Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aralık 2015 VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ 1 OCAK 2016’ DA BAŞLIYOR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aralık 2015 VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ 1 OCAK 2016’ DA BAŞLIYOR."— Sunum transkripti:

1 Aralık 2015 mukellefhizmetleri@gelirler.gov.trwww.gib.gov.tr VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ 1 OCAK 2016’ DA BAŞLIYOR

2 Tebliğ Şekilleri 2 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93’üncü maddesinde bahsi geçen posta vasıtasıyla tebliğ ile ilan yoluyla tebliğ esas olup bunların dışında Vergi Usul Kanununun;  107’nci maddesinde memur vasıtasıyla tebliğ,  107/A maddesinde elektronik ortamda tebliğ hükümleri yer almaktadır.

3 Elektronik Tebligat Yasal Dayanak 3 Elektronik Ortamda Tebliğ107/A maddesinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Elektronik Ortamda Tebliğ” başlıklı 107/A maddesinde; elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. 6009 01.08.2010  Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93’üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. (6009 sayılı Kanunun 7’nci maddesiyle eklenen madde; Yürürlük; 01.08.2010) tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. 07.04.2015  Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. (6637 sayılı kanunun 5’inci maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük; 07.04.2015) 27.08.2015 tarihli 456  E-Tebligat uygulamasının usul ve esasları, 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenmiştir.

4 Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesidir.* E-Tebligat Sistemi Nedir? 4 * E-tebligat uygulamasının usul ve esasları, 27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. Vergi Dairesi Tebliğ edilen evrak GİB E-Tebligat Sistemi E-Tebligat …… A.Ş./LTD. ŞTİ. Bay/Bayan …….

5 Elektronik Ortamda Tebliğ Edilecek Belgeler 5 elektronik imzalı evraklar elektronik tebligat adresine tebliğ edilebilecektir Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken elektronik imzalı evraklar, elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat adresine tebliğ edilebilecektir. 107/A456 herhangi bir biçim ve tür sınırlaması bulunmadığından elektronik ortamda üretilen ve güvenli elektronik imza ile imzalanan tüm evraklar bu sistem üzerinden tebliğ edilebilecektir VUK’un 107/A maddesinde ve 456 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde herhangi bir biçim ve tür sınırlaması bulunmadığından elektronik ortamda üretilen ve güvenli elektronik imza ile imzalanan tüm evraklar bu sistem üzerinden tebliğ edilebilecektir.

6 6 tebliğ edilecek evrakın güvenli elektronik imza ile imzalanmış olması gerekecektir  Elektronik olarak tebliğ edilecek evrakın ilgili imza birimince güvenli elektronik imza ile imzalanmış olması gerekecektir. Elektronik İmza tanımına5070 Kanununda  Güvenli Elektronik İmza tanımına ilişkin düzenlemelere 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda yer verilmiştir. elektronik imzası olmayan bir evrakın bu sistem üzerinden tebliği mümkün değildir.  Güvenli elektronik imzası olmayan kağıt ortamında düzenlenmiş bir evrakın bu sistem üzerinden tebliği mümkün değildir.

7 1 Ocak 2016  E-tebligat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinde başlayacaktır. bu tarihten önce bildirimde bulunanlara e-tebligat yapılabilmektedir  Ancak bu tarihten önce e-tebligat uygulamasına geçmek için bildirimde bulunanlara 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren e-tebligat yapılabilmektedir. E-Tebligat Sisteminin Başlangıç Tarihi 7

8 E-Tebligat Yapılacak Kişiler Kimlerdir? 8 Sistemi Kullanmak Zorunda Olan Mükellefler  Kurumlar vergisi mükellefleri  Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) Sistemi Kullanması İsteğe Bağlı Olan Mükellefler  Zorunluluk kapsamına girmeyen ve kendilerine e-tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler ile tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller

9 Elektronik Tebligat Talep Bildirimi Bağlı olunan vergi dairesi Kanuni temsilci/ bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler/Şirket yönetim Kurulunca yetkili kılınan kişiler 01.01.2016 tarihine kadar başvuru zorunlu İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifrenin alınması Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Başvurusu 9 01.01.2016 tarihinden sonra mükellef olanlar; İşe başlama tarihini takip eden 15 gün içinde başvuru

10 Bir kişinin yönetim kurulu kararı ile E-Tebligat başvurusu yapmak üzere görevlendirilmesi durumunda, Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde yer alan, yönetim kurulu üyelerine ait imzaların, -Vergi Dairesi sicil dosyası yardımıyla ya da, -Bildirime ek olarak verilecek şirketin yönetim kurulu üyelerine ait imza sirküleri ile doğruluğu vergi dairesi tarafından teyit edilebiliyor ise görevlendirilen kişi tarafından yapılan başvuru kabul edilecektir. Şirketlerin Yönetim Kurulu tarafından E-Tebligat başvurusu yapmak üzere bir kişinin görevlendirilmesi durumunda başvuru geçerli olacak mıdır? 10

11 Elektronik Tebligat Talep Bildirimi İnternet vergi dairesi / Bağlı olunan vergi dairesi Mükellefler/bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler 01.01.2016 tarihine kadar başvuru zorunlu İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre * elektronik ortamda başvuru yapan gelir vergisi mükelleflerine ayrıca kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecektirşifresi olmayanlar TC Kimlik No ile Girişekranındanher girişlerinde kimlik doğrulaması yaparak sistemi kullanacaklardır. * İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda başvuru yapan gelir vergisi mükelleflerine ayrıca internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecektir. İnternet vergi dairesi şifresi olmayanlar ise "TC Kimlik No ile Giriş" ekranından kimlik doğrulaması ile başvuru yapacaklar ve sisteme her girişlerinde kimlik doğrulaması yaparak sistemi kullanacaklardır. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Başvurusu (Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden kazanç elde edenler) 11 01.01.2016 tarihinden sonra mükellef olanlar; Mükellefiyet tesisi sırasında başvuru

12 Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin) KDV veya Gelir (Stopaj) Vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesi Kanuni temsilci/bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifrenin alınması Zorunluluk Kapsamına Girmeyen ve Sistemi Kullanmak İsteyen Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin Başvurusu 12

13 Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin) İnternet vergi dairesi / İkametgahları nın bulunduğu yer vergi dairesi Mükellefler/bu işlemi yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre * Zorunluluk Kapsamına Girmeyen ve Sistemi Kullanmak İsteyen Gerçek Kişilerin Başvurusu 13 * İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda başvuru yapan gelir vergisi mükelleflerine ayrıca internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecektir. İnternet vergi dairesi şifresi olmayanlar ise "TC Kimlik No ile Giriş" ekranından kimlik doğrulaması ile başvuru yapacaklar ve sisteme her girişlerinde kimlik doğrulaması yaparak sistemi kullanacaklardır.

14 Adi Ortakların E-Tebligat Aktivasyon İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır? Adi ortakların e-tebligat aktivasyon işlemleri için; ortaklardan birisinin Elektronik Tebligat Bildirimi(Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler için)(EK-1)ile bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurması gerekmektedir.Başvuruyu ortaklardan birisinin yapması yeterlidir.İmza sirkülerini beyan etmelerine gerek yoktur.Ancak ortakların her biri ayrı ayrı kendi adına da aktivasyon işlemini yapmalıdır. Gerçek kişi ortaklar ise Elektronik Tebligat Talep Bildirimi(Gerçek Kişiler için)Ek-2 ile bağlı olunan vergi dairesinden başvurabilecekleri gibi internet vergi dairesinden kendileri de başvuruda bulunabileceklerdir. 14

15 sistem tarafından üretilen kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir  Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile başvuruda bulunan mükelleflere vergi dairesince, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi bulunmadığı takdirde müracaat anında sistem tarafından üretilen internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir. E-Tebligat başvurusunda bulunan ve kullanıcı kodu, parola ve şifresi bulunmayan mükelleflerdenkullanıcı kodu, parola ve şifre üretmek için ayrıca dilekçe veya form talep edilmeyecektir.  Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile E-Tebligat başvurusunda bulunan ve internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi bulunmayan mükelleflerden, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre üretmek için ayrıca dilekçe veya form talep edilmeyecektir. Vergi Dairesine Kağıt Ortamında Müracaat Yoluyla İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifresi Edinme 15

16 İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Müracaat Yoluyla Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifresi Edinme 16 kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecekmevcut kullanıcı şifresiyle sisteme gireceklerdir.  İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda başvuruda bulunan gelir vergisi mükelleflerine tekrar ayrı bir internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecek olup bu mükellefler mevcut kullanıcı şifresiyle sisteme gireceklerdir. şifresi olmayıp sisteme her girişlerinde kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle e-tebligat sistemini kullanabileceklerdir  İnternet vergi dairesi şifresi olmayıp internet vergi dairesini kullanarak başvuruda bulunan gerçek kişiler, sisteme her girişlerinde kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle e-tebligat sistemini kullanabileceklerdir.

17 Potansiyel Mükellefler İle Mükellefiyeti Olmayan Gerçek Kişiler 17  Potansiyel mükellefler tüm vergi dairelerince kabul edilecektir  Potansiyel mükellefler ile mükellefiyeti olmayan gerçek kişilerin E-Tebligat başvuruları tüm vergi dairelerince kabul edilecektir.  Vergi kimlik numarası bulunmayan potansiyel mükellefiyeti olmayan potansiyel vergi kimlik numarası verilerek işlemleri yapılacaktı  Vergi kimlik numarası bulunmayan (potansiyel mükellefiyeti olmayan) kişiler E-Tebligat sistemine dahil olmak isterlerse vergi dairesi tarafından potansiyel vergi kimlik numarası verilerek işlemleri yapılacaktır.

18 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilir  Vergi dairesi tarafından elektronik imza ile imzalanan evrak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilir.  Mükellefler internet vergi dairesi üzerinden e-tebligat sistemine girerek ulaşacakları elektronik tebligat adreslerinden tebliğ edilen evrakı görüntüleyebilirhangi tarihte tebliğ edildiğini görebilirçıktısını alabilirler  Mükellefler internet vergi dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr) üzerinden e-tebligat sistemine girerek, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre/kimlik doğrulaması ile ulaşacakları elektronik tebligat adreslerinden tebliğ edilen evrakı görüntüleyebilir, kendisine hangi tarihte tebliğ edildiğini görebilir ve belgenin çıktısını alabilirler. E-Tebligatın Mükelleflere İletilmesi 18

19 gönderilen evrak elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda  E-tebligat ile gönderilen evrak, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır. ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir.  E-tebligat sistemi ile tebliğ edilen evrak ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecektir. E-Tebligat yapıldığından nasıl haberdar olunur? 19

20 E-Tebligat yapıldığından nasıl haberdar olunur? 20 başvurusu yapıldığında ve E-Tebligat gönderildiğinde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme yapılır E-Tebligat başvurusu yapıldığında ve E-Tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve/veya bildirilen e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme yapılır. bilgilendirme mesajları konusuna göre farklılık arz etmekte olup, cep telefonuna “aktivasyonun gerçekleştiği” ve “tebligat gönderildiği” konusunda bilgilendirme SMS gönderilmekte, mail adreslerine ise “okunmamış tebligat” bilgisi gönderilmektedir. Cep telefonu ve mail adreslerine gönderilecek olan bilgilendirme mesajları konusuna göre farklılık arz etmekte olup, cep telefonuna “aktivasyonun gerçekleştiği” ve “tebligat gönderildiği” konusunda bilgilendirme SMS gönderilmekte, mail adreslerine ise “okunmamış tebligat” bilgisi gönderilmektedir.

21 İnternet Vergi Dairesinden E-Tebligatla İlgili Hangi Bilgilere Ulaşılabilir? 21 E-tebligat ile adreslerine gönderilen tebligatlarına ulaşabilirler. “Okunan Tebligatlar”“Okunmamış Tebligatlar”“Otomatik OkunanTebligatlar”menülerini görebilirler. Burada “Okunan Tebligatlar”, “Okunmamış Tebligatlar” ve “Otomatik Okunan Tebligatlar” menülerini görebilirler. “OtomatikOkunanTebligatlar”menüsünde 5 günü geçmiş ve kanunen tebliğ edilmiş sayılan tebligatlar yer alır. “Otomatik Okunan Tebligatlar” menüsünde; mükellefler tarafından okunmamış olsa bile gönderilme tarihi 5 günü geçmiş ve kanunen tebliğ edilmiş sayılan tebligatlar yer alır.

22 E-Tebligat Bildirimindeki Bilgiler Değiştirilebilir mi? 22 Mükelleflerimiz elektronik ortamdaki mevcut bilgilerini güncelleyebilirler. Mükelleflerimiz https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine giriş yaparak daha önce bildirim ile bildirdikleri elektronik ortamdaki mevcut bilgilerini güncelleyebilirler.

23 Tasfiye Halinde Bulunan Mükelleflerin E-Tebligat Aktivasyon İşlemlerini Yapmaları Gerekir mi? 23 Tasfiye memurları tasfiye durumlarını bildirdikleri tarihte E-Tebligat aktivasyon işlemlerini de yaptırmaları gerekmektedir. Tasfiyeye giren mükelleflerin Tasfiye memurları, vergi dairesine tasfiye durumlarını bildirdikleri tarihte E-Tebligat aktivasyon işlemlerini de yaptırmaları gerekmektedir.

24 Resmi Kurumların Aktivasyon İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilecektir? 24 Resmi kurumların kanuni temsilcileri bulunmamaktadır Resmi kurumların kanuni temsilcileri bulunmamaktadır. E-Tebligat aktivasyon işlemi sırasında kanuni temsilci zorunlu alan olarak istenilmektedir. kendi kanun veya yönetmeliklerinde belirlenen kanuni temsilcisini resmi yazı ile görevlendirerek başvurusu yapabileceklerdir Bu nedenle, resmi kurumlar, kendi kanun veya yönetmeliklerinde belirlenen kanuni temsilcisini resmi yazı ile görevlendirerek E-Tebligat başvurusu yapabileceklerdir.

25 Terk Mükellefler İçin E-Tebligat Başvurusu Yapılmalı mıdır? 25 01.01.2016 tarihinden önce işi bırakan isteğe bağlı olarak başvuruda bulunabilirler. 01.01.2016 tarihinden önce işi bırakan gerçek ve tüzel kişilerin e-tebligat başvurusu yapması zorunlu değildir. Ancak isteğe bağlı olarak başvuruda bulunabilirler.

26 Gerçek Kişi Mükellefler internet vergi dairesinden giriş yaparak aktivasyon işlemlerini yapmak istediklerinde “yetkisi yok” uyarısı alırsa ne yapmalıdır? 26 İnternet vergi dairesinden yetkisi yok vergi dairesine giderek“kullanıcı gruplarını” seçtirmeleri gerekmektedir. İnternet vergi dairesinden e-tebligat aktivasyon işlemlerini gerçekleştirmek isteyen gerçek kişilerin “yetkisi yok” uyarısı almaları durumunda bağlı oldukları vergi dairesine giderek “kullanıcı gruplarını” seçtirmeleri gerekmektedir. grubu seçili olmayan mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin kullanıcı grubugrubun seçili olmaması durumunda ise “Diğer Mükellefler ” Kullanıcı grubu seçili olmayan mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin kullanıcı grubu; faaliyetleri ile ilgili grubun seçili olmaması durumunda ise “Diğer Mükellefler ” grubu seçilmesi gerekmektedir.

27 Malmüdürlüğüne Bağlı Mükellefler İsteğe Bağlı Olarak E-Tebligata Başvurabilirler mi? 27 elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan Tebliğ kapsamında bulunmamaktadır Bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde (mal müdürlükleri) elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükellefleri Tebliğ kapsamında bulunmamaktadır. Ancak mal müdürlükleri mükellef olanların bildirimlerini kabul edeceklerdir. Ancak mal müdürlükleri, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi getiren süreksiz yükümlülüklerden mükellef olanların bildirimlerini kabul edeceklerdir.

28 E-Tebligat Başvuru İşlemleri İçin KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresi Alma Zorunluluğu Var mıdır? 28 E-tebligat sisteminin KEPileherhangi bir bağlantısı yoktur. E-tebligat sisteminin KEP adresi ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Bu nedenle KEP adresi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle mükelleflerin e-tebligat başvuru işlemleri için KEP adresi alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

29 kural olarak sistemden çıkamazlar Zorunlu veya ihtiyari olarak e-tebligat sistemine dahil olanlar kural olarak sistemden çıkamazlar. Ancak;  Tüzel kişilerde sicil kaydının silindiği tarih itibarıylae-tebligat adresi kapatılır  Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, e-tebligat adresi kapatılır.  Gerçek kişilerde ölümügaipliğine karar verildiğinin tarihi itibarıyla re’sen kapatılırMirasçıların başvurması halinde de e-tebligat adresi kullanıma kapatılır  Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin e-tebligat adresi re’sen kapatılır. Mirasçıların bağlı olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın e-tebligat adresi kullanıma kapatılır. E-Tebligat Sisteminden Çıkış 29

30 E-tebligat yapılacak gerçek ve tüzel kişiler; tam ve doğru olarak beyan  Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmelidir. değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde  Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmelidir. kullanıcı kodu, parola ve şifregibibilgileriniüçüncü kişilerle paylaşmamalı ve başkasına kullandırmamalıdırüçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğindevergi dairesine bilgi vermelidir  Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerini korumalı, üçüncü kişilerle paylaşmamalı ve başkasına kullandırmamalıdır. Bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal vergi dairesine bilgi vermelidir. Önemli Hususlar 30

31 bildirimde bulunmayan Mükerrer 355 inci özel usulsüzlük cezası  E-tebligat sistemini kullanmak zorunda olup bildirimde bulunmayan ve e-tebligat sistemine dahil olmayanlara VUK Mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir. bildirimde bulunmayan mükellefler adınakullanıcı kodu, parola ve şifre re’sen oluşturularak tebliğ edilir e-tebligat gönderimi başlatılır.  E-tebligat sistemini kullanmak zorunda olan ancak bildirimde bulunmayan mükellefler adına, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre re’sen oluşturularak tebliğ edilir ve e-tebligat gönderimi başlatılır. Bildirimde Bulunulmaması Durumu 31

32 tebliği hızlanacak anında haber verilecek  Vergi dairesince düzenlenen evrakların mükelleflere tebliği hızlanacak ve SMS/e-posta ile anında haber verilecek maliyetleri düşerek tasarruf sağlanacak  Tebligat maliyetleri düşerek kamu harcamalarında tasarruf sağlanacak  Güvenli ve doğru tebliğ yapılacak  Güvenli ve doğru bir şekilde tebliğ yapılacak Sistemin Avantajları 32

33 33  Bilgi güvenliğinikişisel verilerin korunmasını  Bilgi güvenliğini ve kişisel verilerin korunmasını sağlayacak  Hizmet kalitesini arttıracak içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti ederek güvenilirliğini sağlayacak  Belgenin içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti ederek güvenilirliğini sağlayacak

34 34 haftalarca süren tebligat işlemi saniyeler içinde gerçekleştirilecek  Fiziki ortamda haftalarca süren tebligat işlemi, elektronik tebligat sistemi ile saniyeler içinde gerçekleştirilecek tebligat sisteminde, tebligatın ne zaman yapıldığı gönderen kurumun ve alıcının kim tebligatın eklerinin ne olduğu görüntülenebildiği ihtilafa yer bırakmayacak  Elektronik tebligat sisteminde, tebligatın ne zaman yapıldığı, gönderen kurumun ve alıcının kim olduğu, gönderilen tebligatın ve eklerinin ne olduğu görüntülenebildiği için herhangi bir ihtilafa yer bırakmayacak

35 35  Olay kayıtları, arşivlerde otuz yıl süreyle saklanacaktır talep halinde delil kayıtları ilgilisine veya yetkili mercilere sunulacaktır.  Olay kayıtları, İşlem Zaman Bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanacaktır. Hesaba erişim bilgilerinin iletimi ile sisteme erişimin güvenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirler Başkanlık tarafından alınacak olup talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtları ilgilisine veya yetkili mercilere sunulacaktır. kâğıt, zaman ve enerji tasarrufudoğanın, yeşilin insanlığın dostu olacaktır  E-Tebligat sistemiyle yapılan tebligatlar, kâğıt, zaman ve enerji tasarrufu sağladığı için doğanın, yeşilin ve insanlığın en büyük dostu olacaktır.

36 Elektronik Tebligat Talep Bildirimi 36

37 E-tebligatınız Var!

38 38 Ayrıntılı Bilgi İçin: Teşekkür Ederiz www. gib.gov.tr https://intvrg.gib.gov.tr Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı mukellefhizmetleri@gelirler.gov.tr


"Aralık 2015 VERGİDE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ 1 OCAK 2016’ DA BAŞLIYOR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları