Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİRİNCİ BÖLÜM Sağlıkta Kalite Akreditasyon Daire Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİRİNCİ BÖLÜM Sağlıkta Kalite Akreditasyon Daire Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 BİRİNCİ BÖLÜM Sağlıkta Kalite Akreditasyon Daire Başkanlığı
KASIM 2015 NİŞANTAŞI SMYO

2 Sağlıkta Kalite Standartları, sağlık kurum ve kuruluşlarında kalitenin güvence altına alınması amacıyla kalite hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak oluşturulmuştur. Hülya ER,Öğrt.Grv

3 Nedir Bu Hedefler? Hasta Güvenliği Hasta Odaklılık
Sağlıklı Çalışma Yaşamı Süreklilik Etkililik Etkinlik Verimlilik Uygunluk Zamanlılık Hakkaniyet Hülya ER,Öğrt.Grv

4 Hangi Kurum ya da Kuruluş Bu Organizasyonun Yöneticisi Konumunda?
Hülya ER,Öğrt.Grv

5 Hülya ER,Öğrt.Grv

6 Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biri olan “Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon” hedefi çerçevesinde; Mayıs 2007 tarihinde Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı adı altında faaliyetlerine başladı. 663 sayılı KHK ile oluşturulan yeni yapılanma sonucu 19 Mart 2012 tarihinden itibaren Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı biriminin varlığı sona ermiş ve Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı altında “Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı” kurulmuştur. Hülya ER,Öğrt.Grv

7 Hülya ER,Öğrt.Grv

8 Hangi Alanlarda Faaliyet Gösterir?
Hülya ER,Öğrt.Grv

9 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı;İlkeleri
İnsan sağlığını odak noktası yapma, Sağlıkta hizmet kalitesinin standartlarını yükseltme, Faaliyetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini sağlama, Sağlığın tüm paydaşları ile birlikte hareket etme, Dinamik yapısıyla yeniliklere öncülük etme, Hülya ER,Öğrt.Grv

10 SAĞLIKTA KALİTE AKREDİTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI çalışma alanları
Sağlık Bakanlığı ‘na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanan Performans uygulamaları, Sağlık hizmetlerinde kalite geliştirme çalışmaları, Performansa dayalı ek ödeme uygulaması, Kurumsal performans değerlendirme çalışmaları, Yönetici performansı değerlendirme çalışmaları, Teşhisle ilişkili gruplar, TİG Klinik performans ölçümü çalışmaları, Hasta ve çalışan güvenliği  alanlarında dünyadaki gelişmelere paralel olarak çalışmalarını sürdürür Hülya ER,Öğrt.Grv

11 Hülya ER,Öğrt.Grv

12 TİG? TiG KLİNİK KODLAYlCI
6. KATıLıMCıLAR YE NİTELiKLERİ Kamu, özel ve üniversite hastaneleri TiG Klinik Kodlama Birinıinde çalışan veya çalışacak olan "Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Ait Yönetmelik" te belirtilen sağlık meslek mensupları ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensupları katılabilir. Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Bölümü öğrencileri sorumludur!!!!! Hülya ER,Öğrt.Grv

13 Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Bölümü öğrencileri sorumludur!!!!!
Hülya ER,Öğrt.Grv Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Bölümü öğrencileri sorumludur!!!!!

14 Hülya ER,Öğrt.Grv

15 27/04/2015 tarihli ve 1557 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevlerine Dair Yönerge” kapsamında oluşturulan Daire Başkanlığı görev alanları  Hülya ER,Öğrt.Grv

16 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı’nın görev alanları:1
Kamu, üniversite ve özel sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda Hasta ve çalışan güvenliği, Hasta ve çalışan memnuniyeti, Verimlilik ve klinik etkililik hususlarını esas alan kalite standartlarını belirlemek, bu standartların sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanmasını değerlendirmek Hülya ER,Öğrt.Grv

17 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı’nın görev alanları:2
Klinik kalite göstergeleri geliştirmek Sağlıkta kalite standartlarına ilişkin uygulama rehberleri oluşturmak Hasta ve çalışan memnuniyeti ölçümüne ilişkin anketler ve uygulama rehberleri oluşturmak Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme yapmak Sağlık kurum ve kuruluşlarını sağlıkta kalite standartları ile hasta ve çalışan güvenliği çerçevesinde periyodik olarak değerlendirmek Hülya ER,Öğrt.Grv

18 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı’nın görev alanları:3
Sağlıkta kalite, akreditasyon, hasta ve çalışan güvenliği konularında ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak Sağlıkta kalite ve akreditasyon sistemini kurmak, kurallarını belirlemek ve kalite ve akreditasyona yönelik faaliyetleri değerlendirmek Sağlıkta kalite değerlendiricisi kapasitesini oluşturmak Sağlıkta kalite standartlarına yönelik sertifikasyon programları düzenlemek Gerektiğinde çalışma ve bilimsel komisyonlar kurmak ve sekretarya işlemlerini yürütmek Hülya ER,Öğrt.Grv

19 Hülya ER,Öğrt.Grv

20 S. K. ve A.D.B. Bağlı Birimlerin Nelerdir?
Kalite Değerlendirme Birimi Kalite Standartları Geliştirme Birimi Bilgi Yönetimi Birimi Proje Yönetimi ve Uluslar arası Çalışmalar Birimi Kalite Eğitimleri Birimi Akreditasyon Birimi Beyaz Kod Birimi Hülya ER,Öğrt.Grv

21 Hülya ER,Öğrt.Grv

22 ISQua (The International Society for Quality in Health Care)
Sağlık Kuruluşlarında Uluslararası Kalite Derneği Hülya ER,Öğrt.Grv

23  ISQua Tarafından Akredite Edilen Programlar (The International Society for Quality in Health Care )
SAS - Diyaliz Seti ISQua Tarafından Akredite Edildi 2 Nisan 2015 SAS - ADSM Seti ISQua Tarafından Akredite Edildi 4 Aralık 2014 SAS Değerlendirici Eğitim Programı ISQua Tarafından Akredite Edildi 16 Ekim 2014 SAS - Hastane Seti 2014 SAS(Sağlıkta Akreditasyon Standartları ) Hülya ER,Öğrt.Grv

24 YÖNETMELİK !!! Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını esas alan Sağlıkta Kalite Standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile 06/08/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan önceki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Hülya ER,Öğrt.Grv

25 Yürürlükten kaldırıldı !!!!!
Hülya ER,Öğrt.Grv

26 Hülya ER,Öğrt.Grv

27 Akreditasyon ? (Hatırlatma )
Sağlık kuruluşundan ayrı bir birimin, sağlık kuruluşunun hizmetin kalitesini iyileştirmek için tasarlanmış bir dizi gereksinimi karşılayıp karşılamadığını değerlendirdiği bir süreçtir (JCI: 2003). Aynı zamanda akreditasyon işlemi, hasta bakım kalitesini arttırmak için ihtiyaç duyulan bir dizi standartların sağlık kurumlarındaki uygulama yeterliğinin, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslar arası bir kuruluş tarafından belgelendirilmesidir . Prestij? Hülya ER,Öğrt.Grv

28 SKS VERSİYON 5 E GİRİŞ VE HASTA HAKLARI
Bir sonraki ders SKS VERSİYON 5 E GİRİŞ VE HASTA HAKLARI Hülya ER,Öğrt.Grv


"BİRİNCİ BÖLÜM Sağlıkta Kalite Akreditasyon Daire Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları