Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ölçme Aracının Özellikleri Doç.Dr. Sabiha ODABAŞI ÇİMER KTU Fatih Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Biyoloji Eğitimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ölçme Aracının Özellikleri Doç.Dr. Sabiha ODABAŞI ÇİMER KTU Fatih Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Biyoloji Eğitimi."— Sunum transkripti:

1 Ölçme Aracının Özellikleri Doç.Dr. Sabiha ODABAŞI ÇİMER KTU Fatih Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Biyoloji Eğitimi Anabilim dalı

2 İyi bir ölçme aracının özellikleri Geçerlilik Güvenilirlik Kullanışlılık ( Ekonomik, Uygulanabilir, Puanlanabilir ) Ayırt edicilik

3 1- İyi Bir Ölçme Aracı Geçerli Olmalıdır Geçerlik: Ölçme aracının ölçme amacına uygunluk derecesidir. Diğer bir ifade ile, sorduğumuz soruların ölçmek istediğimiz özelliği ölçmeye uygunluğudur.

4 Bir ölçme aracı ölçülmesi istenen özellikleri ölçebildiği oranda geçerlidir. 1.Neyi ölçmek istiyoruz? 2. Ölçme aracımız ya da hazırladığımız sorular ölçmek istediğimiz özellikleri (bilgi, beceri vs.) doğru olarak ölçebilir mi?

5 Farklı ölçme yöntemleri, farklı özellikleri ölçmeye hizmet eder

6 Test sonucuna göre bir öğrencinin: “ bir hikayenin giris, gelişme ve sonuç bölümleri” olduğunu doğru işaretlemesi, onun giriş, gelisme ve sonuç bölümleri iyi bir şekilde organize edilmis bir hikaye yazabileceğini gösterir mi? Öğrencinin bu yeteneğini görmek için ne tür bir sınav yapmak gerekir?

7 Çoktan seçmeli testler, üst düzey düşünme yeteneğini ölçmede yetersizdir. « Testler, uzmanlarca hazırlanmış olsa bile, öğrencinin bilgiyi nasıl kullandığını ölçemez. Bloom’un sınıflandırmasını düşünürsek, sentez aşamasının çoktan seçmeli testle ölçülmesi zordur çünkü bu aşamada öğrenciden kendi damgasını taşıyan bir bilgiye ulaşması istenir » (Wiggins, 1997)

8 Öğrencinin düşünme yeteneğini ölçmede en etkili yöntem açıklama gerektiren sorulardır (Pallrand, 1996) Çünkü, öğrenci açıklamaları, onun bilgiyi nasıl organize ettiğini, nasıl bağlantılar kurduğunu gösterir.

9 Kapsam geçerliği Bir dersten 10 ayrı konu işlenmiştir. Konuların ne derece öğrenildiğini ölçmek amacıyla yapılan bir sınavda sadece 1., 5. ve 7. konulardan sorular sorulmustur. Öğrenci A : 1. ve 7. konulara çalışmış, ancak diğer konuları çok iyi öğrenememiştir. Öğrenci B : 1., 5. ve 7. konuları cok iyi anlayamamış ancak diğer konuları çok iyi bilmektedir.

10 “Üniversitede yapılan sınavlar”

11 Kapsam geçerliliğini sağlamada belirtke tablolarından yararlanılır. Ölçülecek özellikler uygun ve yeterli sayıda soru ile yoklanmış mıdır? Kapsam geçerliğini sağlama

12 12 Belirtke Tablosu (Hedef-İçerik Tablosu) Dersin hedefleri ile içeriğinin iki boyutlu bir çizelge üzerinde gösterilmesine belirtke tablosu denir. Belirtke tablosunun hazırlanmasında üç aşama önemlidir. Öğretim hedeflerini belirleme, Ders içeriğini belirleme, Hedeflerle içerik arasındaki ilişki tabloda gösterilir Bu tablo sayesinde hangi konuların hangi hedeflerin gerçekleşmesine hizmet ettiği ve dersin bütününde ne kadar ağırlık taşıması gerektiği kolaylıkla görülebilir.

13 13 BELİRTKE TABLOSU Hedefler Konular Bilişsel AlanToplam BilgiKavramaUygulamaAnalizSentezDeğerlendirme Medde ve özellikleri 336 Kuvvet ve hareket 453113 Manyetizma3121-7 Modern fizik173112 Toplam11798338

14 14 BELİRTKE TABLOSU Test hazırlarken, belirtke tablosunda bulunan hedefler göz önünde bulundurularak madde sayısı belirlenir. Burada, belirlenen hedefler ile test maddelerinin sayısı, testin kapsam geçerliliğini sağlayacağı şekilde planlanmalıdır. İşlenen tüm konular, önemlilik derecesine göre yoklanmalıdır.

15  Her sorunun o dersin hedeflerinin en az biri ile ilişkili olmasını sağlayınız.  Hazırlanan her soru ayırt edici bir nitelik taşımalıdır; yani, o soruyla ölçülmek istenen bilgi, beceri veya yeteneklere sahip olan ve olmayan öğrencileri birbirinden ayırt edebilmelidir.  Hazırlanan bir testin zorluk derecesiyle o testin geçerliği arasında yakın bir ilişki vardır. Yani sınav ne çok zor ne de çok kolay olmalıdır. Çok kolay ya da çok zor sorulardan oluşan sınavların geçerliği düşüktür. Geçerliği arttırmak için…1

16 Geçerliği arttırmak için… 2  Her uygulamada sorularınızı değiştiriniz.  Öğrencilerinizi sınavdan önce sorular üzerinde yetiştirmeyiniz.  Sınav sırasında kopya çekilmesi, ipucu verilmesi geçerliği düşürür  Sınav süresinin yetersizliği geçerliliği düşürür  Sınav güvenilir olmalıdır.

17 Ölçmede güvenirlik

18 2- İyi bir ölçme aracı güvenilir olmalıdır Bir ölçme aracının ölçtüğü özelliklerle ilgili olarak gerçeği yansıtma derecesi ya da ölçme sonuçlarının ne derece hatadan arınmış olduğudur. Belli bir özellik, bir ölçme aracı ile değişik zamanlarda ölçüldüğü zaman aynı ya da hiç olmazsa yaklaşık olarak aynı ölçümleri vermelidir. Ölçme işlemi kim tarafından yapılırsa yapılsın, puanlamada aynı sonuca ulaşılması Hata türleri Sabit Sistematik Tesadüfi

19 Sınav soruları açık ve anlaşılır olmalı. Objektif puanlama yapılabilmeli Soru sayısı arttıkça güvenirlik artar. Ancak soru sayısının aşırı artışı testi yanıtlayan öğrencilerin yorulmasına, dikkatinin dağılmasına neden olur ve güvenirliği düşürür. Öğrencilerin sınava motive edilmesi güvenirliği arttırır. Güvenirliği arttırma yolları

20 Sınav için yeterli süre verilmelidir Ölçmede duyarlılığı yüksek olan araçlar güvenilirdir. 10 soru yerine 20 soru, 5 üzerinden not vermek yerine 100 üzerinden not vermek Test yönergesinin ayrıntılı olması güvenirliği arttırır. Güvenirliği arttırma yolları

21 İyi Bir Ölçme Aracı Ayırt edici Olmalıdır Sınavlarımız, bilenle bilmeyeni, başarısız ile başarılıyı birbirinden ayırabiliyor mu? Ayırt edicilik, sorunun, başarılı ve başarısız öğrencileri birbirinden ayırabilme derecesini gösterir. Güvenilir bir test, ayırıcılığı yüksek maddelerden oluşan testtir.

22 Madde Ayırıcılık Gücü Bir test maddesinin, test edilen konuyu bilen ve bilmeyen öğrencileri ayırt edebilmesidir.

23 Madde ayırıcılık gücünün hesaplanması Öğrenciler aldıkları test puanına göre sıraya dizilir Yüksek not alan %27’lik kısım ve düşük not alan %27’lik kısım alınır, ortada kalan kısım analize dahil edilmez. Her bir soru için, üst (Dü) ve alt (Da) seviyedeki öğrencilerin doğru cevapları sayılır Üst veya alt gruptan herhangi birinin öğrenci sayısı alınır (n) Madde ayırıcılık gücü = (n(dü)) - n (da)) / n

24 Aşağıdaki gibi bir tablo yapınız SORU NO Öğrenci 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 * İlk 5 öğrenci en yüksek not alanlar (üst grup, (dü)), son 5 öğrenci ise en düşük not alanlar (alt grup, (da))

25 Aşağıdaki gibi bir tablo yapınız Soru noBaşarılı grup (dü)’tan doğru cevaplayan sayısı Başarısız grup (da)’tan doğru cevaplayan sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26 Madde Analizi Örneği 100 Öğrenciye Uygulanan Test Soru 1 Doğru Cevap Verenler Soru 2 Doğru Cevap Verenler Üst Grup (İlk %27) (27) 2520 Alt Grup (Son %27) (27) 15 Madde Güçlük Endeksi (p) Madde Ayırt Edicilik Endeksi (r)

27 “iyi” nedir? 0,3 ve üzeri ayırıcılık gücü iyi, 0,6 ve üzeri çok iyi. 0’a yakın değerler başarılı ve başarısız öğrencilerin benzer başarı gösterdikleri anlamına gelir Eksi değerler kabul edilmez. Puanlara göre öğrenci sayıları Ayırıcılık değeri kötü ortaİyi Çok iyi Eksi değerler Zorortakolay

28 Ayırıcılık indeksi yorumu Ayırıcılık indeksi Yorum ≥ 0,40Çok iyi 0,30-0,39İyi denilebilir ama geliştirilebilir 0,20-0,29Düzeltilmeli < 0,19Kullanılmaz

29 Madde güçlük endeksi (p) Madde ayırt edicilik endeksi (r) YORUM 0.90 dan fazlaDeğer yok- Eğer etkili bir öğretim varsa tercih edilir 0.60-0.90r>0.20- Tipik iyi bir madde 0.60-0.90r<0.20- Üzerinde çalışılması gereken madde p<0.60r>0.20-Zor fakat ayırt edici bir madde (Eğer yüksek standartlara sahipseniz bu soru iyidir) p<0.60r<0.20-Zor ve ayırt edici olmayan madde (Bu madde kullanılamaz) Madde güçlük ve ayırt edicilik endekslerin yorumu

30 Ayırt edicilik, sorunun zorluk derecesi ile ilgilidir Eğer bir soru cok zor ve herkes yanlış cevaplamışsa, ya da çok kolay ve herkes doğru cevaplamışsa, bu soru ayırt edici değildir.

31 Bir soruyu doğru cevaplayan öğrencilerin yüzdesidir. Bir maddenin ne kadar zor ya da kolay olduğunu gösteren bir istatistiktir. Yüzde ya da ondalıklı olarak ifade edilebilir. Şu şekilde hesaplanır; Üst ve alt gruplar olışturulur Madde zorluğu= Soruya verilen doğru cevap sayısı / Toplam öğrenci sayısı Bu değer 0 ile 1 arasında değişir. Madde zorluk (güçlük) derecesi

32 Madde zorluk derecesi yüksek (çok zor) düşük (çok kolay) <= 30%> 30% - < 80%>=80% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

33 Madde güçlük derecesi: Örnek No.Doğru cevap sayısı Güçlük indeksi (pj) Güçlük derecesi 115 225 335 445 Her bir maddeyi cevaplayan öğrenci sayısı = 50 30 50 70 90 yüksek orta düşük

34 Bir sorunun ayırt ediciliği, onun zorluk derecesi ile ilgilidir. Özellikle, başarı testleri değişik güçlükteki sorulardan oluşmalıdır. Seçme ve yarışma sınavlarında daha çok zor sorulara yer verilir. Aracın uygulanmasından elde edilen puanların, en düşüğü ile en yükseği arasındaki fark fazla ise, öğrencilerin puanları bu iki puan arasında dağılmışsa, bu araca ayırt edici denebilir.

35 Özetle;iyi bir test maddesinin aşağıdaki özelliklerde olması beklenir. Madde güçlüğünün orta düzeyde olması (0,50) Ayırıcılığın mümkün olduğunca yüksek olması (1’e yakın olması) Doğru cevabın üst grupta daha çok öğrenci tarafından cevaplandırılmış olması Seçeneklerdeki çeldiricilerin alt grupta daha çok öğrenci tarafından cevaplandırılmış olması Çeldiricilerin hepsinin de eşit yada birbirine yakın sayıda cevap çekmiş olması beklenir.


"Ölçme Aracının Özellikleri Doç.Dr. Sabiha ODABAŞI ÇİMER KTU Fatih Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Biyoloji Eğitimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları