Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU PERSONELİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI FAHRİ HOCAOĞLU Mali Hizmetler Uzmanı Tel: 0 312 705 1777 e-posta:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU PERSONELİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI FAHRİ HOCAOĞLU Mali Hizmetler Uzmanı Tel: 0 312 705 1777 e-posta:"— Sunum transkripti:

1 KAMU PERSONELİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI FAHRİ HOCAOĞLU Mali Hizmetler Uzmanı Tel: 0 312 705 1777 e-posta: fahri.hocaoglu@saglik.gov.trfahri.hocaoglu@saglik.gov.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 14-18 Aralık 2015 / Mali Mevzuat Eğitimi – Antalya

2 1- 657 Mali Hükümler ve Sosyal Haklar 2- 2016-2017 3. Dönem Toplu Sözleşme Hükümlerinin Sağlık Çalışanları Açısından Değerlendirilmesi 3- Nöbet Ücretleri ve Yaşanan Sorunlar Sunum Planı

3 BİRİNCİL MEVZUAT 1982 Anayasası 128. madde 4688 sayılı Kanun 28. madde Anayasamızda memurlar ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinin Kanun ile düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.hüküm altına alınmıştır. Anayasamızda 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümlerinin saklı tutulacağı düzenlenmiştir.

4 İSTİHDAM ŞEKİLLERİ Memurlar Diğer Kamu Görevlileri Hakim ve Savcılar Askeri Personel Öğretim Elemanları Sözleşmeli Personel Geçici Personel İşçiler

5 MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN MEVZUAT Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kamu görevlilerinin (İşçi hariç) mali ve sosyal hakları genel olarak; * 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu * 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu * 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu * 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu * 375 sayılı KHK * Diğer ilgili mevzuat ile düzenlenmiştir.

6 MALİ VE SOSYAL HAKLAR Mali ve sosyal haklar kapsamında, Maaş hesaplanmasına esas unsurlar ile Aylık bordrosunda yer almayan ancak memurların yararlandığı diğer sosyal haklar anlaşılmaktadır. Maaş Unsurları 1- Gelir Kalemleri 2- Kesintiler olmak üzere İki bölümden oluşur.

7 MAAŞ UNSURLARI Gösterge aylığı, Ek gösterge aylığı, Taban aylığı, Kıdem aylığı, Yan ödeme aylığı, Özel Hizmet Tazminatı, Makam-Görev-Temsil Tazminatı, Yabancı Dil Tazminatı, Toplu Sözleşme İkramiyesi, Aile Yardımı, Çocuk Yardımı, 375 Ek-9 Ek Ödeme, 209 Ek-3 Ek Ödeme Sakatlık İndirimi, Asgari Geçim İndirimi, Emekli Keseneği Kişi Payı, Sosyal Güvenlik Primi Sigortalı Payı, Genel Sağlık Sigortası Sigortalı Payı, Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Sendika Aidatı,

8 KATSAYI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 154. Maddesi 4688 sayılı Kanun 28. madde İlgili Gösterge x Katsayı Kamu personelinin mali ve sosyal haklarının tutara çevrilmesinde; - Aylık katsayı - Taban aylık katsayısı - Yan ödeme katsayısı olmak üzere üç ayrı katsayı kullanılmaktadır. Katsayılar Toplu Sözleşme ile belirlenir.

9 AYLIĞIN ÖDEME ZAMANI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 164, 165, 166, 167. maddesi Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde peşin ödenen aylık, geri alınmaz. Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir. Kademe ilerlemesinde bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren, Derece yükselmesinde ise yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren aylığa hak kazanılır.

10 Soru – Cevap 657 Sayılı Kanun 165, 169. madde Memur (Z)’nin ücretsiz izinde bulunduğu sırada başka kuruma ataması yapılmıştır. Memur (Z) ücretsiz izin bitiminde, 25.11.2014 tarihinde (A) Devlet Hastanesinde görevine başlamış ve 26.11.2014 tarihinde 15 günlük mehil müddetini kullanmak üzere görevinden ayrılmıştır. 08.12.2014 tarihinde de yeni atandığı (B) Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevine başlamıştır. 25.11.2014-14.12.2014 tarihleri arası 20 günlük kıst maaşı hangi kurum tarafından ödenecektir ?

11 657 sayılı Kanun 165, 169. madde 657 Sayılı Kanun 165. madde: Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar. Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabiyle ay sonunda ödenir. 657 sayılı Kanun 169. madde: ‘‘Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir.’’ Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde 20 günlük kıst maaşın (A) Devlet Hastanesi tarafından ödenmesi gerekmektedir. Soru – Cevap

12 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği madde:9 Aylık ve aylıkla birlikte ödenen hakedişler için Aylık Bordrosu veya Yurtdışı Aylık Bordrosu (Örnek: 8 veya 8/A) ve Personel Bildirimi (Örnek: 9 ) ödeme belgesine bağlanır. Duruma göre ödemenin yapıldığı ilk aya ait ödeme belgesine aşağıda belirtilen belgeler bağlanır. a) İlk atamalarda, atama onayı ve işe başlama yazısı. b) Naklen atamalarda, atama onayı, işe başlama yazısı ve Personel Nakil Bildirimi (Örnek:10 ); ÖDEMELERDE ARANACAK BELGELER

13 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği madde:9 Duruma göre ödemenin yapıldığı ilk aya ait ödeme belgesine aşağıda belirtilen belgeler bağlanır. c) Terfilerde, terfi onayı (Otomatik olarak yapılan kademe ilerlemelerinde terfi onayı aranmaz.). d) Görevden uzaklaştırmalarda, yetkili makamın onayı veya yazısı. e) Görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde, yetkili makamın onayı ve göreve başlama yazısı. f) Görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıklarının ödenmesinde, harcama talimatı. g) Ücretli vekaletlerde, vekalet onayı ve işe başlama yazısı. h) İkinci görev ödemelerinde, ikinci görev onayı ve işe başlama yazısı. ı) Aylıksız izin ve askerlik dönüşü yeniden işe başlamalarda, işe başlama yazısı ÖDEMELERDE ARANACAK BELGELER

14 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği madde:9 Diğer Hususlar: Malî yılın ilk ayına ait ödemelerde, personelin kıdem aylığına esas hizmet sürelerini gösteren insan kaynakları birimince onaylı listenin ödeme belgesine bağlanması gerekir. Diğer aylarda ise durumunda değişiklik olanların listesi ödeme belgesine bağlanır. Kamu personelinin aylık, ücret ve düzenli olarak yapılan benzeri alacaklarının mutemetlere ödenmesine ilişkin görevlendirme yazıları, malî yılın ilk ayında ödeme belgesi ile birlikte muhasebe birimine verilir. Mutemet değişikliği halinde yeni mutemet ayrı bir görevlendirme yazısı ile muhasebe birimine bildirilir. Görevlendirme yazıları, muhasebe biriminde açılacak dosyalarda saklanır. ÖDEMELERDE ARANACAK BELGELER

15 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 43/a, 149, 150. Maddesi DRC/KDM123456789 1132013801440150000000 2115512101265132013801440000 3102010651110115512101265132013800 4915950985102010651110115512101265 5835865895915950985102010651110 6760785810835865895915950985 7705720740760785810835865895 8660675690705720740760785810 9620630645660675690705720740 10590600610620630645660675690 11560570580590600610620630645 12545550555560570580590600610 13530535540545550555560570580 14515520525530535540545550555 15500505510515520525530535540 Gösterge x Aylık Katsayı

16 EK GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 43/b 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ekli I ve II sayılı cetvel Ek Gösterge x Aylık Katsayı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/b maddesinde yer alan hükümler uyarınca, Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde hizmet sınıfı, unvanı ve derecesine göre belirtilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı ifade etmektedir.

17 EK GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 43/b 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ekli I ve II sayılı cetvel Ek Gösterge x Aylık Katsayı Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, İlgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde (Kariyer uzmanlık) belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

18 EK GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 43/b 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ekli I ve II sayılı cetvel Ek Gösterge x Aylık Katsayı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.

19 SH SINIFI EK GÖSTERGE TABLOSU

20 Soru – Cevap I Sayılı Ek Gösterge Cetveli, III-C-1 Sağlık Meslek Lisesi Mezunu Sağlık Memuru iken 4 yıllık İİBF Maliye Bölümünü bitiren personelin 1. derecede ek göstergesi kaç olacaktır ? Ek gösterge cetvelinin III-C-1 bendi uyarınca : 2.200 ek göstergeden yararlandırılması gerekir.

21 Soru – Cevap I Sayılı Ek Gösterge Cetveli, III-a Sağlık Meslek Lisesi mezunu hemşire, biyoloji bölümünü bitirmesi halinde; Biyologlar için öngörülen 3.600 ek göstergeden yaralanabilir mi? 07/12/2007 tarihli E:2005/2, K:2007/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı; Unvana ilişkin görevde-kadroda bulunma şartı gerektiğinden 3.600 alamaz.

22 Soru – Cevap I Sayılı Ek Gösterge Cetveli, III-a Kazanılmış hak aylığı 2. derecede olan ve 2.200 ek göstergeden yararlanan Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sağlık memuru (A), Bakanlık görevde yükselme sınavını kazanarak GİH sınıfına dahil 2. dereceli 1.600 ek göstergeli Şube Müdürü kadrosuna atanmıştır. Şube Müdürü kadrosunda Ek Göstergesi kaç olacaktır? Kariyerleri ile ilgili hizmet sınıfı için öngörülen kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergeden düşük olamaz kuralı gereği: 2.200 olması gerektiği düşünülmektedir.

23 TABAN AYLIĞI 375 sayılı KHK 1/A madde, 1. fıkra 1.000 x Taban Aylık Katsayı 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’ nin değişik 1. maddesi hükmü uyarınca; Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna ve … göre almakta olan personele “1.000” gösterge rakamının taban aylık katsayısı ile çarpılması sonucunda elde edilen tutar kadar taban aylığı ödenir.

24 KIDEM AYLIĞI 375 sayılı KHK 1/A madde, 2. fıkra 20 x Hizmet Yılı x Aylık Katsayı Birinci fıkra kapsamına girenlere, Her bir hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olarak uygulanır. Kıdem aylığının tespitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen süreler esas alınır

25 YAN ÖDEME AYLIĞI Yan Ödeme Puanları Toplamı x Yan Ödeme Katsayısı Sınıf, unvan, derece, görev yeri vb. niteliklere göre tespit edilen 1. İş güçlüğü, 2. İş riski, 3. Temininde güçlük ve 4. Mali sorumluluk zammı puanlarının toplamının yan ödeme katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı ifade eder. 657 sayılı Kanun 152. maddesi, 2006/10344 sayılı B.K.K (Yan Ödeme Kararnamesi)

26 ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 657 sayılı Kanun 152. maddesi, 2006/10344 sayılı B.K.K (Yan Ödeme Kararnamesi) EYDM Aylığı : 9.500 x Aylık Katsayı ÖHT = EYDM Aylığı x Tazminat Oranı Görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, 657 sayılı Kanunda belirtilen En Yüksek Devlet Memuru (EYDM) aylığının brüt tutarının belirli bir oranı şeklinde ödenen tutarı ifade etmektedir.

27 Soru – Cevap TKHK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 3.09.2014 tarih ve 788 sayılı Genel Yazısı Eğitim Görevlilerinin özel hizmet tazminat oranı % ? nedir ? Yan Ödeme Kararnamesinde eğitim görevlisi yer almamaktadır. 03.09.2014 tarihli görüş yazımızda belirtildiği üzere Eğitim Görevlilerinin Özel Hizmet Tazminat oranı %215 olacaktır.

28 ÖZEL HİZMET TAZMİNATI Yan Ödeme Kararnamesi 4. madde (e) fıkrası, Maliye Bakanlığı Görüş Yazısı EYDM Aylığı : 9.500 x Aylık Katsayı ÖHT = EYDM Aylığı x Tazminat Oranı Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.

29 BÖLGE TAZMİNATI 657 sayılı Kanun 152. maddesi, 2006/10344 sayılı B.K.K 7. maddesi Bölge Tazminatı = EYDM Aylığı x Tazminat Oranı Teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan ve Yan Ödeme Kararnamesine ekli IV sayılı Cetvelde gösterilen yerleşim birimlerine, sürekli görevle atananlara, bu yerlerde fiilen çalıştıkları sürece, ekli II sayılı Cetvelin (E) ve (F) bölümlerinde bölgeler itibarıyla belirlenen özel hizmet tazminatı oranları ek olarak ödenir

30 BÖLGE TAZMİNATI 657 sayılı Kanun 152. maddesi, 2006/10344 sayılı B.K.K 7. maddesi Ödenmeyecek Haller: 1) Mehil müddeti, 2) Hizmet içi eğitim, seminer, kurs ve geçici görevle bölge dışında 10 günden fazla görevlendirme hallerinde, bu sürelerin tamamı; 3) Hastalık izni, istirahat ve hava değişimi süreleri (görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı olduğunun amirlerince onaylanması şartıyla hastalanan, yaralanan, kazaya uğrayan ve sakatlananların tedavi ve hastalık izni süreleri hariç), 4) Mazeret izinleri, 5) Yurt dışı geçici görevlendirme süreleri, 6) Görevden uzaklaştırılma, gözaltına alınma, açığa alınma ve tutuklanma süreleri,

31 Soru – Cevap 2006/10344 sayılı B.K.K 7. maddesi Kalkınmada öncelikli 6. Bölge olan Ardahan Göle’de görev yapan 5. dereceden aylık alan pratisyen hekim TUS’u kazanarak Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesinde 4 yıl süreli uzmanlık eğitimine başlamıştır. (6. Bölge, pratisyen tabib oranı=%40) Bu hekime Ardahan/Göle için verilen bölge tazminatı ödenir mi? Kararnamenin 7 nci maddesinde yer alan Hizmet içi eğitim, seminer, kurs ve geçici görevle bölge dışında 10 günden fazla görevlendirme hallerinde ödenmeyeceği hükmünden hareketle; Uzmanlık eğitimi süresince alamaz.

32 Soru – Cevap 2006/10344 sayılı B.K.K 7/b maddesi Kalkınmada öncelikli 6. Bölge olan Ardahan Göle de görev yapan 5. dereceden aylık alan pratisyen hekim TUS’u kazanarak Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimine başlamıştır. Bu hekime Ardahan/Göle için verilen bölge tazminatı ödenir mi?

33 Soru – Cevap 2006/10344 sayılı B.K.K 7/b maddesi Kararnamenin 7 nci maddesinin b fıkrasında; Ek özel hizmet tazminatı esas olarak, personelin asli görev yerine göre tespit edilir. Ancak kesintisiz 15 günden, kesintili olarak da bir yılda 3 aydan fazla bir süre ile bölge içinde fakat memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlerin, geçici görev sürelerinin söz konusu süreleri aşan kısmına, geçici görev mahalli için öngörülen oranlar üzerinden ödeme yapılır. (Ardahan Göle: 6. Bölge, pratisyen tabip oranı=%40) (Erzurum Merkez: 3. Bölge, pratisyen tabip oranı=%20) 3. Bölge için öngörülen %20 oran üzerinden ödeme yapılır.

34 EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 2006/10344 sayılı B.K.K II Sayılı Cetvel (E) Teknik Hizmetler Sınıfı 6. madde Arazi Tazminatı olarak adlandırılır. Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personele ödenir. Büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için ödenir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.

35 EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 2006/10344 sayılı B.K.K II Sayılı Cetvel (E) Teknik Hizmetler Sınıfı 6. madde a)1/a, b ve c sıralarında sayılanlara............ : 3,0 b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara..........: 2,0 c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara................: 1,2 Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır.

36 EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 2006/10344 sayılı B.K.K II Sayılı Cetvel (E) Teknik Hizmetler Sınıfı 6. madde EYDM Aylığı x Ek Özel Hizmet Tazminatı Oranı (Belirlenen Tavan Oranı Aşamaz) Ancak, bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminat toplamı üçer aylık dönemler itibarıyla, a)1/a, b ve c sıralarında sayılanlara............. : 60 b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara...........: 40 c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara.................: 24 oranlarını aşamaz.

37 EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 2006/10344 sayılı B.K.K II Sayılı Cetvel (E) Teknik Hizmetler Sınıfı 6. madde

38 MAKAM TAZMİNATI 657 sayılı Kanun Ek-26. madde 657 sayılı Kanuna Ekli IV sayılı cetvel Makam Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek 26. maddesine göre, Anılan Kanuna ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yer alan kadro unvanlarına atanan personele anılan cetvellerde bu unvanlar için belirlenen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar üzerinden makam tazminatı ödenir.

39 GÖREV TAZMİNATI 375 sayılı KHK 1/ç maddesi 2008/13694 Sayılı BKK Görev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı 375 sayılı KHK ve 2008/13694 Sayılı BKK hükümleri uyarınca aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta personelden; bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlara, belirlenen görev tazminatı oranının, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.

40 TEMSİL TAZMİNATI 4505 Sayılı Kanun 5. maddesi 2000 - 457 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Temsil Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 2000/457 sayılı BKK uyarınca, Aylıklarını 657 sayılı Kanun ve 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre almakta olan personelden ekli cetvelde yer alan gösterge rakamları üzerinden makam tazminatı alanlara, hizalarında gösterilen gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Temsil Tazminatı ödenir.

41 YABANCI DİL TAZMİNATI 375 sayılı KHK Madde: 2, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı (A) DÜZEYİ (B) DÜZEYİ(C) DÜZEYİ 96 - 100 PUAN 90 - 95 PUAN 1-Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanılan Personele Bildiği Her Bir Dil İçin 1200 900 600 300 2- Diğer Personele Bildiği Her Bir Dil İçin 750 750 500 250 Yabancı dil seviye tespit sınavı sonucunda her bir dil için tespit edilen oranın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere yabancı dil tazminatı ödenir.

42 ÖDEMELERDE ARANACAK BELGELER Yabancı dil tazminatı verilebilmesi için; Yabancı dil sınav sonuç belgesi; Gördükleri öğrenim nedeniyle yabancı dil bilgisinin tespitine gerek görülmeyenlerde ise insan kaynakları biriminin yazısı. Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanılmadığı ita amirlerinden alınacak bir onayla belirlenir. Yabancı dil sınav sonuç belgesi her mali yılın ilk ödeme belgesine bağlanır. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği madde:10

43 TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ 375 sayılı KHK Ek-Madde: 4, 3. Dönem Toplu Sözleşme: 26 750 x Aylık Katsayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan "kırkbeş Türk Lirası" ibaresi (2015 yılında 60 TL) ‘‘750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır.

44 Soru – Cevap 375 sayılı KHK Ek-Madde: 4, 3. Dönem Toplu Sözleşme: 26 Kişi borcu hesaplamalarına dahil edilir. Fazla ödenen aylıkların iadesi nedeniyle hesaplanan kişi borcu tutarlarına Toplu Sözleşme İkramiyesi dahil edilir mi? 375 sayılı KHK’nın 4 üncü maddesi hükmüne göre toplu sözleşme ikramiyesi ödenen ancak sendika üyeliğinden çekilme, istifa, ücretsiz izne ayrılma ve benzeri nedenlerle görevinden ayrılarak aylık veya ücretinden sendika üyelik ödentisi kesilmeyen kamu görevlisinin toplu sözleşme ikramiyesinin üyelik ödentisi yapılmayan aylara ilişkin kısmının geri alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.

45 AİLE YARDIMI 657 sayılı Kanun 202-206 ncı maddeler 2011-2022 sayılı BKK madde: 3 3. Dönem Toplu Sözleşme Genele Yönelik Hükümler, madde: 11 2.134 Gösterge x Aylık Katsayı 657 sayılı Kanunun 202 inci maddesi gereği memurun, Her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan ve sosyal güvenlik kurumlarından aylık almayan eşi için 1500 (2134) gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımının sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Hiçbir vergi ve kesintiye tabii tutulmaz ve borç için haczedilemez.

46 AİLE YARDIMI 657 sayılı Kanun 202-206 ncı maddeler 2011-2022 sayılı BKK madde: 3 3. Dönem Toplu Sözleşme Genele Yönelik Hükümler, madde: 11 Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır. (657, 204.madde). Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü hallerinin vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybeder. (657, 205. madde) 2.134 Gösterge x Aylık Katsayı

47 AİLE YARDIMI (Çocuk Yardımı) 657 sayılı Kanun 202-206 ncı maddeler 2011-2022 sayılı BKK madde: 3 3. Dönem Toplu Sözleşme Genele Yönelik Hükümler, madde: 11 250 Gösterge x Aylık Katsayı (6 Yaş +) 500 Gösterge x Aylık Katsayı (0-6 Yaş) 657 sayılı Kanunun 202 inci maddesi gereği memurun çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının, (0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. (md.202) Karı koca birlikte memur iseler bu ödenek kocaya verilir.

48 657 sayılı Kanun 202-206 ncı maddeler 2011-2022 sayılı BKK madde: 3 3. Dönem Toplu Sözleşme Genele Yönelik Hükümler, madde: 11 Çocuklar için aile yardımı verilmeyecek haller (206.madde): 1) Evlenen çocuklar, 2) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malüllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.), 3) Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), 4) Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar (3. dönem toplu sözleşme 11. madde ile ödeniyor) AİLE YARDIMI (Çocuk Yardımı)

49 Aile yardımı : Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, personelin ilk işe girişinde alınacak Aile Yardımı Bildirimine (Örnek : 14 ) dayanılarak ödenir. Bu bildirim, personelin aile yardımından yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişikliklerde; Yer değiştirme suretiyle atama halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin Sayıştaya gönderilecek nüshasına eklenir. ÖDEMELERDE ARANACAK BELGELER Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği madde:12

50 Geçmişe dönük aile yardımı ödemesi yapılabilir mi? 657 sayılı Kanunun 204 üncü maddesi gereği: Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır. Hükmüne istinaden 5018 sayılı Yasanın 34 üncü maddesinde yer alan zaman aşımı süresi içinde kalmak ve talep eden kişi tarafından daha önce ödeme yapılmadığının belgelendirilmesi koşuluyla geriye dönük aile yardımı ödemesi yapılabileceği düşünülmektedir. Soru - Cevap 657 sayılı Kanun 204. madde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği madde:12

51 663 sayılı KHK Sözleşmeli personel bulunduğu yer dışında; Sözleşmeli olarak göreve başladığında ve Sözleşme sonrası kadrosunun bulunduğu kurumda göreve başladığında aile yardımı bildirimini yenilemesi gerekir mi? 663 sayılı KHK sözleşmeli personelin bulunduğu yer dışında bir yerde sözleşme imzalaması, yer değiştirme suretiyle başka bir yerde göreve başlama kapsamında olduğundan aile yardımı bildirimini yenilemesi gerektiği düşünülmektedir. Soru - Cevap Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği madde: 12

52 375 EK-9. MADDE EK ÖDEME 375 sayılı KHK Ek-9 uncu madde 375 sayılı KHK Ekli I sayılı Cetvel EYDM Aylığı x Ek Ödeme Oranı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu Maddesi uyarınca, 15/1/2012 tarihinden itibaren yapılan ek ödeme, En Yüksek Devlet Memuru Aylığına, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro, görev ve pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanır.

53 209 EK-3. MADDE EK ÖDEME 209 sayılı Kanun Ek-3, 5510 sayılı Kanun Ek-3, 2010 / 53 Sayılı Genelge EYDM Aylığı x Ek Ödeme Oranı Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dâhil) atanan ve 5 inci madde (altıncı fıkrası hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alanlara EYDM Aylığının; Eğitim görevlilerine : % 410’u, Uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335’i Pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180’i oranında, Her ay döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır.

54 209 EK-3. MADDE EK ÖDEME 209 sayılı Kanun Ek-3, 5510 sayılı Kanun Ek-3, 2010 / 53 Sayılı Genelge EYDM Aylığı x Ek Ödeme Oranı Bu hüküm 663 sayılı KHK gereği sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilen tabipler için de uygulanır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu şekilde yapılan ek ödeme aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. Aynı aya ilişin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz.

55 209 EK-3. MADDE EK ÖDEME 209 sayılı Kanun Ek-3, 5510 sayılı Kanun Ek-3, 2010 / 53 Sayılı Genelge Brüt Ek Ödeme x % 20 5510 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesine göre, Ölüm, Yaşlılık ve Malullük aylığı ile sınırlı olmak ve primlerinin tamamını kendileri ödemek koşuluyla ödenen bu tutarlar üzerinden ilave olarak sigorta primi kesilir.

56 ENGELLİLİK İNDİRİMİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, madde: 31; 222 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği; YDO Tebliğleri, 2015 Yılı : Gelir Vergisi Genel Tebliği; 287 Gelir Vergisi Matrahı – İndirim Tutarı 1. Derecede Vergi Avantajı = 880 x %15 = 132 TL Çalışma gücünün; asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli sayılır. 880TL ücretinden indirilir. asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli sayılır. 440 TL ücretinden indirilir. asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır. 200TL ücretinden indirilir. Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu (anne, baba, eş ve çocuk) engelli bulunan ücretli de yararlanır.

57 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, madde: 32; 265 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği; Asgarî geçim indiriminde, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; ilgilinin kendisi için yüzde 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için yüzde 7,5’i, 3. çocuk için %10’u, diğer çocuklar için ise yüzde 5’i esas alınacaktır. AGİ bu şekilde bulunan tutar ile gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (%15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır.

58 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, madde: 32; 265 Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği; Takvim Yılı Başında Geçerli Brüt Asgari Ücret: 1.201,50 Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuklu Memur: Kendisi: %50, Eş: %10, ilk 2 Çocuk: %7,5x2=%15, 3. çocuk: %10 Oranlar Toplamı: %85 Hesaplamaya Esas Asgari Ücret: 1.201,50x%85=1.021,28 Gelir Vergisi 1. Dilim: 1.021,28 x %15 İlgilinin AGİ Tutarı: 153,19

59 EMEKLİ KESENEĞİ MATRAHI (5434) Mülga 5434 sayılı Kanun, 15, 16, Ek-70, Toplu Sözleşme 42, 5510 sayılı Kanun Geçici 4, Geçici 12. maddeler, 2015/8057 sayılı BKK Emekli Keseneği Matrahı x %20; %16 5434 sayılı Kanuna tabi personelin; gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı ile EYDM Aylığının belli bir oranı (tazminat yansıtma oranı) toplamı emekli keseneği matrahını oluşturur. Matrahın %20’si oranında kurum tarafından karşılık yatırılırken %16’sı oranında kişiden kesinti yapılır.

60 TAZMİNAT YANSITMA ORANI (5434) Mülga 5434 sayılı Kanun, 15, 16, Ek-70, Toplu Sözleşme 42, 5510 sayılı Kanun Geçici 4, Geçici 12. maddeler, 2015/8057 sayılı BKK EYDM Aylığı x Tazminat Yansıtma Oranı Tazminat Yansıtma Oranı, ek göstergeye bağlı olup 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının; Ek Göstergesi; 8.400 ve daha yüksek olanlarda %240,255 7.600 (dahil)-8.400 (hariç) arasında olanlarda %200, 215 6.400 (dahil)-7.600 (hariç) arasında olanlarda %180, 195 4.800 (dahil)-6.400 (hariç) arasında olanlarda %150, 165 3.600 (dahil)-4.800 (hariç) arasında olanlarda %130, 145 2.200 (dahil)-3600 (hariç) arasında olanlarda %70, 85 Diğerlerinde ise %40 55’ine tekabül eden miktardır.

61 GENEL SAĞLIK SİGORTASI (5434) 5510 sayılı Kanun Geçici 4, Geçici 12. maddeler, Emekli Keseneği Matrahı x %12 Ayrıca, 15/1/2010 tarihinden itibaren 5434 sayılı Kanuna tabi personel için, Emekli Keseneği matrahının %12 si oranında genel sağlık sigortası primi yatırılmaktadır. Bu kapsamdaki personelden genel sağlık sigortası primi kişi payı kesilmez.

62 PRİME ESAS KAZANÇ (5510/4-c) 5510 sayılı Kanun 80, 81. maddeler Prime Esas Kazanç x Oran 5510 sayılı Kanuna tabi 4/c kapsamındaki personelin prime esas kazançları 80 inci ve prim oranları ise 81 inci maddede düzenlenmiş bulunmaktadır. Buna göre bu kapsamdaki personelin; gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, 657 152 nci maddesi uyarınca ödenen tazminatlar (ilave, ek ve ayrıca ödenenler hariç), makam tazminatı, temsil tazminatı ve görev tazminatı sigorta primine tabidir.

63 SİGORTA PRİM KESİNTİLERİ (5510/4-c) 5510 sayılı Kanun 80, 81. maddeler Prime Esas Kazanç x Kesinti Oranları Prime Esas Kazanç Genel Sağlık Sigortası MYO Sigortası (Emeklilik Sigortası) Toplam Sigortalı Payı5914 İşveren Payı7,51118,5 Toplam12,52032,5

64 GELİR VERGİSİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, İlgili Mevzuat (Gelir Vergisi Matrahı x Gelir Vergisi Oranı) - AGİ Memurların mali ve sosyal haklarından, ilgili mevzuatında ya da Gelir Vergisi Kanununda gelir vergisine tabi olmadığı belirtilmeyen ödemelerin tamamı gelir vergisi kapsamına girmektedir. Gelir vergisi matrahının bulunabilmesi için vergiye tabi maaş unsurlarının toplamından kişiden kesilen sigorta primi tutarının çıkarılması gerekmektedir. Vergi oranı, ilk dilim için oran %15'tir. Hesaplanan Gelir Vergisinden AGİ düşülerek ödenecek vergi tutarı bulunur.

65 DAMGA VERGİSİ 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu Damga Vergisi Matrahı x 0,00759 Aile yardımı ödeneği hariç, Yukarıda belirtilen tüm ödeme unsurlarından, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca binde 7,59 (%0,759) oranında damga vergisi kesilmektedir.

66 SENDİKA AİDATI 4688 sayılı Kanun 25. madde Damga Vergisi Matrahı x Sendika Tüzüğünde Belirlenen Oran Aylık üyelik ödenti tutarı; Kamu görevlisinin damga vergisine tâbi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Bu tutar, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tâbi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamaz.

67 KEFALET AİDATI 2489 sayılı Kanun 2. madde Giriş Aidatı = 1500 x Aylık Katsayı Aylık Aidat = 100 x Aylık Katsayı Kefalete tabi memurlardan; Giriş aidatı ile aylık aidat kesilir. Giriş aidatı; (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Giriş aidatı, dört eşit taksitte kesilir. Aylık aidat; (100) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Aylık aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş veya ücretten kesilir.

68 DİĞER SOSYAL HAKLAR 633 sayılı KHK Ek-4. madde Doğum Yardımı Yönetmeliği 5. madde Doğum Yardımı: 657 sayılı Yasanın 207. maddesi ile ödenmekte iken, 6637 sayılı Yasa ile 633 sayılı KHK’ya eklenen Ek-4 üncü madde ile, 15 Mayıs 2015 tarihinden geçerli olarak; 1.Çocuk için: 300TL 2.Çocuk için: 400TL 3.Çocuk için: 600TL anneye ödenir. Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez.

69 DİĞER SOSYAL HAKLAR 657 sayılı Kanun 208. madde Ölüm Yardımı: Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere EYDM aylğı tutarında, Memurun ölümü halinde ölüm yardımından yararlanacak kimseye EYDM aylığının iki katı tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir. Ölüm yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın, ödenek aranmaksızın derhal ödenir ve haczedilemez.

70 DİĞER SOSYAL HAKLAR 657 sayılı Kanun 208. madde Ölüm Yardımı: Memur olmayan eşin ölümü, Aile yardımı ödeneğine tabi çocuğun ölümü, EYDM Aylığı kadar, memura ödenir. (Vefat eden memurun kendisi ise) Sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye Eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına Eşi ve çocuğu yoksa ana ve babasına Bunlar da yoksa kardeşlerine EYDM Aylığının 2 katı kadar, ödenir.

71 Ölüm yardımı : Ölüm olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi ödeme belgesine bağlanır. Normal süresinde ölü olarak doğan çocuklar için ödenecek ölüm yardımında, buna ilişkin raporun da aranması gerekir. ÖDEMELERDE ARANACAK BELGELER Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği madde:12/d

72 DİĞER SOSYAL HAKLAR 657 sayılı Kanun 210. madde; Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği 45,46,47. maddeleri Cenaze Gideri: Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakil dahil) kurumlarınca ödenir. Sürekli veya geçici görevle veyahut 78 inci maddeye göre yurt dışında bulunan Devlet memurlarından ölenlerin ve yurt dışında sürekli görevlerde bulunanların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır

73 ÖDEMELERDE ARANACAK BELGELER 657 sayılı Kanun 210. madde; Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği 45,46,47. maddeleri a) Cenaze, sağlık kurum ve kuruluşu veya belediyece kaldırıldığı takdirde, ilgili kurum, kuruluş veya belediyece düzenlenen fatura, b) Cenaze, personelin bağlı bulunduğu kurumca tayin edilen bir personel veya ailesi ya da yakınları tarafından kaldırıldığı takdirde, yapılan masraflara ilişkin fatura, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi, Cenazenin başka bir yere nakli gerektiği takdirde, nakil ve defin giderleri yukarıdaki esaslara göre ödenir. Yurtdışında ölenlerden cenazeleri yurda getirilenlerin, yurtdışında yapılan giderlerine ait belgelerin tercümelerinin ve mahalli rayice uygunluğunun yetkili misyon şefliği veya ihtisas birimi tarafından onaylanması gerekir.

74 Soru – Cevap Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği 46. Md. Cenaze giderleri nedir ? Cenaze giderleri; Ölüm olayının meydana geldiği yerde, ölünün gömülmesi ile ilgili olarak yapılan giderleri kapsar. (Çelenk, törene ait taşıt giderleri ve benzeri tören harcamaları için herhangi bir ödeme yapılmaz.)

75 Soru – Cevap Cenaze gideri kime ödenir ? Cenaze, kişinin hastalığında tedavi edilmekte olduğu sağlık kurumunca kaldırılmış ise buna ait masraflar ibraz edecek faturaya dayanılarak yukarıdaki esaslar dairesinde bu kuruma ödenir. Cenazenin, memurun bağlı olduğu kurum tarafından kaldırılması halinde, kurum mütemetlerinin yapacakları masraflar, ibraz edilecek fatura, senet veya belgelere dayanılarak yukarıdaki esaslar dairesinde avanstan mahsup edilir. Cenaze ölenin ailesi veya yakınları tarafından, defnedilmiş ise, bunların yaptıkları giderler de, gösterecekleri belgelere dayanılarak, yukarıdaki esaslar dairesinde kendilerine ödenir. Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği 46. Md.

76 DİĞER SOSYAL HAKLAR 657 sayılı Kanun 211. madde; Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği Giyecek Yardımı: Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek yardımından yararlanacakları yönetmelikle belirlenir. 657 sayılı Kanunun 211 inci maddesi uyarınca Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur. Diğer taraftan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde 7/5/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörülmüş bulunmaktadır.

77 ÖDEMELERDE ARANACAK BELGELER Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Madde:12/f Giyecek yardımı : Nakden verilmesi gereken giyecek yardımı veya dikiş bedeli ö demelerinde; - İlgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı, - Çeşitli Ödemeler Bordrosu (Örnek :13), - Ödemenin miktarını gösteren yetkili makamların kararı,

78 Soru – Cevap Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görüş yazısı Hastanelerin idari bölümlerinde görev yapan sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personellere giyecek yardımı ödenir mi? Görüş Yazısı Sonuç Bölümü: Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; sağlık hizmetleri sınıfı kadrosunda bulunan ancak fiilen meslek mensupları için belirlenen iş ve görev tanımına uygun görevlerde çalışmayan sağlık hizmetleri sınıfı personelinin Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli I sayılı cetvele göre yapılacak giyecek yardımından yararlandırılamayacağı, bunların yalnızca II sayılı cetvelin 2 nci sırasında sayılan yardımdan faydalanabilecekleri değerlendirilmektedir.

79 DİĞER SOSYAL HAKLAR 657 sayılı Kanun 212. madde; Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Yiyecek Yardımı: Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur. Yiyecek yardımından yararlanma hususunda 26.06.2014 tarihli ve 2014.5451.99739/869 sayılı genel yazımız mevcuttur.

80 DİĞER SOSYAL HAKLAR 657 sayılı Kanun 122. madde Başarı Belgesi, Üstün Başarı Belgesi, Ödül: Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir.

81 DİĞER SOSYAL HAKLAR 657 sayılı Kanun 122. madde; Başarı Belgesi, Üstün Başarı Belgesi, Ödül: Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir. EYDM Aylığı x Ödül Oranı

82 MALİ ve SOSYAL HAKLAR ÖZET TABLO Kadro Pozisyon Sürekli Görev Yolluğu Geçici Görev Yolluğu Giyecek Yardımı Yiyecek Yardımı (2) Aile Yardımı Ölüm Yardımı Cenaze Gideri Nöbet Ücreti Fazla Çalışma Ücreti (3) 657-4/A Memur Ödenir Alıyor Yararlanır Alıyor Almıyor 657-4/B Sözl.Per. Ödenmez ÖdenirAlıyor (1) Yararlanır AlıyorAlmıyor AlıyorAlmıyor 657-4/C Geçici P. Ödenmez ÖdenirAlmıyor Yararlanır AlıyorAlmıyor Alıyor 4924 S. Kanun Sözl. Ödenir Yararlanır Alıyor Almıyor 663 S. KHK Sözl. P. Ödenmez ÖdenirAlmıyor Yararlanır AlıyorAlmıyor (1)Resmi kıyafet giymek zorunda olanlar, emsali devlet memuru gibi faydalanır. (Sözleşmeli Personel BKK Mad.3) (2)Yataklı tedavi kurumlarında çalışanlar ücretsiz yararlanırken, diğerleri katkı payı ödeyerek faydalanır. (3)666 sayılı KHK ile yeniden düzenlendi. Bakanlığımızda şu anda uygulaması bulunmuyor.

83 TEŞEKKÜR EDERİM


"KAMU PERSONELİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI FAHRİ HOCAOĞLU Mali Hizmetler Uzmanı Tel: 0 312 705 1777 e-posta:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları