Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVLET TEŞKİLATI SORULARI"— Sunum transkripti:

1 DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET TEŞKİLATI SORULARI (İLKÖĞRETİM) Av. Mehmet KAYA 1. Hukuk Müşaviri

2 DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti teşkilat yapısı, en güvenilir biçimde, aşağıdaki kaynaklardan hangisinden öğrenilir? Vatandaşlık ve İnsan Hakları ders kitabı Anayasa Kamuda görev yapıp emekli olmuş bürokratların yazdığı anı kitapları TBMM İçtüzüğü Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki yerel yönetim kuruluşlarından birisi değildir? Belediye İl Özel İdaresi Eyalet Köy

3 DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa'da sayılan yüksek mahkemelerden birisi değildir? Anayasa Mahkemesi Yargıtay Sayıştay Danıştay Aşağıdaki tümcelerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını anlatmaz? Cumhurbaşkanı, Devletin başı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder. Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra partisiyle ilişkisini eşi aracılığıyla sürdürür. Cumhurbaşkanının görevleri ve kullanacağı yetkiler Anayasa'da tek tek sayılmıştır. Cumhurbaşkanı, 5 yıllık süre için halk tarafından seçilir.

4 DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
Başbakan ve bakanların siyasi sorumluluklarını TBMM aşağıdaki yolların hangisi ya da hangileriyle denetler? Yoklama yaparak Seçmenlere şikâyet mektupları göndererek Soru, meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve meclis soruşturması ile İdare mahkemesinde dava açarak Aşağıdakilerin hangisi bakanlıklarla ilgili olarak yapılacak düzenlemelerde uyulması zorunlu ilkelerden değildir? Bakanlıkların görev ve yetkileri yönetmeliklerle belirlenir. İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür. Teşkilatlanmada, görev ve yetkilerin tespitinde bu bütünlük bozulamaz. Bakanlıkların kuruluş ve teşkilatlanmalarında etkili bir idare, iş bölümü, kontrol ve koordinasyonun sağlanması esastır. Aynı ve benzer hizmet veya görevlerin tek bir bakanlık tarafından veya sorumluluğunda yürütülmesi, atıl kapasite ve kaynak israfının önlenmesi esastır.

5 DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre yargı erki, yasama ve yürütme erklerinden bağımsızdır. Yasama ve yürütmenin yargı kararlarına uymaları zorunlu değildir. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Yargı yetkisi Türk Ulusu adına ve bağımsız mahkemelerce kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri kamu yönetimimizi etkileyen ve ona yön veren ilkedir/ilkelerdendir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik, iaik, sosyal bir hukuk devleti oluşu Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı, Atatürk devrimleri kanunlarının korunacak oluşu idarenin yasallığı Hepsi

6 DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık Merkez Teşkilatının hiyerarşik kademesi ve birim unvanı içinde yer almaz? Genel Sekreterlik Genel Müdürlük Müsteşarlık Müsteşarlığa Bağlı Strateji Geliştirme Başkanlığı veya Daire Başkanlığı Aşağıdakilerden hangisi 3046 sayılı Yasa'nın bakanlık taşra teşkilatı il kuruluşlarında yer almasını uygun gördüğü hiyerarşik kademeler arasında sayılmamıştır? Vali Daire Başkanlığı İl Müdürlüğü Şube Müdürlüğü

7 DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
3046 sayılı Yasa, bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşların düzenlenmesinde hangi esas ve usulün uygulanmasını zorunlu kılmıştır? Genel Müdürlük, müstakil daire başkanlığı, danışma, denetim ve yardımcı birimlerin kurulması, kaldırılması, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla düzenlenir. Bakanlık bağlı kuruluşları eliyle yürütülen hizmetler için bakanlık merkez teşkilatında ayrıca genel müdürlük düzeyinde anahizmet birimi kurulamaz. Danışma, denetim ve yardımcı birimler, özellik gösteren bakanlıklarca personel birimi hariç, genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılamazlar. Hepsi Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık merkez teşkilatını oluşturan birimlerdendir? Ana hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Birimler Hepsi

8 DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
3046 sayılı Yasa uyarınca, merkezi idarenin taşra teşkilatı kurma yetkisi hangi yasal mevzuatta belirtilir? Kurum ve kuruluşların kendi kanunlarında Anayasada Bakanlık genelgesinde İlgili Yönetmeliklerde Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin taşra kuruluşu arasında yer alır? İl ve ilçeler İlçe ve belediyeler Bağlı kuruluşlar ilgili kuruluşlar

9 DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
15) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa'nın öngördüğü üniversiteyi anlatmaz? Üniversiteler kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip kurumlardır. Amacı, ülkenin ve ulusun ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmektir. Kanunla kurulmalarına gerek olmayan kuruluşlardır. Ortaöğretime dayalı kuruluşlar olup çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma yayın ve danışmanlık yapmak üzere faaliyet gösterirler. Yükseköğretim Kurulu hangi amaçla kurulmuştur? Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek için Yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek için Öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak için Hepsi

10 DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
17) Aşağıdaki tanımlardan hangisi kamu iktisadi kuruluşuna aittir? Sermayesinin tamamı devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan kamu iktisadi teşebbüsüdür. Ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılmayan kamu iktisadi teşebbüsüdür. Sermayesinin %65'i devlete ait olup piyasa kuralları içinde diğer firmalarla rekabet içinde mal ve hizmet üreten kuruluşlardır. iktisadi devlet teşebbüsü değildir. Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin taşra kuruluşu niteliğindeki bölge yönetimi kapsamında değildir? Bölge müdürlükleri GAP Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kalkınma Ajansları Türkiye Barolar Birliği

11 DEVLET TEŞKİLATI SORULARI
Aşağıdakilerden hangisi belediyenin organlarından birisi değildir? Belediye başkanı Belediye birlikleri Belediye meclisi Belediye encümeni 20) Kanunların Anayasa'ya uygunluğunu denetlemekle hangi yüksek mahkeme görevlidir? Yargıtay Danıştay Anayasa Mahkemesi Sayıştay

12 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKÜR EDERİM


"DEVLET TEŞKİLATI SORULARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları