Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERSONEL MAAŞ İŞLEMLERİ ve say2000i UYGULAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERSONEL MAAŞ İŞLEMLERİ ve say2000i UYGULAMASI"— Sunum transkripti:

1 PERSONEL MAAŞ İŞLEMLERİ ve say2000i UYGULAMASI
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı PERSONEL MAAŞ İŞLEMLERİ ve say2000i UYGULAMASI Alper KILIÇASLAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı

2 AYLIĞA HAK KAZANMA İlk işe başlamada (Madde 158) Naklen atanmada
Mehil Mühleti sonunda işe başlamada aylık (Madde 62) Mehil Mühletinde hastalanma sonunda başlamada aylık (Madde 62) Mehil mühletinde katsayı değişikliğinde aylık Görev Değişikliğinde (Madde 62) Ücretsiz İzin dönüşte (Madde 108) Yargı kararı ile göreve dönmede Yürütmeyi durdurma kararında işe başlamada aylık İptal kararı sonucu işe başlamada aylık Açığa alınan kişinin göreve dönmesinde (Madde 141) (5434/15 Emekli Kes 1/2)

3 KATSAYI Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı ile memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı üçer aylık veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Genel Bütçe Kanunu ile tespit olunur. (657SY Md.154)

4 AYLIK 657 Sayılı Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen paradır. (657 S.Y.Md.147) Tanımından da anlaşılacağı üzere; aylığın ödenebilmesi için iki hususun gerçekleşmesi gerekmektedir. Memurun atanabileceği boş bir kadronun bulunması ve bir hizmetin ifası şarttır.

5 TABAN AYLIK Taban aylık esas aylığın yanında yapılan ikinci bir aylık türüdür. Bu aylık tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu göre aylık alanlara 1000 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanununa göre tespit edilen katsayı ile çarpılması sonucu elde edilen tutar miktarında taban aylığı ödenir. (375 KHK /1) Taban aylığın hesaplanması; TABAN AYLIĞI = Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylığı Katsayısı

6 KIDEM AYLIĞI Kıdem aylık esas aylığın yanında yapılan üçüncü bir aylık türüdür. Her hizmet yılı için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı ödenir. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılını dolduranlar için gösterge rakamı 500 olarak uygulanır. (375KHK / 1) Kıdem aylığının hesaplanması; KIDEM AYLIĞI = Kıdem Aylığı Göstergesi x Aylık Katsayısı

7 EK GÖSTERGE 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 43. maddesinin (b) fıkrasında düzenlenmiştir. 527 saylı KHK ile tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ek gösterge cetveli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ek göstergenin hesaplanması; EK GÖSTERGE = Ek Gösterge x Aylık Katsayısı

8 YAN ÖDEME a)İş Güçlüğü Zammı:
Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödene parayı, b)İş Riski Zammı: Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı, c)Eleman Teminindeki Güçlük Zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı, d)Mali Sorumluluk Zammı: Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu olan veznedarlara ve diğer görevlilere ödenen parayı, İfade eder. (657 SK / 152) Bu zam ve tazminatlar Gelir Vergisi ve Damga Vergisine tabidir. Zam ve tazminatların hesaplanması, her yıl zam ödeme kararnamesi ile tespit edilen gösterge rakamlarının yan ödeme katsayısı ile sonucu bulunacak tutardan ödenir. (D.M. Ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı; 5 Mayıs 2006 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.) Yan Ödemenin hesaplanması; YAN ÖDEME = Yan Ödeme Göstergesi x Yan Ödeme Katsayısı

9 ÖZEL HİZMET TAZMİNATI Görevin önemi, görevin sorumluluğu ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (Gösterge, Ek Gösterge) üzerinden her yıl yayımlanan yan ödeme kararnamesinin II sayılı cetvelinde belirlenen oranlar uygulanarak hesaplanan tazminattır. (570 Say.K.H.K.Md.9) Özel Hizmet tazminatına hak kazanmada ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Özel Hizmet Tazminatının hesaplanması; En yüksek devlet memuru aylık göstergesi: En yüksek devlet memuru ek göstergesi : Toplam Gösterge : ÖHT = 9500 (Gösterge Toplamı) x Aylık Katsayısı x Tazminat Nispeti

10 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1) Derece ve Kademeye tekabül eden göstergelerin 657 sayılı Yasanın 43'üncü maddesinde yer alan aylık gösterge tablosuna uygun olup olamadığı, 2) Brüt maaşın doğru olarak hesaplanıp hesaplanmadığı, veya göstergelerin aylık katsayısı ile doğru olarak çarpılıp çarpılmadığı, 3) Zam ve tazminatların, Yan Ödeme Kararnamesi ile uygun olup olmadığı ve yan ödeme göstergelerinin yan ödeme katsayısı ile doğru olarak çarpılıp çarpılmadığı, özel hizmet tazminatının sağlıklı olarak hesaplanıp hesaplanmadığı, 4) Gelir vergisinin hesabında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103'üncü maddesinde gösterilen dilimler nispetinde vergilendirme yapılıp yapılmadığı, 5) Damga vergisinin hesabında bütün unsurların dahil edilip edilmediği, 6) Emekli keseneklerinin doğru olarak hesaplanıp hesaplanmadığı, 7) Ele geçen miktarda hata olup olmadığı, kontrol edilmelidir.

11 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
    Ayrıca;     - Giderlerin bütçedeki tertibine uygunluğu,     - Ödeme emri belgesine bağlı yüklenme ve gerçekleştirme belgelerinin tamam olup olmadığı,     - Maddi hata bulunup bulunmadığı,     - Giderin kanunlar, tüzükler ve kararların hükümlerine uygunluğu kontrol edilir.

12 Say2000i UYGULAMASI    

13 Say2000i UYGULAMASI    

14 Say2000i UYGULAMASI    

15 Say2000i UYGULAMASI    

16 Say2000i UYGULAMASI     İLGİLİ AYIN 1 i İLE 4 Ü ARASINDA MAAŞ MUTEMETLERİ O AYA AİT PERSONEL DEĞİŞİKLİK BİLGİLERİNİ (TERFİ, ECZANE KESİNTİSİ, MUAYENE KATILIM FORMU, SENDİKA, AYRILIŞ BAŞLAYIŞ BİLGİLERİNİ BİR DOSYA İÇERİSİNDE STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA GETİRİRLER STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINCA say2000i SİSTEMİNDE GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCELLEMELER İLGİLİ AYIN EN GEÇ 6 SINA KADAR YAPILIR. ARDINDAN BORDRO, KESİNTİ LİSTELERİ, BANKA LİSTELERİ VE ÖRNEK ÖDEME EMRİ BELGESİ HARCAMA BİRİMİNE VERİLİR. HARCAMA BİRİMİNCE BORDRO VE EKLERİ ÜZERİNDE GEREKLİ İNCELEMELER YAPILIR.HATA VARSA DÜZELTİLMEK ÜZERE TEKRAR STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLİR.HATA YOKSA e-bütçe SİSTEMİNDE ÖDEME EMRİ BELGESİ TANZİM EDİLİP GEREKLİ İMZALAR TAMAMLANIP TESLİM EDİLİR.


"PERSONEL MAAŞ İŞLEMLERİ ve say2000i UYGULAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları