Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

M İ LL İ GEL İ R İ N HESABI. Milli Gelirin Hesaplama Yöntemleri 1. Milli Gelirin Tanımı: Bir ekonomide belli bir döneme ilişkin safi milli hasıla de ğ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "M İ LL İ GEL İ R İ N HESABI. Milli Gelirin Hesaplama Yöntemleri 1. Milli Gelirin Tanımı: Bir ekonomide belli bir döneme ilişkin safi milli hasıla de ğ."— Sunum transkripti:

1 M İ LL İ GEL İ R İ N HESABI

2 Milli Gelirin Hesaplama Yöntemleri 1. Milli Gelirin Tanımı: Bir ekonomide belli bir döneme ilişkin safi milli hasıla de ğ erinden aynı dönemde, o ekonomide alınan dolaylı vergiler toplamının çıkartılmasıyla elde edilen tutar milli gelirdir.

3 : 2. Milli Geliri Etkileyen Fonksiyonlar 2.1. Tüketim Fonksiyonu: Birey için tüketim, aile fertlerinin gereksinim duydukları mal ve hizmetlerin satın alımı için yaptıkları harcamaların toplamıdır. Tüketimi etkileyen faktörler şunlardır: - Kişinin toplam geliri - Kişinin yaşam biçimi ve aile yapısı - Kişinin edindi ğ i alışkanlıkları - Kişinin ileriye dönük kararları ve beklentileri - Ülkenin ekonomik koşulları ve ekonomik veriler - Ülkenin vergi ve para politikaları

4 2.2. Tasarruf Fonksiyonu : Elde edilen toplam gelirden ihtiyaçlar karşılandıktan sonra kalan miktara tasarruf denir. İ nsanlar gelecekte oluşabilecek hastalık, kaza gibi belirsizliklerde çaresiz kalmamak için tasarruf yapmak isterler. Gelirin tüketilmeyen kısmı tasarrufları oluşturur. Tasarruf toplam harcamaların toplam gelirden çıkarılması ile hesaplanır 2.3. Yatırım Fonksiyonu : Yatırım, ekonomide belirli bir dönemde üretimde kullanılacak malzeme ve unsurların artırılmasına denir. Yeni fabrika kurmak, fabrikaya makine almak, yeni üretim yöntemi almak vb. yatırım faaliyetleri sonucunda ekonominin üretim kapasitesi artar.

5 3. Mili Gelirin Hesaplanması : Üretim faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirin hesaplanması işini Türkiye İ statistik Kurumu piyasadan aldı ğ ı fiyatlara göre hesaplar. Yapılan hesaplamalardan % 100 do ğ ru sonuç yerine yaklaşık sonuçlar elde edilir. Elde edilen sonuçlar önemlidir. Üretici, tüketici ve devlet yaklaşık olarak hesaplanan sonuçlara göre, yatırım faaliyetlerine yön verirler. Hesaplamalarda farklı yollar tercih edilebilir. Türkiye İ statistik Kurumu milli geliri kendi içindeki kurallara göre belirler. Kullanılan hesaplama yolları; üretim yöntemi, gelir yöntemi ve harcama yöntemi olmak üzere üçe ayrılır.

6 3.1. Üretim Yöntemiyle Milli Gelirin Hesabı : Bu yöntemin hareket noktası, bir ülkede bir yılda üretilen mal ve hizmetlerin parasal de ğ erlerinin hesaplanmasıdır. Bu mal ve hizmetlerin fiyatları, o yılın piyasalarından elde edilir. Hesaplamayı aşa ğ ıdaki gibi formüle edebiliriz; *Tarımsal Üretim + Sanayi Üretimi + Hizmet Üretimi = Brüt Milli Gelir (Gayri Safi Milli Hasıla) *Gayri Safi Milli Gelir – Amortismanlar = Safi Milli Hasıla (Net Milli Gelir) *Safi Milli Hasıla – Dolaylı Vergiler = Milli Gelir Elde edilir.

7 3.2. Gelir Yöntemiyle Milli Gelirin Hesabı: Bu yöntemde belirli bir dönemde üretim faktörlerinin üretimden aldı ğ ı paylar toplanır. *Ücret Gelirleri + Kira Gelirleri + Faiz Gelirlere + Elde Edilen Karlar = Milli Gelir 3.3. Harcama Yöntemiyle Milli Gelir Hesabı: Ülkede her kesimin yaptı ğ ı harcamalar toplamı belirlenerek hesaplanır. *Özel Kesim Harcamaları + Kamu Kesimi Harcamaları + Yatırım Harcamaları =Gayri Safi Milli Hasıla

8 4. Milli Gelirin Üretim Faktörleri Arasında Da ğ ılımı: Milli gelir, üretim faktörlerini elinde bulunduranlar arasında rant, ücret, faiz ve kâr olarak paylaştırılır. Üretim faktörlerinin paylaşımı ekonominin genel yapısına ve uygulanan politikalara ba ğ lı olarak farklı oranlarda gerçekleşir. Elde edilen üretim faktörlerinin aldı ğ ı paylar: * Tabiat (toprak, arazi); Rant * Emek; ücret * Sermaye; faiz * Girişimci; kar

9 Ülkelerin milli gelir da ğ ılımı, bölgeler arasındaki co ğ rafi farklılıklarla yakından ilgilidir. Do ğ al kaynakları, do ğ a özellikleri, iklim gibi nedenler bölgenin gelişmesini etkilemektedir. Gelişmemiş bölgeler milli gelirden daha düşük pay almaktadırlar. Üretim faktörlerinden alınan payın mümkün oldu ğ u kadar eşitlenebilmesi için geri kalmış yörelerin yatırım teşvikleri, sübvansiyonlar (destekleme alımları), vergi politikaları ve özel kalkınma programları ile desteklenmesi gereklidir.

10 Milli Gelir Ölçülerinin Sınırları 1-Kayıt Dışı Ekonomi Kayıt dışı ekonomi, devletten gizlenen, kayda geçirilmeyen/geçirilemeyen ve bu sebeple denetlenemeyen faaliyetler olarak tanımlanabilir. Enformel ekonomi, yasa dışı ekonomi, gayri resmi ekonomi, gizli ekonomi diye de adlandırılır. Genel olarak kayıt dışı ekonominin, mal ve hizmet üretimine konu olmasına karşılık ekonominin geleneksel ölçüm yöntemleriyle bütünüyle tespit edilemeyen ve GSMH hesaplamalarına yansımayan alanları kapsadı ğ ı kabul edilmektedir.

11 2-Milli Gelir ve Ekonomik Refah Pigou’nun ifadesiyle: ‘’Ekonomik refah genel paranın ölçü sınırları içine giren kısmıdır.’’ Milli gelir refahın ölçüsü de ğ il ancak göstergesidir. Çünkü, refahı ve faydayı ölçmek imkansızdır. Pigou’ya göre bir ekonomide refahın artması 3 faktöre ba ğ lıdır: * Üretim vasıtalarının adil da ğ ılımı * MG’nin yükselmesi * MG’nin adil da ğ ılımı

12 3-Sosyal Maliyetler Milli gelir hesapları, çevrenin tahribini ve yaratılan eksi ekonomiyi içermez. Kullanılmayan atıkları ve israfı MG hesaplarında görmek olanaksızdır. Çevre tahribi, aynı zamanda insanların refah düzeyinde olumsuz etkiler yaratır. Bir şehirde 5 tane fabrika şehri sürekli kirletiyorsa ve her 6 ayda bir binalar yeniden boyanırsa ekonomi kısmen çöp üretiyor demektir.

13 4- Boş Zaman Gelir nasıl insana refah sa ğ lıyorsa aynı şekilde boş zaman da insanların refahını arttırır. Öyleyse, milli gelir rakamları insanların hangi koşullarda nasıl ve ne kadar çalıştı ğ ını göstermez.

14 5- Kalitenin Gelişmesi Bir ekonomi sadece çok de ğ il aynı zamanda kaliteli mal üretmelidir. Çünkü, mal miktarı gibi mal kalitesi de insanın elde etti ğ i faydayı yükseltir. Ama milli gelir rakamları malların kalitesi konusunda hiçbir şey söylemez.


"M İ LL İ GEL İ R İ N HESABI. Milli Gelirin Hesaplama Yöntemleri 1. Milli Gelirin Tanımı: Bir ekonomide belli bir döneme ilişkin safi milli hasıla de ğ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları