Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ şletme Çevreleri, Büyüme, Küçülme ve Analizler Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ şletme Çevreleri, Büyüme, Küçülme ve Analizler Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN."— Sunum transkripti:

1 İ şletme Çevreleri, Büyüme, Küçülme ve Analizler Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN

2 İ şletmeler için “çevre” kavramı İ şletme çevresi: işletmenin performansını etkileyen (iç ve dış) faktörlerin bütünü İ ç çevre ◦ Işletmenin bünyesinde yer alan ve işletmenin performansını yakından etkileyen güçler  örgütsel  insan kaynakları ile ilgili  pazarlama ile ilgili  üretim ile ilgili faktörler

3 İ şletmeler için “çevre” kavramı İ şletme sadece iç çevreyi de ğ il dış çevre faktörlerini de sürekli ve sistematik olarak izlemek zorundadır. Gerçek dış çevre, algılanan dış çevre, uygulama çevresi Dış çevrenin özellikleri ◦ Durgunluk, de ğ işkenlik, basitlik, karmaşıklık

4 İ şletmeler için “çevre” kavramı ◦ Dış Çevre  Makro çevre  Siyasi, ekonomik, toplumsal faktörler  Endüstri çevresi  İ şletmenin birebir ilişkide oldu ğ u ve işletmenin yönetimi üzerinde normal olarak özel ve ani etkileme gücüne sahip faktörler.  Müşteriler, rakipler, işgücü, tedarikçiler, uluslararası faktörler

5 Optimal işletme büyüklü ğ ü Optimum", "optimal" veya "en uygun" işletme büyüklü ğ ü, ortalama maliyet masraflarının veya giderlerinin en düşük oldu ğ u işletme büyüklü ğ üdür" İ şletme büyüklü ğ ü küçükten optimum düzeye gelinceye kadar ortalama maliyetlerde bir azalma; optimal büyüklükte en düşük düzeye indikten sonra, aşırı büyüklü ğ e gidişte ise ortalama maliyetler bir artış görülür..

6 İ şletme büyüklü ğ ünü etkileyen faktörler Pazar Şartları Talep Durumu (Bugünkü Ve Gelecekteki); Finansman İ mkânları Kurucuların Yönetim Becerileri Çevre Şartları Anti Tröst Yasaları

7 İ şletmelerin Büyümesi Büyüme ve büyüklük bir başarı göstergesi midir? ◦ çevre baskılarına karşı koyma? ◦ çevreye uyum? ◦ çevreyi yönlendirme?

8 İ şletmelerin Büyümesi N İ Ç İ N BÜYÜMEK İ STERLER? - Ölçek ve Kapsam Ekonomilerinden yararlanmak için Çevre ◦ Rakipler, müşteriler, tedarikçiler Finans ◦ Karlılık, spekülatif imajda gelişme, rekabet avantajı, fonları daha etkin kullanabilme Üretim ◦ Üretim hacminde artış, girdide tasarruf, ar-ge yapabilme Pazarlama ◦ Çok çeşitli pazarlara girebilme, pazarda rekabet stratejileri ve rekabet üstünlü ğ ü

9 Büyümenin etkileri Fiziksel etkileri ◦ Fiziksel alan, konum, yeni sosyal yapı ihtiyaçları vb Finansal ◦ Üretimde ve gelirlerde artış ◦ Öz-sermaye ya da dış kaynak ◦ Çıktıların niceli ğ i artarken niteli ğ i de artar mı? ◦ Risk? Örgütsel ◦ Yeni birimler, departmanlar, ilkeler, iletişim kanalları ◦ Aşırı örgütlenme? Eksik örgütlenme? Toplumsal ◦ İ lişkiler a ğ ı, tanınırlık, işgören temsilcileri ve di ğ er paydaşlar ile ilişkiler

10 Büyük işletmelerin avantajları Ölçek ekonomisinden faydalanma Kapsam ekonomisinden faydalanma Ar-ge Uzman personel istihdamı Yüksek finansman Pazarlara kolay ulaşım

11 Büyüme Hamleleri İ ç büyüme Mevcut faaliyetlerin genişletilmesi ◦ Yatay büyüme: aynı dalda üretim yapan fabrika sayısının arttırılması  Ürün farklılaştırması  Pazar farklılaştırması yoluyla olur. ◦ Dikey büyüme  Geriye dikey büyüme: girdilerini kendisinin üretmesi  İ leri dikey büyüme: da ğ ıtım kanalı oluşturması (satışı organize etmesi) Firmalar ne zaman iç büyüme hamlesi yapmalı? Olası risk alanları neler?

12 Büyüme Hamleleri Dış büyüme Dış kaynakların kullanılması yoluyla büyüme ◦ Dikey entegrasyon  Geriye do ğ ru dikey entegrasyon : tedarikçiyi satın alma  İ leriye do ğ ru dikey entegrasyon: satış ya da da ğ ıtım kanallarını satın alma (franchising bir örnek) ◦ Yatay entegrasyon  Rakipleri satın alma, rakip işletmeler arası “merger” Kartel, holding, tröst, konsorsiyum vb.

13 İ şletmelerin Küçülmesi Büyüme hep başarı göstergesi olmayabilir. 80li yıllardan sonra küçüklük de bir rekabet avantajı halinde geliyor. Nasıl? Bazı şirketler darbo ğ aza girmelerinden ötürü küçülüyor Bazı şirketler stratejik bir hamle olarak

14 Küçük işletmelerin avantajları Küçük sermaye ile kurulabilme Yakın ilişki (çevre ve müşteriler) De ğ işime hızlı uyum Az hiyerarşik yapı Kolay kuruluş yeri seçimi Hızlı satış, az depolama maliyeti Niş pazarlarda hizmet Kolay örgütlenme ve iş dizaynı

15 İ şletmeler için iç ve dış çevre analizi ◦ PEST analizi ◦ 5 güç modeli: bir endüstride karlılı ğ ıve performansı belirleyen 5 temel güç vardır: rekabet, tedarikçiler, alıcılar, ikame ürünler, giriş engelleri- potansiyel rakipler ◦ SWOT- FÜTZ analizi  Üstün ve zayıf yönler; fırsat ve tehditler


"İ şletme Çevreleri, Büyüme, Küçülme ve Analizler Yrd. Doç. Dr. Şule AYDIN TURAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları