Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM"— Sunum transkripti:

1 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM
Yrd.Doç.Dr. Zeynep DEMİRTAŞ

2 Konular-7 İtalya İle Genel Bilgiler İtalya Eğitim Sistemi
İtalya Eğitim Sisteminin Amaçları İtalya Eğitim Kademeleri Türk Eğitim Sistemi İle İtalyan Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması

3 Genel Bilgiler İtalya Cumhuriyeti ya da kısaca İtalya, Avrupa'nın güneyinde, çizme biçiminde bir yarımadanın ve Akdeniz'de Sicilya ve Sardinya adalarının üzerine kurulmuş bir ülkedir. Kuzeyinde Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya ile komşudur. San Marino ve Vatikan şehir devletleri de bütünüyle İtalyan topraklarıyla çevrilidir. İtalya’nın yüzölçümü km2, 2005 yılı verilerine göre nüfusu ’dir. Parlamenter cumhuriyetle yönetilen İtalya’da bazı bölgelere (Friuli- Venezia-Giulia Özerk Bölgesi, Vatikan gibi) özerklik verilmiştir. Bu bölgeler özel statülü bölge adıyla tanınmaktadır.

4 İtalya’da merkezi düzeyde belirlenen politikaların, yasaların, yönetim ilkelerinin yerel düzeyde uygulanabilmesi için bölgelere ve yerel yönetimlere yetki verilmiştir. İtalya yarı- bağımsız 20 yönetsel bölgeye ayrılmaktadır. Her bölgenin kendine özgü mali, yönetsel ve yasal yetkileri vardır. Bölgeler bir merkeze ya da kent merkezine bağlı birçok ilçeyi bir araya toplayan illere ayrılmaktadır. Bölgesel yönetimler iş başına se­çimle gelmektedir.

5 İtalya Anayasası’nda Eğitim
İtalya Anayasası’nın 34. maddesine göre, eğitimin temel ilkeleri şunlardır: Eğitim özgürlüğü, Her tür ve düzeyde eğitim kurumları oluşturarak bunların ayırt edilmeden herkese açık olmasının sağlanması, Özel okul açma hakkı, Zorunlu eğitimin devlet güvencesi altında olması,

6 En az sekiz yıllık eğitim hakkı (ilköğretim ve ortaöğretim I
En az sekiz yıllık eğitim hakkı (ilköğretim ve ortaöğretim I. devre, devlet okullarında parasız eğitim ) ve bu eğitimin ailelerin sorumluluğunda olması, Engelliler ve düşkünlerin eğitim hakkı ve onlara mesleki yardım, Yetenekli, gereksinimi olan öğrencilerin üst düzeydeki öğrenimlerini sürdürebilme hakkı, hükümetin burslar ve diğer yollarla öğrencileri ekonomik açıdan desteklemesidir.

7 İtalya Eğitim Sisteminin Genel Amaçları
İtalya Anayasası’nda belirtilen ilkeler doğrultusunda İtalya eğitim sisteminin genel amaçları; Eğitimde özgürlüğü sağlamak, Her tür ve düzeydeki öğretim kurumlarını örgütleyerek eğitim ağını oluşturmak, Eğitim kurumlarının ayırt edilmeksizin herkese açık olmasını sağlamak, Bireysel olarak özel okulların açılmasını sağlamak, Zorunlu eğitimin parasız olarak sunulmasının güvencesi olmak, Engelli öğrencilerin eğitim hakkının güvencesi olmak, Yardıma muhtaç olan öğrencilerin en üst düzeyde öğrenimlerine devam edebilmeleri için burslar ve parasal yardımlarla onları desteklemektir.

8 İtalyan eğitim sisteminin genel amacı; iyi bir genel kültüre sahip, iş dünyasını tanıyan, yeteneklerine göre yetişmiş, demokratik bir topluma tam bir katılım sağlayan vatandaşlar yetiştirmektir. Eğitimin amacı, ekonomik büyüme ve nitelikli iş gücü ihtiyacını dikkate alarak kalkınma planlarına uygun eğitim hedeflerini gerçekleştirmektir. Eğitim, bir taraftan gelişen toplumun ihtiyaçlarını karşılamak, diğer taraftan iş gücü piyasası ve istihdam ihtiyaçlarını değerlendirmek için yapılır. Okul, öğrenciyi aktif hale getirmeyi, eleştirel düşüncelerini ortaya koymalarını, kendilerini ifade etmelerini ve kendilerine güven duymayı öğretmeyi hedef alır.

9 Okul Sisteminin Yapısı
İtalya okul sisteminin yapısı dört öğretim düzeyini kapsamaktadır. Bunlar; okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim (I. ve II. devre) ve yükseköğretimdir. Zorunlu eğitim kapsamındaki öğretim düzeyleri ise ilköğretim II. devrenin ilk yılıdır.

10 Okul Öncesi Eğitim (Scuola Materna)
Okul Öncesi Eğitimin Amaçları Çocukların; bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sezgisel ve dille ilgili gelişimlerini sağlamak, onlara bağımsız olarak hareket etme becerisini kazandırabilmektir.

11 1991 yılında Eğitim bakanlığı tarafından yayınlanan yasa kapsamında, Kamu Anaokullarındaki Etkinliklerin Anahatları’na göre, anaokulları zorunlu olmamakla birlikte eğitimin ilk düzeyi olarak kabul edilmiştir. Okullarda karma eğitim uygulanmaktadır. Anaokulları, ilköğretim okullarıyla aynı binada bulunabilir ya da bağımsız bulunabilir. Yaşları üç ile altı arasında olan çocuklar için kamu okulöncesi kurumlarının sorumluluğu, Eğitim Bakanlığı’na ve anaokullarının çoğunluğunun yönetiminde görevlendirilmiş olan yerel yönetimlere verilmiştir. Devlete bağlı olmayan okullar belli koşulları sağlayarak devletten finansal destek sağlarlar.

12 Özel anaokulları genelde paralıdır, kamu anaokullarında ise eğitim parasızdır. Fakat aileler belediyelerdeki uygulamalar gibi, ulaşım ve okul yemeklerine katkıda bulunabilirler. Anaokullarının yönetimi, Eğitim Müdürlükleri’nin sorumluluğundadır. Bir okul günü normalde 4 saat sabah, 3 saat öğleden sonra olmak üzere en az 7 saat sürer. Bu saatler 9 ya da 10 saate çıkartılabilir. Anaokullarında eğitim genelde haftada beş gündür, ailelerin isteğine göre altı gün (Cumartesi dahil) olabilir.

13 Okullar; gruplar ve sınıflar şeklinde düzenlenebilir
Okullar; gruplar ve sınıflar şeklinde düzenlenebilir. Genellikle, bir okul aynı yaş grubundaki çocukların oluşturduğu üç gruptan oluşur (üç-dört ve beş yaşındakiler ). Fakat gruplar farklı yaş grubundaki çocuklardan da oluşabilir. Kırsal bölgelerde, bir okul yalnızca bir yaş grubundan da oluşabilir. Normal olarak anaokullarında sınıflar, her bir sınıfta iki öğretmen olacak şekilde en az on beş, en fazla yirmi beş çocuktan oluşur. Engelli çocukların bulunduğu sınıflarda ise en fazla yirmi çocuk bulunur.

14 Zorunlu Eğitim İtalya’da zorunlu eğitim beş yıl ilköğretim, üç yıl ortaöğretim I. Devre ve bir yıl ortaöğretim II. Devre olmak üzere 9 yıl sürer, altı-on beş yaş dönemini kapsar. Zorunlu eğitimin on sekiz yaşına kadar uzatılması ile ilgili reform çalışmaları devam etmektedir. Zorunlu eğitimle ilgili yasa ve yönetmelikler ülke genelinde, tüm devlet okullarını ve yasal olarak onaylanmış özel konuları kapsar. Özel okullar devletin sunduğu olanakları sağlayabilme durumunda, devletçe onaylanırlar.

15 İlköğretim (Scuola Elementare)
İtalya anayasasında belirtilen ilkeler doğrultusunda ilköğretimin başlıca amacı, öğrencilere insani davranışları ve yurttaşlık bilincini kazandırmaktır. Okur-yazarlığın, toplumsal yaşama katılabilmek için gerekli temel becerilerin öğrencilere kazandırılması, ilköğretimin amaçları arasındadır. İlköğretim, insanlar arasında işbirliği, etkileşim ve karşılıklı anlayışı özendirmeyi hedefler. Okur- yazarlığın geliştirilmesi, çocukların kişilik gelişimi için temel köşe taşlarından birisidir.

16 yılları arasında ilköğretim düzeyinde önemli reformlar yapılarak yeni bir program uygulamaya konulmuştur. İlköğretimin amaçları, eğitim programı, ulusal düzeyde belirlenmiştir. 1990 yılındaki ilköğretim reformu ile ilgili 148 sayılı Yasa, ortaöğretim I. devre ve anaokullarında verilen eğitimin de sürekli olarak gelişmesi gerektiğini vurgulamaktadır. İlköğretim devlet ve resmen onaylanmış özel okullarca verilir. Öğrenciler altı yaşından on bir yaşına kadar beş yıllarını, karma olarak düzenlenmiş ilköğretim okullarında geçirirler. Çocuklar, öğretim yılının 31 Aralık’ına kadar altı yaşını dolduruyorlarsa, ilköğretime kabul edilebilirler.

17 İlköğretime devam zorunludur ve parasızdır
İlköğretime devam zorunludur ve parasızdır. Fakat aileler belediyelerce sağlanan yemek ve taşımacılık giderlerine katkıda bulunurlar. İlköğretim iki devreye ayrılmıştır. Birinci devre iki yılda, ikinci devre üç yılda tamamlanır. Öğrenciler birinci devreden ikinci devreye doğrudan geçerler. İlk yıl haftada 27 saat ders görülür. İlerleyen yıllarda haftalık ders saati 30’a çıkar. Okullar, yerel gereksinimlere bağlı olarak, haftalık ders programını, esneklik tanıyarak düzenlerler. Genelde ders programı haftada beş ya da altı gün sabah, bir-iki ya da üç gün öğleden sonra ders olacak şekilde düzenlenir.

18 Ders kitaplarının seçimi Sınıf Konseyi’nin önerileri doğrultusunda bireysel olarak öğretmenlere bırakılmıştır. Seçilen kitaplar Öğretmenler Kurulu’nca onaylanır. Öğretmenler; öğrencilerin kişilik gelişimleri ve ilerlemelerini, yazılı ve sözlü çalışmalarını, ev ödevlerini, Sınıf Konseyi’yle birlikte yıl boyunca değerlendirir.

19 Öğretim yılı 3 ya da 4 aylık dönemlere ayrılmıştır ve her dönemin sonunda ailelere bir rapor gönderilir. Değerlendirmelerde not kullanılmaz. Raporlar; öğrencilerin genel gelişimleri, kişilik gelişimleri ve öğrenmedeki sorumluluklarını göstermektedir. Değerlendirmelerde “Mükemmel” her ölçütün yerine getirildiği, “yetersiz” ise ölçütlerin yerine getirilmediği anlamını taşır. Aileler raporlarla ilgili olarak öğretmenlerle görüşebilirler.

20 Beşinci yılın sonunda öğrenciler, ortaöğretim I
Beşinci yılın sonunda öğrenciler, ortaöğretim I. Devreye devam edebilmek için ilköğretimi bitirme sınavına girerler. Bitirme sınavı, iki yazılı sınav ve tüm alanlardan sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilmektedir. Sınavı, Öğretmenler Kurulu’nca seçilmiş iki öğretmen ve sınıf öğretmenleri düzenler. Başarısız olan öğrenciler, aynı sınıfı bir daha okuyarak tekrar sınava girerler.

21 Zorunlu Ortaöğretim (Ortaöğretim I. Devre-Ortaokul, Scula Media)
Anayasada belirtilen ilkeler doğrultusunda ortaöğretim I. Devre (ortaokul) okullarının amacı, öğrencilere insani değerleri ve yurttaşlık bilincini kazandırmak, onların üst düzeyde öğrenimlere devam edebilmeleri için kapasiteleri doğrultusunda hazırlamak ve yol gösterici olmaktır.

22 Zorunlu eğitimin ilköğretimden sonraki üç yılı, on bir yaşından on dört yaşına kadar olan öğrenciler için, ortaöğretim I. devre okullarında verilmektedir. Bu okullar 1962 yılında sayılı Yasa’yla kurulmuşlardır ve okullarda benzer programlar izlenmektedir. Şu anda uygulanmakta olan eğitim programı, yılında düzenlenmiştir. Bu eğitim düzeyine devam edebilmek için ilköğretimin tamamlandığına ilişkin belge istenmektedir. Ortaöğretim I. devre okulları çok amaçlıdır. Ortak program dahilinde yaş gruplarına göre sınıflandırılmış çocuklara, parasız eğitim verilir.

23 Öğretim yılı üç ya da dört aylık dönemlere ayrılmıştır
Öğretim yılı üç ya da dört aylık dönemlere ayrılmıştır. Her dönemin sonunda, yazılı sınav değerlendirilmesi yapılır. Öğretmenler öğrencileri değerlendirirken “mükemmel, çok iyi, iyi, yeterli, yetersiz” gibi ölçütleri kullanırlar. Yazılı sınavları, Sınıf konseyi düzenler. Öğrencilerin yazılı sınav sonuçları ve kişisel bilgileri, ailelerine gönderilir. Sınıf Konseyi, bütün bir yılın değerlendirilmesi sonucunda öğrencinin bir üst sınıfa devam edip edemeyeceğine karar verir.

24 Üç yılın sonunda öğrenciler, ortaöğretim I
Üç yılın sonunda öğrenciler, ortaöğretim I. devreyi tamamlayıp ortaöğretim II. devreye devam edebilmek için bitirme sınavına girerler. Bu sınav üç yazılı (İtalyanca, matematik, yabancı dil) ve tüm derslerin sözlü sınavlarından oluşur. Bitirme sınavında başarılı olan öğrencilere belgeleriyle birlikte, ileriki öğrenim yaşamları için görüş ve önerilerde bulunulur verir. İtalya’da ortaöğretim I. devrenin son iki sınıfında, mesleğe yöneltme ve rehberlik çalışmalarına önem verilmekte, öğrencilerin ilgi ve gereksinimleri belirlenmeye çalışılmaktadır.

25 Ortaöğretim II. Devre-Lise
Ortaöğretim II. Devrenin (Liselerin) Amaçları İtalya’daki ortaöğretim türlerine göre, ortaöğretim II. Devre (lise) okullarında: Klasik lise ve fen liseleri, öğrencileri üniversitelere ve yükseköğretim kurumlarına hazırlamayı, Güzel sanatlar lisesi, öğrencileri sanatsal alanda uzmanlaştırmayı,

26 Liceo Artisco, öğrencilere resim, heykel, sahne tasarımı ve mimarlıkla ilgili bir eğitim vermeyi,
Instituto D’arte, öğrencilerin yaşadıkları bölgelerin özelliklerine göre sanatsal ürünler üretebilmelerini ve atıl kaynaklar kullanabilmelerini sağlamayı, Mesleki ve teknik liseler, öğrencilere değişik sektörlerdeki çalışma alanları için kuramsal ve uygulamalı eğitim vererek bu alanlara eleman yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.

27 Ortaöğretim II. devre, 14-19 yaş arasındaki öğrencilere yöneliktir
Ortaöğretim II. devre, yaş arasındaki öğrencilere yöneliktir. Öğrencilerin yükseköğretime ya da iş yaşamına geçişlerini sağlar. Ortaöğretim II. devre okulları dört türe ayrılmıştır. Bunlar: Klasik Lise ve Fen Liseleri Güzel Sanatlar Lisesi Teknik Lise Mesleki Lise

28 Ortaöğretim II. devre okullarında sınıflar yaşa göre düzenlenir ve karma eğitim verilir. Ortaöğretim II. devreye devam edebilmek için öğrencilerin orta öğretim I. devre bitirme belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Yasadaki öğrenim hakları çerçevesinde, tüm ortaöğretim II. devre okullarında öğrenim parasızdır. Ailelerin ekonomik durumuna göre öğrencilerden parasal destek sağlanabilir. Devlet okullarındaki öğrenciler ailelerin gelir durumuna ve yılsonundaki akademik başarılarına göre ödemelerden muaf tutulabilirler. Öğrenciler ders kitapları için para öderler.

29 Genel Ortaöğretim Okulları
Klasik lise ve fen liseleri beş yılda tamamlanır. Klasik liselerde eğitim, genel derslerden oluşur. Fen liselerinde ise son üç yılda, fen bilimleri eğitimine ağırlık verilir. Okullar haftalık ders saatlerini belirlemede, derslerin haftanın beş günü ya da altı gününe dağılımının ayarlanmasında özgürdürler. Öğretim yılı, Öğretmenler Kurulu’nun kararı ile üç ya da dört aylık dönemlere ayrılabilir. Öğretmenler sınıf konseyine danıştıktan sonra ders kitaplarını ve öğretim araç-gereçlerini seçmekte özgürdürler. Ders kitapları Öğretmenler Kurulu’nca onaylanmaktadır.

30 Güzel Sanatlar Lisesi Bu okullar, Liceco Artistico (Artistik Lise) ve d’Arte (Sanat Lisesi)’den oluşmaktadır. Liceco Artistico öğrencilere resim, heykel, sahne tasarımı ve mimarlıkla ilgili sanatsal eğitim vermektedir. Eğitim dört yıl sürer. Figüratif sanatlar ve sahne tasarımı ile mimarlık olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. İlk iki yıl, iki bölüm içinde aynıdır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise sanat dallarının çeşitli alanlarına göre ders saatleri değişir.

31 Birinci bölüm, Güzel Sanatlar Akademisi’ne, ikinci bölüm ise üniversitelerin Mimarlık Fakülteleri’ne giriş olanağı sağlar. Beşinci yıl öğrenimine devam eden öğrenciler, ortaöğretim II. devre sanat eğitimini tamamlama belgesi alırlar. Bu belge öğrencilere, üniversitelerin tüm fakültelerine giriş olanağı sağlar.

32 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
Mesleki ve teknik eğitim, yaş arasındaki öğrencilere yönelik olarak mesleki ve teknik okullarda verilir. Teknik okulların tarım, ticaret turizm endüstri vb. türleri bulunmaktadır. Bunların her biri farklı uzmanlık dalları sunmaktadır.

33 Teknik eğitim iki devreye ayrılır
Teknik eğitim iki devreye ayrılır. Birinci devre iki yıl, ikinci devre üç yıl sürmektedir. Bu iki devre arasında herhangi bir sınav yapılmamaktadır. Dersler haftanın beş ya da altı gününe dağılmıştır. Haftalık ders saati seçilen alana göre değişir, fakat genelde saat arasında olmaktadır.

34 Yükseköğretim İtalya’da yükseköğretim sisteminin temeli, yasal olarak anayasanın 33. maddesiyle oluşturulmuştur. Bu maddede, üniversite ve akademilerin, yasal sınırlılıklarla birlikte haklarına, özerkliğe değinilmektedir.

35 Hem kamu hem de özel kuruluşların okul ve enstitü kurmaya hakları olması nedeniyle, yükseköğretim düzeyinde devlete bağlı ve özel yükseköğretim kurumları bulunmaktadır. Ayrıca yükseköğretimde, üniversite öğretimi üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretim (Güzel Sanatlar Akademisi) şeklinde bir ayrıma gidilmiştir.

36 Üniversite öğretimi Üniversite öğretimi, özel ve devlet kurumları tarafından verilmektedir. Devlet üniversiteleri, devlet politeknik okulları, üniversiteler, yüksekokullar ve kamu sektörüne ait yabancı okullardan oluşmaktadır. “Libere Üniversiteleri” ve “Libere Enstitüleri” ise özel sektöre bağlıdır. Ayrıca resmi yetkililerce yöneltilen “ Hristiyan Klise Üniversiteleri” ve “İlahiyat Fakülteleri” bulunmaktadır.

37 Üniversite öğreniminde üç farklı tür program izlenebilir
Üniversite öğreniminde üç farklı tür program izlenebilir. Bunlar: üniversite diploma programları (özel amaçlı okullar olarak bilinen tüm programları kapsar), diploma sağlayan derece programları, uzmanlık ve doktora eğitimi sağlayan lisansüstü eğitim programlarıdır. Okulların süreleri, başvurulan diploma programlarına göre değişmektedir. Birinci program 2-3 yıl, ikinci program 4-6 yıl ve lisansüstü programlar 1-4 yıl sürmektedir.

38 Üniversite programlarına girebilmeleri için öğrencilerin, beş yıllık ortaöğretim II. Devre diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Adayların üniversiteleri Tıp, Veterinerlik ve Mimarlık fakülteleri için giriş sınavında başarılı olmaların istenmektedir. Bu okullara girişte, giriş sınavı notu ile birlikte, ortaöğretim başarı puanı da kullanılmaktadır.

39 Üniversite Düzeyinde Olmayan Yükseköğretim
Eğitim, yönetim ve genel işlevleri diğer okullardan farklı olan, güzel sanatlar eğitiminin verildiği kurumlardır, Üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretimin sağlandığı kurumlardan oluşur.

40 Öğrencilerin üniversite düzeyinde olmayan yükseköğretim okullarına devam edebilmeleri için, ortaöğretim II. devreyi bitirme belgesini almış olmaları ve giriş sınavlarında başarılı olmaları gerekir. Bazı durumlarda öğrencilerin eğitim düzeyleri beklentileri karşılıyorsa giriş sınavı gerekmeyebilir.

41

42 Türk Eğitim Sistemi İle İtalyan Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması
İtalyan eğitim sistemi ile Türk eğitim sisteminin amaçları karşılaştırıldığında, ikisi arasında çok büyük farklar olmadığı görülmektedir. Her iki sistemin amaçları da bireyi ilgi ve istidatları yönünde geliştirmek, beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu gibi yönlerden geliştirmek, ekonomi için nitelikli insanlar yetiştirmek, demokrasi bilinci oluşturmak vb. amaçlar içermektedir.

43 Örneğin, Türkiye’de, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre eğitim sisteminin amacı; bireyleri, ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre bir meslek sahibi olacak şekilde, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen, hür ve bilimsel düşünce ve geniş dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı bir insan olarak yetiştirmektir (Madde 2) (MEB, 1973). İtalya’da ise eğitim sisteminin genel amacı iyi bir kültüre sahip, iş dünyasına hazır, demokratik toplumda yaşayabilen özelliklere sahip bireyler yetiştirmektir.

44 Türkiye’de zorunlu eğitimin süresi 12 yıldır
Türkiye’de zorunlu eğitimin süresi 12 yıldır. İtalya’da ise zorunlu eğitim 6-15 yaşları arasındadır ve 9 yıldır. İki ülkede de ilköğretime başlama yaşı altı olarak belirlemiştir. İtalya da ilkokul beş yıldır, ilkokulun birinci kademesi birinci ve ikinci sınıfları, ikinci kademesi ise üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıfları kapsamaktadır. Türkiye de ilkokul dört yıldır.

45 İtalya’da öğretim yılı 200 gündür
İtalya’da öğretim yılı 200 gündür. Eylül ile haziran ayları arasında eğitim verilmektedir. Okullar bir haftada beş veya altı gün açık olup, yarım gün veya tam gün eğitim vermektedir. İlkokullarda ve ortaokullarda haftalık 30 saat eğitim yapılmaktadır. İtalyan eğitim sitemi bu özellikler bakımından da Türk eğitim sistemine benzemektedir.

46 İtalya’da her sınıfta en fazla 20 öğrenci vardır
İtalya’da her sınıfta en fazla 20 öğrenci vardır. Ancak Türkiye’de öğretim yılında bu sayı 41’dir. Aslında Türkiye’de ulaşılmak istenen sayı da 30’dur. Burada İtalyan eğitim sistemi ile bir farklılık vardır.

47 Öğretim programları açısından da iki eğitim sistemi arasında büyük bir farklılık görünmemektedir. İtalyan eğitim sisteminde programlar esnektir ve yerel ihtiyaçlara göre adapte edilebilir. Aynı şekilde bizim öğretim programlarımızın da esnek olduğu, öğretim programlarında belirtilmektedir, ancak bunun uygulamada ne kadar uygulandığı tartışılabilir.

48 İtalyan eğitim sisteminde öğretmenler öğretim programının uygulanmasında kullanacakları yöntem, materyal ve ders kitabını seçebilirler. Bizde kitaplar Milli Eğitim Bankalığının tavsiye ettiği kitaplar arasından Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından seçilmektedir.


"KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları