Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fulya TORUN | Uzaktan E ğ itimde Ders Tasarımı NEDEN Ö Ğ RET İ MDEN Ö Ğ RENMEYE* * NIEMI, H. (2009). WHY FROM TEACHING TO LEARNING? EUROPEAN EDUCATIONAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fulya TORUN | Uzaktan E ğ itimde Ders Tasarımı NEDEN Ö Ğ RET İ MDEN Ö Ğ RENMEYE* * NIEMI, H. (2009). WHY FROM TEACHING TO LEARNING? EUROPEAN EDUCATIONAL."— Sunum transkripti:

1 Fulya TORUN | Uzaktan E ğ itimde Ders Tasarımı NEDEN Ö Ğ RET İ MDEN Ö Ğ RENMEYE* * NIEMI, H. (2009). WHY FROM TEACHING TO LEARNING? EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL, 8(1), 1-17.

2 Özet  Bu makalede son yıllarda ö ğ renme araştırmalarında ortaya çıkan de ğ işikliklerden söz edilmektedir.  Ö ğ renme, bilgi ve ö ğ renme çevresi gibi kavramlar ve Avrupa’da e ğ itimde ne gibi dönüşümlerin oldu ğ u açıklanmaktadır.  Makalenin sonunda yaşam kalitesinin arttırılması için ö ğ renmenin, bilginin ve ö ğ renme çevrelerinin yeni kavramlarının e ğ itime nasıl yansıtılması gerekti ğ inden bahsedilmiştir. 2

3 Ö ğ renme Kavramını Genişletmek  Son yıllarda ö ğ renme kavramı yeniden tanımlanma sürecine girmiştir.  Ö ğ renme; ö ğ renenlerin kendi bilgi temellerini inşa ettikleri etkin bir bireysel süreç olarak görülmektedir. 3

4 Ö ğ renme Kavramını Genişletmek  Farklı metaforlar:  Anna Sfard (1998) ö ğ renme üzerine iki metafor açıklamaktadır:  Kazanım metaforu  Katılımcı metaforu  Şöyle devam etmektedir;  Kullandı ğ ımız metaforlar ile yaşarız.  Ö ğ renme farklı nitelikleri olan dinamik bir süreçtir.  Metaforlar seçenekleri yargılamaktan ziyade farklı bakış açıları sunarlar. 4

5 Ö ğ renme Kavramını Genişletmek  Sosyokültürel Yaklaşımlar ve Etkinlik Teorisi:  Sosyal bakış açısına sahip birçok teori bulunmaktadır (sosyal yapılandırmacılık, sosyokültürel bakış, sosyotarih teorisi ve sosyokültürel-tarihi psikoloji).  İ şbirlikli bilginin inşasında etkinlik teorisi yaklaşımı yardımcı olmaktadır.  Etkinlik teorisi, insan etkinliklerinin dinamiklerini çeşitli ilişkiler ba ğ lamında sunmayı sa ğ lar. 5

6 Ö ğ renme Kavramını Genişletmek  Bir Öz-düzenleme Süreci Olarak Ö ğ renme:  Üstbiliş ve özdüzenleme kavramları ö ğ renmenin genel görünümünü de ğ iştirmiştir.  Bazı araştırmalarda özdüzenleme süreçlerinin ö ğ renilebildi ğ i ve yeni durumlara aktarılabildi ğ i görülmüştür.  Özdüzenleme yapan ö ğ renenler yansıtmada ve yöntem geliştirmede başarılıdırlar.  Güdülenmiş ve ba ğ ımsızdırlar. 6

7 Ö ğ renme Kavramını Genişletmek  Ö ğ renme Temeli Olarak Duygu ve Güdülenme:  Üstbilişsel araştırmalar başladıktan kısa bir süre sonra ö ğ renmeyi ö ğ renmek ve özdüzenlemenin sadece bilişsel birer süreç olmadı ğ ı görülmüştür.  Aynı zamanda duygusal ve sosyal birer süreçtirler.  Birçok araştırmacı güdüsel yöntemlerin özdüzenlemeli ö ğ renme süreçleri üzerinde oldukça önemli bir rol oynadı ğ ını vurgulamaktadırlar. 7

8 Ö ğ renme Kavramını Genişletmek  Ö ğ renmede Uzmanlık ve Performans Yönelimleri:  Öz yeterlikler düşük olan ö ğ renenler ço ğ unlukla di ğ erlerinin onlar hakkında eksik beceriye sahip oldu ğ unu düşündükleri için yardım isteme e ğ ilimi göstermezler.  Ancak yüksek öz yeterli ğ e sahip ö ğ renciler hata ya da zorluktan korkmazlar ve di ğ erlerinin onların becerilerine yönelik yorum yapmasından çekinmezler. 8

9 Ö ğ renme Araştırmalarının Temeli Olarak Nörolojik Temeller ve Nörobilim  Ekonomik İ şbirli ğ i ile E ğ itim Araştırmaları ve Yenilik Gelişim Merkezi organizasyonu (CERI) kapsamlı bir kitap yayınladı:  Beyni Anlama: Bir Ö ğ renme Biliminin Do ğ uşu  Beynin çalışması ve bilişsel nörobilime yönelik araştırmaların derlendi ğ i bir kitaptır. 9

10 Ö ğ renme Araştırmalarının Temeli Olarak Nörolojik Temeller ve Nörobilim  Esneklik:  Esneklik, bizlerin farklı yaşlarda farklı ö ğ renme yollarımızın oldu ğ unu ifade etmektedir.  Beyin ö ğ renme konusunda yeteneklidir çünkü esnektir.  Ve bu esnekli ğ ini bireyin yaşamı boyunca da sürdürür. 10

11 Ö ğ renme Araştırmalarının Temeli Olarak Nörolojik Temeller ve Nörobilim  Duyguların Önemi:  Nörobilim çalışmalarında duyguların ö ğ renme üzerine önemli rol oynadı ğ ına dair kanıtlar bulunmaktadır.  Duygular uyumsa ğ lamada ve insan davranışlarını düzenlemede gereklidir.  Beyindeki güçlü iletişim sistemi duyguların ö ğ renme üzerindeki önemli etkisini açıklamaktadır. 11

12 Bilgi Kavramının De ğ işimi  Epistemolojik İ nançlar:  Birçok araştırmacının epistemolojik boyutlar bakımından birbirleri ile hem fikir oldukları görülmektedir.  Deneysel çalışmalarda epistemolojik inançlar ile ö ğ renmenin kavramsal de ğ işimi arasında ilişkinin oldu ğ u görülmüştür. 12

13 Bilgi Kavramının De ğ işimi  Açık-Kapalı / Örtük Bilgi:  Açık ve kapalı bilgi birbirlerinden ayrı de ğ illerdir.  Ço ğ unlukla kapalı ve örtük bilgiler birbirlerinin eş anlamlısı olarak kullanılırlar.  Önemli olan örtük ö ğ renmeler içinde yer alan kavramların işlenmesidir. 13

14 Bilgi Kavramının De ğ işimi  Bir Etkileşim Süreci Olarak Bilgi Oluşturma:  Bilgi oldukça kapsamlı bir kavramdır.  Günümüzde bilgi oluşturma do ğ rusal olmayan, diyalektik bir süreç olarak görülmektedir.  Bilgi oluşturma; yeni bir bilgi alarak eski bilginin sınırlarının aşıldı ğ ı bir süreçtir. 14

15 Yaşam Boyu Ö ğ renme Kapsamında Ö ğ renme Çevrelerinin De ğ işimi  Öncelikle informal ö ğ renme kavramı yaşam boyu ö ğ renmede öne çıktı.  Ardından yaşam boyu ö ğ renme sıklıkla yetişkin ö ğ renmesi için kullanıldı.  Günümüzde ise yaşam-ders süreci olarak farklı yaşlarda ö ğ renme kavramı olarak artan oranda nitelendirilmektedir. 15

16 Zihin Oluşturma 16

17 Ulusal Araştırma Programları: Fin örne ğ i  Yazar Fin ulusal araştırma programının bilimsel yöneticisidir.  Çalışma 2002-2006 yılları arasında yapılmıştır.  Amacı gelecek ö ğ renme ihtiyaçlarını topluma, kültüre ve yeni araştırmalara göre açıklamaktır.  Aynı zamanda yaşam boyu ö ğ renmeyi yeni kavramlar ışı ğ ında açıklamaktır. 17

18 Ulusal Araştırma Programları: Fin örne ğ i  Farklı Nesillerden Ö ğ renenler:  Fin toplumunda farklı yaşlardaki mevcut ö ğ renenler önemli oranda çeşitlilik göstermektedir.  Her birinin de kendine göre bilgi ve ö ğ renme kavramları mevcuttur. 18

19 Ulusal Araştırma Programları: Fin örne ğ i  Ö ğ renmeyi Ö ğ renme Belirleyicidir:  Ö ğ renmeyi ö ğ renmenin bilişsel ve duygusal olarak çeşitli durumlara ihtiyacı vardır.  Ö ğ renenlerin dünyayı nasıl gördükleri ve ö ğ renen olarak kendilerini nasıl tanımladıkları önemlidir.  Kendilerini teni çevrelere dahil edebilme becerilerine sahip olmalıdırlar. 19

20 Ulusal Araştırma Programları: Fin örne ğ i  Dışarıda Bırakılan Üzerine Etki Edebiliriz:  Uluslararası karşılaştırmalar Fin ö ğ rencilerin çeşitli testlerde di ğ er ö ğ rencilere göre daha başarılı oldu ğ unu göstermektedir.  Ancak, ö ğ renenler ö ğ renmelerinde özel deste ğ e ihtiyaç duyabilirler. 20

21 Ulusal Araştırma Programları: Fin örne ğ i  Ö ğ renme ve Yeni Teknoloji:  Web tabanlı ö ğ renme bilginin oluşturulmasında içsel ve dışsal süreçleri de ğ iştirmiş bulunmaktadır.  Önceki ö ğ retmenler ve ö ğ renciler de ğ iştiler.  İ şbirlikli ö ğ renme ve simulasyonlar oldukça önemlidir. 21

22 Ulusal Araştırma Programları: Fin örne ğ i  Çalışma Hayatında Yeni Yapılar:  Çalışma hayatındaki takım yapıları müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek daha esnek aranjmanlar sunmaktadır.  İ şbirlikli,  Çoklu profesyonel  Çoklu kültürel 22

23 Ulusal Araştırma Programları: Fin örne ğ i  Yeni Girişimler – Programdan Sonraki Yeni Adımlar:  2005 yılında Helsinki Üniversitesi’nde gerçekleştirilen CICERO ö ğ renme a ğ ı programında ö ğ renme üzerine disiplinlerarası bir çalışma gerçekleştirilmiştir (ulusal ve uluslar arası boyutta).  Çalışmanın temel alanları;  Ö ğ renme ve beyin,  Yaşam sürecinde farklı kavramların ö ğ renilmesi,  Ö ğ renme teknolojileri  Ö ğ renme ve toplum 23

24 Yaşam Kalitesini Artırmayı Ö ğ renme  CERI (2008) ö ğ renmenin sosyal çıktılarını araştıran kapsamlı bir proje olarak başladı.  Projeye göre ö ğ renme yaşam kalitesine yönelik olarak en önemli araçlardan biridir.  Ö ğ renmenin sosyal çıktıları geniş ölçüde dar ekonomik ölçümleri genişleten olanaklar sa ğ lamaktadır. 24

25 Yaşam Kalitesini Artırmayı Ö ğ renme  İ lk olarak ekonomik etkinlik birbirine ba ğ ımlı olan sosyal ve politik etkinliklerdir; bu nedenle, ilgili ö ğ renmeler eskisinin üzerine do ğ rudan daha karma ve geniş etkilerde bulunmaktadır.  Ö ğ renme deneyimlerinin sa ğ lık, yurttaşlık etkinlikleri ya da sosyal hoşgörü üzerine etkileri bulunmaktadır.  İ kinci olarak ö ğ renmenin yaşam standartlarımız üzerine etkisi bulunmaktadır.  E ğ itimin sosyal ve bireysel etkileri önemli bir politik meseledir. 25

26 Yaşam Kalitesini Artırmayı Ö ğ renme  Bilgi temelli toplumlar geleceklerini insanlarının ö ğ renme kapasiteleri üzerine kurarlar.  Biliyoruz ki ö ğ renme deneyimleri, ö ğ renenlerin kendi ö ğ renme kimliklerini şekillendirmektedir; sa ğ lık ve mutluluk gibi yaşam kalitesi ile birçok ba ğ ı bulunmaktadır.  Ö ğ renme güçlendirme gibi görülebilir.  Bu demek oluyor ki bireyler kendi yaşamlarını kontrol edebilir ve şekillendirebilir; ve ö ğ renme boyunca yeni bilgiler oluşturabilir ve yeterlik kazanabilir. 26

27 Yaşam Kalitesini Artırmayı Ö ğ renme  Ö ğ renmenin farklı yaşlara nasıl uygulandı ğ ı; karmaşık ö ğ renmeler ve çalışma durumları günümüzde ve gelecekte anahtar sorular olarak kalmaya devem edecektir. 27

28 …dinledi ğ iniz için teşekkürler 28


"Fulya TORUN | Uzaktan E ğ itimde Ders Tasarımı NEDEN Ö Ğ RET İ MDEN Ö Ğ RENMEYE* * NIEMI, H. (2009). WHY FROM TEACHING TO LEARNING? EUROPEAN EDUCATIONAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları