teknik Usuller Tebliğinde verilen yöntemler çerçevesinde gerekli faaliyetler yürütülür.

22 22 Kaynaktan çekilen su miktarı Sisteme verilen su miktarı Abone sayısı İzinli tüketim miktarı Su kayıp miktarı (sisteme verilen su miktarı - izinli tüketim miktarı) İletim ve dağıtım hattı uzunluğu CBS uygulamaları, SCADA sistemi, Abone Bilgi Sistemi Sayaç türleri Su kayıpları ile ilgili yapılan çalışmalar

23 23

24 24 Belediye/Su idaresi Sisteme Giren Su (m 3 /yıl) İzinli Tüketim Su Kaybı Gelir Getirmeyen Su Miktarı m 3 /yıl% % % DİSKİ-Diyarbakır71.610.78030.586.85842,741.023.92257,341.023.92257,3 ASKİ- Adana135.504.34779.244.31958,556.260.02841,569.745.43951,5 İSU-Kocaeli152.641.85889.411.35258,663.230.50641,463.885.79741,9 SASKİ-Samsun48.923.85029.147.26959,619.776.58140,420.475.50741,9 İZSU-İzmir184.066.557123.044.69366,961.021.86433,261.580.93533,4 MASKİ-Malatya55.987.20038.800.43669,317.186.76430,731.93470957 BUSKİ-Bursa107.540.00083.072.00077,324.470.00022,825.471.00023,7 Çanakkale10.606.4155.949.989564.656.426444.656.42644 Merzifon 5.918.4002.104.36635,63.814.03464,43.814.03464,4 Safranbolu5.000.0002.135.22542,72.864.77557,32.864.77557,3 Görele1.000.000650.00065350.00035354.00035,4 Taşköprü617.488531.1968686.2921486.29214 *: Belediye yıllık raporunda izinli tüketim miktarı verilmeyip, gelir getiren su miktarı verildiğinden; su kaybı hesaplanamamıştır.

25 25

26 26

27 27 Yönetmelik ile belirlenen esasları detaylandırmak ve su idareleri ile belediyelere yol göstermek maksadıyla bir Teknik Usuller Tebliği de yayımlanacaktır. Bu Tebliğ’de, belirlenen içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerinin yönetimi, şebekelerde su kayıplarını azaltmak üzere alınacak tedbirler, su kayıplarının tespiti ve azaltılması yöntemleri açıklanacak ve bunlara yönelik bazı standartlar getirilecektir.

28 Şebekede alınacak başlıca tedbirler:  Şebekenin sürekli izlenmesi ve kontrolü  Teknik personelin uluslararası normlarda eğitimi  Kaçak su kullanımının önlenmesi  Kullanım ömrünü tamamlayan sayaçların ve şebekenin yenilenmesi 28

29  Su temin ve iletim maliyetinin düşürülmesi  Su kayıplarının/israfının azaltılması  Yatırım projeleri maliyetlerinin ertelenmesi  Su yönetimi giderlerinin azaltılarak halka en iyi hizmetin sunulması  Su temininde ekonomik kaybın önüne geçilerek su fiyatlarının düşürülmesi,  Belediye gelirlerinin arttırılması. 29

30 TEŞEKKÜR EDERİM 30


"1 İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları