Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖRSEL TASARIM İLKELERİ “Bir resim bin kelimeye bedeldir”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖRSEL TASARIM İLKELERİ “Bir resim bin kelimeye bedeldir”"— Sunum transkripti:

1 GÖRSEL TASARIM İLKELERİ “Bir resim bin kelimeye bedeldir”

2 Görsel-İşitsel Araçlar
İşitmeye dayalı öğretim gerektiren konularda yaygın olarak işitsel araç ve gereçler kullanılır. Gelişen teknoloji ile birlikte bu araç-gereçlerin çeşitleri de hızla artmakta, kayıt biçimi ve kalitesi farklılaşan biçimler ortaya çıkmaktadır.

3 Görsel-İşitsel Araçlar
Dijital fotoğraf Makinesi Kamera Bilgisayar Projektör Tepegöz TV, DVD VCD, video

4 GÖRSEL TASARIM İLKELERİ

5 Öğretim materyallerinin oluşturulmasında iki aşama çok önemlidir:
Öğretim materyalini tasarlama Öğretim materyalini hazırlama Doğru Tasarlanmış Öğretim Materyallerinin Özellikleri: 1- Tasarım ilkeleri dikkate alınarak tasarlanıp geliştirilmiş olmalıdır. 2- Kolay kullanılabilir olmalı. 3- İletilecek mesajı, tam ve doğru anlaşılacak şekilde ve en az çaba ile iletmelidir.

6 4- Materyal içerisinde kullanılan her türlü görsel unsur ve objeler bir iç uyum içinde bulunmalı. 5- Bütünlük içerisinde bulunmalı. Bütünde ne eklenecek ne de çıkarılacak bir şey olmamalı. 6- Kullanılan yazıların büyüklüğünden şekline kadar, materyal üzerindeki objelerin yerleşiminden kullanılan renklere kadar gerekli en küçük detay bile dikkate alınarak hazırlanmış olmalı.

7 Görsel Tasarım Öğeleri
1- Çizgi 2- Şekil 3- Alan 4- Boyut 5- Doku 6- Renk

8

9 1- Çizgi En fazla kullanılan öğedir.
Çizgi, dikkati belirli bir noktaya çekebildiği gibi belirli bir yolun izlenmesini de sağlayabilir. Çizgiler yön ve hareket gösterebilirler. Şekilleri ayırma ve birleştirme işlevi görürler. Yatay çizgi, dikey çizgi, köşegen çizgi

10

11 Çizgi kullanımı Belirli bir noktayı (ANASAYFA) işaret eden çizgi kullanımı

12 Çizgi kullanımı Ankara –İstanbul arası izlenecek yolu gösteren çizgi kullanımı (Google).

13 2- Şekil Şekil bir yüzey üzerine yaratılan iki boyutlu biçimlerdir.
Farklı şekiller bir araya gelerek anlamlı bir bütün oluşturabilirler. Şekiller kimi zaman herhangi bir cismin sadece kenar çizgileri ile görüntülenmesinde kullanılırlar. Bunu siluet olarak ifade etmek de mümkündür.

14 3- Alan Görsel materyallerde alan kullanımı materyalin anlaşılabilir olması açısından büyük önem taşır. Kapalı (dolu) ya da açık (boş) alanlar olarak ikiye ayırabileceğimiz alan kullanımına en güzel örneklerden biri dergi ya da kitap tasarımlarıdır. Bu tasarımlarda sayfanın tamamı metin ya da şekiller ile doldurulmaz. Okuyucunun içeriği daha rahat takip edebilmesi için boş alanlara yer verilir.

15 Alan Kullanımı Dergilerde alan kullanımı

16 Alan Alan, boş veya dolu olarak ikiye ayrılır.
1- Kapalı (Dolu) Alan: Gösterilmek istenen resim, yazı, çizim vb. kapladığı alandır. Verilmek istenen mesaj buradadır. 2- Açık (Boş) Alan: Verilmek istenen mesaj, amacın gerçekleştirilmesinde ikinci dereceden etkilidir. Bir tasarımda boş alanların dağılımı, görsel öğelerin yerleştirilmesi kadar önemlidir. Görsel öğeler ve kelimeler etrafında bırakılan boş alanlar kalabalık, karışık duygusuna engel olur.

17 Alan Kullanımı Kitaplarda alan kullanımı

18 4- Boyut Görsel tasarım içerisinde kullanılan bir cismin boyutu çoğu zaman yanıltıcı olabilir. Cisim diğer cisimler ile birlikte kullanıldığında boyut açısından bir anlam ifade eder.

19 Boyut Kullanımı Ağacın parmaklar arasında durması; ağacın minyatür olduğu ya da ağacı tutanın dev olduğu hissini vermektedir

20 Objelerin büyüklüğünün doğru olarak algılanabilmesi için tanıdık başka bir obje ile ölçeklendirilmesi gerekir.

21

22 5- Doku Görsellerin çoğu iki boyutludur.
Bu görsellerde doku ve desen kullanarak üçüncü bir boyut eklemek mümkün olabilir. Doku, görselin hem daha gerçekçi görünmesine, hem de zeminle cisim arasında oluşan farklılık sayesinde daha rahat algılanmasına yardımcı olur.

23 Doku Kullanımı Solda düz kahverengi zemin. Sağda ağaç dokusu

24 Doku Kullanımı Solda doku uygulanmamış gitar
Doku Kullanımı Solda doku uygulanmamış gitar. Sağda doku uygulanmış ve üç boyut etkisine sahip olan gitar

25 6- Renk Renk görsel materyallerde önemli bir unsur olmakla birlikte etkililiği bilinçli kullanılmasına bağlıdır. Günümüz eğitim teknolojileri kapsamında kullanılan araç gereçler, materyallerdeki renk kullanımını daha da önemli hale getirmektedir. Yanlış tema ve renk tercihleri materyalin kullanımını olumsuz yönde etkilemekte, özellikle okunabilirlik açısından sorunlara yol açmaktadır.

26 6- Renk Renk görsel materyallerde önemli bir unsur olmakla birlikte etkililiği bilinçli kullanılmasına bağlıdır. Günümüz eğitim teknolojileri kapsamında kullanılan araç gereçler, materyallerdeki renk kullanımını daha da önemli hale getirmektedir. Yanlış tema ve renk tercihleri materyalin kullanımını olumsuz yönde etkilemekte, özellikle okunabilirlik açısından sorunlara yol açmaktadır.

27 Renk Kullanımı Geri plan ve metin renklerinin hatalı seçilmesi sonucu okunabilirliğin azalması

28 Görsel Tasarım İlkeleri
Gestalt psikolojisi: Algı psikolojisi

29 Şekil-Zemin İlişkisi "Algıda seçicilik" kuramına göre, dikkatin yoğunlaştığı obje şekil, diğer yüzeyler zemindir. Şekil ve zemin mutlak kavramlar değildir, dikkatin yoğunlaştığı noktaya göre şekil ve zemin değişir.

30 Yakınlık İlkesi  Duyusal anlamda birbirlerine yakın olan uyarıcılar (vurmalı bir çalgıdan gelen ses, bitişik noktalar) bir küme olarak algılanır. Buradaki yakınlık daha çok "zaman ve mekan" anlamındadır.

31 Tamamlama İlkesi  Duyusal anlamda eksik girdi içeren uyarıcılar (yarım bir fotoğraf, bozuk bir plakta çalan şarkı) tam olarak algılanır. Bu nedenle bir resimdeki kişiyi tanımamız için, resmin yarısını görmemiz de yeterli olur.

32 Benzerlik İlkesi  Bazı duyusal özellikler yönünden (şekil, renk, doku vb.) benzer olan cisimler bir küme olarak algılanır.

33 Süreklilik İlkesi Belirli bir yönde ilerleyen uyarıcılar bir bütün olarak algılanır.

34 Bir İgnliiz üvnsertsinede ypalın arşaıtramya gröe, kleimleirn hrfalreiinn hnagi srıdaa yzalıdkılraı ömneli dğeliimş. Öenlmi oaln brinci ve snonucnu hrfain yrenide omlsaımyış. Ardakai hfraliren srısaı krıaışk oslada ouknyuorumş. Çnükü kleimlrei hraf hraf dğeil bri btüün oalark oykuorumuşz.

35 Görsel Tasarım İlkeleri (Yerleşim Öğelerinin Kullanım İlkeleri)
1- Bütünlük Sıralama 2- Denge Zıtlık 3- Vurgu Tekrar 4- Hizalama 5- Yakınlık 6- Ahenk 7- Oran-Ölçek 8- Ritm (devamlılık)

36 1- Bütünlük Bütünlük, bir görseli meydana getiren öğelerin bir bütün olarak görünmesini sağlayan, öğeler arasındaki ilişkidir. Bütünlüğü oluşturacak olan ilişkinin kurulabilmesi için bir önceki konuda bahsedilen tasarım öğelerinden (çizgi, şekil, renk, vb.) faydalanılır. Materyal içerisinde bütünlüğün sağlanmış olması mesajı anlamayı ve yorumlamayı kolaylaştırır.

37 Bütünlük Her bir görsel unsur, bir mesaj iletmedeki fonksiyonu göz önüne alınarak yerleştirilmelidir. Böylece bir görünümü oluşturan bileşenlerin birbiriyle ilişkisi sağlanır. Öğeler arası ilişkileri belirgin hâle getirilmelidir Mesaj iletmeye yaramayan unsurlar materyalden çıkarılmalıdır.

38 Bütünlük

39 Bütünlük Hatalar: Bütünlüğün sağlanması açısından yapılan hataların başında materyalin içinde çok sayıda ve birbiri ile ilişkisi düzgün bir şekilde ifade edilememiş öğelerin kullanımı yer alır. Bu tür hataları en aza indirebilmek için verilmek istenen mesaj tasarımcı tarafından açık ve net olarak ifade edilebilmelidir. Tasarımcının aklına gelen tüm fikirler materyale yansıtılmamalıdır.

40 Bütünlük

41 Üçüncü Kural Tekniği (3x3)
Görsel öğelerin yerleştirilmesinde, dikkatleri belirli öğelere çekmek için etkili yöntemlerden biri “üçüncü kural” tekniğinin kullanılmasıdır. Bu teknikte bir resim alanı yatay ve dikey olmak üzere eşit aralıklarla çizilen çizgilerle üçe ayrılır. Çizgilerin kesişim noktaları ile ortaya çıkan dört nokta ilgi merkezini oluşturan öğelerin yerleştirilmesi için kullanılır.

42 Üçüncü Kural Tekniği Yapılan araştırmalarda insanların en çok sol üst köşeye yerleştirilen nesneleri hatırladıkları bulunmuştur. Bu nedenle görsel materyaldeki en önemli öğe mümkünse sol üst köşeye yerleştirilmelidir. Eğer önemli öğenin kompozisyon gereği başka yerlere yerleştirilmesi gerekiyorsa izleyenlerin dikkatleri renk, doku, çizgi gibi tasarım öğeleriyle oraya yönlendirilmelidir.

43 Üçüncü Kural Tekniği

44

45 Ahenk Kompozisyonun bütünü ile bağlantılıdır.
Parçalar bir araya geldiğinde ortaya çıkacak bütünlük duygusudur. Ahenk, bir bakıma bütünü oluşturan parçaların birbiri ile olan ilişkisine bağlı olarak ortaya çıkan uyumdur.

46

47 2- Denge Denge, öğelerin yatay ve dikey olarak materyale eşit ağırlıkta dağıtılması (yerleştirilmesi) yoluyla oluşturulur. İki türlü denge vardır: Formal (Simetrik): Bir materyalin ortadan ikiye bölündüğünde öğelerin simetrik olarak (her iki tarafta da birbirinin aynı şekilde) yerleştirilmesi. İnformal (Simetrik olmayan): Ağırlık olarak her iki tarafta eşittir ancak kullanılan öğeler farklıdır. Dengenin informal şekilde sağlanması materyale belirli ölçüde hareketlilik kazandırabilmektedir, dikkat çeker.

48 Formal (Simetrik) olarak kurulmuş denge

49

50 3- Vurgu Materyalde kullanılan görsellerin belirli bir bölümüne dikkat çekilmek istenebilir. Öğeyi ilgi merkezi haline getirebilmek için kullanılan farklı teknikler bulunmaktadır. Bu tekniklerin bazıları aşağıda listelenmiştir: Ok ve benzeri yön gösteren çizgilerin ve şekillerin kullanılması. Odaklanılacak öğenin farklı şekilde boyutlandırılması. Farklı renk ve doku kullanımları

51 Vurguda çizgi ve şekil kullanımı

52 Vurguda farklı boyut kullanımı

53 Vurguda renk kullanımı

54 4- Hizalama Hizalama, görsel materyallerin daha kolay algılanmasında, öğeler arasında kurulan ilişkilerin daha rahat anlaşılmasında önemli rol oynar. Materyal içinde düzenli bir şekilde yerleştirilmiş öğeler öğrenmede de kolaylık sağlar. Materyalde hizalama kullanımı sırasında, öğeler arası hizalamanın yanı sıra tüm öğelerin materyale göre hizalanmasına da özen gösterilmelidir.

55 Eğitim materyalinde hizalama kullanımı

56

57

58 5- Yakınlık Eğitim materyallerinde belirli bir kavramı ifade edebilmek, mesajı iletebilmek için birden fazla öğe kullanılabilir. Bu öğelerin arasındaki ilişkiyi öğelerin birbirleri arasındaki uzaklıkları ve yakınlıkları belirler. Birbirleri ile yakın öğeler ilişkili uzak olan öğeler ise ilişkisiz olarak anlamlandırılırlar.

59 5- Yakınlık Eğitim materyallerinde belirli bir kavramı ifade edebilmek, mesajı iletebilmek için birden fazla öğe kullanılabilir. Bu öğelerin arasındaki ilişkiyi öğelerin birbirleri arasındaki uzaklıkları ve yakınlıkları belirler. Birbirleri ile yakın öğeler ilişkili uzak olan öğeler ise ilişkisiz olarak anlamlandırılırlar.

60 Yakınlık

61 İlişkili Öğeler İlişkisiz Öğeler

62 Görsel öğelerde yakınlık ve insan algısı üzerindeki etkisi

63

64

65 Sıralama Kompozisyonda göz bir objeden diğerine rahatça kayabilmelidir. Öğretim materyalinde çizgi, şekil, form, grafik, resim ve renk, yazı öğelerinin sıralanma şekli önemlidir. İnsanlar yatay veya dikey hizalanan öğeleri, sıralanmayan öğelerden daha kolay algılar.

66 7- Hizalama İnsanlar düzenli bilgileri düzensiz bilgilere göre daha kolay öğrenir ve hatırlarlar. Hizalama, görsel materyallerin daha kolay algılanmasında, öğeler arasında kurulan ilişkilerin daha rahat anlaşılmasında önemli rol oynar. Materyal içinde düzenli bir şekilde yerleştirilmiş öğeler öğrenmede de kolaylık sağlar. Öğeler arası hizalamanın yanı sıra tüm öğelerin materyale göre hizalanmasına da özen gösterilmelidir.

67 Hizalama İnsanlar dikey ya da yatay olarak hizalanan şeyleri hizalanmayanlara göre daha düzenli olarak algılarlar ve düzenli bilgileri düzensizlere göre daha kolay öğrenir ve hatırlarlar.

68 Yanlış hizalamadan kaynaklanan tasarımda birliğin olmaması
Doğru hizalama sonucu oluşan birlik Yanlış hizalamadan kaynaklanan tasarımda birliğin olmaması

69 8- Zıtlık Zıtlık izleyicinin dikkatini çekmek ve tasarımı ilgi çekici duruma getirmek için bazı öğeleri diğerlerinde çok farklı duruma getirmektir. Tasarımda zıtlığın olmaması Kullanılan zıt öğeler dikkati çekmemekte

70 9- Tekrar Tekrar tasarım üzerindeki bir öğenin birçok kere kullanılmasıdır. Tekrar tasarımda birlik ve düzen oluşturmak için kullanılabilir. Tekrarın olmamasından kaynaklanan birliğin yokluğu Dairenin tekrar edilmesinden doğan birlik

71 10- Oran-Ölçek Objelerin büyüklüğüyle ilgili ilkedir.
Objelerinin hangi özelliğiyle ilgili oranlama yapılmak isteniyorsa, bu özelliğin tanıdık başka bir obje ile ölçeklendirilmesi doğru algılanmasını sağlar. Mesela; bir zürafanın boyu, üç insan boyu kadardır.

72 11- Ritim (devamlılık) Kompozisyonda gözün bir objeden diğerine rahatça kayabilmesidir. Bu durum çizgi, şekil, form, yapı ve renk kullanımıyla sağlanır.

73 2013 KPSS: Bütünlük ilkesini dikkate alarak bir materyal hazırlamak isteyen öğretmen, aşağıdakilerden hangisine en çok dikkat etmelidir? A) Öğeler arası ilişkileri belirgin hâle getirmeye B) Öğelerin birbirinden uzak görünmesini sağlamaya C) En önemli öğeyi ortaya yerleştirmeye D) Ön ve art alanları zıt renkli olarak hazırlamaya E) Konu başlığını ayırt edilebilir yapmaya

74 2013 KPSS: Matematik dersinde üçgen çeşitlerini işleyen bir öğretmen, anlatmak istediği üçgeni diğerlerine göre daha büyük çizmiştir. Buna göre öğretmen, daha çok hangi tasarım ilkesini dikkate almıştır? A) Görsel bütünlük sağlama B) Hizalama C) Dokuyu güçlendirme D) Devamlılık E) İnformal denge oluşturma

75 Eğitsel Materyallerde Görsel Tasarım
Resim, Fotoğraf ve Grafik Kullanımı Bu öğelerin kullanımı ne çok soyut ne de çok gerçekçi olmalıdır. Gerçek resimler (fotoğraflar) yerine karikatürler, çizimler ya da diyagramlar kullanılmalıdır. Bu şekilde çok fazla ayrıntıya girerek öğrencinin dikkatinin dağılması ve odaklanılacak ana konudan uzaklaşması önlenebilir.

76

77 Hızla giden bir arabanın tasviri için çizim kullanılması
Hızla giden bir arabanın tasviri için çizim kullanılması. Aynı tasvirin gerçek bir yarış arabası görseli ile yapılması, öğrencilerin marka, model, renk gibi ayrıntılara odaklanmasına neden olabilir

78 Resim, Fotoğraf ve Grafik Kullanımı
Öğretim amaçlı bir görsel materyal tasarlarken, nesnelerin gerçeklik derecesinden çok anlamsal boyutunu dikkate almak gerekmektedir. Boyut açısından öğenin daha iyi ifade edilebilmesi için ölçek kullanılabilir. Rakamsal bilgilerin aktarılmasında grafiklerden faydalanılmalıdır.

79 Metin Kullanımı Görselin genelinde aynı yazı tipinin kullanılmasına gayret gösterilmelidir. Belirli bir noktaya dikkat çekilmesi amacıyla altı çizili, kalın, renkli ya da italik yazı tipi tercih edilebilir.

80 Metin Kullanımı Sürekli büyük harf ya da yazı tipi efektleri (altı çizili, italik vb.) kullanılması okunabilirliği azaltacaktır. Bu tür kullanımdan kaçınılmalıdır. SÜREKLİ BÜYÜK HARF YA DA YAZI TİPİ (ALTI ÇİZİLİ, İTALİK VB. ) EFEKTLERİ KULLANILMASI OKUNABİLİRLİĞİ AZALTACAKTIR. BU TÜR KULLANIMDAN KAÇINMALIDIR.

81 Metin Kullanımı Dekoratif amaçlı süslü yazı yerine düz ve sade biçimde yazılmış yazılar kullanılmalıdır.

82 Satırlar çok sıkışık olduğunda metnin okunması güçleşir
Satırlar çok sıkışık olduğunda metnin okunması güçleşir. Satırlar çok seyrek olduğunda metinde kopukluk duygusu verir. Satırlar çok seyrek olduğunda metinde kopukluk duygusu verir. Satır aralıkları ortalama harf yüksekliğinin 1½ si kadar olduğunda metin çok okunaklı olur.

83 Metin Kullanımı Tipografi, yazıyı bir forma sokma sanatıdır. Yazı ve tipografi hem içerik hem de görsel etkiye sahiptir. Serifli Fontlar  Daha çok dikkat çeker.Takip edilmesi kolaydır. times new roman (basılı metinler: kitap, çalışma kağıdı..) Serifsiz Fontlar (sans serif) Başı sonu düz biten harflere verilen addır. Arial (yansılarda: powerpoint)

84 Metin Kullanımı Yazı punto : yazı büyüklükleri
Metin Boyunca (Başlıklar, açıklamalar ve vurgular hariç) aynı yazı puntosu ve aynı yazı sitili (tipografi) kullanılmalıdır.

85 Metin Kullanımı Boşluk Düzenlemesi: Sözcüklerin arasında bir boşluk bırakılır ve boşluk tuşu birden fazla kullanılmaz. Çünkü metindeki yazının görünümünü bozarak gereksiz negatif alanlar oluşturur. Noktalama işaretleri, kelimelerin ardından boşluk kullanıldıktan sonra bir boşluk bırakılır. Harf arası boşluk gereğinden fazla arttırıldığında veya eksiltildiğinde okuma güçlüğü doğar.

86 Sıkışık boşluk kullanıldığında daha siyah etkili bir metin, gevşek boşluk kullanıldığında daha gri bir metin oluşacaktır. Sıkışık boşluk kullanıldığında daha siyah etkili bir metin, gevşek boşluk kullanıldığında daha gri bir metin oluşacaktır. Sıkışık boşluk kullanıldığında daha siyah etkili bir metin, gevşek boşluk kullanıldığında daha gri bir metin oluşacaktır.

87 Yazı karakterleri ve vurgulamalar uyumlu olmalı, her yansıda aynı şekilde kullanılmalıdır.
ÖRNEK: 1946 yılında Ankara`da kurulmuştur. Kademeli olarak "Orta Kısım" ve "Lise Kısmı" açılmıştır. Kolej statüsüne geçilmiştir.

88 Kenar boşluklarına dikkat edilmelidir. ÖRNEK:
1946 yılında Ankara`da kurulmuştur. Kademeli olarak "Orta Kısım" ve "Lise Kısmı" açılmıştır. Kolej statüsüne geçilmiştir.

89 Sunum için hazırlanan materyallerde uzun metinler kullanılmamalıdır.

90

91 Zemin ve metin renginin yanlış kullanımı

92

93 Renk Kullanımı Dikkat çekilmek istenilen öğelerin renk seçimlerinde parlak ve canlı renklere ağırlık verilmelidir. Bir bütünü oluşturan öğelerin (örneğin bir sunumu oluşturan yansıların) her birinde aynı temanın (zemin rengi, yazı tipi rengi vb.) kullanılmasına özen gösterilmelidir. Görsellerdeki renk sayısı kısıtlanmalıdır. Renk kullanımında aşırıya kaçmak, görselin rahat takip edilebilmesini engelleyebilir.

94 Renk Kullanımı Sıcak renkler uyarıcı ,soğuk renkler gevşetici ve dinlendirici Rengin üç boyutu bulunmaktadır: Uzunluk (rengin türü) ,genişlik (Rengin tonu), derinlik (rengin yoğunluğu ) Rengin türü, rengi tanımlamada kullandığımız terimlerdir. Sarı, kırmızı… Rengin tonu, bir rengin açıklık ya da koyuluğudur. Bir renge beyaz boya katınca açılır, siyah katınca koyulaşır. Renk yoğunluğu ise, parlaklıkla ilişkilidir. Yoğunluğu fazla olan renkler parlak renklerdir.

95 Sıcak renkler, izleyeni uyarır ve neşelendirirken; soğuk renkler sakinleştirir ve dinlendirir.
Sıcak renklerin aşırısı insanı şiddete yönlendirir. Soğuk renklerde aşırı kullanımı kasveti, moral bozuculuğa neden olur. Grafik yüzeylerde, sıcak renkler sayfadan çıkacakmış izlenimi verirler ve önde görünürler. En önde görünen renk sarıdır. Soğuk renkler ise uzaktaymış izlenimi verir.

96

97 Kontrast (zıt) Renkler
Dikkat çeker Fazlası göz yorar

98 Renk Kullanımı KIRMIZI : Titreşimi en kuvvetli, en dinamik renk kırmızıdır. Aynı zamanda iştah açar ve bu yüzden dünyadaki bir çok gıda firması logosu da kırmızı rengi kullanır. Etkileyici ve cesaret veren renktir. MAVİ: Sakinliği sükuneti temsil eder. Mavi kan akışını yavaşlatır. Nazar boncuğu o yüzden mavidir. Batıda intiharları azaltmak için köprü ayaklarını maviye boyarlar. Liderlerin rengi mavidir. SARI: Geçiciliğin dikkat çekiciliğin sembolü. Trafik levhaların uyarı işaretlerinin sarıl olması bu yüzden. Post-itlerin sarı oluşu da dikkat çekmek içindir.

99 Renk Kullanımı - TURUNCU: Sıcak renklerden ama kırmızı kadar dinamik değildir.Ateşi, güneşi, parlaklığı, ısıyı çağrıştırır. YEŞİL: Güven verir. Tazeliğin ve verimliliğin rengidir. Çevreyi ve doğayı simgeler, rahatlatıcı ve dinlendiricidir. Greenpeace gibi... MOR: En kısa dalga boyudur. Geleneksel olarak asaletle ilişkilendirilir.

100 Görsel içinde aşırı renk kullanımı

101

102

103 Biçim Görsel, mümkün olan en sade şekilde hazırlanmaya çalışılmalıdır.
Görsel içinde kullanılan öğelerin dengeli bir şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. İnsan gözüne uyum sağlayacak şekilde, özellikle yansıtılan materyallerde yatay kullanıma dikkat edilmelidir. Görsel, farklı ışık koşullarında ve değişik uzaklıklardan okunabilir olmalıdır.

104


"GÖRSEL TASARIM İLKELERİ “Bir resim bin kelimeye bedeldir”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları