Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kariyer Yönetimi ile ilişkili Kavramsal Çerçeve

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kariyer Yönetimi ile ilişkili Kavramsal Çerçeve"— Sunum transkripti:

1 Kariyer Yönetimi ile ilişkili Kavramsal Çerçeve
B KARİYER YÖNETİMİ Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

2 Öğrenme Hedefleri Kariyer ve kariyer yönetimi başta olmak üzere ilişkili temel kavramların anlaşılması ve dersimizde kapsamındaki diğer konularla ilişkilendirilebilmesi hedeflenmektedir.

3 İçindekiler Öğrenme Hedefleri
Kariyer Yönetimi– Kariyer Yönetimi ile ilişkili Kavramsal Çerçeve Kariyer (modeller gibi) Kariyer planlama Kariyer yönetimi (Önemi, süreci, vb.) Kariyer geliştirme

4 KARİYER Günlük yaşam içinde kariyer … Farklı açılardan kariyer …
Kariyer tanımlarında şu ortak noktalar dikkati çekmektedir: ilerleme, gelişme, yaşam süresince birbiri ardına girişilen işler, meslek-iş, kişisel olarak elde edilen işle ilgili davranış ve tutumlar, kariyer planlamada bireyin etkisi, dikey hareketler yanında bilgi ve beceri kazanımı.

5 Kariyerin unsurları Çalışma yeri İfade edilmiş bir amaç
Yapılması gereken görevler Araçlar Ücret Gerekli zaman Gerekli beceriler ve yetenekler Gerekli bilgi

6 Kariyerin boyutları Ödül sistemi, Kariyerdeki görev ve fonksiyonlar, Çalışma tarzı, Çalışma koşulları

7 Kariyer Türleri Objektif-subjektif Düzenli-düzensiz Yatay-dikey
Program-organizasyon Açık-kapalı İşe yönelmiş-kişiye yönelmiş kariyer Kamuda kariyer

8 KARİYER MODELLERİ Kariyer modelleri incelenirken, işgören tedariğinin içeriden veya dışarıdan olması da önemli bir boyut olarak karşımıza çıkmaktadır. 1.Driver’ın Kariyer Kavramları Modeli 2.Schein’in Üç Boyutlu Kariyer Modeli Driver’ın modelinde kariyerin bireysel yönü, Schein’in modelinde ise kariyerin örgütsel yönü üzerinde durulduğu görülmektedir.

9 Driver’ın Kariyer Kavramları Modeli
Driver’ın kariyer kavramları, bireylerin kariyer ilerlemesini göstermektedir. 1.Durgun-durum(Sabit) kariyer 2.Doğrusal kariyer 3.Spiral Kariyer 4.Geçici Kariyer

10 Schein’in Üç Boyutlu Kariyer Modeli
Schein’e göre, örgütler üç boyutlu bir koni gibi ele alınabilir: 1.Dikey kariyer hareketi, 2.Yatay kariyer hareketi, 3.Radyal kariyer hareketi. Örgütlerde üç tür kariyer hareketine karşılık gelen üç tür sınır vardır: 1.Hiyerarşik sınır, 2.Fonksiyonel sınır, 3.Dahil olma sınırı.

11 Gutteridge’nin Kariyer Geliştirme Modeli
Bireysel Örgütsel (Kariyer planlama) Alt süreçler Meslek seçimi Örgüt seçimi İş atamalarının seçimi Kendini geliştirme (Kariyer Yönetimi) Alt Süreçler Tedarik ve seçim İnsan kaynağı tahsisi Performans ve değerleme Eğitim ve geliştirme KARİYER GELİŞTİRME

12 Kariyer Planlama Bireyin bilinçli olarak uzun dönemli iş yaşamını değerlediği ve kendi bilgi, beceri, ilgi, değer yargısı, güçlü ve zayıf yönlerini değerlemesi ve organizasyon içi-dışı kariyer olanaklarını tanıdığı, kendisine kısa, orta ve uzun dönemli hedefler saptamasını içeren bir süreçtir. Kariyer planlama kavramı daha geniş bir bakış açısıyla bireyin, örgütün geleceğe dönük hedefleri ile kendi bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak, yapmakta olduğu işi daha iyi yapabilmesi için mevcut yeterliliklerin geliştirilmesi ve ileride üstlenebileceği pozisyonlar için gerekli yeni yeterliliklerin kazandırılmasıdır. Bireysel kariyer planlama ???

13 Örgütsel-Bireysel Kariyer Planlama

14 Kariyer Yönetimi işe yerleştirme, potansiyel değerleme, danışmanlık, eğitim gibi insan kaynakları faaliyetlerini içine alan, bu faaliyetler aracılığıyla, bireyin ilgi ve kabiliyetlerinin örgütsel faaliyetler ile eşleştirilmesi ve istenilen diğer örgütsel sonuçların başarılması için tasarlanan bir faaliyetler bütünüdür. işgücünün ihtiyaçlarını tatmin etmek ve bireylerin kariyer hedeflerine ulaşmasını sağlamak için yöneticilere imkan sağlayan hedeflerin planlanması, stratejilerin düzenlenmesi ve uygulanması sürecidir.

15 Kariyer Geliştirme çalışanların iş yaşamları boyunca kariyer amaçlarına ulaşabilmeleri için yürüttükleri bütün eylemler ve faaliyetlerdir. bireylerin her birinin kendine özgü sorun, tema, görevler bütünü olarak ifade edilebilecek süreç boyunca bireylerin kendilerini sürekli geliştirme işlemidir. Kariyer geliştirme sisteminde çalışanlara, yöneticilere ve organizasyona bir takım görev ve sorumluluklar düşmektedir.

16 Kariyer geliştirme uygulamalarının başarı faktörleri
Kariyer geliştirmeyi işletme stratejisi ile irtibatlandırmak, İşgören ve örgütün ihtiyaçlarını paralel hale getirmek, Kariyer geliştirme sistemi ve onun örgüt içi ilişkilerini tesis etmek, Çok sayıda araç ve yaklaşım kullanmak, Şirket genelinde bir kariyer geliştirme altyapısı oluşturmak; fakat, sistemi iş birimleri veya bölümler düzeyinde uygulamak, Hat yöneticilerinin katılımını sağlamak, Hat yöneticilerini sistemin yürütülmesinden sorumlu tutmak, Kariyer geliştirme çabalarını değerlemek ve sürekli iyileştirmek, Kariyer geliştirme sisteminin duyurusunu iyi yapmak.

17 KARİYER YÖNETİMİ İşgücünün ihtiyaçlarını tatmin etmek ve bireylerin kariyer hedeflerine ulaşmasını sağlamak için yöneticilere imkan sağlayan hedeflerin planlaması, stratejilerin düzenlenmesi ve uygulanması sürecidir.

18 Kariyer Yönetiminin Önemi
Kariyer yönetimi, bireylere ve örgütlere sağladıkları faydalar nedeniyle daha önemli ve daha fazla uygulanan bir insan kaynakları yönetimi fonksiyonu olarak yer bulmaktadır.

19 Bireysel Açıdan Kariyer Yönetiminin Önemi
İşgörenler şimdiki ve gelecekteki işler için ihtiyaç duyulan beceri ve nitelikleri tanıyabileceğinden olası kariyer tercihlerinin yapılabilmesi, Bütün yönlerde (yatay- dikey- çapraz) yeni kariyer yollarının ve planlarının geliştirilebilmesi, İşteki hayal kırıklığı olasılığını azaltması, Kariyer hedeflerine tutarlılık kazandırması, İşyerini, aile yaşamını, endüstriyel değişimi ve toplum üyeliğini kapsayan daha iyi kariyer hedeflerinin geliştirilebilmesi, Kariyerlerinde durgunluk dönemine giren çalışanların yeniden canlandırılması, Çalışanlara kendilerini ve kariyerlerini geliştirme fırsatı sağlanması, Çalışanlara ihtiyaç duydukları rehberliğin sunulması.

20 Örgütsel Açıdan Kariyer Yönetiminin Önemi
Yönetsel yükselme ihtiyaçlarının karşılanmasının garanti edilmesi, Örgütte çalışanların beceri ve hazır amaçlarının stoklanması, Gelecekteki insan kaynakları ihtiyacının daha iyi saptanması, Bireysel düzeyde değişimin daha iyi anlaşılması için örgütsel değişimin kolaylaştırılması, Çalışanların gizli beklentilerinin ortaya çıkarılması, Çalışanlara herhangi bir düzeyde sorumluluk alma kabiliyetine sahip olanları hazırlayacak eğitim ve deneyim konusunda verilen sözlerin yerine getirilmesi.

21 Kariyer Yönetimi Süreci
Bireysel ve örgütsel kariyer yönetimi süreci ayrı ayrı açıklanmadan önce kariyer yönetimi süreci genel olarak girdiler, gelişim ve çıktılar olmak üzere üç aşamadan oluşan bir süreçtir.

22 Bireysel Kariyer Yönetimi Süreci
Keşfetme-Arama Aşaması Kurma Aşaması Orta Kariyer Aşaması Kariyer devreleri ???

23 Örgütsel Kariyer Yönetimi Süreci
Öznel, nesnel ve bu iki boyutu bütünleştiren üç boyuttan oluşan bir model 1.Kariyer Planlamasında İçerilecek Personelin Belirlenmesi 2.Kariyer Patikasının Çizilmesi 3.Kariyer Danışmanlarının Atanması 4.Bireysel Planların Geliştirilmesi Kariyer yönetimi araçları ve uygulamaları ???

24 İyi çalışmalar…


"Kariyer Yönetimi ile ilişkili Kavramsal Çerçeve" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları