Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6537 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5403 SAYILI KANUNA İLİŞKİN TAPU UYGULAMALARI Hazırlayan Sadettin TUNAS Tapu ve Kadastro Uzmanı Tapu Dairesi Başkanlığı

2 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 2 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5403 sayılı Kanun, 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6537 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Yeni yasa ile; Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü, kavramları tanımlanmış, belirlenen büyüklükteki tarımsal araziler üzerinde gerçekleştirilecek mülkiyeti aktarıcı nitelikli işlemlerin yanı sıra, intikal ve miras taksimi işlemlerinde önemli değişiklikler getirilmiştir.

3 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 3 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımsal alanlarda gerçekleştirilecek tapu ve kadastro işlemlerinde, tarımsal nitelik taşıyan alanların; Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü, Arazi sınıfları arasındaki dönüştürme katsayıları, Tarımsal alanlar arasındaki ekonomik bütünlük vb. kavramların müdürlüklerimizce irdelenerek doğrudan işlem tesis edilmesi mümkün olmadığından; söz konusu taleplerle ilgili olarak il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince olumlu görüş verilmesi durumunda işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

4 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 4 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Ek: 6537 sa.ka.5-30.04.2014) (1) SAYILI LİSTE TÜRKİYE İL/İLÇE BAZINDA YETER GELİRLİ TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜKLERİ İl/İlçeSulu Arazi(Da)Kuru Arazi(Da)Dikili Arazi(Da)Örtüaltı Arazi (Da) Samsun Alaçam80180103 Asarcık100200103 Bafra65180103 Trabzon Akçaabat50120103 Bayburt Aydıntepe70180103

5 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 5 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün, 5403 sayılı Kanun uyarınca yapılan işlemlerde izlenecek prosedürü, taşra teşkilatlarına duyurmak üzere yayınladığı 05.06.2014 tarih ve 4610 sayılı talimatı: Talimatın 5. Maddesi ile belli şartlar dahilinde yapılacak devir taleplerinin tapu müdürlüklerince soru konusu edilmeksizin karşılanmasının düzenlendiği, aynı talimatın 6. maddesinde ise tapu müdürlüğüne tarım arazilerine yönelik yapılacak taleplerde tereddüt oluşması halinde tapu müdürlüğünce GTH il/ilçe müdürlüklerine soru konusu edilmesi düzenlenmiş olmakla, Bu talimatın ilgili İdarenin taşra birimlerince değerlendirilmesi gerektiğinden, tarım arazilerine yönelik taleplerin 5403 sayılı Kanunun 8. maddesi ile 12.06.2014 tarih ve 34306 Genel Duyurumuz kapsamında işlemlere yön verilmesi gerekmektedir. (Tapu Dairesi Başkanlığının 06/08/2014 tarih ve 46086 sayılı “Tarım Arazilerinde devir” konulu talimatı)

6 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 6 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Benzer bir düzenlemede; Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinde yapılmış olup; Buna göre ekonomik bütünlük değerlendirmesi, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü tarafından yapılacağı hüküm altına alınmıştır. İl/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri tarafından konuya ilişkin yapılacak değerlendirmede TAKBİS üzerinden alınacak tapu kayıt örneklerinden yararlanılacak, kayıtlarda bir çelişki bulunması durumunda tapu müdürlüklerinden ıslak imzalı kayıt örneği talep edilebilecektir.

7 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 7 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5403 sayılı Kanunda 6537 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile, tarım arazileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen büyüklüklerin altında; İfraz edilemeyecek, Hisselendirilemeyecek, Pay ve paydaş sayısı artırılamayacaktır.

8 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 8 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımsal niteliğin tespiti: Tarımsal arazinin niteliği konusunda tereddüt oluşması halinde (Örneğin taşınmazın niteliği ham toprak, depolu bahçe, bahçeli ev, içinde ev olan tarla vb. gibi) konunun il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne soru konusu edilmesi gerekmektedir. Tapu sicilinde tarımsal niteliğiyle kayıtlı taşınmazın imar planı kapsamında olduğunun taraflarca beyan edilmesi durumunda öncelikle ilgili belediye/valiliklerden talep konusu parselin; Planı olup olmadığı, Planı varsa kullanım amacı, Soru konusu edilerek alınacak cevabi yazıda, taşınmazın imar planının (nazım, mevzii, uygulama imar planı vb.) bulunduğu ve planda tarımsal alan olarak özgülenmediğinin belirtilmesi halinde 1997/12 sayılı Genelge gereğince işlem yapılacaktır.

9 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 9 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Taşınmazın imar planı kapsamı dışında kaldığı veya imar planında tarımsal niteliği korunacak alanda yer aldığının tespiti halinde, tarla/bağ/bahçe/zeytinlik/çayır/üzerinde ev olan tarla vb. tarımsal nitelik taşıyan tüm taşınmazların müstakil veya hisseli olarak paydaşlara veya üçüncü kişiye devir edilebilmesine yönelik; İki durum karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; 1- 5403 Sayılı Kanun kapsamında doğrudan işlem yapılması; 2- 5403 Sayılı Kanun kapsamında ilgili İdarenin uygunluk görüşü alınarak işleme yön verilmesidir.

10 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 10 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ a) Tapu müdürlüklerince doğrudan yapılacak işlemler 1- Taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içinde tarımsal nitelikli tek arazisinin bulunması: Devre konu taşınmazın malikinin aynı ilçe sınırları içinde (ilçenin tüm mahalle ve köylerini kapsayacak biçimde) müstakil veya hisseli başka bir tarımsal arazisinin olmadığının TAKBİS üzerinden tespit edilmesi durumunda, taşınmazın veya mevcut payın hisselendirilmeksizin aynen devrine yönelik istemin; il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür.

11 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 11 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ a) Tapu müdürlüklerince doğrudan yapılacak işlemler 2- Tarımsal faaliyetin terki: Malikin tarımsal faaliyetinin terki anlamına gelen aynı ilçe sınırları içindeki (ilçenin tüm mahalle ve köylerini kapsayacak biçimde) tüm tarımsal parsellerinin aynı anda; Paydaş olan/olmayan, Bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişilere, Hisselendirilmeksizin, mevcut payın aynen devrine yönelik talebinin tasfiye niteliği taşıması nedeniyle, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür. Taşınmazların bir kısmının üzerinde tasarrufu yasaklayıcı şerh bulunması durumunda, ilgili müdürlüğe soru konusu edilerek işleme yön verilmesi gerekmektedir.

12 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 12 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ a) Tapu müdürlüklerince doğrudan yapılacak işlemler 3- Mirasçıların anlaşmak suretiyle terekedeki tarımsal nitelik taşıyan tüm taşınmazları, (5403 sayılı Kanunun 8/C maddesi gereği), Tek mirasçıya, İştirak halinde mülkiyet ilkelerine göre (TMK: 373-385. maddeleri kapsamında noter senedi ile kurulacak olan) aile malları veya kazanç paylı aile malları ortaklığına, Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları limited şirkete, Üçüncü kişiye, devir taleplerinin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür.

13 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 13 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ a) Tapu müdürlüklerince doğrudan yapılacak işlemler 4- 3194 sayılı İmar Kanununun 27/3 maddesi gereğince, köy yerleşik alan sınırları içerisinde, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz. Bu nedenle köy yerleşik alan sınırları içerisinde olduğu tespit edilen tarımsal nitelikli taşınmazlara ilişkin işlemlerin doğrudan karşılanması gerekir. Köy yerleşik alan sınırları konusunda tereddüt oluşması halinde durumun il özel idaresine soru konusu edilmesi gerekmektedir. (1997/12 Sayılı Genelge hükümlerine dikkat edilerek) 5- Tarım arazisi niteliğindeki Hazine taşınmazları, 5403 sayılı Kanun ile belirlenen büyüklüklerin altında olsa bile hisselendirilerek, pay ve paydaş sayısı artırılmak suretiyle devri mümkündür. (istisna)

14 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 14 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ a) Tapu müdürlüklerince doğrudan yapılacak işlemler 6- 5403 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6537 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 15.05.2014 tarihinden önceki tarihli ölümlerde; İntikal taleplerinin elbirliği halinde mülkiyet veya paylı mülkiyet olarak yapılması mümkün olup, İntikal işleminden sonra mirasçılar arasında yapılacak olan miras payı temliki, miras taksimi vb. taleplerin kabul edilmesi gerekmektedir.

15 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 15 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ a) Tapu müdürlüklerince doğrudan yapılacak işlemler 7- 15.05.2014 tarihinden önce ölümler nedeniyle tapu sicilinde elbirliği veya paylı mülkiyet olarak intikali yapılmış veya kadastro tespiti nedeniyle tapu sicili kök muris adına veya mirasçıları adına elbirliği veya paylı mülkiyet şeklinde oluşmuş ise, mirasçıların kendi aralarında yapacakları miras payı temliki, miras taksimi taleplerinin kabul edilmesi gerekmektedir. Bu arada, taşınmazlar paylı mülkiyet olarak intikal gördükten sonra da paylı mülkiyet mirasçılarının aralarında yapacakları devirlerin de ilgili idareye soru konusu edilmeden karşılanması gerekmektedir. (Tapu Dairesi Başkanlığının 06/08/2014 tarih ve 46086 sayılı “Tarım Arazilerinde devir” konulu talimatı)

16 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 16 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ a) Tapu müdürlüklerince doğrudan yapılacak işlemler 8- 15.05.2014 tarihinden önce ve sonra gerçekleşen birden fazla ölümlü intikal işlemlerinde iştirak halinde intikal sonrası Kanun öncesi ölenlerin mirasçıları arasındaki miras payı temliki talepleri doğrudan yapılabilecektir..

17 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 17 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ a) Tapu müdürlüklerince doğrudan yapılacak işlemler 9- 6537 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 15.05.2014 tarihi ve sonrasında gerçekleşen ölümlerde tarımsal nitelik taşıyan taşınmaz malların (tarla, bağ, bahçe, zeytinlik vb.) intikal taleplerinin elbirliği mülkiyet olarak doğrudan karşılanması gerekmektedir.

18 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 18 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ a) Tapu müdürlüklerince doğrudan yapılacak işlemler 10- 6537 sayılı Kanun ile getirilen değişiklik ile, hisseli taşınmazlarda Kanunla belirlenen normun altında kalan payların rehnedilmesi ile ilgili engelleyici hüküm olan 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrası kaldırılmış olduğundan tarım arazilerinin rehnedilmesi ile ilgili taleplerin karşılanması gerekmektedir.

19 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 19 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ a) Tapu müdürlüklerince doğrudan yapılacak işlemler 11- 6537 sayılı Kanunun yayımı (15.05.2014 tarihinden) öncesi hisseli tarımsal alanlarda gerçekleştirilerek; Yürürlükteki mevzuat gereği İdaremizce infaz edilemeyen cebri satış kararları; Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kesinleştirilen cebri satış kararlarının istem gereği doğrudan karşılanması gerekmektedir. 12- Kesinleşmiş mahkeme kararlarının uygulanması Anayasanın 138. maddesi gereği zorunlu bulunduğundan mahkeme kararı gereği işlem yapılması gerekmektedir.

20 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 20 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ a)Tapu müdürlüklerince doğrudan yapılacak işlemler 13- Tarım arazileri üzerinde yapılacak kamulaştırmalarda; 6537 sayılı Kanun ile değişikliğe uğrayan 5403 sayılı Kanunda engelleyici bir hüküm bulunmadığından, Her türlü (rızaî veya kazaî) kamulaştırma isteminin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne soru konusu edilmeksizin karşılanması gerekmektedir.

21 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 21 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Tapu müdürlüklerince soru konusu edilecek işlemler 1- 5403 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6537 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 15.05.2014 tarihinden önceki tarihli ölümlerde; Tapu sicilinde elbirliği veya paylı mülkiyet olarak intikali yapılmış veya kadastro tespiti nedeniyle tapu sicili kök muris adına veya mirasçıları adına elbirliği veya paylı mülkiyet şeklinde oluşmuş ise, Mirasçıların üçüncü kişilere olan devir taleplerinin ise 6537 sayılı Kanun uyarınca il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne soru konusu edilmesi gerekmektedir.

22 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 22 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Tapu müdürlüklerince soru konusu edilecek işlemler 2- 15.05.2014 tarihinden önce ve sonra gerçekleşen birden fazla ölümlü intikal işlemlerinde iştirak halinde intikal sonrası Kanun öncesi ölenlerin mirasçıları arasında miras payı temliki dışında kalan diğer işlemler için il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünden uygunluk görüşü alınacaktır.

23 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 23 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Tapu müdürlüklerince soru konusu edilecek işlemler 3- 6537 sayılı Kanunun yayımı (15.05.2014) tarihinden sonraki ölümlerde; Mirasçıların anlaşmak suretiyle terekedeki tarımsal nitelik taşıyan tüm taşınmazları, Birden fazla ehil mirasçıya devir istemi mevcutsa; Talebin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne soru konusu edilerek, alınacak cevaba göre işlem yapılması gerekmektedir.

24 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 24 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ b) Tapu müdürlüklerince soru konusu edilecek işlemler 4- 6537 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 15.05.2014 tarihi ve sonrasında gerçekleşen ölümlerde tarımsal nitelik taşıyan taşınmaz malların (tarla, bağ, bahçe, zeytinlik vb.) paylı mülkiyet intikal taleplerinin il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne soru konusu edilerek, alınacak cevaba göre işlem yapılması gerekmektedir.

25 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 25 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ c) Tarım arazilerinde teknik nitelikli işlem talebi 1- İfraz, tevhit, cins değişikliği vb. işleme konu taşınmazların imar planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrıldığının tespiti halinde; Taleplerin yürürlükteki imar mevzuatına uygun biçimde karşılanması gerekmektedir.

26 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 26 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ c) Tarım arazilerinde teknik nitelikli işlem talebi 2- Söz konusu taşınmazların ; Planda tarımsal alan olarak ayrılması, Köy yerleşik alanı dışındaki plansız alanda kalması; Durumlarında taşınmazın; Fiziksel olarak bölünmesi sonucunu doğuran işlemlerde; İl/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin işleme ilişkin uygunluk görüşünün kadastro müdürlükleri tarafından işlem öncesi aranılması, Bunun dışında kalan Yüzölçümü değişikliği (tashih), Birleştirme vb. İşlemlerde talebin doğrudan karşılanması gerekmektedir.

27 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 27 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

28 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 28 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ c) Tarım arazilerinde teknik nitelikli işlem talebi 3- 6360 sayılı Kanun ile büyükşehirlerde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüş, Taşınmazın köy yerleşik alan sınırı içerinde kalması halinde, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı 3194/27-3. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Yine aynı Kanunun 8/ğ maddesinde ise bu alanlarda yapılacak uygulamalarda, büyükşehir belediye meclisince aksine bir karar alınmadıkça, uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27. madde hükümlerinin gereçerli olacagı hüküm altına alınmıştır.

29 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 29 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ c) Tarım arazilerinde teknik nitelikli işlem talebi Bu durumda yapılması gereken: 6360 sayılı Kanun ile köy tüzel kişiliği sona erip mahalle statüsüne giren yerleşim alanlardaki taşınmazlarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanununun 27. maddesi hükümlerinin uygulanabilmesi için bu taşınmazların; Kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerde olup olmadığı, Büyükşehir belediye meclisince aksine bir karar alınıp alınmadığı, Uygulama imar planı bulunup bulunmadığının büyükşehir belediyelerinden sorulması ile alınacak cevaba göre işlem yapılması gerekmektedir.

30 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 30 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ c) Tarım arazilerinde teknik nitelikli işlem talebi Cevabi yazıda; Söz konusu taşınmazın, Kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerden olduğu, Büyükşehir belediye meclisince aksine bir karar alınmadığı, Uygulama imar planının da bulunmadığının bildirilmesi durumunda; 5403 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanmadan (taşınmaz halen köy yerleşik alanı içindeymiş gibi) işlem gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

31 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 31 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ d) Harç muafiyetleri 1- 15.05.2014 öncesi gerçekleşen ölümlerde mirasçılar arasında henüz paylaşımı yapılmamış (el birliği halinde mülkiyet hükümlerine tabii olan) tarımsal arazilerin Devir işlemleri, Miras payı temlik Miras taksim işlemleri, 6537 sayılı Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde (15 Mayıs 2016 tarihine kadar) yapılacak bu tür devir işlemleri harçlardan muaftır. (5403 s. K. Geçici m. 5) (Yeter gelirli tarımsal arazi kavramına dikkat edelim. Burada yok.)

32 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 32 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ d) Harç muafiyetleri 2- 15.05.2014 sonrası gerçekleşen ölümlerde; Mirasçıların yeter gelirli tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda anlaşmaları durumunda, Bu taşınmazların devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin mirasçılar harçlardan ve bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlara ilişkin damga vergisinden muaftır. (5403 s. K. m. 8/I) (Yeter gelirli tarımsal arazi kavramına dikkat edelim. )

33 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 33 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ e) Diğer Hususlar 1- Asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal araziler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından toplulaştırılabilir veya kamulaştırılabilir. Bu amaçla yapılan kamulaştırmalar ile satımlara konu olan işlemler harçlardan, bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden istisna tutulmuştur. (5403 s. K. m. 17/6)

34 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 34 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ e) Diğer Hususlar 2- 3083 sayılı kanun uygulamaları; (Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 15/07/2014 tarih ve 55877 sayılı talimatı) 3083 Sayılı Kanun kapsamında uygulama alanı olarak ilan edilen alanlarda, 6537 sayılı Kanun ile ilgili nasıl bir işlem yapılacağı yönünde görüş talebinde bulunulmuş olup; Soru konusu talepler Bakanlıkça değerlendirilerek, 3083 Sayılı Kanun kapsamında Uygulama Alanı olarak ilan edilen yerlerde bulunan şahıs arazisi satış, hisseli satış, izaleyi şuyu davaları sonucunda icra yoluyla satış, ifraz, vasıf değişikliği, devir, vb. tapu işlemlerinin, 3083 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatları doğrultusunda; Ancak bu alanlardaki mirasa konu arazi intikal işlemlerinin 6537 sayılı Kanunun ile değişik 5403 Sayılı Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılması hususunda talimat verilmiştir.

35 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 35 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3- 31/12/2014 tarih ve 29222 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürülrüğe giren Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmeliğin, "Mirasa konu tarımsal arazilerde değer artışı" başlıklı 11 inci maddesi; (1) ve (2) bentlerinde özetle, Tarım arazilerinin bu Kanun hükümlerine göre mirasçıları arasında anlaşmak veya mahkeme kararı sonucunda mirasçılardan birine devir edilmesi halinde devir işleminden itibaren yirmi yıllık süre içinde tarım dışı amaçla kullanım izni sonucu oluşacak değer artışından diğer mirasçıların hak sahibi olacağı konusunda tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh konulur. Taşınmazların tarım dışı kullanım nedeni ile oluşan yeni değeri ile eski değeri arasındaki fark, diğer mirasçılara payları oranında arazinin mülkiyetini devralan mirasçı tarafından ödenir. (3) Maddesinde ise şerh konulan tarım arazilerinin yirmi yıllık şerh süresi dolmadan tarımsal amaçlı kullanılmak üzere satışa konu edilmesi durumunda, diğer mirasçıların muvafakati alındığı takdirde şerh kaldırılarak; muvafakati alınmadığı takdirde şerhli olarak satış yapılabilir. Taşınmazı şerhli olarak satın alan üçüncü kişiler, aynı süre içinde tarım dışı kullanım nedeniyle oluşacak değer artışlarından diğer mirasçılara karşı sorumludur. (İLGİLİSİNCE TALEP EDİLMESİ HALİNDE)

36 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 36 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ e) Diğer Hususlar 4- Yabancı gerçek kişilerin tarımsal nitelikli taşınmaz alım işlemlerinde; (Yab. İşl. D. Bşk. 28.01.2015 tarih ve 18497 sayılı Duyuru) (2013/15 Sayılı Genelge kapsamındaki diğer hususların yanında) Bu türden taleplerin 5403 Sayılı Kanununa eklenen 1 sayılı cetvelde belirtilen "Yeter Gelirli Tarımsal Arazi Büyüklüğü" ne ulaşmak amacına yönelik bir edinim olması, yani edinimi talep eden kişinin aynı ilçe sınırları içinde önceden edinilmiş tarımsal nitelikli taşınmazının bulunması halinde yüzölçümü miktarına bakılmaksızın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili taşra birimlerinden sorularak, alınacak cevaba göre işlemin gerçekleştirilmesi, Ancak, belirtilen durum dışında kalan hallerde, 1 sayılı cetvelde belirlenmiş alanlarda taşınmazı bulunmayan yabancı gerçek kişinin, aynı cetvelde belirtilen "Yeter Gelirli Tarımsal Arazi Büyüklüğünün altındaki edinim taleplerinin ise doğrudan Tapu Müdürlüklerince reddedilmesi gerekir. (BURAYA DİKKAT EDİLMELİ.)

37 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 37 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ e) Diğer Hususlar 5- Tapu müdürlüklerince; Doğrudan karşılanabilecek istemler dışında her türlü talepler ile taleplerde tereddüde düşülen hususların İl/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine iletilerek alınacak cevabi yazı gereğince işlemlere yön verilmesi gerekmektedir. 6- Diğer taraftan, 5403 Sayılı Kanun uyarınca uygulanması gereken harç muafiyetlerine ilişkin konunun 492 sayılı Harçlar Kanunu ile birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden, bu Kanunun uygulamasında ve söz konusu talebin harç yönü ile değerlendirilmesinde yetkili ve yükümlü idare Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı olması sebebi ile, harç muafiyetleri kapsamında tereddüt oluşması halinde İl/İlçe Maliye Birimlerine soru konusu edilerek işlemlere yön verilmesi gerekmektedir.

38 Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 38 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞEKKÜR EDERİM. Sadettin TUNAS Tapu ve Kadastro Uzmanı Tapu Dairesi Başkanlığı Telefon ; 0 312 551 47 67 (IP)


"Sadettin TUNAS - Tapu ve Kadastro Uzmanı - 5403 Sayılı Kanuna İlişkin Tapu Sicili Uygulamaları - 05.01.2016 - SLAYT NO : 1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları