Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM XI ÇALIŞANLARIN İŞ YAŞAMINA UYUMLAŞTIRILMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM XI ÇALIŞANLARIN İŞ YAŞAMINA UYUMLAŞTIRILMASI."— Sunum transkripti:

1 BÖLÜM XI ÇALIŞANLARIN İŞ YAŞAMINA UYUMLAŞTIRILMASI

2 İKY ve Davranış İlişkisi İ nsan kaynakları yönetiminin gelişim ve dönüşüm alanlarından, bir başka ifadeyle destek fonksiyonlarından önemli bir alanı, çalışanları iş yaşamına uyumlaştırma diye ifade etti ğ imiz İ KY-davranış ilişkisi oluşturmaktadır. Davranış bilimlerinden ve örgütsel davranıştan söz edemeyece ğ imiz bir İ K fonksiyonu olmadı ğ ı düşüncesinden hareketle, İ KY uygulamaları ve fonksiyonlarında davranış bilimleri kavramlarını sürekli hatırlamak ve kullanmak durumundayız. 2

3 İletişim İ letişim, duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. Etkileşimin oldu ğ u her yerde iletişim ve iletişimin oldu ğ u her yerde etkileşim vardır. Bir toplumsal yapı içinde ve işletmelerde iletişime gerek duyulmayan hiçbir iş düşünülemez. 3

4 İletişim Süreci ve İletişim Sürecinin Temel Unsurları 1. İ letişim Süreci İ letişim, gönderici ile alıcı arasında geçici mesaj kodları ve bir kanal vasıtasıyla gerçekleşir. Alıcı, gönderici tarafından oluşturulan mesajı çözmeye çalışır ve anlam verir. Sonuçta anlamlar bir kişiden di ğ erine aktarılmış olur. 2. İ letişim Sürecinin Temel Unsurları a. Gönderici b. Mesaj c. Kanal (gönderme aracı) d. Filtre e. Alıcı f. Geri Bildirim (Feed-back) 4

5  Tek Yönlü İ letişim:  Tek yönlü iletişim araçları  El kitapları, broşür,  Arşiv ve duyuru panoları,  Dilek kutuları,  Örgütteki sürekli yayınlar, mektuplar,  Konferans, seminer ve e ğ itim faaliyetleri,  Radyo, tv, telefon v.b.  Çift Yönlü İ letişim 5

6 İletişimin Fonksiyonları 1. Bilgi sa ğ lama fonksiyonu 2. İ kna etme ve etkileme fonksiyonu 3. Emredici ve ö ğ retici fonksiyonu 4. Birleştirme fonksiyonu 6

7 İletişim Çeşitleri 1. Kişi – Kişi ( İ nsan - İ nsana) İ letişim 2. Kişilerarası İ letişim 3. Kişi – Grup ve Gruplar Arası İ letişim 4. Örgüt İ çi ve Örgütler Arası İ letişim 7

8 a. Biçimsel İletişim Kanalları 1. Yukarıdan aşa ğ ı do ğ ru iletişim 2. Aşa ğ ıdan yukarı do ğ ru iletişim 3. Yatay İ letişim 4. Çapraz iletişim 8

9 b. Biçimsel Olmayan İletişim Kanalları 1. İ letişim a ğ ı 2. Söylenti 3. Dedikodu 9

10 İletişim Türleri a. Yazılı İ letişim  Yazılı iletişim araçları şunlardır; Mektuplar, işletme gazeteleri, broşürler, bültenler, el kitapları, yazılı raporlar, e-mail v.b. b. Sözlü İ letişim Biçimi  Sözlü iletişim “dil” ve “dil ötesi” olmak üzere iki alt sınıfa ayrılmaktadır.  En etkili iletişim biçimi sözlü veya yüz yüze olanıdır.  Sözlü iletişim araçları şunlardır; Konferanslar, toplantılar, seminerler, mülakatlar, telefon görüşmeleri, radyo, TV. 10

11 c. Sözsüz İletişim (Beden Dili) Sözsüz İ letişim Araçları  Sözsüz iletişim, konuşulan dilin dışında, jestler, mimikler ya da di ğ er dilsel olmayan işaretler aracılı ğ ıyla ifade edilen iletim biçimlerini kapsar.  Sözsüz iletişim sadece yüzdeki duygu ifadeleri, mimik, jestler gibi beden dilini (kinesiksler) de ğ il, aynı zamanda tonlama, ses, vurgu gibi (paralinguistikler) faktörler, göz teması, çevre ile fiziksel mesafe (proksemikler) ve zaman gibi en temel ö ğ eleri içine alır.  Jestler, bedensel jestler ve beden duruşu kendi içinde bir bilgi bulundurur.  El kol (jestler) hareketleri ne hissettiklerimizi belirten duyguların en iyi belirtileridir.  Yüz ifadeleri de sıcaklık, sempati, karışıklık ya da kızgınlık gibi duyguları ifade edebilir.  Göz başlı başına bir mesaj kayna ğ ıdır. 11

12 Yarı dilsel kanal; Sözsüz iletişimde Kurallar: Sözsüz iletişimin başarısı için önerilen davranış kuralları S-O-F-T-E-N akronimi ile özetlenmektedir. S (smile): Gülümsemek O (open posture): Ulaşılabilir biçimde oturmak (el, kol ve bacakları çaprazlamamak) F (forward lean): Öne e ğ ilerek onu dinledi ğ ini, yakınlaşma iste ğ ini bildirmek T (touch): Dokunmak, sıcak bir el sıkışma vb. E (eye contact): Göz teması kurmak N (nod): Baş hareketiyle onu dinledi ğ ini ve anladı ğ ını göstermek 12

13 Beden dilini özetlemek gerekirse;  Vücut Hareketleri: Jestler, göz davranışları dokunma v.b. Örne ğ in; Güvenli ve dengeli el sıkışma, ellerin dik olarak ve avuçların birbirlerini bütünüyle kavramalarıyla gerçekleşir.  Kişisel Fiziksel Özellikler: Vücudun şekli ve fizi ğ i, tavır ve vaziyet, vücut veya nefes kokuları, boy, a ğ ırlık, saç rengi, deri rengi v.b.  Dil Ötesi (Paralangue) Özellikler: Ses nitelikleri, konuşma oranı, ses tonu, yüksekli ğ i, ifade bozuklukları, gülme, esneme v.b.  Mekan Kullanımı: Oturma şekli, karşılıklı konuşma mesafesi, kişinin egemenlik ve sosyal alanları v.b  Fiziki Çevre: Bina, oda düzeni, mobilya, temizlik, ışıklandırma ve gürültü.  Zaman Kullanımı: Geç veya erken hareket etme, başkalarını bekletme, zaman. algılamasındaki kültürel farklar. 13

14 Beden Dili Örnekleri  Beden dili örnekleri her ne kadar popüler medyada sıkça yer bulsa bile, beden dili ve anlamları konusunda dikkatli olunmalı ve genellemeden kaçınmalıdır. Beden dili bize vücudumuzun bilinçaltımızdan yansıttı ğ ı mesaj ve ipuçları olarak yönetsel düzeyde yardımcı olabilir. Aşa ğ ıdaki örnekler genelde üzerinde uzlaşılmış beden dili anlamlarını ifade etmektedir;  Kolları sürekli oynatmak: Ço ğ u zaman saldırgan bir ruh halinin yansıması olarak yorumlanan bu hareket iyiye işaret de ğ ildir. E ğ er karşınızdaki kişi parmaklarını da masaya vuruyorsa hiç umut yoktur.  Dokunma: Karşımızdaki kişi bir yabancıysa, dokunmak saldırgan bir hareket olarak algılanır. E ğ er farkında olmadan kendi kendinizin koluna, omzuna ya da boynuna dokunursanız bu karşınızdaki kişiye "onun size dokunmasından hoşlanaca ğ ınız" mesajını verebilir.  A ğ zınızı kapatmanız: Kendinize güvenmedi ğ inizi gösterir.  Göz teması: E ğ er birisi gözlerinizin içine üç saniyeden fazla bakıyorsa size güven ve dürüstlük mesajı gönderiyordur. Gözlerinize bakmayı seviyor ve tepkinizi ölçmek istiyor olabilir. E ğ er birisinden hoşlanıyorsanız, göz temasını en önemli anahtar olarak görmeliyiz.  Ayaklar: E ğ er birisinden hoşlanıyorsanız, ayaklarınızı ona do ğ ru çevirirsiniz. Aynı durum, dizler için de geçerlidir.  Kafa ya da kulaklar ile oynamak: İ çinde bulundu ğ u durumdan utanan, sıkılan ya da derin düşünce halinde olan insanlar kulaklarıyla ya da boyunlarıyla oynarlar. 14

15 Beden Dili Örnekleri  Patlak gözler: Bir kişi, sizinle konuşurken gözlerini aniden ve çok fazla açıyorsa, dikkatli olun. Bu durum, asabi ve dengesiz bir karakterin belirtisi olabilir.  Yutkunma: Gırtla ğ ın aşa ğ ı ve yukarı hareket etmesi stres ve utanç işaretidir.  Elleri boynun arkasına almak: Sadece kontrolü hep elinde tutmaya alışmış birinin yapaca ğ ı kibirli bir harekettir.  Eller belde: Bunu her kim yapıyorsa sizle alıp veremedi ğ i bir şey var demektir. Dirseklerin açılması vücudun hacmini büyüterek savaşa davet eden, savunmacı ve güç gösteren bir anlamı vardır. Bunu kadınlar eve geç gelen eşlerine yapabilecekleri gibi iş yaşamında meydan okuma anlamına gelir.  Kolları ba ğ lamak: Mesafe koyma ve dışa kapalı olma anlamına gelmektedir. Aynı zamanda gerginlik sıkıntıya işaret edebilir.  Kafayı e ğ me: Arkadaşlık, ilgi ve düşünme işaretidir.  Kişiye do ğ ru e ğ ilme: Açık bir şekilde "konuşmaya devam et” demektir. 15

16 Beden Dili Örnekleri  Esneme hareketleri: Söyledi ğ iniz ile aynı fikirde olmadı ğ ı anlamına gelir.  Ayak parmakların üzerinde yükselme: Baskın davranma ya da tehdit etme anlamı taşır.  Dil çıkarmak: Birinin size dilini çıkarması arkadaşça bir jesttir ancak e ğ er bir söz ettikten sonra dilinin ucunu gösteriyorsa bu, az önce söyledi ğ inin yalan oldu ğ u anlamına gelir.  İ ki yana sallanmak: Üst vücutla yapılan hareketler kendine güvenin ifadesidir. Ama fazlası ilgiye duyulan ihtiyacı da gösterebilir. Erkekler bu hareketin kendilerini önemli gösterece ğ ini düşünürken kadınlarsa tüm kontrolün ellerinde oldu ğ unu gösterdi ğ ini düşünürler.  Bo ğ az temizleme: Kuşku ya da aksi fikirde olundu ğ unun işaretidir. E ğ er birisi bo ğ azını temizliyorsa, konuşulanın tatsız oldu ğ una ya da do ğ ru olmadı ğ ına dair konuşacak demektir.  Göz kırpma: Bu, arkadaş canlısı ve sonu açık bir harekettir. Bu insan, sevilmek istiyor.  Kafanın geriye atılması: Kişilere yukarıdan ve kibirle bakma anlamı taşır. 16

17 İletişim ve İK Fonksiyonları İlişkisi  İ şe alım süreci  E ğ itim ve Geliştirme  Performans De ğ erlendirme  Sosyal Faaliyetler  Motivasyon 17

18  Koçluk  E ğ itim ve Geliştirme Programları  İ ş Rotasyonu  İ ş Zenginleştirme  Oryantasyon Programı  Yönetici Geliştirme 18

19 Örgütsel Yedekleme  Firmalarda özellikle kritik nitelikteki pozisyonların çeşitli nedenlerle boşalması durumunda o pozisyonun hızla mevcut personel tarafından doldurulması için yapılan çalışmalar örgütsel yedeklemenin konusunu oluşturur. Bu amaçla hazırlanan yedekleme planı (succession planning) ise, tepe yönetimi açısından kritik görülen pozisyonlarda, pozisyonu dolduran kişinin ayrılması halinde yerini dolduracak adayların önceden belirlenmesi sürecidir.  Disiplin sistemleri  Öneri sistemleri 19

20 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Teknolojik Değişime Adaptasyon 1. Yeni Teknolojilerin Uygulanması ve Yönetim Politikaları 2. Yeni Teknolojiler ve Çalışanın Reaksiyonu 3. Yeni Teknoloji ve İ şin Yeniden Yapılanması 20

21 Değerlendirme Soruları 1. İ letişim türlerini kısaca açıklayınız. 2. Günümüzde teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi iletişim araçlarını nasıl farklılaştırmıştır? 3. Rotasyonun amacı nedir? 4. Oryantasyon ne demektir? Yararları nelerdir. 21

22 UYGULAMA: YILDIRMA (MOBBİNG) SİZİ YILDIRMAMALI! Emine hanım yabancı uyruklu olup uluslararası pazarlar için üretim yapan Yünsan şirketinde Dış Ticaret Departmanında çalışmaktaydı. Emine hanım iyi derecede Rusça bilmekte, dolayısıyla daha çok Rusça konuşan ülkelere ihracat yapan şirketinin tüm Rusça yazışma ve dış ticaret işlemlerini tek başına yürütmektedir. Aynı departmanda sadece İ ngilizce bilen Turgay ve Selim beyler de uzun yıllardır çalışmaktadır. Emine hanım işe başladı ğ ı günden beri çalışma arkadaşlarının kendisine farklı davrandı ğ ını sezmektedir. Hatanın kendisinde oldu ğ unu düşünerek zamanla durumun iyiye gitmesini sabırla beklemiştir. Ama zaman geçtikçe durum daha da kötüye gitmiştir. Turgay ve Selim beyler çok gerekmedikçe Emine hanımla konuşmamakta, yokmuş gibi davranmakta ve işi ö ğ retmeye yanaşmamaktadırlar. Emine hanım işi ö ğ renmek için soru sordu ğ unda soruları geçiştirmekteydiler. Bu şekilde yardımcı olmadıkları halde, çevreye karşı yardımcı oldukları imajını verdikten sonra Emine hanımın yeterli bilgiye sahip olmadı ğ ından şikâyet ediyorlardı. Bu arada şirketin genel müdürünün bu durumdan haberi yoktu. Emine hanım genel müdür olan Yılmaz beye durumu aktarmış ve Yılmaz Bey Turgay ve Selim beylerle konuyu görüşerek uyarılarda bulunmuştur. İ lk zamanlar azalan yıldırma davranışları daha sonra şiddetlenerek daha yo ğ un olarak devam etmiştir. Bu süreçte Emine hanım oldukça yıpranmış, kendine güveni azalmıştır. Kendinde sürekli hata bulmaya çalışmakta bu da stresini giderek artırmaktadır. Güven bunalımı yaşamaya başlayan Emine hanım yol ayrımına gelir. En sonunda tüm yıldırma davranışlarının sonucunda Emine hanım dayanamayarak istifa eder. Yöneticilerinin geri dönmesi taleplerine ise kulaklarını tıkamakla yetinir. 22

23 Tartışma Soruları 1. Sizce Turgay ve Selim beyler, neden Emine hanıma yıldırma (mobbing) uygulamaktadırlar? 2. Genel müdür Yılmaz beyin ortaya çıkan olumsuz durumdaki sorumlulu ğ u var mıdır? 3. Emine hanımın sorumlulu ğ u ve hatası var mıdır? 4. Siz Emine hanımın yerinde olsaydınız ne yapardınız? 5. Örnek olaydan yararlanarak yıldırma davranışının İ KY açısından önemini tartışınız. 6. İ K departmanı yıldırmayla mücadele için hangi tedbirleri alabilirdi? 23


"BÖLÜM XI ÇALIŞANLARIN İŞ YAŞAMINA UYUMLAŞTIRILMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları