Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAPÇA TEFSİRLER Taberi Tefsiri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAPÇA TEFSİRLER Taberi Tefsiri"— Sunum transkripti:

1 ARAPÇA TEFSİRLER Taberi Tefsiri
Tefsirinin adı “Câmiu’l-Beyan an Te’vili Âyil Kur’an” dır. Bu tefsirinde Taberî kendi zamanına kadar gelen dağınık rivayetleri toplamıştır. Hadislerden, sahabe ve tabiin sözlerinden, kıraat farklılıklarından, dil bilimlerinden, şiirden, fıkıh ilminden , kelamdan ve tarihten faydalanmıştır. Taberi bazı kısa ayetleri tefsir etmemiş, ayetlerin anlamlarına işaret etmekle yetinmiştir. Rivayet tefsirlerindendir.

2 ARAPÇA TEFSİRLER 2) Maturidi Tefsiri
Tefsirinin adı “ Te’vilâtü’l-Kur’an” dır. Mâturidi naklin yorumlanmasında akla başvurmuş bir alimdir. Tefsirinde kelami konulara yer vermiştir. ( Ehli Sünnet’in görüşlerini ön plana çıkarırken Mutezile’yi eleştirmiştir.) Ahkam ayetleri üzerinde durmuş ve fıkıh konusunda Ebu Hanife’nin görüşlerini benimsemiştir. Dirayet tefsirlerindendir.

3 ARAPÇA TEFSİRLER 3) Zemahşeri Tefsiri Tefsirinin adı “el-Keşşaf” tır. Zemahşeri’ye göre Kur’an’ı tefsir etmek çok zordur ve müfessirin Arap dili ve edebiyatında ve diğer ilimlerde derin bilgi sahibi olması gerekir. Bu tefsirde ayetler, öncelikle dil ve belagat kurallarıyla eski Arap şiirleri dikkate alınarak aklın ilkeleri ışığında tefsir edilmiştir. Kelimelerin içerdiği mecazi anlamlar keşfedilmeye çalışılmıştır. Zemahşeri, Kur’an’ın lügat, nahiv, belagat ve icaz yönlerinden incelenmesine büyük önem vermiştir. Dirayet tefsirlerindendir.

4 ARAPÇA TEFSİRLER 4) Râzî Tefsiri
Tefsirinin adı “ Mefâtihu’l-Gayb” dır. Bu eser, zamanının her türlü bilimini içeren ansiklopedik bir eserdir. Râzî Kur’an’ı ayetlerle ve hadislerle tefsir etmiş, bunun dışında ayet ve sureler arasındaki uyumları göstermiş; dini hakikatleri akılla da ispat etmeye çalışmıştır. Türkçeye tercüme edilmiştir. Dirayet tefsirlerindendir.

5 ARAPÇA TEFSİRLER 5) Beyzâvi Tefsiri
Tefsirinin adı “ Envâru’t-Tenzil ve Esrâru’t-Te’vil” dir. Bu tefsir Zemahşeri, Râzî ve el-Isfehani tefsirlerinin bir özeti şeklindedir. Beyzâvi, mecazlara dayanarak bazı te’viller yapar. Ayetleri geçmiş dönem tefsirlerinin özetini verecek şekilde ayrıntılara dalmadan tefsir eder. Sure sonlarında, o surenin fazileti ile ilgili haberleri nakleder. Yoğun özet tarzının kapalılığı ve surelerin faziletine dair naklettiği uydurma olduğu düşünülen bazı haberler nedeniyle eleştirilmiştir. Dirayet tefsirlerindendir.

6 ARAPÇA TEFSİRLER 6) Kurtubi Tefsiri
Tefsirinin adı “el-Câmi li Ahkâmi’l-Kur’an” dır. Kurtubi, ahkam ayetlerini tefsir ederek onlardan çıkarılabilecek fıkhi hükümleri açıklar. Dirayet tefsirlerindendir.

7 ARAPÇA TEFSİRLER 7) Celaleyn Tefsiri
Celaleddin el-Mahalli, Kur’an’ı Bakara suresinin başından İsra suresinin sonuna kadar kelime kelime tefsir etmiştir. Ölümünden sonra yarım kalan eserini, öğrencisi Celaleddin es-Suyuti, aynı yöntemle Kehf suresinin başından Kur’an’ın sonuna kadar tamamlamıştır. Bundan dolayı bu tefsire “Tefsiru’l-Celaleyn” adı verilmiştir. Bu Tefsir, Kur’an’ı kelime kelime, cümle cümle tefsir etmiştir. Kur’an’da geçen kelimelerin anlamlarını kısa ve kolay bir şekilde açıklamıştır.

8 Taberî Tefsiri :Taberî tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, ayetlerin tefsiri ile ilgili Peygamberimizin hadislerini, sahabe ve tabiin sözlerini bize nakletmesidir. Maturidi Tefsiri :Maturidi tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, ayetleri tefsir ederken Ehlisünnetin yorumlarını içermesidir. Zemahşerî Tefsiri :Zemahşerî tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, Kur’an’ın i’cazı ve dil bilimleri açısından bütün yönleriyle ele alınmasıdır. Râzî Tefsiri :Râzî tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, ayetlerin yorumuyla ilgili bütün bilgileri içeren ansiklopedik bir eser olmasıdır. Beyzâvî Tefsiri :Beyzâvî tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, kendinden önceki tefsirleri özlü bir şekilde özetlemiş olmasıdır. Kurtubî Tefsiri :Kurtubî tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, ahkâm ayetlerini tefsir ederek onlardan çıkarılabilecek fıkhi hükümleri açıklamasıdır. Celaleyn Tefsiri:Celaleyn tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, Kur’an’da geçen kelime ve ayetlerin anlamlarını kısa ve kolay bir şekilde açıklamasıdır.


"ARAPÇA TEFSİRLER Taberi Tefsiri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları