Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KBS YENİ MAAŞ BİLGİ GİRİŞİ EĞİTİMİ TEMMUZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KBS YENİ MAAŞ BİLGİ GİRİŞİ EĞİTİMİ TEMMUZ"— Sunum transkripti:

1 KBS YENİ MAAŞ BİLGİ GİRİŞİ EĞİTİMİ TEMMUZ - 2015
DÜZCE DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ Ulaşmak istediğiniz bölüm üzerine tıklayınız

2 SUNUŞ Kamu Personel Harcama Yönetim Sistemi (KPHYS) ’ nin tamamlanan ikinci faz çalışması için pilot uygulama safhasına geçilmiş ve ilk olarak Bakanlığımız Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından yapılan tüm harcama birimlerinin Mayıs/2014 ayına ait maaşları; Temmuz/2014 maaş döneminden itibaren de Bakanlıkların Merkez Saymanlık Müdürlüklerinde çalışan Bakanlığımız personeli ile İl Muhasebe Müdürlükleri ile Malmüdürlüklerinde çalışan personelin maaşları KBS Maaş Hesaplama Ekranından hesaplatılmıştır. Yine, Ağustos/2014 maaş döneminden itibaren Bakanlığımız merkez dışı birimlerinin tamamı (Gelir İdaresi Başkanlığına Bağlı birimler hariç), Kasım/2014 maaş döneminden itibaren Karaman ve Karabük illeri ve Mart/2015 döneminden itibaren de 9 ildeki tüm harcama birimleri pilot uygulama kapsamına alınmıştır. Haziran/2015 maaş döneminden itibaren ise 10 ildeki (ilçeler dahil) tüm harcama birimlerinin pilot uygulama kapsamına alınmasına kara verilmiştir. Son olarak; Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi Uygulaması, Eylül/2015 maaş döneminden itibaren ülke geneline yaygınlaştırılacaktır.

3 MEMUR MAAŞ MEVZUATI MEVZUAT İÇİN TIKLAYINIZ
Aile Yardımı 1 Görev Tazminatı 9 Temsil Tazminatı 17 Asgari Geçim 2 Kefalet Kesintisi 10 Toplu Söz.İkrami. 18 Aylık Göstergeler 3 Lojman Kira Kesintisi 11 Yabancı Dil Taz. 19 Aylıktan Kesme 4 Makam Tazminatı 12 Yan Ödeme 20 Ek Gösterge 5 Özel Hizmet Taz. 13 Ek Ödeme 6 Rapor Kesintisi 14 Engellilik İndirimi 7 Şahıs Sigorta Pirimi 15 MEVZUAT İÇİN TIKLAYINIZ Fiili Hizmet 8 Tayın Bedeli 16 Ulaşmak istediğiniz bölüm üzerine tıklayınız. Ulaşmak istediğiniz bölüm üzerine tıklayınız

4 MEMUR MAAŞ MEVZUATI SIRA NO AÇIKLAMA MEVZUAT ADI MADDESİ
İKİNCİL MEVZUAT DİĞER MEVZUAT 1. AİLE YARDIMI 657 SAYILI KANUN 202,203,204, 205,206 Mad. SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ( tar.res.gaz.-2.mük.)  Toplu Sözleşme 10.madde 2. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 193-SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU 32.Madde 265 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 3. AYLIK GÖSTERGE 43-A Madde 4. AYLIKTAN KESME CEZASI 125-C Madde 5. EK GÖSTERGE 43-B Madde EKLİ 1-2 SAYILI CETVEL 6. EK TAZMİNAT 375 SAYILI KANUN HÜK.KARAR. EK-9.Madde EKLİ 1 SAYILI CETVEL 7. ENGELİLİK İNDİRİMİ 31. Madde 222 SAYILI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ- 287 SAYILI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 8. FİİLİ HİZMET MEVZUATI 5510-SAYILI KANUN 40. Madde FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK, SAYILI GENELGE 9. GÖREV TAZMİNATI 1-C Maddesi SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI 10. KEFALET MEVZUATI 2489-SAYILI KEFALET KANUNU 2.Madde  1935 TARİHLİ KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ 30 SIRA NOLU MUHASEBAT GENEL TEBLİĞİ TOPLU SÖZLEŞME 11.MADDE

5 MEMUR MAAŞ MEVZUATI SIRA NO AÇIKLAMA MEVZUAT ADI MADDESİ
İKİNCİL MEVZUAT DİĞER MEVZUAT 11. KİRA KESİNTİSİ 2946 SAYILI KAMU KONUTLARI KANUNU 294-SERİ NOLU MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ ( TARİHLİ)  367-SIRA NOLU MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ ( TARİHLİ) 12. MAAŞTAN RAPOR KESİNTİSİ 657 SAYILI KANUN 152/3. Madde  2802 SAYILI KANUN  106.MADDE (hakim-savcı) 13. MAKAM TAZMİNATI EK-26. Madde EKLİ 4 SAYILI CETVEL 14. ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 152. Madde SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI 15. ŞAHIS SİGORTA PRİMİ 193-SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU 63. Madde 256 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ- 85 NOLU GELİR VERGİSİ SİRKÜSÜ 16. TAYIN BEDELİ 2155 SAYILI KANUN 1.Madde  BAZI KAMU PERSONELİNE TAYIN BEDELİ VERİLMESİNE AİT YÖNETMELİK- BÜTÇE KANUNU (K) CETVELİ 17. TEMSİL TAZMİNATI 4505 SAYILI KANUN 5. Madde SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI 18. TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYE 375 SAYILI KANUN HÜK.KARAR. EK-4. Madde TOPLU SÖZLEŞME 26.MADDE 19. YABANCI DİL TAZMİNATI 2. Madde YABANCI DİL SEVİYE BELİRLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK, YABANCI DİL TAZM. MİKT. TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR (1997 VE BAŞBAKAN OLURU) 20. YAN ÖDEME

6 EK GÖSTERGE AYLIĞI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B ve 154.ncü maddelerinde yer alan hükümler uyarınca Ek gösterge cetvellerinde (ekli 1-2 sayılı cetvelde) hizmet sınıfı, unvanı ve derecesine göre belirtilen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı ifade etmektedir. MEVZUAT 1-) 657 sayılı kanun 43/b maddesi, 2-) Kanuna ekli 1-2 sayılı cetvel Ek Gösterge Aylığı = Ek Gösterge x Aylık Katsayı

7 EK ÖDEME 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu Maddesi Uyarınca 15/1/2012 tarihinden itibaren yapılacak ek ödeme, En Yüksek Devlet Memuru Aylığına (9500 x Aylık Gösterge), 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelde yer alan kadro, görev ve pozisyon unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanır. MEVZUAT 1-) 375 sayılı Kanun Hükmünde Karar.Madde: ek-9 2-) Kanuna ekli 1 sayılı cetvel) Ek Tazminat = (9500*aylık katsayı) x (Ek ödeme Oranı %)

8 YAN ÖDEME 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 152/1 maddesi ve Yan Ödeme Kararnamesi (2006/10344 sayılı B.K.K) hükümleri gereği sınıf, unvan, derece, görev yeri vb. niteliklere göre tespit edilen, 1. İş Güçlüğü, İş Riski, Teminde Güçlük, 4. Mali Sorumluluk Tazminatı, puanlarının yan ödeme katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutar. MEVZUAT 1-) 657 Sayılı Kanun 152. madde 2-) yan ödeme kararnamesi (2006/10344 B.K.K) Yan Ödeme = (Yan Ödeme Göstergesi) X (Yan Ödeme Katsayı)

9 ÖZEL HİZMET TAZMİNATI MEVZUAT
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 152/2 maddesi ve Yan Ödeme Kararnamesi (2006/ sayılı B.K.K) gereği görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak, bu Kanunda belirtilen en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının tazminat oranıyla çarpımını ifade etmektedir. MEVZUAT 1-) 657 Sayılı Kanun 152. madde 2-) yan ödeme kararnamesi (2006/10344 B.K.K) Özel Hizmet Tazm. = (9500*aylık katsayı ) x Özel Hizmet Tazm. Oranı(%)

10 TEMSİL TAZMİNATI MEVZUAT 1-)4505 SAYILI KANUN 5. Madde
4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 2000/457 sayılı BKK uyarınca Aylıklarını sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden ekli cetvelde yer alan gösterge rakamları üzerinden makam tazminatı alanlara, hizalarında gösterilen gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Temsil Tazminatı ödenir. Temsil Tazminatı, Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. MEVZUAT 1-)4505 SAYILI KANUN 5. Madde 2-) Bakanlar kurulu kararı Temsil Tazminatı = (Temsil Tazminatı Göstergesi ) x (Aylık Katsayı)

11 GÖREV TAZMİNATI MEVZUAT 1-)375 sayılı Kanun Hükmünde Karar.madde :1/c
375 sayılı KHK ve 2008/13694 Sayılı BKK hükümleri uyarınca aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta personelden; bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlara, belirlenen görev tazminatı oranının, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir. MEVZUAT 1-)375 sayılı Kanun Hükmünde Karar.madde :1/c 2-) Sayılı BKK Görev Tazminatı = Görev Tazminatı Göstergesi x Aylık Katsayı

12 MAKAM TAZMİNATI MEVZUAT
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek 26. maddesi hükümleri uyarınca anılan Kanuna ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yer alan kadro unvanlarına atanan personele anılan cetvellerde bu unvanlar için belirlenen gösterge rakamlarının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar üzerinden makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. MEVZUAT 1-) 657 Sayılı Kanun Ek 26.madde 2-) 657 ekli 4 sayılı cetvel) Makam Tazminatı = (Makam Tazminatı Göstergesi) X (Aylık Katsayı)

13 GÖSTERGE AYLIĞI MEVZUAT 657 SAYILI KANUNUN (43/a maddesi)

14 MEVZUAT AİLE YARDIMI (Madde:202-203-204-205-206)
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (katsayı) ( tarihli resmi gazete 2.mükerrer) (burs alan çocuklara aile yardımı) Toplu Sözleşme ( ) 10.madde

15 AİLE YARDIMI (1) (Eş için aile yardımı)
657 sayılı Kanunun   202 inci maddesi gereği memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan ve sosyal güvenlik kurumlarından aylık almayan eşi için 1500 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımının sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Hiçbir vergi ve kesintiye tabii tutulmaz ve borç için haczedilemez. ( tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1500 gösterge rakamı 2134 gösterge rakamına çıkarılmıştır.) Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır(657, 204.madde). Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü hallerinin vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybeder(657 , madde) Aile yardımı = x ( Aylık katsayı ) = x 0, = 177,30 TL (2015 yılı ikinci altı ay için)

16 AİLE YARDIMI (2) (Çocuk İçin aile yardımı)
657 sayılı Kanunun   202 inci maddesi gereği memurun çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. (md.202) Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. (md.203). Eşlerden birinin iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Hiçbir vergi ve kesintiye tabii tutulmaz ve borç için haczedilemez.) Memur, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını çocuğun ölümü veya maddedeki hallerin vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybeder. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurlarının geçimini sağladığı üvey çocukları ile evlat edinilen çocuklar içinde bu ödenek verilir. Çocuk yardımı = (Çocuk Yardımı Göstergesi) x (Aylık Katsayı) 0-6 yaş = x , = 41,54 TL 6 yaştan büyük = x , = 20,77 TL

17 Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller (md.206)
Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez: 1) Evlenen çocuklar, 2) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malüllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.), 3) Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), 4) Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar (NOT : Burs alan çocuklar için aile yardımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet tarafından okutulan ve eğitim bursu alan çocuklar için aile yardımı ödenmediğini hükme bağlamış olmakla birlikte, 2013 yılında imzalanan Toplu Sözleşmede, Devlet tarafından okutulan ve eğitim bursu alan çocukları için de memurlara 2014 ve 2015 yıllarında çocuk yardımı ödenmesi kararlaştırılmıştır.)

18 MEVZUAT ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 32.madde
265 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

19 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 32.madde
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının mükellefin; İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 32.madde (çalışmayan eş için)

20 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ İLE AİLE YARDIMI KARŞILAŞTIRMASI

21 Asgari Geçim İndirimi = (Asgari Ücret) x (İndirim Oranı) x %15
ASGARİ GEÇİM İNDİRİM HESAPLAMA Asgari Geçim İndirimi = (Asgari Ücret) x (İndirim Oranı) x %15

22 AYLIKTAN KESME CEZASI MEVZUAT 657 sayılı kanun (125/c maddesi)

23 AYLIKTAN KESME CEZASI Madde 125/C : Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Madde : Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir. 657 SAYILI KANUN

24 MEVZUAT KEFALET KESİNTİSİ http://www.maliyekefalet.gov.tr/
tarihli sayılı Kefalet Kanunu tarihli Kefalet Sandığı Nizamnamesi tarihli genel tebliğ (taşınır kay.kont.yet. kefalet tabi olması) Toplu sözleşme 11.madde (taşınır kay.kont.yet.mali sorum.taz.ödenmesi.)

25 KEFALET Kefalet Kanunu ile kabul edilen müteselsil kefalet usulünün yürütülmesi maksadı ile oluşturulmuş ve Maliye Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan KEFALET SANDIĞI, kefalete tabi personelden benzer riske eşit aidat ilkesi ile topladığı aidatları kanunun izin verdiği finansal araçlarla değerlendirmek, zimmet vukuunda Hazine zararını karşılamak ve zimmeti ilgilisinden takip ve tahsil etmek ve Devlet Hazinesini zimmet ve ihtilasa karşı teminat altına almakla görevlidir. KEFALET SANDIĞI

26 KEFALETAİDATI KİMLERDEN KESİLİR ?
KEFALET KESİNTİSİ Devlete ait para, menkul kıymet ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan - memur, - sözleşmeli personel ve işçilerden (geçici işçiler hariç), - veznedar, tahsildar, ambar memurları, - kadro ünvanı kefaleti gerektirmeyen ancak muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilenler - taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aylıklarından kefalet aidatı kesilir. KEFALETAİDATI KİMLERDEN KESİLİR ?

27 KEFALET AİDATI KESİNTİSİ
2489 sayılı Kefalet Kanununun 2 inci maddesine göre Kefalete tabi memurlardan; 1. Giriş Aidatı : (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. İlk taksiti kefalete bağlı görevde tam olarak alınan ilk maaş veya ücretten başlamak üzere dört eşit taksitte kesilir. 2. Aylık Aidat : (100) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Aylık aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş veya ücretten kesilir. KEFALET AİDATI KESİNTİSİ Giriş Aidatı =1500 x Aylık Katsayı (4 eşit taksitte) =1500*0,083084= 124,63 TL. Aylık Aidat = 100 x Aylık Katsayı = (100*0,083084) = 8,31 TL.

28 MEVZUAT FİİLİ HİZMET ZAMMI
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 40’ ıncı maddesinin ikinci fıkrası Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi-Sayı: Sosyal Güvenlik Kurumunun tarihli ve Sayılı Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasına İlişkin Genelgesi

29 FİİLİ HİZMET ZAMMI -Radyoaktif ve doğal ve yapay radyoaktif, …… işlerde çalışanlar 90 gün. - Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler 90 gün. - Emniyet ve MİT mensupları 90 gün.

30 MEVZUAT MAAŞ RAPOR KESİNTİSİ 2802 sayılı kanun 106.madde (hakim-savcı)

31 Devlet Memuru (657-madde-152)
MAAŞ RAPOR KESİNTİSİ Devlet Memuru (657-madde-152) A ) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri B )Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri, hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir C)Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri, Hakim-Savcı (2802-mad.106) A ) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri B )Kanser, verem , akıl hastalığı, şeker hastalığı, açık kalp ameliyatı gibi gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri, C)Hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 15 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden yargı ödeneği % 50 eksik ödenir

32 MEVZUAT ENGELLİLİK İNDİRİMİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 31.madde
222 sayılı gelir vergisi genel tebliği 287 sayılı gelir vergisi genel tebliği

33 ENGELLİLİK İNDİRİMİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesine göre; çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir. Engellilik İndirimi özürlü personel ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan personele uygulanmaktadır. Engelli indiriminin aylık tutarının personelin aylık tevkifat matrahından indirilmesi gerekmektedir.

34 TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ
MEVZUAT 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Ek 4 üncü maddesi) Toplu Sözleşme (26.madde)

35 TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ
İlgili mevzuatı hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 45,00 TL (bu tutar 2015 yılı toplu sözleşmesinin 26.maddesi gereği 60,00 TL ) toplu sözleşme ikramiyesi ödenir.

36 MEVZUAT ŞAHIS SİGORTA PRİMİ 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 63. madde
256 seri nolu gelir vergisi genel tebliği 85 sıra nolu gelir vergisi sirküsü

37 193-sayılı gelir vergisi kanunu (madde:63)
ŞAHIS SİGORTA PRİMİ - ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile - ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler NOT : İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. 193-sayılı gelir vergisi kanunu (madde:63)

38 TAYIN BEDELİ MEVZUAT tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik İlgili yıl Bütçe Kanunu (K) Cetveli

39 TAYIN BEDELİ 2155 Sayılı Kanun –Madde:1
Barışta ve savaşta Milli Savunma Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan… Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli …. Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli her sınıf personele; Milli İstihbarat Teşkilatında görevli sivil memurlara; Gümrük Muhafaza merkez ve iller kuruluşundaki … Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalışan … 2155 Sayılı Kanun –Madde:1

40 TAYIN BEDELİ HESAPLAMASI
2015 verilerine göre tayın bedeli; NOT: Tayın Bedelinden Sadece Damga Vergisi Kesilir. NOT: Tayın Bedeli Gösterge Rakamı yılı bütçe kanunu K cetvelinde yer alır. TAYIN BEDELİ HESAPLAMASI Tayın Bedeli = (Tayın Bedeli Göst. Rakamı) x (Maaş Katsayısı) Gösterge Rakamı Maaş Katsayısı Brüt Tutar Damga Vergisi NET 2100 0,083084 174,48 1,32 173,16

41 MEVZUAT YABANCI DİL TAZMİNATI
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 2.madde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( ) Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar ( ve Tarihli Başbakan Onayı)

42 Yabancı Dil Tazminat Oranı x Aylık Katsayı
YABANCI DİL TAZMİNATI 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.maddesi (Başbakanlıkça tarihinde bu tazminatın tespitine dair esaslar belirlenmiştir.) ile düzenlenmiştir. Yabancı dil seviye tespit sınavı sonucunda her bir dil için tespit edilen oranın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere yabancı dil tazminatı ödenir. İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır. Yabancı dil sınavları sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olup yeniden sınava girmeyenlerden yabancı dil seviyeleri A ve B düzeyinde olanlara yabancı dil tazminatı bir alt seviyeden ödenir, C düzeyinde olanlara ise yabancı dil tazminatı ödenmez. Ödenecek yabancı dil tazminatı, yabancı dil bilgisinden faydalanıp faydalanmamasına göre değişir. Yabancı Dil Tazminatı  (Yabancı dilden faydalanılması durumunda) A düzeyi (96-100) 1200 A düzeyi (90-95) 900 B düzeyi (80-89) 600 C düzeyi (70-79) 300 Yabancı Dil Tazminatı  (Yabancı dilden faydalanılmadığı durumda) 750 500 250 Yabancı Dil Tazminat Oranı x Aylık Katsayı

43 MEVZUAT LOJMAN KİRA KESİNTİSİ 2946 –Sayılı Kanun
294-Seri Nolu Milli Emlak Genel Tebliği ( tarihli) 367-Seri Nolu Milli Emlak Genel Tebliği ( tarihli)

44 367 seri no’lu Milli Emlak Genel Tebliği
LOJMAN KİRA KESİNTİSİ 09/11/1983 tarih ve 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu konutlarının aylık kira bedelleri, Genel Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294) ’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır. 367 seri no’lu Milli Emlak Genel Tebliği

45 TEŞEKKÜRLER


"KBS YENİ MAAŞ BİLGİ GİRİŞİ EĞİTİMİ TEMMUZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları