Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEY İ N FIRTINASI 1. Amerikalı Edwin Land 1943'te sahilde küçük kızının foto ğ rafını çekti ğ i zaman kızı sabırsızlıkla, 'Baba! Niçin resmi hemen simdi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEY İ N FIRTINASI 1. Amerikalı Edwin Land 1943'te sahilde küçük kızının foto ğ rafını çekti ğ i zaman kızı sabırsızlıkla, 'Baba! Niçin resmi hemen simdi."— Sunum transkripti:

1 BEY İ N FIRTINASI 1

2 Amerikalı Edwin Land 1943'te sahilde küçük kızının foto ğ rafını çekti ğ i zaman kızı sabırsızlıkla, 'Baba! Niçin resmi hemen simdi göremiyorum ?' diye sormuştu. Bu soru babayı düşünmeye sevk etti. Düşünmesinin semeresini ise, ona ün kazandıran Polaroid makineyi geliştirerek gördü. Burada küçük kızın, o güne kadar düşünülmemiş veya hayata geçirilememiş bir olay için babasına ilham kayna ğ ı olmuştur. Beyin fırtınası yeni kesif ve icatlara zemin hazırlayan müessir yollardan biridir. 2

3 Beyin Fırtınası Osborn (1963), tarafından her tür eleştirel de ğ erlendirmenin, kişilerin yaratıcılık ve imajinasyonunu engelledi ğ i gerekçesiyle uygulamaya konmuştur. “Beyin Fırtınası” etkinli ğ i, tartışma becerilerinin ön plana çıkarılarak sorun çözme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak uygulanan bir tekniktir. 3

4 Beyin Fırtınası Herkesin gördü ğ ünü görmek, ancak daha önce hiç kimsenin düşünmedi ğ ini düşünmek ve daha önce hiç kimsenin yapmaya kalkışmadı ğ ını yapmak.. Eleştiri ve yargılama olmaksızın bir konu üzerinde düşüncelerin yüksek sesle dile getirilmesi esasına dayanan, yaratıcı düşünceler ortaya çıkarmak için kullanılan tekniktir. 4

5 Beyin Fırtınasını Ne Zaman Kullanabiliriz? -Amaçlar belirlenirken, -Ö ğ retmen/ö ğ renci katılımını sa ğ lamak için, -Ö ğ renci/personel/veli fikirleri arasından öncelik taşıyanların belirlenmesinde, -Fazla sıklıkla toplanmayan gruplarda fikir üretiminde, -Büyük de ğ işim yaratacak fikirleri ortaya çıkarmada, -Eleştiriyi formülleştirmede, -Görüş birli ğ ine ulaşmada, -Problem çözümünde, -Yaratıcı fikirler üretmede. 5

6 Beyin Fırtınası Türleri 1.Klasik Beyin Fırtınası: Katılımcıların bir kavram, problem, ürün hakkında hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan akıllarına gelen fikir ve kavramları serbestçe dile getirdikleri grup çalışmasıdır. Beyin fırtınası tekni ğ inin daha yaratıcı olması ve etkili sonuç vermesi için 5N 1K soruları sorulabilir. Ne?, Ne zaman?, Nerede?, Neden?, Nasıl?., Kim? 6

7 Beyin Fırtınası Türleri 2.Yıkıcı-Yapıcı Beyin Fırtınası: Mevcut problem, süreç veya ürüne öncelikle tamamen olumsuz yönden yaklaşarak eksik yönleri bulunur (yıkım), daha sonra bu eksik yönlerin nasıl geliştirilebilece ğ i konusunda fikir üretilir (yapım). En son aşamada bu veriler arasında ele alınan problem, süreç, ürünün geliştirilebilmesi açısından uygulanmaya yakın olanlar seçilir. 7

8 Beyin Fırtınası Türleri 3.Yazılı Beyin Fırtınası: Klasik beyin fırtınasından farkı oluşturulan fikirlerin yazılı olarak aktarılmasıdır. 4.Dacum: Bir sorunla ilgili ö ğ renci katkıları de ğ işik kartlara yazılarak panolarda sergilenmektedir. Bu kartları inceleyen ö ğ renciler farklı görüşler içeren yeni kartları sergiye eklemekte ya da probleme katkısı yönünden bu kartları gruplamakta, yerlerini de ğ iştirebilmekte ve eksiklikler tamamlanarak tartışılan probleme çözüm yolu bulmaya çalışılmaktadır. 8

9 Benzerinden yararlanma: Bir problemi, çözmek için yollar aranırken tabiattaki örneklerden yararlanmak mümkündür. Örne ğ in, pamuk liflerini tohumdan ayıran çırçır makinasının bulucusu, bu makinayı, “bir kedinin pençesini çitten geçirip bir civcivi nasıl kavradı ğ ını görerek” geliştirmiştir. Anılan bu makina, tıpkı kedi örne ğ inde oldu ğ u gibi çalışmaktadır. Buna parelel olarak, uçak kanat modellerinin kuş kanatlarından esinlenerek üretilmesi bir başka örnek olabilir (Demirel, Ö. 1999, 91). 9

10 Fikir ba ğ lantıları kurma NASA yetkilileri, astronot elbiselerinde, fermuar yerine geçecek bir düzenek arıyorlardı. Fikir bulma timi, toplantıda sözlükten rasgele “ya ğ mur ormanı” sözcü ğ ünü seçti. Beyin fırtınası tekni ğ inin kullanıldı ğ ı bu toplantıda, katılan üyelerden her biri, tropik ya ğ mur ormanından geçerken elbisesinin dikenlere takıldı ğ ını hisseder gibi oldu ğ unu söyledi. Bunun üzerine, astronotlara, iç içe giren ve dikene benzeyen ipliklerden yapılmış bir elbise dikilmesi fikri geliştirilmiş oldu. 10

11 Zarardan yarar çıkarma ABD’de bir bira fabrikası, dinlenmiş birayı, ücret karşılı ğ ı elden çıkarmak gibi bir problemle karşı karşıya kalmıştı. Fabrika yöneticilerinden biri, Tom Sawyer’ın arkadaşlarını nasıl kandırdı ğ ını hatırladı ve bu örnekten esinlenerek, dinlenmiş birayı, kesimlik hayvanlara besi maddesi olarak Japonya’ya gönderilmesi fikrini ortaya attı. Böylece, zarardan yarar çıkarma yoluna gidilmiş oldu. Tom Sawyer, arkadaşlarına, bahçelerinin çitini boyama şerefini vermiş ve ayrıca bu şeref karşılı ğ ında onlardan bir de ücret almıştı. 11

12 Beyin fırtınasında öne sürülen tüm fikirlere saygı gösterilmelidir. Beyin fırtınasında tüm üyeler mantıklı veya mantıksız tüm düşünceleriyle aktif olarak katılmalıdır. Üyeler düşüncelerinin komik veya mantıksız olduklarını düşünerek çekimser davranmamalıdır. Hiçbir düşünce eleştirilmemeli ve düşünce hakkında küçük düşürücü fikir yürütülmemelidir. Beyin Fırtınasının Uygulanması Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

13 Her düşünce ne olursa olsun tahtaya veya büyük bir ka ğ ıda okunabilir şekilde yazılmalıdır. Lider tarafından herkes bir defa konuşmaya mecbur tutulmalıdır. Fikirler tahtaya isim belirtilmeden yazılmalıdır. Beyin Fırtınasının Uygulanması Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:

14 BEY İ N FIRTINASI KURALLARI Katılımcı bir kerede yalnızca bir fikir dile getirebilir. Fikirlerin de ğ erlendirilme ve kriti ğ ine izin verilmez. Katılımcılar var olan fikre ekleme yapabilir veya ona ba ğ lı olarak yeni bir fikir üretebilirler. Katılımcılar yeni fikirler ekleme durumunda olduklarında sıra kendilerine gelinceye veya di ğ er katılımcının konuşması bitinceye kadar beklemelidir. 14

15 BEY İ N FIRTINASI KURALLARI Beyin fırtınası sırasında de ğ il, seansın bitiminde tartışılır. Kişiler birbirleri üzerinde yargı ve eleştiride bulunamaz. Beyin fırtınası uygulanırken, grupta bir yazıcı olmalıdır. Bir ö ğ renci de gruba önderlik edip, konuşma sırasını belirlemelidir. 15

16 Örne ğ in, bir teneke kutunun, eski gazetelerin veya bir ataşın kullanım alanlarının bulunması türünden bir araştırma ile ö ğ renciler, yaratıcı düşünmeye ve imgeleme yapmaya zorlanırlar. Bir uzay yaratı ğ ı olsaydın ve Jüpiter’ de yaşasaydın, gezegenine gelen insanlara ne göstermek isterdin? 16

17 Beyin Fırtınası Nasıl Yapılır? Beyin fırtınası gündemi tahtaya açık olarak yazılır (Bu noktada katılımcıların konuyu anlayıp anlamadıkları basit bir sorgulama ile garanti altına alınır.) Herkese düşünmesi için bir iki dakika süre verilir. Beyin fırtınası kuralları açıklanır.

18 Beyin Fırtınası Nasıl Yapılır? Herkesin görebilece ğ i şekilde tüm fikirler tahtaya yazılır. Katılımcılar kısa ve özlü fikirler üretmeye teşvik edilir. Üyeler ABARTMAYA teşvik edilmelidir.

19 Lider uzun bir düşünceyi,üyenin onayı ile kısaltabilir. Lider önerilen düşünceler için yorum yapmamalı. Fikirler öne sürüldükçe,bir üye bunları yazmalıdır. Düşünceler bitince oturum kapanır. Beyin Fırtınası Nasıl Yapılır?

20 BEYİN FIRTINASI OYLAMASI Tahtaya yazılan fikirlerden konu ile bağdaşmayanlar veya birbirine benzer görüşler katılımcıların onayı ile çıkartılır. Üyeler doğru olduğuna inandıkları her düşünceye oy verirler. En çok oy alan düşünceler işaretlenir. İkinci turda üyelerin bir oy hakkı vardır. İkinci tur oylamada üyeler sadece bir öneriye oy verebilir. Bu oylama sonucunda öneriler önem sırasına göre belirlenmiş olur. Oylama sırasında lehte, aleyhte tartışma açılabilir. Tartışma sonrası oylama devam eder.

21 Beyin Fırtınasının Yararları Ö ğ rencilerin yaratıcı düşüncelerini geliştirir. Ö ğ rencilerin ö ğ renme sürecine aktif katılımını sa ğ lar. 21 Ö ğ rencilerin ilgisini çekerek ö ğ rencileri ö ğ renmeye motive eder.

22 Beyin Fırtınasının Yararları Kavram gelişimine katkı sa ğ lar. Kendini ifade etme gücünü geliştirir. Soyut düşünebilme becerisi kazandırır. 22 Sorumluluk üstlendirir. Problem çözme becerisi geliştirir. Zamanı etkili kullanma becerisi geliştirir. Kısa zamanda çok sayıda fikir üretilir.

23 Beyin Fırtınasının Sınırlılıkları Tekni ğ in hızlı bir şekilde uygulanması bazı ö ğ rencilerin katılımını zorlaştırabilir. Beyin fırtınası sırasında her fikrin yazılması, düşüncelerin akışını yavaşlataca ğ ı için orijinal fikirler ortaya çıkması engellenebilir. Ortaya atılan her fikrin yazılması zaman alır. 23

24 Beyin Fırtınasının Sınırlılıkları Ö ğ renciler problemle ilgili olmayan fikirler söyleyebilirler. Problemin gerçek çözüm yollarından uzaklaşabilirler. Ö ğ retmen tekni ğ i kullanmasını iyi bilmiyorsa, sınıfta coşkulu bir ortam yoksa yaratıcı fikirler çıkması zorlaşır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur. 24

25 Beyin Fırtınasının Sınırlılıkları Ö ğ retmenin sınıf ortamında aktif olup sınıfı yönlendirememesi durumunda istenilen sonucu veremeyebilir. Duyuşsal ve bilişsel özelliklere yönelik bir teknik oldu ğ undan psikomotor etkinliklere uygulanması zordur. Uzun zaman alabilir. Bazı ö ğ renciler için uygulanması zor olabilir. 25

26 SCAMPER PROGRAM Yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmeleri için gereksinimlerine uygun pratik yapma olana ğ ı yaratır. Esnek düşünmeyi ve kalıpları yıkmayı ö ğ retir. Çocu ğ a yaratıcılıkla ilgili ne kadar çok çalışma yaptırılırsa, farklı düşünme becerisi de o oranda gelişir. 26

27 SCAMPER PROGRAM Çocuklara düşüncelerini de ğ iştirmeleri yada birleştirmeleri konusunda adım attırarak; yaratıcı düşünmelerini sa ğ lar. Okul öncesinden başlayarak her düzeyde e ğ lenceli bir şekilde uygulanabilir. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmasını cesaretlendirir. 27

28 SCAMPER PROGRAM Scamper, bir nesneyle ilgili farklı sorular üretilerek o nesne hakkında yeni düşünceler geliştirilmesini amaçlar. Scamper uygulaması materyal gerektirmeyen bir çalışmadır. Peki Scamper nedir? 28

29 SCAMPER anlamı olmayan bir sözcük. İ ngilizce 7 tane kelimenin ilk harflerinden oluşmuş bir akrostiştir. Substitude= Yer de ğ iştirme Combine= Birleştirme Adapt= Uyarlama Modify, Minify, magnify= De ğ iştirme, küçültme, büyütme Put to other uses= Di ğ er kullanışlarının yerine koyma Eliminate= Çıkarmak, yok etmek Reverse, Rearrange= Tersine çevirme ve yeniden düzenleme 29

30 SUBST İ TUDE Yer De ğ iştirme: Bu aşamada nesneyi başka bir şeyin yerine koyma çalışması yapılır. Örne ğ in : Elbise askısı yerine başka ne kullanılabilinir? ( a ğ aç dalı, anten, tahta parçası vb. ) COMB İ NE Birleştirme: Bu aşamada farklı düşünceler ve ö ğ eler bir araya getirilir ve birleştirilir. Örne ğ in : Elbise askısı ile neyi birleştirirsek daha gelişmiş bir askı elde ederiz? (kirlilik ölçer bir aletle) ADAPT Uyarlama: Bu aşamada nesnenin bir amaca ya da duruma uyum sa ğ laması için üzerinde düzeltme yapılır. Örne ğ in: Elbise askısına asılan giysinin çabuk kuruması için ne yapılabilinir? (askı suyu emen bir materyalden yapılabilinir.) 30

31 MOD İ FY, M İ N İ FY, MAGN İ FY De ğ iştirme, Küçültme, Büyültme: Bu aşamada nesnenin orijinal örne ğ ini alıp formunu de ğ iştirmek için genişletme,şeklini ya da niteli ğ ini büyütme,küçültme,hafifleştirme, yavaşlatma gibi düzenlemeler yapılır. Örne ğ in : Elbise askısı daha büyük ve güçlü yapılırsa ne olur? ( battaniye ve yatak örtülerini taşıyabilir.) PUT TO OTHER USES Di ğ er Kullanımların Yerine Koyma: Amacını De ğ iştirme Bu aşamada çocuktan nesneyi farklı amaçlar için kullanması istenir. Örne ğ in: Elbise askısını başka hangi amaçla kullanabiliriz? ( şekli de ğ iştirerek anten olarak kullanılabilinir.) 31

32 EL İ M İ NATE Yok Etme, Çıkarma: Bu aşamada çocuktan bir nesnenin nesnenin bir özelli ğ inin tümünü ya da bir bölümünü atmasını istenir. Örne ğ in: Elbise askısından neleri çıkarabiliriz? (Pantolon asılma bölümünü ) REVERSE, REAARANGE Tersine Çevirme ya da Yeniden Düzenleme: Bu aşamada çocuktan nesnenin sahip oldu ğ u şekilden farklı olarak düşünmesi istenir. Örne ğ in : Elbise askıları nasıl tasarlanabilinir? (altına başka askıların asılabilece ğ i bir kanca eklenerek giysi merdiveni oluşturabilinir. ) 32

33 SCAMPER İ LE İ LG İ L İ SORU ÖRNEKLER İ S: Substitude: Yer De ğ iştirme Ne ile de ğ iştirebilirim? Hangi materyalle de ğ iştirebilirim? Farklı bir güç kayna ğ ı kullanabilir miyim? Çok eski yıllarda onun yerine ne kullanılmış olabilir? C: Combine: Birleştirme Hangi bölümler birlikte çalışabilinir? Neleri birleştirebiliriz? Hangi özellikleri birleştirebiliriz? 33

34 SCAMPER İ LE İ LG İ L İ SORU ÖRNEKLER İ A: Adapt: Uyarlama Nesnenin hangi bölümünü ne ile de ğ iştirebilirim? M: Modify, Minify, Magnify: De ğ iştirme, Küçültme, Büyültme Nesne daha a ğ ır-hafif olsa ne olurdu? Nesne daha büyük-küçük olsa ne olurdu? Nesnenin rengini de ğ iştirirsek ne olur? Nesne konuşabilse ne söylerdi? Nesnenin içi görülebilseydi ne olurdu? 34

35 SCAMPER İ LE İ LG İ L İ SORU ÖRNEKLER İ P: Put To Other Uses: Di ğ er Kullanımlarının Yerine Koyma, Amacını De ğ iştirme Nesneyi başka hangi amaçlar için nasıl kullanabiliriz? E: Eliminate: Yok etme, Çıkarma Nesneden neyi çıkarabilirsin? Nesneye olan ihtiyacımız azalsa ne olurdu? Nesneden çıkaramayaca ğ ınız parça hangisi? Neden? R: Reverse, Reaarrange: Tersine Çevirme ya da Yeniden Düzenleme Nesnenin şeklini, biçimini de ğ iştirirsek ne olur? 35

36 ÖRNEK UYGULAMA Ayakkabı ile ilgili SCAMPER tekni ğ ini kullanarak üretilen sorular: Ayakkabı yerine başka ne kullanılabilinir? Komik görünümlü bir ayakkabı elde etmek için ne yaparsın? Ayakkabınız size büyük geldi ğ inde ne olur? Ayakkabından hangi parçasını alabiliriz? Ne olur? 36

37 ÖRNEK UYGULAMA Ayakkabıları de ğ işik olarak nasıl tasarlayabiliriz? Ayakkabımızı giymek dışında başka hangi amaçlar için kullanabiliriz? Ayakkabın konuşsa sana ne der? 37

38 UYGULAMA SORULARINA ÖRNEKLER 1. Bütün arabalar kırmızı renk olsa ne olurdu? 2. İ ki çay süzgecini üst üste koyarsak ne olur? 3. Makas çok a ğ ır olsaydı ne olurdu? 4. Uzaylı biri şemsiye yapsa nasıl yapardı? 5. Şemsiyen olmasa ya ğ mur ya ğ dı ğ ında yerine ne kullanılabilirdi? 6. Bütün çocuklar aynı anda a ğ lasa ne olurdu? 38

39 UYGULAMA SORULARINA ÖRNEKLER 7.Dünyadaki bütün a ğ açlar kesilse ne olurdu? 8.Uzaylı bir çocuk sana kitap yollasa içinde neler olurdu? Uzay gemilerini anlatırdı, ay dedeyi anlatırdı, uzay'ı anlatırdı, denizleri, karaları, ormanı dünyayı anlatırdı, ev hayal ederdi onu anlatırdı, yıldızlar olurdu, kuşlar olurdu, uzaylı çocu ğ a uçmayı anlatırdı, uzaylı adamlar olurdu. 9.Karıncalar bir ev yapsalar nasıl bir ev yaparlardı? İ ki tane üçgen şeklinde ev yaparlardı, evlerin boyu orta olurdu, kapıları olan bir ev yaparlardı ve taştan olurdu, yanarda ğ a benzeyen bir ev yaparlardı, gül ve çiçeklerden yaparlardı, ot, çimen ve tahtadan yaparlardı, yemeklerden ve süslerden yaparlardı penceresi olurdu. 39

40 UYGULAMA SORULARINA ÖRNEKLER 10.Evin bölümlerinden birini çıkarmamız gerekse hangi bölümü çıkarmak isterdin? Salon çünkü kullanılmadı ğ ı için, oturma odası çünkü rahat edemiyorum, kendi odamı çünkü odamda çok oyuncak var, salonu çünkü çok süslü, kendi odamı çünkü oyuncaklarım yok, banyoyu çünkü pis kokuyor. 11. Dişlerimizi fırçalamak için diş fırçası yerine başka ne kullanabiliriz? 40

41 UYGULAMA SORULARINA ÖRNEKLER 12. Ayakkabı Olmasaydı Sokakta Gezmek İ çin ya ğ ımıza başka ne giyerdik? Bez ba ğ lardım aya ğ ıma, aya ğ ıma torba giyerdim, kartondan ayakkabı giyerdim, çorap giyerdim, aya ğ ımıza kutu geçirirdik, yay takardım böylelikle zıplaya zıplaya giderdim, paten giyerdim, içi oyulmuş taş giyerdim, kâ ğ ıdı aya ğ ıma yapıştırırdım, aya ğ ımıza paspas ba ğ lardım, patik giyerdim. 41

42 UYGULAMA SORULARINA ÖRNEKLER 13. Ayakkabımızı giymek dışında başka nerede ne amaçla kullanabiliriz? Çöp kutusu olabilir, kedi yuvası olabilir, saksı olarak içine toprak koyalım, su koyalım bahçede içinden kediler ve kuşlar su içsin. 14. Ayakkabımızın eskimemesi için ona öyle bir şey ekleyelim ki ayakkabımız hiç eskimesin. Parlatıcı takalım, silgeç takalım kirlendi ğ inde hemen temizlesin, boya kutusu koyalım sürtündü ğ ünde hemen boyasın, ayakkabının boyası eskidi ğ inde boyayacak boya kutusu koyalım, yedek topuk koyalım, altına çivi ekleyelim, lastik taban ekleyelim, ayakkabının altına bantla kaplayalım. 42

43 UYGULAMA SORULARINA ÖRNEKLER 15.Buzdolabı ile neyi birleştirirsek daha gelişmiş olur? Boya kutusu koymalıyız boyalar erimesin diye, hediye kutusu ile birleştirmeli, içinde güzel bir meyve çıksın, yapışkanla birleştirmeliyiz, tabakları tutsun diye, bidonla birleştirmeliyiz, süt konur, radyo ile birleştirmeliyiz, buzdolabının kapa ğ ını açtı ğ ında radyo susuyor kapattı ğ ımızda çalışıyor. 43


"BEY İ N FIRTINASI 1. Amerikalı Edwin Land 1943'te sahilde küçük kızının foto ğ rafını çekti ğ i zaman kızı sabırsızlıkla, 'Baba! Niçin resmi hemen simdi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları