Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUMSAL S İ STEM MÜHEND İ SL İĞİ Yrd.Doç.Dr.Tuba CANVAR KAHVEC İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUMSAL S İ STEM MÜHEND İ SL İĞİ Yrd.Doç.Dr.Tuba CANVAR KAHVEC İ."— Sunum transkripti:

1 KURUMSAL S İ STEM MÜHEND İ SL İĞİ Yrd.Doç.Dr.Tuba CANVAR KAHVEC İ

2 KURUMSAL YÖNETİM: Kurum Kültürü

3 İ ÇER İ K  Kurum Kültürünün Tanımı ve Oluşumu,  Kurum Kültürü ve İ lişkili Kavramlar,  Kurum Kültürünü Oluşturan Unsurlar,  Kurum Kültürü Türleri,

4 KURUM KÜLTÜRÜ  Bir grubun, bir örgütün veya bir işletmenin üyelerinin ortaklaşa paylaştıkları ve kabul ettikleri, onların davranışlarını yönlendiren ve örgütü karakterize eden, gelenekselleşmiş, düşünme, hissetme ve tepki verme yollarının sonucu ortaya çıkan normlar, davranışlar, de ğ erler, inançlar ve alışkanlıklardan oluşan temel varsayımlar, semboller ve uygulamalar bütünüdür.  Kurum kültürü, örgüt içerisindeki bireyler ve gruplar arasındaki ilişkileri, çevre ile ilişkileri, faaliyetleri, başka bir deyişle örgütsel yaşamı düzenleyerek örgütün gelece ğ ini belirleyen, örgütün bireyleri tarafından kabul görmüş ve onları bir arada tutma özelli ğ ine sahip tutumlar, davranışlar, de ğ erler ve normların toplamıdır.

5 KURUM KÜLTÜRÜNÜN TEMEL ÖZELL İ KLER İ  Kurum kültürü ö ğ renilmiş veya sonradan kazanılmış bir olgudur.  Kurum kültürü, örgüt üyeleri arasında kabul edilir ve paylaşılır olmalıdır.  Kurum kültürü yazılı bir metin halinde olmayıp, örgüt üyelerinin düşünce yapılarında, bilinç ve beklentilerinde, inanç ve de ğ erler olarak yer alır.  Kurumsal kültürü düzenli şekilde tekrarlanan ya da ortaya çıkarılan davranışsal kalıplar şeklindedir.

6 KURUM KÜLTÜRÜNÜN FONKS İ YONLARI  Motivasyon aracıdır.  Kurumsal iletişimin etkinli ğ ini artırır.  Kimlik duygusu kazandırır.  Kurumsal biçimlendirme aracıdır.  Huzurlu bir çalışma ortamı sa ğ lar.  Kontrol mekanizmasıdır.  Kurumsal sosyalleşme aracıdır.  Koordinasyon aracıdır.

7 KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMU  Kurum kültürü ya kendili ğ inden oluşur veya yaratılabilir;  Kurum kültürünün genel olarak bir süreç içerisinde kendili ğ inden oluşması, çalışanların inanç ve de ğ erlerine göre şekillenmesini sa ğ lar. Bu sayede kurum kültürü, çalışanların kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleşmesine ve kurumsal ba ğ lılı ğ a katkı sa ğ lar.  Kurum kültürünün kurucu lider ve üst yönetim, kısaca kurumsal irade tarafından yaratılması durumu, çalışanların bir kültürel de ğ işim yaşamalarına, yerine göre kültürel direnmeye neden olabilir.

8 KURUM KÜLTÜRÜ ve KURUM İ KL İ M İ  Kurum iklimi;  örgütün kişili ğ ini oluşturan,  örgütü betimleyen,  örgütü di ğ er örgütlerden ayıran,  örgüte egemen olan,  örgütün iç çevresinin oldukça kararlı, de ğ işmez, sürekli niteli ğ ine sahip,  örgütte bulunan bireylerin davranışlarını etkileyen ve onlardan etkilenen,  somut olarak gözle görülüp elle tutulamayan,  ancak örgüt içindeki bireylerce hissedilip algılanabilen ve  bütün bu özellikleri içine alan psikolojik bir terim

9 KURUM KÜLTÜRÜ ve KURUM İ KL İ M İ  Kurum kültürü ile kurum iklimi arasındaki farklar şunlardır:  Kurum kültürü sosyolojik ve antropolojinin temel ilkeleriyle, kurum iklimi ise psikolojinin temel ilkeleriyle ilgili kavramlardır.  Kurum iklimi, bireylerin işletme içindeki çalışmanın nasıl olması gerekti ğ ine dair beklentileriyle, bu beklentilerin ne ölçüde gerçekleşti ğ ine dair algılarının sonunda oluşan genel havayı, kurum kültürü ise, tüm örgüt üyelerinin düşünce ve davranışlarını şekillendiren hakim de ğ er ve inançları temsil eder.  Kurum iklimi, kurum kültüründen daha kısa sürelidir.  Kültür belirleyici, iklim de ğ erleyicidir.  Kültür davranış normlarını oluştururken, iklim bu davranış normlarına ne kadar uyulup uyulmadı ğ ı hususunda bir göstergedir.

10 Kurum Dizaynı Kurumsal Davranış Kurumsal İ letişim KURUM KÜLTÜRÜ ve KURUM K İ ML İĞİ Kurumsal Felsefe

11 KURUM KÜLTÜRÜ ve KURUM K İ ML İĞİ  Kurumsal Felsefe: Kurum felsefesi, bir kuruluşun kendisi hakkındaki temel düşüncesidir. Kurum felsefesi, kurum çalışanlarının davranışlarını yönlendiren düşünce ve inançların tümüdür.  Kurumsal Davranış: Kurumsal davranış, kurum çalışanlarının kurumun iç çevresindeki insanlara gösterdikleri her tutum ve davranışı ifade eder.  Kurumsal İ letişim: Kurumsal iletişimin kültürel işlevlerinden biri, kurum üyelerine kurumsal kültür hakkında bilgi sa ğ laması, di ğ eri ise kurum üyelerinin kurumsal kültür ile bütünleşmelerine yardımcı olmasıdır.  Kurumsal Tasarım: Kurumsal tasarım, bir kurumun kendisini görsel olarak ifade etme biçimidir. Kurumsal tasarım; marka, yazı, logo, mimari ve di ğ er işaretlerle gösterilir.

12 KURUM KÜLTÜRÜ ve KURUM DE Ğİ Ş İ M İ  Kurumsal kültürünün bir di ğ er özelli ğ i, oluşturulması gibi de ğ iştirilmesinin de çok zor ve uzun bir zamanı gerektirmesidir. Bu nedenle kurumsal kültürde bir de ğ işim gerekli oldu ğ unda, kültürün bütünü yerine onu oluşturan unsurların de ğ işimi yoluna gidilir.  Ancak kültürel ö ğ elerin oluşumunda, insanlar arası duygusal ilişki önemli rol oynadı ğ ı için, kültür de ğ işimine karşı genellikle direnç gösterilir.  Örgütler kültürün de ğ işimini altı yolla gerçekleştirmektedirler:  İ nsanları de ğ iştirmek  Yerleri de ğ iştirmek  İ şgörenlerin tutum ve inançlarını de ğ iştirmek  Davranışı de ğ iştirmek  Yapı, sistem ve teknolojileri de ğ iştirmek  Örgütün imajını de ğ iştirmek

13 KURUM KÜLTÜRÜ ve KURUM DE Ğİ Ş İ M İ  Kültür de ğ işiminin örgütte:  Örgütün stratejik olarak varmak istedi ğ i yeri,  Kültür olarak nerede oldu ğ unu,  Mevcut kültürle istenilen kültür arasındaki farkı,  Bu farkı kapatmak için nasıl bir eylem planının gerekti ğ ini belirleyerek başlaması gerekti ğ ini ileri sürmektedir.  Kültürel de ğ işim için temel strateji şöyle şekillenebilir:  Beklenilen tutum ve davranışların oluşumunu sa ğ layacak yeni kültürel de ğ erlerin belirlenmesi ve bunların mevcut kültürel de ğ erlerle karşılaştırılarak aradaki farklılıkların de ğ işim adına ortaya konulması,  Ortaya çıkan farklılıkları giderecek, yeni vizyonu destekleyecek yeni lidere, ritüellere, hikâyelere, ödül, de ğ erlendirme ve sosyalizasyon süreçlerine gereksinim,  E ğ itim imkânının sa ğ lanması, iletişim a ğ larının etkin kullanılması ve katılımcı yönetim anlayışının sergilenmesi,

14 KURUM KÜLTÜRÜ ve İ LET İ Ş İ M  Kurumsal iletişimin iki kültürel işlevleri vardır; 1. Örgüt üyelerine kurumsal kültür hakkında bilgi sa ğ laması, 2. Örgüt üyelerinin kurumsal kültür ile bütünleştirilmesine yardımcı olması,  Kurumsal iletişim aynı zamanda örgüte yeni katılan elemanların kurum kültürüyle bütünleşmelerinde de önemli rol oynar.  Dolayısıyla, kurumsal kültür yeni örgüt üyelerinin kurumsal sosyalizasyonu için son derece önemlidir.

15 KURUM KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURAN UNSURLAR  Kurum kültürünü oluşturan unsurlar;  Liderler ve kahramanlar,  Törenler,  Simgeler (semboller),  İ nançlar ve de ğ erler,  Temel varsayımlar,  Normlar,  Artifaktlar,  Dil,  Hikayeler ve mitler,  Gelenek ve adetler,  Kurumun tarihi

16 KURUM KÜLTÜRÜ TÜRLER İ  Kurum kültürünü türleri;  Muhafazakar Kültür,  De ğ işimci Kültür,  Süreklilik Kültürü,  Direnç Kültürü,  Klan Kültürü,  Adhokratik Kültür,  Hiyerarşik Kültür,  Hakim Kültür,  Zayıf Kültür,  Güç Kültürü,  Korku Kültürü,  Paranoit Kültür,  Depresif Kültür,

17 Başarı dileklerimle… Yrd.Doç.Dr.Tuba CANVAR KAHVEC İ


"KURUMSAL S İ STEM MÜHEND İ SL İĞİ Yrd.Doç.Dr.Tuba CANVAR KAHVEC İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları