Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Montaj Sigortaları, Montaj Bütün Riskler. Bu sigorta teminatı, kuruluş sırasında tesise monte edilecek makinaların, montajının başlamasından montaj işleminin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Montaj Sigortaları, Montaj Bütün Riskler. Bu sigorta teminatı, kuruluş sırasında tesise monte edilecek makinaların, montajının başlamasından montaj işleminin."— Sunum transkripti:

1 Montaj Sigortaları, Montaj Bütün Riskler

2 Bu sigorta teminatı, kuruluş sırasında tesise monte edilecek makinaların, montajının başlamasından montaj işleminin bitirilip tesis faaliyete geçinceye kadar meydana gelen riskleri temin etmektedir. Teminat inşaat teminatında olduğu gibi önceden bilinmeyen ani ve harici tesirler sonucu meydana gelen zararları kapsamaktadır.

3 Montaj ek sözleşme teminatında,dört haftayı geçen tecrübe devresi teminat seçeneği bulunmakta olup, montaj bittikten sonra 4 haftalık deneme süresi bitiminden,makinaların çalışmaya başlayıp test işlemi tamamlandıktan sonra montaj teminatı biter. Süre yetmez ise ayrıca süre uzatımı talep edilebilir.

4 inşaat poliçe teminat dışı haller arasında, “monteedilecek kıymetlerin bünyelerinde mevcut döküm, malzeme kusurları ve montaj hataları teminat dışındadır. Ancak diğer kısımlarda bu sebeple oluşan zararlar teminattadır.

5 Makine Kırılması Sigortası

6 Montajı yapılarak tecrübe devresi sonrası işler hale getirilmiş makinaların normal çalışmaları sırasında meydana gelebilecek zararların da teminat altına alınması gereklidir. İnşaat ve montajı takip eden sigorta ihtiyacı bu yolla karşılanmaktadır. Faaliyette bulunan bir işletmenin makinalarının da ayrıca makina kırılması sigorta teminatı altına alınması da mümkündür

7 Sigortacılar sadece makina kırılması teminatına sıcak bakmazlar ve ayrıca yangın ve ek teminatlı sigorta poliçelerinin de yapılmış olmasını ararlar.Makina kırılması sigortası oldukça riskli bir sigorta türüdür ve genelde yangın poliçesi ile birlikte verilir

8 Makine kırılması sigortası kapsamına, iş makinaları, enerji üretiminde kullanılan makinalar, ağaç, kimya,tekstil, maden sanayinde kullanılan makinalar,matbaa makinaları, atelyelerde kullanılan makinalar gibi ağırlıklı olarak mekanik işlevi yoğun makinalar dahil edilmektedir

9 Madde 1. Teminatın kapsamına, poliçede gösterilen makinaların,deneme devresinden sonra, gerek çalışır halde ve gerekse dururken veya temizleme, revizyon,değiştirme halinde iken beklenmedik her türlü sebepten ileri gelecek hasarlar dahil bulunmaktadır. Bu haller madde içinde şöyle sayılmıştır;

10 işletme kazalarından, modelin,imalatın,montajın,malzemenin,kalıbın,d ökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından, yağlama kusurlarından, elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare,voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden, tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden, santrfüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan, buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından, su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan,

11 Madde 2. Ek Sözleşme İle Teminata Alınabilecek Haller, a) fiziki infilak, b) makinelerin temel ve kaideleri, c) teminat kapsamına giren sebeplerden dolayı meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai, tatil günü ücretleri, d) grev, lokavt, kargaşalık,halk hareketleri nedeniyle oluşan zararlar, e) terör eylemlerinin doğrudan sonucu oluşan hasarlar

12 Açıklamalar: a) İşletmenin yangın sigorta poliçesi de yapılmışsa (sigortacıların genellikle makine kırılması sigortasından önce yangın sigortası poliçesi teminatı verme yolunu tercih ettiklerini belirtmiştik) fiziki infilak ek teminatını almaya gerek yoktur

13 b) Bazı makinelerin düzenli, titreşimlerin azaltılmasını sağlamak üzere özel kaide ve temel kullanılması gerekebilir. Bunlar ayrıca bedeli de gösterilerek teminat altına alınmalıdır

14 c) Hasarlı parçaların temini ve bunlar için harcanacak işçilik vs. masraflar zaten tazminat hesaplamaları içinde olacaktır. Ancak bazı parçaların uzak yerlerden ve özel araçlarla getirtilip, sökülüp takılmaları ve ekstra işçilik masrafları yapılması gerekebilir.Bu tür haller için bu teminat poliçeye eklenebilir.

15 d) Poliçede belirtilmiş makineleri korumak üzere bu ek teminat tercih edilebilir. Ancak yangın poliçe teminatı yanında alınmış bu ek teminat, tüm işletmeyi bu riske karşı korur durumda olacaktır.

16 Madde 3. Teminat Dışındaki Haller, a) savaş, iç savaş,istila,isyan gibi olaylar sonucu doğan kayıplar, b) nükleer rizikolar sonucu doğar hasar ve kayıplar, c) kamu otoritesi tarafından yapılacak tasarruflar sebebiyle doğmuş kayıplar, d) yangın dolayısıyla yapılan söndürme, kurtarma eylemleri ve yıldırımın tesiri ile doğacak hasarlar,

17 e) kar kaybı ve mali sorumluluk nedeniyle oluşacak zararlar, f) hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşacak hasarlar, g) toprak kayması, çığ,deprem,sel ve su baskını gibi doğal afetler sonucu oluşan kayıp ve zararlar, h) makinelerin normal işlemesinden ve mutad kullanılmasından doğan aşınma ve yıpranmalardan, çürüme, paslanma, buhar kazanlarında kireçlenme,çamurlanma gibi işletmede doğrudan meydana gelen etkilerden, atmosferik şartların neden olduğu geçici bozulmalardan oluşan zararlar,

18 Madde 4. Sigorta bedeli ve ayarlanması, Sigorta bedelinin tespiti makine kırılma sigortalarında farklı bir durumdadır. Bu maddeye göre, sigorta bedelinin varsa nakliyat, gümrük, montaj,vergi,harç masrafları dahil olarak makinenin yeni ikame bedeline eşit olacaktır.Yani makine sigorta bedeli makine için harcanmış tüm giderler dahil olarak hesaplanacak ve bu bedel itibariyle poliçede gösterilecektir.

19 Yeni ikame bedeli, ifadesi metinde geçmekte olup, bunun anlamı makinenin günün değerlerine (piyasa rayicine) sigorta bedelinin uygun bulunması anlamındadır. Makinenin amortisman uygulanmış bedeli, rayice göre sigorta tarihinde düşük kalmış olsa bile poliçede rayiç değer esas alınarak bu değer gösterilecektir

20 Makine kırılması sigortasındaki bu esas yani ikame bedeli, yenisinin kıymeti kuralı mutabakatlı değer esaslı sigorta anlamına gelmez ve bu tür sigortada bu sebeple mutabakatlı sigorta yapılmaz. Poliçe bedeli bu şekilde, yani yeni ikame bedeline göre yapılmış ise, (madde 14.) tazminatın hesabı kurallarına göre,”tazminat hesabında, tamirat dolayısıyla, eski parça yerine yeni parça konulması sebebiyle tazminattan indirme yapılmaz”. Amortisman, eski yeni farkı altında bir indirim konu edilmez.

21 Yeni kıymet, ikame bedeli makine kırılması sigortasının bir özelliği olup, makine değeri endeksli poliçe ile koruma altında olsa bile hasar anında ikame bedeli esas alınır ve sigorta bedeli bu bedel ile kıyaslanır. Muafiyet hükümleri aynı maddede belirtilmiş olup aksine sözleşme yok ise her hasarın %20 si sigortalının üzerinde kalır. Sigorta muafiyetsiz yapılmaz anlamına gelen bu hüküm çerçevesinde uygulamada bu oran değiştirilebilir ve primi etkileyen bir olgudur

22 Elektronik Cihaz Sigortaları

23 Günümüzde sanayi ve ticaret alanında olduğu kadar günlük yaşantımızda da yoğun olarak kullanılan, elektronik devrelerden oluşan cihazların sigorta edilmeleri de önem kazanmış ve elektronik cihaz sigortaları, mühendislik sigortalarının bir kolu olarak gelişmiştir

24 Teminatın kapsamı Madde 1.Poliçede gösterilmiş bulunan cihazların, bilgi işlem sistemlerinin deneme süresinden sonra mutad çalışır halde iken veya temizleme, bakım esnasında veya dururken, ani ve beklenmedik her türlü sebepten, özetle,

25 a) işletme personeli veya üçüncü kişilerin, ihmali, kusuru, dikkatsizliği veya sabotajından, b) sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten, c) hatalı dizayn ve malzemeden, d) kısa devre, yüksek voltaj veya endüksiyon akımı etkilerinden, e) yangın, yıldırım, her türlü infilak ve bunların neden olduğu söndürme ve kurtarma işlemlerinden, f) kavrulma, kararma, duman ve isten,

26 Madde 2. aksine Sözleşme İle Teminat Kapsamına Alınabilen haller, a) teminat kapsamına giren nedenlerden meydana gelen hasarların gerektirdiği mutad araçlar dışında seri araçlarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai, tatil günü ücretleri, b) seyyar ve taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı yer dışında kullanım ve taşınması sırasındaki hasarları, c) deprem neticesi oluşan hasarlar, d) grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri sebebiyle oluşan hasarlar, e) elektronik bilgi işlem sistemlerinde kayıt edilen bilgiler dahil, manyetik disk bant ve benzeri ortamın fiziki hasarları,

27 Teminat dahili haller ile ek sözleşme ile teminata alınabilecek halleri açıklayalım. - makina kırılması rizikosu teminatında olmayan hırsızlık teminatı, elektronik cihazların daha kolay taşınabilir özelliği nedeniyle,sigorta teminatı alınması bu poliçede mümkün bulunmaktadır.

28 yangın ana teminatı ve sel su baskını, yer kayması teminatları da bu poliçede doğrudan teminat- altındadır. Ancak deprem isteğe bağlı teminattır. - ekpres nakliye, fazla mesai gibi masraflar, teminat dahilindeki bir hasarı gidermek için ve azaltmak için yapılmış olmalıdır. Uçak dışındaki seri araçlarla yapılan nakliye ve bunun için harcanan mesai poliçe limitine kadar teminatta sayılır.

29 - seyyar cihazlar arasında, günümüzde diz üstü bilgisayarlar, cep bilgisayarları ve cep telefonları yaygın kullanılmaktadır. Bunlar ve benzeri cihazlar riziko adresi dışında bulunduğu sırada çalınma ve kaza ile hasara uğrama halleri, istenirse teminata alınabilir. Ancak özel şartlar (klozlar) dahinde bu teminat kapsama alınmakta olup, cihazlar gözetim, kilit altında tutulmalıdır.

30 Madde 3. Teminat Dışında Kalan Haller a) savaş, iç savaş, isyan gibi olaylar, b) nükleer rizikolar, c) kamu otoritesi tasarruflarından kaynaklanan hasarlar, d) kar kaybı ve mali sorumluluklar, e) sigortalı kıymetin normal işlemesinden, kullanılmasından kaynaklanan aşınma, eskime, korozyon ve oksidasyonlar, atmosferik şartlar sebebiyle oluşan geçici bozulmalar

31 Teminat dışı haller makine kırılması sigortası genel şartlarında, (aksine sözleşme yapılabilecek haller hariç) belirtilen haller ile aynı konuları içermektedir. Sigorta bedeli ve ayarlanması ile ilgili 4. madde de makine kırılması sigortalarında belirtilen “ikame bedeli “ esasının uygulandığını göstermektedir

32 Madde 14. tazminat hesaplanmasını açıklamakta ve makine kırılması sigortaları gibi tazminat hesabının yapılacağı görülmektedir. Makina kırılmasında poliçede bir kayıt yoksa muafiyet hasar tutarından %20 esası bu sigortada yoktur ve poliçede muafiyet şartı ne ise ona uyulacağını belirtmektedir

33 Elektronik cihaz sigortaları da bir mal sigortası türü olduğundan sigorta bedeli ve sigorta değeri ilişkisi bu sigortada da kurulur. Ancak makine kırılması ve elektronik cihaz sigortasında “yeni kıymet, ikame bedeli “ kuralına göre tazminat hesabının yapılması gerekir

34 Dolu Sera Seraların, dolu veya doluya ek olarak yangın ve fırtına (hortum) riskleri nedeniyle uğrayabilecekleri fiziki hasarların yanı sıra, seralarda yetiştirilen ürünlerin miktarlarında, söz konusu risklere bağlı olarak meydana gelen eksilmeleri, poliçedeki sigorta bedeline kadar teminedensigortadır.

35 Sigorta bedeli; seranın konstrüksiyon ve örtü bedeli ile, ısıtma, havalandırma, sulama işlerinde kullanılan cihaz ve tesisatın bedeli ve serada yetiştirilen ürünlerin üretim devresi sonu itibariyle ulaşacağı bedelin toplamından oluşmaktadır

36 Poliçede temin edilmiş bağlı kalite kaybı, enkaz kaldırma masrafları poliçe teminatından hariç olmakla birlikte, ek bir sözleşme ile teminata dahil edilebilmektedir. Sera sigortalarında dolu teminatı olmaksızın tek başına fırtına ve yangın teminatları verilmez. Seranın toplam sigorta bedelini belirleyen yapı malzemeleri ve camların (m2) değeri bildirilmeli ve ürünlerin çeşidi ve alanı belirtilmelidir.

37 Sera Sigortası Genel Şartları Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile; dolunun seraya vereceği zararlar ile serada yetiştirilen ürünlerin miktarında meydana getirdiği eksilme sigorta bedeline kadar temin olunmuştur

38 Sigorta Bedelinin Kapsamı Sigorta bedeli, aşağıda yer alan değerlerin toplamından oluşur: a) Seraların örtü ve diğer yapı malzemesiyle işçilik ücretleri de dahil toplam değeri, b) Konstrüksiyonun işçilik ücretleri de dahil toplam değeri, c) Isıtma, havalandırma, sulama tesisatı gibi seranın esaslı unsuru sayılabilecek cihaz ve tesisatın değeri, d) Sera içindeki ürünün üretim devresi sonunda ulaşması beklenen değeri veya sigorta süresi içinde birden fazla devrede ürün alınıyorsa bu ürünlerin üretim sonlarında ulaşması beklenen değerlerinin toplamıdır.

39 Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller ve Kayıplar Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen zararlar sigortanın kapsamı dışındadır. Ancak bunlar, ek sözleşme yapılmak suretiyle bu genel şartlara ilişik klozlar dahilinde teminat kapsamı içine alınabilirler:

40 1. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, 2. Kötü niyetli hareketler, 3. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar. 4. Yangın, yıldırım, infilak

41 5. Fırtına, 6. Deprem ve yanardağ püskürmesi, 7. Kar ağırlığı, 8. Don, 9. Sel ve su baskını, 10. Dahili su basması, 11. Yer kayması, 12. Duman,

42 Bu sözleşme ile temin edilen hallerden kaynaklansa dahi aşağıdaki kayıplar sigorta kapsamı dışındadır, Ancak bu kayıplar, ek sözleşme yapmak suretiyle teminat kapsamı içine alınabilirler: 1.Teminat kapsamındaki rizikodan doğan kalite kayıpları, 2. Faaliyet durması veya aksamasından kaynaklanan kar kaybı, 3. Enkaz kaldırma masrafları,

43 Teminat Dışında Kalan Haller 1. Seranın kusurlu planlanmasından ya da planın kusurlu uygulanmasından ileri gelen zararlar. 2. Sera yapımında kusurlu malzeme kullanılması ve kusurlu işçilik nedeniyle meydana gelen zararlar. 3. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çatışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar

44 4. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu, 5. Kamu otoritesi tarafından sera ve ürün üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar,

45 Devlet Destekli Sera Bu sigorta ile, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Kontrollü Örtü Altı Üretimin Uygulanmasına ilişkin mevzuata uygun olarak kayıt altına alınan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen seralara ve içindeki ürünlere poliçede belirtilen risklerin doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır. Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir

46 Devlet Destekli Sera Sigortası Genel Şartları Sigortanın Kapsamı Sigorta bedeli, aşağıdaki unsurlardan oluşur: a) Sera içindeki ürünün üretim devresi sonunda ulaşması beklenen değeri veya sigorta süresi içinde birden fazla devrede ürün alınıyorsa, bu ürünlere ait üretim planına göre söz konusu ürünlerin üretim sonlarında ulaşması beklenen değerlerinin toplamı.

47 b) Seranın örtü malzemesi ve işçilik ücretleri de dâhil eskime payı düşülerek bulunacak yeniden yapım bedeli. c) Seranın iskelet ve diğer yapı malzemesiyle işçilik ücretleri de dâhil eskime payı düşülerek bulunacak yeniden yapım bedeli. d) Isıtma, havalandırma, gübreleme, ilaçlama ve sulama tesisatı gibi seranın esaslı unsuru sayılabilecek cihaz ve tesisatın dâhil eskime payı düşülerek bulunacak yeniden yapım bedeli.

48 Teminat Dışında Kalan Haller a) Seranın kusurlu planlanmasından ya da planın kusurlu uygulanmasından ileri gelen zararlar. b) Sera yapımında kusurlu malzeme kullanılması ve kusurlu işçilik nedeniyle meydana gelen zararlar. c) Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çatışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar

49 d ) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu zararlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır).

50 Sigorta Başvurusunun Kabulü Sigortacı, sigorta ettiren tarafından verilen bilgiler ışığında düzenlenen ön bilgi formunun kendisine ulaşması ile sigorta başvurusunu kabul eder. Başvuru sonrası yapılacak risk inceleme sonucunda tespit edilen bilgiler ile Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Kontrollü Örtü Altı Kayıtlarında yer alan bilgiler arasında bir uyumsuzluk var ise kayıtlar güncellendikten sonra Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlar doğrultusunda poliçe düzenlenebilir

51 Sigortanın Başlangıcı ve Sonu Sigorta, aksi kararlaştırılmadıkça, örtü, iskelet ve teknik donanım için poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, poliçenin düzenlendiği saatte başlar ve aynı saatte sona erer.

52 Serada yetiştirilen ürünler için sigorta teminatı, her ürün dönemine ait fidelerin ve/veya fidanların seralara dikimi ile başlar ve hasadın bitmesiyle son bulur. Bununla beraber sigorta teminatı, poliçe bitiş tarihinden önce teminat altına alınmış her bir unsur açısından; a) Ürünün tam hasara uğraması, b) Ürünün tamamen hasat edilmesi, c) İskelet, örtü ve teknik donanımın tam hasara uğraması, d) Sözleşmenin feshedilmesi, hallerinde sona erer

53 Devlet Destekli Bitkisel Ürün Bu sigorta ile kapsama alınan risklerin açık alanda yetiştirilen sigortalanmış bitkisel ürünlerde doğrudan neden olacağı zararlar sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

54 Sigorta bedeli, ürünün ekili/dikili bulunduğu arazi, ürünün verimi ve birim fiyatı dikkate alınarak hesaplanan bedeldir. Referans verimi belirlenmiş ve Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kabul edilmiş ürünlerde, azami ve asgari değiştirilebilirlilik oranı ile sınırlı olmak kaydıyla verim, sigorta ettiren tarafından beyan edilir. Referans verimi belirlenmemiş ürünlerin verimi sigorta ettiren tarafından serbestçe beyan edilir

55 Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları Sigorta bedeli, ürünün ekili/dikili bulunduğu arazi, ürünün verimi ve birim fiyatı dikkate alınarak hesaplanan bedeldir. Bitkisel ürünün aşağıdaki belirtilenler dışındaki kısımları sigortalanmaz Sigorta bedeli ve kapsamının hesaplanmasında dikkate alınacak ürün, bitkinin aşağıdaki kısımlarından oluşur:

56 a) Tahıllarda, baklagillerde ve yağlı tohumlu bitkilerde, dane. b) Lifli bitkilerde, lif. c) Pamukta, kütlü pamuk. d) Ana ürünü gövde olan bitkilerde, gövde. e) Ana ürünü kök ve yumru olan bitkilerde, kök ve yumru. f) Ana ürünü yaprak olan bitkilerde, yaprak. g) Tohum için üretilen bitkilerde, tohum. h) Meyvesi yenen ürünlerde, meyve. i) Çiçeklerde, bitkinin kendisi

57 Referans verimi belirlenmiş ve Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kabul edilmiş ürünlerde, azami ve asgari değiştirilebilirlilik oranı ile sınırlı olmak kaydıyla verim, sigorta ettiren tarafından beyan edilir. Referans verimi belirlenmemiş ürünlerin verimi sigorta ettiren tarafından serbestçe beyan edilir

58 Ürün birim fiyatı, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından belirlenmiş azami ve asgari değiştirilebilirlik oranı ile sınırlı olmak kaydıyla söz konusu ürünün üretici satış fiyatının son beş yıl içerisindeki ortalaması dikkate alınarak sigorta ettiren tarafından beyan edilir. Ürün birim fiyatı belirlenmemiş ürünlerin fiyatı, sigorta ettiren tarafından serbestçe beyan edilir.

59 İsteğe Bağlı Olarak Teminat Kapsamına Alınabilecek Haller ve Kayıplar a) Don olayının doğrudan doğruya ürün miktarında meydana getirdiği eksilme, b) Dolu riskinin ürün kalitesinde meydana getirdiği eksilme. Teminat Dışında Kalan Haller a) Hasatları yapılarak bağ, bahçe ve tarlada bırakılmış veya kaldırılmış ürünlerde meydana gelen hasarlar. b) Her ne nedenle olursa olsun, hasat gecikmesi sonucunda üründe meydana gelen hasarlar. c) Dolu dışındaki yağışların ürünlere doğrudan verdiğizararlar

60 e) Sigortalının veya fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kastından veya ağır kusurundan kaynaklanan hasarlar ve kayıplar. f) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden kaynaklanan radyasyon veya radyoaktivite bulaşmalarının ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu hasar ve kayıplar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsar). g) Kamu otoritesi tarafından sigorta konusu yer ve ürünler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün hasar ve kayıplar. h) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar.

61 Muafiyet ve Müşterek Sigorta Meydana gelen zararın, ürün sigorta bedelinin belli bir oranına veya miktarına tekabül eden kısmının tazmin edilmemesi kararlaştırılabilir. Birinci fıkrada belirtilen muafiyetin yanı sıra, sigorta ettirenin belirli bir müşterek sigorta oranıyla hasara iştirak etmesi kararlaştırılabilir. Belirlenen muafiyet ve müşterek sigorta oranı poliçenin ön yüzünde belirtilir.

62 Sigorta Başvurusunun Kabulü Sigortacı, sigorta ettiren tarafından doldurulan ön bilgi formunu Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtları ile teyit ederek, sigorta ettirenin başvurusunu kabul eder ve poliçeyi düzenler. Sigorta ettirenin beyanı ile Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerinin farklı olması durumunda, poliçe Çiftçi Kayıt Sistemindeki bilgilerin güncellenmesi halinde tanzim edilebilir. Sigorta ettiren, sigorta başvurularını aksi kararlaştırılmadıkça, ürünlere, risklere ve coğrafi bölgelere göre Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlarda belirlenmiş olan tarihlerden önce yapar

63 Sigorta Teminatının Başlangıcı ve Sonu Sigorta teminatı, Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatlarda belirtilen bitki gelişme evresinde başlar. Sigorta teminatı, her hal ve koşulda poliçede belirtilen bitiş tarihinde sona ermek kaydıyla, poliçe bitiş tarihinden önce; a) Ürünün tam hasara uğraması, b) Ürünün tamamının hasat edilmesi, c) Sözleşmenin feshedilmesi hallerinde sona erer

64 Devlet Destekli Su Ürünleri Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı tesislerde yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde meydana gelen zararlar teminat altına alınmaktadır.Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir. Bu sigorta ile; Sigortanın başlangıcından önceden mevcut olan hastalıklar ve poliçe başlangıç tarihinden itibaren 14 günlük bekleme süresi içinde ortaya çıkan (paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve mantari) hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hastalık,

65 Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, Her türlü doğal afet, Kazalar, Predatörler, Alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararlar temin edilmektedir.

66 SORULARSORULAR

67 1)Montaj teminatı nezaman biter? a)5 haftalık deneme süresi bittikten sonra b)Test işlemi bittikten sonra c)4 haftalık deneme süresi bittikten sonra d)4 haftalık deneme süresinden sonra test işleminin bitmesiyle e)Montaj bittikten sonra

68 CEVAP:D

69 2)Aşağıdakilerden hangisi makine kırılma sigortası kapsamına giren makinalardan değildir? a)Matbaa makinaları b)Enerji üretiminde kullanılan makinalar c)Tarım alanlarında kullanılan makinalar d)Maden sanayiinde kullanılan makinalar e)İş makinaları

70 CEVAP:C

71 3)Aşağıdakilerden hangisi dolu sera sigorta bedeli arasında bulunmaz? a)Ürünlerin yetişmesindeki artış bedeli b)Seranın konstrüksiyon ve örtü bedeli c)Isıtma ve havalandırma işlemlerinde kullanılan cihaz bedeli d)Sulama işlemlerinde kullanılan tesisat bedeli e)Ürünlerin üretim devresi sonunda ulaşacağı bedel toplamı

72 CEVAP:A


"Montaj Sigortaları, Montaj Bütün Riskler. Bu sigorta teminatı, kuruluş sırasında tesise monte edilecek makinaların, montajının başlamasından montaj işleminin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları