Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Ölçek Ölçüt Değerlendirme Geçerlilik ve Güvenirlik Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

2 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVİ
Eğitim sürecinde, ölçme değerlendirme etkinlikleri kullanılmasıyla, Programın hedeflerine ne derece ulaşıldığı, Eğitimcilerin ne derece başarılı olduğu, Programın ne derece başarılı olduğu, Programın güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğu ortaya konabilir. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

3 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN İŞLEVİ
Direksiyon Uygulama Sınavlarında (Direksiyon Sınavları) sürücü adaylarının aldıkları eğitim süreci sonrası, komisyonlar tarafından ölçme ve değerlendirme işlemleri yapılmaktadır. Süreç sonrası başarılı olan adaylar sürücü belgesi almaya hak kazanmaktadırlar. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

4 TEMEL KAVRAMLAR Ölçme: Bireylerin davranışlarını gözleyip gözlem sonuçlarını sayılarla ya da sembollerle ifade etmedir. Direksiyon Sınavlarında EK-3 ve EK-4 formlarda belirtilen kriterler doğrultusunda adayın aldığı eğitimin sonucu ölçülmektedir. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

5 TEMEL KAVRAMLAR Ölçek: Belli birimlerle bölünmüş bir ölçme aracıdır. Ölçme sonuçlarının özelliklerine bakarak değişik ölçek türleri bulunmuştur. Direksiyon sınavların ölçek olarak EK-3 EK-4 formları kullanılmaktadır Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

6 TEMEL KAVRAMLAR Ölçüt: Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter Direksiyon sınavında Ek-3 ve Ek-4 formlarımızın değerlendirme aşamaları ölçütlerimizi oluşturmaktadır. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

7 TEMEL KAVRAMLAR Değerlendirme: Ölçme sonuçlarını bir ölçütle karşılaştırıp, ölçülecek nitelik hakkında karar verme sürecidir. Direksiyon sınavında değerlendirme komisyon tarafından yapılmaktadır. Ek-3 ve Ek-4 Formlarındaki ölçütler doğrultusunda sürücü adayları ölçülmektedir. Değerlendirme aşamasında adayın belge alıp almamasına hak kazanıp kazanmadığı ortaya çıkmaktadır. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

8 DEĞERLENDİRMENİN BASAMAKLARI
1. Değerlendirme sürecinin başlaması için öncelikle bir ölçme sonucuna ihtiyaç vardır. 2. Ölçme sonucunu değerlendirebilmek için, uygun bir ölçüt gerekmektedir. 3. Ölçme sonucu ölçüt ile karşılaştırılarak karara ulaşılır. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

9 Ölçme sonuçları hatalı olursa değerlendirme de hatalı olacaktır
Ölçme sonuçları hatalı olursa değerlendirme de hatalı olacaktır. Başka bir ifade ile, değerlendirmede elde edilen kararın uygun olması öncelikle ölçme sonuçlarının hatasızlığına bağlıdır. Ölçüt, ölçme sonuçlarına uygun olmaz ise değerlendirme amacına ulaşamaz. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

10 GEÇERLİK Geçerlik, bir ölçme aracının ölçmek istediği değişkeni ölçüp ölçmediği, ölçüyorsa onu başka değişkenlerden ne derece arınık olarak ölçtüğüdür Daha genel anlamda ölçme aracının amacını gerçekleştirebilme düzeyidir. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

11 GEÇERLİK Ülkemizde Direksiyon Sınavlarının geçerliliğini arttırmak amacıyla özellikle son üç yılda çok ciddi adımlar atılmaktadır. Bu doğrultuda ölçme araçları ve ölçütler tekrar tekrar incelenmekte ve güncellenmektedir. Şu an içerisinde bulunduğumuz eğitim sürecide Direksiyon Uygulama sınavlarının geçerliliğini arttırmak üzere atılmış adımlardan birisidir. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

12 GEÇERLİLİĞİ DÜŞÜREN FAKTÖRLER
1) Güvenirliği düşüren bütün etmenler geçerliği de düşürür. 2) Sınav sürecinin eğitim konularını yeterince kapsamaması 3) Soru sayısının azlığı, 4) Sınavın uygulama koşullarının olumsuzluğu 5) Sınav süresinin yetersizliği 6) Sınav stresi ve güdülenme yetersizliği 7) Puanlama hatası 8) Sınavın çok zor ve çok kolay olması 9) Ölçüt puanların güvenirliği Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

13 GÜVENİRLİK Bir ölçme aracının güvenirliği, aracın, ölçmek istediği değişkeni ne derece duyarlıkla ölçtüğü, ya da ölçme sonuçlarının hatalardan arınıklık derecesidir. Güvenirlik, tesadüfi hataların olası kaynaklarına göre çeşitli anlamlar almaktadır. Bunlar: duyarlılık, kararlılık ve tutarlılık anlamındaki güvenirlikler'dir.

14 GÜVENİRLİK ARTIRMA YOLLARI
1)Güvenirliği artırmada en etkili yol, soru sayısını artırmaktır. Böylece birimin değeri küçülerek duyarlılık artar. Ek-3 ve Ek-4 Formlardaki ölçütler artırılarak yeni sınav sisteminde bu husus dikkate alınmıştır. 2)Öğrencilerin sınava güdülenmesi, Sınav öncesi adaya kısa bir açıklama yapılmalı, ve sınav süresince adayın dikkatini dağıtacak hareketlerden kaçılnılmalıdır. 3)Ölçme aracını oluşturan soruların açık ve anlaşılır yazılması, Ek-3 ve Ek-4 Formları yeterince anlaşılır hale gelmiş olup, aday sınav öncesi kurs tarafından ön sınav yapılarak form hakkında da bilgilendirmeye tabi tutulmaktadırlar.

15 GÜVENİRLİK ARTIRMA YOLLARI
4)Sınav süresinin yeterli verilmesi, 5)Sınav ortamının temiz, yeterli düzeyde ısı, aydınlık olması, 6)Gürültülü bir ortamda olmaması 7)Öğrencinin kaygı düzeyinin belli bir düzeyde olması. 8)Puanlamanın objektifliği

16 psikomotor becerilerin değerlendirilmesi
Psikomotor nedir? Zihin ve kas uyumudur. Kısaca beceri denebilir. Örnek :Çocukların legolarla anlamlı şekiller oluşturması, piyano çalmak, vs.

17 psikomotor öğrenme Uygulamaya dayalı, organ ve kas kombinasyonu gerektiren, daha az düşünmeyi gerektiren ve nadiren unutulan öğrenme şeklidir. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

18 Psiko teknik değerlendirme
Ülkemizde psiko-teknik değerlendirmenin esasları ve uygulama biçimi Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 79. Maddesi ve aynı yönetmelikte yer alan 4 Sayılı Cetvel'le belirlenmiştir. Söz konusu cetvelde de belirtildiği üzere, psiko-teknik değerlendirme: ". . . sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psiko-motor yetenek düzeylerinin; bu yetenek alanlarında tanımlanan bilgisayar destekli testler aracılığıyla ölçülmesi“ olarak tanımlanmıştır. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

19 Psiko teknik değerlendirme
Buna göre psiko-teknik değerlendirme, psikolog unvanına sahip kişilerce, Türkiye toplumu özelliklerine göre hazırlanmış norm çalışmasına sahip olan ve normları ilgili meslek kuruluşunca (Türk Psikologlar Derneği) onaylanmış olan testler kullanılarak,yine bu cetvelde tanımlanmış altyapı özelliklerine sahip, resmi ve özel kuruluşlar bünyesinde oluşturulan ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerde yapılır. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

20 TÜRKİYE'DE PSİKO - TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMA NEDENLERİ:
1. Ehliyetin yasal nedenlerle geri alınması halinde, tespit edilen kural ihlallerinin sürücülük için gerekli yetenek ve becerilerin eksikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin bir sonuca varılması amacıyla: Ülkemizde bu amaç doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nun alkolle ilgili 48; hızla ilgili 51; ceza puanı ile ilgili 118. Maddeleri gereğince (5) ehliyeti geri alınan kişiler için yasal zorunluluk bulunmaktadır. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

21 TÜRKİYE'DE PSİKO - TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMA NEDENLERİ:
2. Sürücü olması uygun olmayan kişilerin belirlenmesi amacıyla: Ülkemizde bu amaç doğrultusunda, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin, Sürücü Belgesi Alacaklar'ın Sağlık Muayeneleri'ne Ait Esasları düzenleyen 77. Maddesi gereğince, gerekli görülen hallerde sürücü adayları, psiko-teknik değerlendirmeye tabi tutulabilmektedir. 3. Mesleği sürücülük olan kişilerin çalışmaya devam ettikleri sürücülük açısından uygun olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla: Ülkemizde Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin sürücülerde aranacak şartları düzenleyen bölümünde Madde 60 gereği “Sürücülerin yolcu ve eşya taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için”, ”bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları” gerekmektedir. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

22 TÜRKİYE'DE PSİKO - TEKNİK DEĞERLENDİRMEYE ALINMA NEDENLERİ:
4. Yüksek sürücülük performansı gerektiren alanlar için sürücü seçimi amacıyla (ağır vasıta sürücülüğü, uzun yol sürücülüğü, yolcu taşımacılığı gibi): Ülkemizde yasal bir zorunluluk olmadığı halde, bazı kamu kurumları ve özel şirketler psiko-teknik değerlendirme sonuçlarını dikkate alarak sürücü seçme uygulaması yapmaktadırlar. Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


"ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları