Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tefsir İlmi ve Temel Kavramları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tefsir İlmi ve Temel Kavramları"— Sunum transkripti:

1 Tefsir İlmi ve Temel Kavramları
2. Ünite Tefsir İlmi ve Temel Kavramları

2 TEFSİR Kelime anlamı:Keşfetmek, aydınlatmak. Terim anlamı: Kuran lafızlarının okunuşlarını ve delalet ettikleri hükümleri inceleyen bilim dalıdır. Amaç: Kuran-ı Kerim’in ayetlerinin mana ve maksatlarını açıklamaktır.

3 TEVİL Kelime anlamı: Bir şeyi aslına, kaynağına döndürmek. Terim anlamı:Bir sözün muhtemel anlamlarından birini seçerek o sözle ilgili asıl manaya ulaşmak.

4 MÜFESSİR Tefsir ve tevil ile uğraşan bilim adamı. TERCÜME Bir sözü bir dilden başka bir dile nakletmek. A) Lafzi tercüme B) Manevi tercüme

5 MEAL Kelime anlamı: Amaç, sonuç Terim anlamı: Bir sözün anlamını yaklaşık olarak vermek. Meal: Kuran’ın kendisi değildir. Çevirenin Kuran’dan anladığıdır.

6 Meallerde görülen farklılıkların nedenleri şunlardır:
1. Kur’an ayetlerindeki kelimelerin bazen çevrildiği dilde bire bir karşılığı olmayabilir. Bu durumda ayetin anlamı çevrildiği dildeki yakın anlamlı kelimelerle verilmeye çalışılır. Bu da meallerde bazı farklılıklara yol açar. 2. Çevirmenlerin farklı sosyal ve kültürel yapılarda yetişmiş olmaları, ayetleri anlama ve ifade etmelerinde bazı farklılıklara sebep olmaktadır. 3. İnsanların algılama düzeyi ve ifade etme gücü farklıdır. Bu farklılık Kur’an’ı bir başka dile çeviren kimseler için de geçerlidir. Meallerde bazı farklılıkların görülmesinin nedenlerinden biri de budur. 4. Ayetlerin anlam zenginliği ve derinliği sebebiyle, çevirmenler bazen anlamlardan birini tercih etmek zorunda kalırlar. Bu da meallerde bazı farlılıklara neden olur.

7 Tefsir ilminin Amacı ve Kuran’ı Anlamadaki Önemi…
Tefsir İlminin diğer ilimlerle ilişkisi: Hadis, fıkıh usulü, kıraat, İslam Tarihi, siyer, Dilbilim, 1.Okunan Kitap 2.Görünen Kitap Görünen kitap ilimleri ile bağlantısı…

8 ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız. 1. Tefsir ilminin tanımını ve amacını açıklayınız. 2. Tefsir ve te’vilin temel farkını söyleyiniz. 3. Tercüme ve mealin farklı özelliklerini sıralayınız. 4. Meallerde görülen bazı farklılıkların sebeplerini söyleyiniz. 5. Kur’an’ın bir başka dile tam bir tercümesi yapılabilir mi? Açıklayınız.

9 B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Ayetlerin indiği zaman ve mekân bağlamını belirlemek için Tefsir ilminin başvurduğu ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kelam B) Fıkıh C) İslam tarihi D) Kıraat E) Dil bilimleri 2. Kur’an-ı Kerim’in kısa açıklamalarla bir başka dile çevrilmesine ne denir? A) Tefsir B) Te’vil C) Tercüme D) Meal E) Yorum 3. Tefsir ilmi varlıkların yaratılışı ve düzeni ile ilgili Kur’an ayetlerini incelerken hangi bilim dallarının verilerinden faydalanır? A) Psikoloji B) Tarih C) Dil bilimleri D) Fen bilimleri E) Kelam 4. Tefsir de dâhil olmak üzere bütün İslam ilimlerinin ayetlerden hükümler çıkarırken takip etmeleri gereken yöntemleri belirleyen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Hadis B) Kıraat C) Dil bilimleri D) Fıkıh usulü E) Siyer 5. Bir metni bir başka dile açıklama yapmadan olduğu gibi çevirmeye ne denir? A) Meal B) Tefsir C) Tercüme D) Te’vil E) Yorum

10 C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanı ile doldurunuz.
(Hz. Peygamber, te’vil, hadis ilmi, dil ilimleri, İslam tarihi ve siyer, tercüme) 1. Bir ayetin asıl anlamına ulaşmak için muhtemel anlamlarından birini tercih edip yorumlamaya ……………… denir. 2. Kur’an’ın ilk müfessiri …...……’ dir. 3. Hz. Peygamberin Kur’an’ı açıklayıcı söz ve davranışlarını inceleyen ilim dalı ’tir. 4. Tefsir ilmi, Kur’an lafızlarının anlamları ve kullanımlarını açıklamak için faydalanır. 5. Tefsir ilmi, Kur’an’da oldukça fazla yer tutan kıssalarda verilen bazı tarihi bilgilerin doğru anlaşılmasını sağlamak için ………….. ve ……………… ilimlerinden faydalanır.


"Tefsir İlmi ve Temel Kavramları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları