Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ"— Sunum transkripti:

1 23 Ağustos 2015 2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ http://maasmutemet.tr.gg/ http://maasmutemet.tr.gg/Hizmet-Birlestirme-ve-intibak.htm maasmutemet@gmail.com

2 2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ Çeşitli Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi işlerde çalışmış olanların hizmet süreleri, aynı tarihlere rastlamamak kaydıyla bu yasaya göre aylığa hak kazanıldığında birleştirilecektir. Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağlanmasına yeterli olmaması halinde hizmetler birleştirilmeyecektir. 2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ 23.08.20152

3 Hizmet birleştirilmesinde; a) 5434 sayılı Kanuna tabi olarak geçen fiili hizmet süreleri, fiili hizmet süresi zamları ve borçlandırılan hizmet süreleri,(5434 s.k. na 545 sayılı yasa ile değişik 14 md. (e) fıkrasına göre yapılan Tamamlayıcı emeklilik keseneği borçlanması dahil) b) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ve bu kuruma devredilen Sandıklara ait hizmetlerle, 506 sayılı Kanuna göre borçlandırılan süreler, c) 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesine göre kurulan banka Sandıklarına tabi geçen hizmetlerle, bu Sandıklarca borçlandırılan süreler, d) 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa tabi olarak geçen hizmetlerle borçlandırılan süreler göz önüne alınacaktır. 2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ 23.08.20153

4 Örnek-1) 2.4.1985 tarihinde 5434 sayılı kanuna tabi göreve başlayan 18.7.1993 tarihinde görevinden istifaen ayrılan bir iştirakçi 4.8.1993 tarihinde 506 sayılı Kanuna tabi çalışmaya başlamıştır. Bu kişinin birleştirecek hizmet süresi YılAy Gün 1.5.1985 - 14.8.1993 8314olacaktır 15 Temmuz 1993 tarihinde ödenen aylıklarından tam kesenek kesildiğinden temmuz ayının tamamı (15.07-14.08 arası) hizmet sayılacaktır. 4.8.1993 tarihinden 14.8.1993 tarihine kadar olan 506 s.k. tabi hizmeti 5434 tabi hizmetlerle içiçe geçtiğinden iptal edilecektir. 2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ 23.08.20154

5 Örnek-2) 5.6.1997 tarihinde mesleki faaliyetinden dolayı 1479 sayılı Kanuna tabi olan ve sigortalılığı devam etmekte iken yedek subay olarak askerlik görevini yapmak üzere 1.12.2001 tarihinde askere sevk edilen, 10.12.2001 tarihinde yedek subay okuluna katılan ve 31.3.2002 tarihinde asteğmenliği nasp edilen sigortalı 20.3.2003 tarihinde terhis olmuştur. Halen 1479 S.K tabi sigortalılığı devam eden sigortalının birleştirilecek hizmet süresi ne kadardır. YılAy Gün 15.4.2002-14.4.20031-- FHZ -3- ------------------------------ Toplam 1 yıl 3 ay - hizmet süresi birleştirilecektir. 2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ 23.08.20155

6 Örnek-3) 4.4.2002 – 28.8.2004 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi 864 gün hizmeti bulunan sigortalı 1.8.2004 tarihinde yedek subay olarak askere sevk edilmiştir. 31.10.2004 tarihinde asteğmenliğe nasb edilen ve 31.7.2005 tarihinde terhis olan ve yeniden 13.12.2005 tarihinde 5434 sayılı kanuna tabi olarak göreve başlayan bu kişinin 1.12.2014 tarihi itibariyle birleştirilen hizmetlerle birlikte toplam hizmet süresi ne kadardır. yılay gün 4.4.2002-1.8.2004 2 3 27 506 15.11.2004-14.8.2005 - 9 - 5434 fhz - 2 8 5434 15.12.2005-14.12.2014 9 - - 5434 toplam 12 3 5 gün askere sevk edildiği 1.8.2004 tarihinden sonra geçen sigortalı hizmetleri iptal edilecektir. 2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ 23.08.20156

7 İtibari hizmetler yapılacak birleştirmede nazara alınmayacaktır. Örnek 30.3.1982-30.3.1983 tarihleri arasında KKTC de yedek subay olarak askerlik hizmetini yapan ve askerlik dönüşü 506 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan bir kişinin birleştirilecek hizmet süresi Yılay gün 1.4.1982-30.3.19831-- f h z3- Toplam1 3 - olacaktır. 5434-36 maddesine göre müstahak olduğu 1 yıllık itibari hizmet süresi zammı birleştirmede nazara alınmayacaktır. Birleştirmede dikkate alınmayacak hizmetler 1 23.08.20157

8 Sosyal güvenlik kuruluşlarından herhangi birinden o kurumca müstakilen veya birleştirilmiş hizmetler üzerinden yaşlılık, malullük aylığı bağlandıktan sonra, diğer bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir işe girenlerin, aylık bağlamada dikkate alınan hizmetleri yeni statü dolayısıyla geçen hizmetleriyle, birleştirilmeyecektir. Örnek: 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanan ve daha sonra 5434 sayılı Kanuna tabi bir göreve başlayan iştirakçinin, aylık bağlamada dikkate alınan sigortalı hizmetleri, 5434 sayılı kanuna tabi göreve başladığı hizmetleriyle birleştirilmeyecektir. Birleştirmede dikkate alınmayacak hizmetler 2 23.08.20158

9 23 Ağustos 2015 Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerde geçen hizmetler, bu ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmelerinde yer alan esaslara göre birleştirilmektedir. Buna göre Kurumumuza tabi geçen hizmetler ilgili sigorta merciilerince istenildiğinde bildirilmekte ve emekliliklerinde sözleşme hükümlerine göre birleşik hizmetler üzerinden işlem yapılmaktadır. SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNE GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNE GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ 23.08.2015 9

10 SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI  Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ; -(a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, - (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise 1/3/2011 tarihine kadar ilk başlayan, bu tarihten sonra ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. 23.08.201510

11 SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI Ancak, 1/3/2011 tarihi sonrası sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler. 23.08.201511

12 SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI  Bu şekilde ödenen primler; - iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, - kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir. Ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen primlerin ödenme hakkı düşer. 23.08.201512

13 SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI - 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındaki diğer sigortalılık durumu dikkate alınır. - 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler. 23.08.201513

14 SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI  İsteğe bağlı sigortalı olanların 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları halinde, bu Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla isteğe bağlı sigortalılık hali sona erer.  Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık halleri ile 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tâbi sigortalılık hallerinin çakışması halinde, 4 üncü madde kapsamında sigortalı sayılır ve birinci fıkra hükmü uygulanır. 23.08.201514

15 SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI(5510 S.K.) en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali,  1/10/2008 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık aylığı bağlanma taleplerinde, en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali, hizmet sürelerinin eşit olması ile malullük ve ölüm halleri ile yaş haddinden re’sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise son sigortalılık hali esas alınır. 23.08.201515

16 23.08.2015 -Askerlik hizmetini yapmakta iken 4/a kapsamında çalışılan süreler sigortalı sayılmamaktadır. Ancak, hava değişimi sürelerinin üç aydan fazlası, normal izinlerin her yıl için verilen 30 günden fazlası, firarda geçen süreler askerlik süresinden sayılmadığından bu sürelerde geçen sigortalı hizmetler Kanun kapsamında değerlendirilmektedir. Erken terhis mahiyetinde izinli sayılanların bu süreleri sırasında çalıştıkları takdirde sigortalı sayılacaklardır. Askerlik süreleri sırasında kişiler 4/b sigortalısı olabileceklerdir. 16 ASKERLİK İLE SİGORTALILIK ÇAKIŞMASI

17 23.08.201517 5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması - 1 Haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olan 4/c sigortalılarının kesenek ve kurum karşılıklarının hesaplanması için belirlenen tutara Emeklilik Keseneği Esas Aylık denilmektedir. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 18 inci maddesinde diğer sosyal güvenlik statülerine tabi görevlerde bulunduktan sonra 5434 sayılı Kanuna tabi olanların, emeklilik keseneklerine personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde bulunacak derece ve kademe aylığının esas alınacağı hükme bağlanmıştır. 5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması - 1

18 23.08.201518 5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması - 2 Bu hüküm uyarınca, daha önce diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi görevlerde bulunduktan sonra 5434 sayılı Kanuna tabi göreve giren personelin sigorta primi ödemek suretiyle geçen hizmetleri emeklilik keseneğine esas aylıklarının tespitinde değerlendirilmektedir. 657 sayılı Kanunda belirtilen istisnalar hariç sigortalı hizmetler sadece emeklilik keseneğine esas aylıkları etkileyecek kazanılmış hak aylıklarında diğer bir deyişle görev aylıklarına ait derece ve kademelerde artış sağlamayacaktır.

19 23.08.201519 5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması -3 Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 106 ncı maddesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların, daha önce mülga sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen sigortalı sürelerinin, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesine ilişkin bir hüküm bulunmadığından, bu sürelerinin emeklilik keseneğine esas aylıklarında değerlendirilmesine imkan bulunmamakta olup, toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

20 23.08.201520

21 23.08.201521

22 23.08.201522

23 23.08.201523 5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması -4 Örnek – 1 4 yıllık fakülte mezunu olan ve Genel İdare Hizmetler kadrosunda 15.11.2007 tarihinde görev başlayan sigortalının göreve başlamadan önce (4/a) kapsamında geçen 1170 gün sigortalı süresi bulunmaktadır. Bu durumda ilgilinin 30.1.2014 tarihi itibarıyla emeklilik keseneğine esas aylık derece kademesi; 3 yıl 3 ay (4/a) süresi, 6 yıl 2 ay 15 gün (4/c) süresi, olmak üzere toplam 9 yıl 5 ay 15 gün hizmet süresine göre memuriyete başlama tarihi olan 15.11.2007 tarihinden (4/a) süresi kadar (3 yıl 3 ay) geriye gidilerek sigortalının emeklilik keseneğine esas aylığı için terfi tarihi 15.8.2004 olarak bulunur.

24 23.08.201524 5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması -5  Örnek – 1 Devamı KHA Derece Kademesi EKEA Derece Kademesi Terfi TarihiDrc /Kdm Terfi TarihiDrc /Kdm 15.8.20049/1 15.8.20059/2 15.8.20069/3 15.8.20078/1 15.11.20079/1 15.11.20078/1 15.11.20089/2 15.8.20088/2 15.11.20099/3 15.8.20098/3 15.11.20108/1 15.8.20107/1 15.11.20118/2 15.8.20117/2 15.11.20128/3 15.8.20127/3 15.11.20137/1 15.8.20136/1 30.1.20147/1 30.1.20146/1


"2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları