Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ"— Sunum transkripti:

1 2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ

2 2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ
Çeşitli Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi işlerde çalışmış olanların hizmet süreleri, aynı tarihlere rastlamamak kaydıyla bu yasaya göre aylığa hak kazanıldığında birleştirilecektir. Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağlanmasına yeterli olmaması halinde hizmetler birleştirilmeyecektir.

3 2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ
Hizmet birleştirilmesinde; a) 5434 sayılı Kanuna tabi olarak geçen fiili hizmet süreleri, fiili hizmet süresi zamları ve borçlandırılan hizmet süreleri,(5434 s.k. na 545 sayılı yasa ile değişik 14 md. (e) fıkrasına göre yapılan Tamamlayıcı emeklilik keseneği borçlanması dahil) b) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ve bu kuruma devredilen Sandıklara ait hizmetlerle, 506 sayılı Kanuna göre borçlandırılan süreler, c) 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesine göre kurulan banka Sandıklarına tabi geçen hizmetlerle, bu Sandıklarca borçlandırılan süreler, d) 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununa tabi olarak geçen hizmetlerle borçlandırılan süreler göz önüne alınacaktır.

4 2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ
Örnek-1) tarihinde 5434 sayılı kanuna tabi göreve başlayan tarihinde görevinden istifaen ayrılan bir iştirakçi tarihinde 506 sayılı Kanuna tabi çalışmaya başlamıştır. Bu kişinin birleştirecek hizmet süresi Yıl Ay Gün olacaktır 15 Temmuz 1993 tarihinde ödenen aylıklarından tam kesenek kesildiğinden temmuz ayının tamamı ( arası) hizmet sayılacaktır tarihinden tarihine kadar olan 506 s.k. tabi hizmeti 5434 tabi hizmetlerle içiçe geçtiğinden iptal edilecektir.

5 ------------------------------ Toplam 1 yıl 3 ay -
2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ Örnek-2) tarihinde mesleki faaliyetinden dolayı 1479 sayılı Kanuna tabi olan ve sigortalılığı devam etmekte iken yedek subay olarak askerlik görevini yapmak üzere tarihinde askere sevk edilen, tarihinde yedek subay okuluna katılan ve tarihinde asteğmenliği nasp edilen sigortalı tarihinde terhis olmuştur. Halen 1479 S.K tabi sigortalılığı devam eden sigortalının birleştirilecek hizmet süresi ne kadardır. Yıl Ay Gün FHZ Toplam yıl ay - hizmet süresi birleştirilecektir.

6 Örnek-3) 2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ
– tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi 864 gün hizmeti bulunan sigortalı tarihinde yedek subay olarak askere sevk edilmiştir tarihinde asteğmenliğe nasb edilen ve tarihinde terhis olan ve yeniden tarihinde 5434 sayılı kanuna tabi olarak göreve başlayan bu kişinin tarihi itibariyle birleştirilen hizmetlerle birlikte toplam hizmet süresi ne kadardır. yıl ay gün fhz toplam gün askere sevk edildiği tarihinden sonra geçen sigortalı hizmetleri iptal edilecektir.

7 Birleştirmede dikkate alınmayacak hizmetler 1
İtibari hizmetler yapılacak birleştirmede nazara alınmayacaktır. Örnek tarihleri arasında KKTC de yedek subay olarak askerlik hizmetini yapan ve askerlik dönüşü 506 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan bir kişinin birleştirilecek hizmet süresi Yıl ay gün f h z 3 - Toplam olacaktır. maddesine göre müstahak olduğu 1 yıllık itibari hizmet süresi zammı birleştirmede nazara alınmayacaktır.

8 Birleştirmede dikkate alınmayacak hizmetler 2
Sosyal güvenlik kuruluşlarından herhangi birinden o kurumca müstakilen veya birleştirilmiş hizmetler üzerinden yaşlılık, malullük aylığı bağlandıktan sonra, diğer bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi bir işe girenlerin, aylık bağlamada dikkate alınan hizmetleri yeni statü dolayısıyla geçen hizmetleriyle, birleştirilmeyecektir. Örnek: 506 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlanan ve daha sonra 5434 sayılı Kanuna tabi bir göreve başlayan iştirakçinin, aylık bağlamada dikkate alınan sigortalı hizmetleri, 5434 sayılı kanuna tabi göreve başladığı hizmetleriyle birleştirilmeyecektir.

9 SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNE GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNE GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerde geçen hizmetler, bu ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmelerinde yer alan esaslara göre birleştirilmektedir. Buna göre Kurumumuza tabi geçen hizmetler ilgili sigorta merciilerince istenildiğinde bildirilmekte ve emekliliklerinde sözleşme hükümlerine göre birleşik hizmetler üzerinden işlem yapılmaktadır.

10 SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI
Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının ; -(a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, - (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise 1/3/2011 tarihine kadar ilk başlayan, bu tarihten sonra ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

11 SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI
Ancak, 1/3/2011 tarihi sonrası sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler.

12 SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI
Bu şekilde ödenen primler; - iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, - kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir. Ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen primlerin ödenme hakkı düşer.

13 SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI
- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındaki diğer sigortalılık durumu dikkate alınır. - 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.

14 SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI
İsteğe bağlı sigortalı olanların 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak şekilde çalışmaya başlamaları halinde, bu Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla isteğe bağlı sigortalılık hali sona erer. Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık halleri ile 5 inci maddenin (a) ve (e) bentlerine tâbi sigortalılık hallerinin çakışması halinde, 4 üncü madde kapsamında sigortalı sayılır ve birinci fıkra hükmü uygulanır.   

15 SİGORTALILIK STATÜLERİNİN ÇAKIŞMASI(5510 S.K.)
1/10/2008 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinden birden fazlasına tabi olarak çalışmış olanların yaşlılık aylığı bağlanma taleplerinde, en fazla sigortalılığın geçtiği sigortalılık hali, hizmet sürelerinin eşit olması ile malullük ve ölüm halleri ile yaş haddinden re’sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi durumunda ise son sigortalılık hali esas alınır.

16 ASKERLİK İLE SİGORTALILIK ÇAKIŞMASI
-Askerlik hizmetini yapmakta iken 4/a kapsamında çalışılan süreler sigortalı sayılmamaktadır. Ancak, hava değişimi sürelerinin üç aydan fazlası, normal izinlerin her yıl için verilen 30 günden fazlası, firarda geçen süreler askerlik süresinden sayılmadığından bu sürelerde geçen sigortalı hizmetler Kanun kapsamında değerlendirilmektedir. Erken terhis mahiyetinde izinli sayılanların bu süreleri sırasında çalıştıkları takdirde sigortalı sayılacaklardır. Askerlik süreleri sırasında kişiler 4/b sigortalısı olabileceklerdir.

17 5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması - 1
Haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak olan 4/c sigortalılarının kesenek ve kurum karşılıklarının hesaplanması için belirlenen tutara Emeklilik Keseneği Esas Aylık denilmektedir. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 18 inci maddesinde diğer sosyal güvenlik statülerine tabi görevlerde bulunduktan sonra 5434 sayılı Kanuna tabi olanların, emeklilik keseneklerine personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde bulunacak derece ve kademe aylığının esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

18 5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması - 2
Bu hüküm uyarınca, daha önce diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi görevlerde bulunduktan sonra 5434 sayılı Kanuna tabi göreve giren personelin sigorta primi ödemek suretiyle geçen hizmetleri emeklilik keseneğine esas aylıklarının tespitinde değerlendirilmektedir. 657 sayılı Kanunda belirtilen istisnalar hariç sigortalı hizmetler sadece emeklilik keseneğine esas aylıkları etkileyecek kazanılmış hak aylıklarında diğer bir deyişle görev aylıklarına ait derece ve kademelerde artış sağlamayacaktır.

19 5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması -3
Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 106 ncı maddesi ile 5434 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle, sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların, daha önce mülga sosyal güvenlik kanunlarına tabi geçen sigortalı sürelerinin, emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesine ilişkin bir hüküm bulunmadığından, bu sürelerinin emeklilik keseneğine esas aylıklarında değerlendirilmesine imkan bulunmamakta olup, toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

20

21

22

23 5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması -4
Örnek – 1 4 yıllık fakülte mezunu olan ve Genel İdare Hizmetler kadrosunda tarihinde görev başlayan sigortalının göreve başlamadan önce (4/a) kapsamında geçen gün sigortalı süresi bulunmaktadır. Bu durumda ilgilinin tarihi itibarıyla emeklilik keseneğine esas aylık derece kademesi; 3 yıl 3 ay (4/a) süresi, 6 yıl 2 ay 15 gün (4/c) süresi, olmak üzere toplam 9 yıl 5 ay 15 gün hizmet süresine göre memuriyete başlama tarihi olan tarihinden (4/a) süresi kadar (3 yıl 3 ay) geriye gidilerek sigortalının emeklilik keseneğine esas aylığı için terfi tarihi olarak bulunur.

24 Örnek – 1 Devamı 5434/Ek 18 inci Madde Uygulaması -5
KHA Derece Kademesi EKEA Derece Kademesi Terfi Tarihi Drc /Kdm 9/1 9/2 9/3 8/1 8/2 8/3 7/1 7/2 7/3 6/1


"2829 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET BİRLEŞTİRİLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları