Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL İLKELER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL İLKELER."— Sunum transkripti:

1 TEMEL İLKELER

2 Tanımlar İhale : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri, Sözleşmenin imzalanmasına kadarki süreç: İdare hukuku kuralları,Şikayet, itirazen şikayet,idari yargı Sözleşmenin imzalanmasına sonraki süreç: Özel hukuk kuralları, adli yargı

3 İhtiyaç taleplerinin Bildirilmesi ve ihale öncesi işlemler
İlgili birimlerden ihtiyaç temini için taleplerin bildirilmesi Standart bir formu yok, Zamanında yapılması gerek, Sonradan değiştirilebilmesi belirli şartlara tabidir. İhtiyacın miktarının kesin olarak planlanması, Ödeneğin temini (Ödeneği olmayan hiçbir iş için ihale yapılamaz.) İhale türün belirlenmesi. (Aralarında doğal bağlantı olmadığı müddetçe mal, hizmet ve yapım ihaleleri bir arada ihale edilemez.)

4 İHALE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ

5 Tanımlar(5812)-1 HİZMET: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

6 Tanımlar-2 20/11/2008 tarihli ve 5812 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle; hizmet tanımda yer alan “mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı” ibareleri metinden çıkarılarak danışmanlık hizmeti kapsamına alınmıştır. Maddede “örnekleme” yöntemine gidilmiş olup, “ve benzeri diğer hizmetleri” denilmek suretiyle sınırlamaya gidilmemiştir.(Maddede sayılanlarla sınırlı değil) Maddede geçen “Bakım ve onarım” ifadesi makine ve ekipmanların bakım ve onarımını ifade etmektedir.

7 Bazı ihalelerin şartnamelerinde, iş tanımı yapılmadan sadece personelin sayısı ve niteliklerinin belirtilmesi ile yetinildiği görülmektedir.

8 Tanımlar-3 Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat  işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

9 Tanımlar-4 Maddede “örnekleme” yöntemine gidilmiş olup, “benzeri yapım işlerini” denilmek suretiyle sınırlamaya gidilmemiştir. (Maddede sayılanlarla sınırlı değil)

10 Peki bir işin yapım veya hizmet olarak nitelendirilmesinin pratik önemi nedir?
Uygulanacak Kanun ve yönetmelik hükümleri buna göre belirlenecek, daha açık anlatımla, işin yapım tanımı kapsamına girdiği sonucuna ulaşılırsa, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, hizmet tanımı kapsamına girdiği sonucuna ulaşılırsa Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği düzenlemeleri esas alınacaktır.

11 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet. Alım İhaleleri. Uygulama Yönetmeliği Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

12 İlgili uygulama yönetmeliği ekindeki tip örnekler kullanılarak ihale dökümanı oluşturulur.

13 Örnek Karar: İhale türünün belirlenmesinde yaklaşık maliyetin içerisinde bedel yönünden büyük paya sahip olan kısmın esas alınması gerektiği hakkında. Kurulun tarihli ve 2008/UM.I-4419 sayılı kararı. …İhalenin konusunun, aralarında doğal bağlantı olan mal alımı, hizmet alımı veya yapım işlerinin en az ikisinden oluştuğu durumlarda, ihalede esas alınacak alım yönteminin belirlenmesinde ilk yaklaşım ihale konusu işin yaklaşık maliyeti içerisinde bedel yönünden büyük paya sahip olup işin esasını teşkil eden kısmı hangi yönteme göre ihale edilecekse aralarında doğal bağlantı olan işin diğer kısımlarının bir arada bu yöntemle ihale edilmesidir.

14 Yapım işleri arasında sayılmayan bir işin yapım işi olarak kabul edilebilmesi için;
Bu işin yapılma tekniğinin ismen sayılan işlere benzerliği yanında; Uygulama projesini ya da kesin projeyi de kapsayan teknik şartnameye dayanması, Yapım müteahhidinin deneyiminin arandığı ve uzmanlık alanına giren işlerden olması, Vasıfsız işgücünden ziyade ağırlıklı olarak malzeme, makine ve ekipman girdisine ihtiyaç duyulması, İstisnalar dışında, fen ve sanat kurallarına uygun olarak bir eserin meydana getirilmesi koşulunun aranması gerekir.

15 Hizmet ve danışmanlık hizmetleri
Gerek hizmet alımı gerekse yapım işleri arasında ismen sayılmayan, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve fidan dikim işlerinin, bir işin yapım işi sayılabilmesi için gereken ve yukarıda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle “hizmet” tanımı kapsamında hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir. Ancak, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerinde sayılan ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi işlerine ait mesleki konulara ilişkin mühendislik hizmetlerinin ise danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

16 Tanımlar-5 Tebliğin 63.1 maddesinde de; “4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, büyük onarım yapım tanımı içinde, bakım ve onarım ise hizmet tanımı içinde sayılmıştır. Bu çerçevede, bütçe tertiplerine bakılmaksızın makine ve ekipmanın bakım ve onarımının hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir. Küçük onarımlar da dahil olmak üzere yapıma ilişkin onarımların ise hizmet alımı olarak ihale edilmesi mümkün değildir.” denilmiştir. Bu nedenle küçük onarımlar da dahil yapıma ilişkin bütün onarımlar yapım işi olarak değerlendirilmelidir.

17 5812 sayılı Kanunla getirilen diğer tanımlar
İstekli olabilecek : İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi, Elektronik Kamu Alımları Platformu: İdareler ile kamu alımları sürecine taraf olanların bu sürece ilişkin işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebilecekleri ve Kurum tarafından yönetilen elektronik ortamı,(faaliyete geçmedi)

18 Dinamik alım sistemi: İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini,

19 Elektronik eksiltme: Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemleri,

20 Çerçeve anlaşma: Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşma

21 Temel ilkeler Saydamlık (Şeffaflık) Rekabet Eşit muamele Güvenirlik
Kamuoyu denetimi İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması Kaynakların verimli kullanılması Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece yapım işleri ile birlikte mal alımı veya hizmet alımının ihale edilememesi Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla işlerinin kısımlara bölünememesi Açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usul olması Ödenek şartı(nakit şart değil) ÇED olumlu belgesi alma zorunluluğu Birden fazla mal kaleminden oluşan ihaleler, birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirilir. Bu ilkeler kanunun değişik maddelerinde somutlaşmaktadır.

22 Kaynakların verimli kullanılması
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 8. maddesine göre de, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması Mal alımları(fiyatları mevsime göre değişen alımlar) hizmet alımları Yapım işleri (Çalışılmayan dönem)

23 Mal, hizmet ve yapımın bir arada ihale edilememesi
Genel kural; Hizmet işi Hizmet sunucusu Yapım işi Yapım müteahhidi Mal alımı Mal tedarikçisi Aksi durum; rekabeti engeller, ihale fiyatını yükseltir Bunun istisnasını aralarında kabul edilebilir bir doğal bağlantı olma hali oluşturmaktadır. Ankara 8. İdare Mahkemesinin tarih ve Esas no: 2006/174 sayılı kararı; “malzemeli genel temizlik ve malzemeli yemek pişirme işinin ayrı ayrı uzmanlık, ekipman, teçhizat gerektiren işler olduğu ve bu işlerin bir arada ihale edilmesinin rekabeti engelleyeceği”

24 Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinin Birarada İhale Edilebilmesi Durumu
Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez. Bu anlamda 4734 sayılı Kanunda; Hizmet işinin hizmet sunucusu, yapım işinin yapım müteahhidi ve mal alımının mal tedarikçisi tarafından yapılmasını öngörülmüştür. Aksi durum rekabeti engelleyerek ihale fiyatını yükseltir. Bu durumun istisnasını aralarında kabul edilebilir bir doğal bağlantı olma hali oluşturmaktadır.

25 Açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usul olması
Kanunun 5. maddesinde belli istekliler arasında ihalenin temel usullerden olduğu, 20. maddesinde ise belli istekliler arasında ihale usulünün kullanılabilmesi için birtakım özel şartların öngörülmüş olması karşısında, açık ihale usulü belli istekliler arasında ihale usulüne göre öncelikli usuldür denebilir.

26 Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarının kesintiye uğratılmadan temini
 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (b) bendinde ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabileceği düzenlenmiştir. Böylece ihale ile ilgili ilan süresi ve ihale sürecinin belirli bir zaman alacağı da dikkate alınarak ertesi yılda gerçekleştirilecek bu tür mal ve hizmet alımı ihalelerine mali yıl sona ermeden çıkılabilmesine imkan tanınmıştır. Ancak yılın sonunda ya da ertesi yılın başında çıkılan ihalelerde önceden öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı durumlarda süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını teminen, ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki “idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında değerlendirilerek, anılan madde hükmü ve 62 nci maddenin (ı) bendinde yer alan esaslar da dikkate alınarak aynı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ya da 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutarlara kadar olanların bu maddelere göre temin edilebilmesi idarenin yetki ve sorumluluğundadır.

27 Söz konusu alımlarda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

28 Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları personel taşıma, temizlik, yemek, özel güvenlik gibi hizmetlerle akaryakıt ve tıbbi sarf malzemesi gibi mal alımlarından oluşan ve idarelerin sürekli biçimde ihtiyaç duyduğu dolayısıyla kesintisiz bir biçimde temini zorunlu olan ihtiyaçlardır.

29 Öngörülmeyen durumlar
İdarelerce ihale sürecinin zamanında başlatılmasına rağmen şikayet ve itirazen şikayet sürecinin uzaması veya ihalenin iptal edilmesi nedeniyle söz konusu alımlar sekteye uğrayabilir. Yine devam eden bir sözleşmenin feshedilmesi sonucu da alım süreci sekteye uğrayabilir.

30 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi ve aynı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi kapsamında alım yapılması düşünülebilir. Ancak söz konusu bentler kapsamında yapılan alımların belli parasal limitlere tabi olduğu hususu unutulmamalıdır. Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendinde; “Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm gereği anılan bentlerin uygulamasındaki % 10 kısıt da göz önünde bulundurulmalıdır.

31 Öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzaması durumunda kullanılabilecek bir başka usul de Kanunun 21/b maddesi kapsamında alım yapılmasıdır. Söz konusu bent kapsamında yapılan alımlarda 22/d ve 21/f de olduğu gibi parasal limit yoktur.

32 Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları ise yukarda “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.” ilkesinin istisnasını oluşturmaktadır. Zira 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (b) bendinde ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabileceği düzenlenmiş olup, ihale sürecinin belirli bir zaman alacağı da dikkate alınarak ertesi yılda gerçekleştirilecek bu tür mal ve hizmet alımı ihalelerine mali yıl sona ermeden çıkılabilmesine imkan tanınmıştır. Böylece söz konusu mal ve hizmet alımlarında ilgili yıl ödenekleri belirlenmeden ihaleye çıkılabilmektedir.

33 Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımlarında ihale sürecinin zamanında tamamlanması önem arz etmektedir. Zira söz konusu alımların kesintiye uğraması idareler açısından telafisi zor durumların ortaya çıkmasına neden olabilecektir. Bu itibarla idarelerin yılbaşına yetişecek şekilde ihale takvimini ayarlamaları gerekmektedir.

34 Örneğin 2012 yılı sonu itibariyle sözleşmesi sona erecek bir özel güvenlik hizmet alımında tarihine yetişecek şekilde ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir. Buna göre tekliflerin değerlendirilmesi ve muhtemel aşırı düşük teklif sorgulaması ile şikayet ve itirazen şikayet süreçleri göz önüne alınarak söz konusu ihalelerin ağustos-eylül aylarında yapılması uygun olur.

35 21 inci maddesinin (b) bendine göre yapılacak ihalenin süresi asıl ihalenin sonuçlanmasına kadar geçecek “makul süreyi” kapsayacak şekilde olmalıdır. Örneğin asıl ihalenin KİK kararıyla iptal edildiği bir durumda idarenin hemen yeni ihale sürecine başlaması ve ara dönemde yapılan pazarlık ihalesinin de asıl ihalenin muhtemel sonuçlanma zamanını kapsayacak şekilde ayarlanması gerekir. “Makul” süreye ilişkin KİK kararlarına aşağıda yer verilmiştir. Bu durumlarda 2-3 aylık pazarlık (21/b) ihalesi yapılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.

36 Asıl ihaleye ilişkin şikayet ve itirazen şikayet sürecinin beklenenden önce sonuçlandırıldığı durumlarda pazarlık ihalesinin sonlandırılıp asıl ihaleye ilişkin sözleşmenin imzalanması gerekir mi?

37 Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

38 Ödenek tutarı = Yaklaşık maliyet + KDV

39 Ertesi Yıla Geçen Yüklenmeler (5018/27)
Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı kuralının istisnaları ; Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. ( /b) /a maddesine göre birden fazla yılı kapsayan yapım işlerinde ilk yıl için proje maliyetinin asgari % 10’u bütçeye konulmalıdır. Ertesi Yıla Geçen Yüklenmeler (5018/27) Yıllara Sari Yüklenmeler (5018/28) Yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri(5393/67)

40 İdarelerin uyması gereken diğer kurallar
Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

41 Örneğin; Toplam proje maliyetinin TL olan bir yatırım işinin 2010 yılında başlayıp 2013 yılında bitirilmesinin düşünüldüğü varsayalım. Buna göre, İdare 2010, 2011, 2012, 2013 yıllarına ait programlamayı yapmalıdır. 2010 yılında öngörülen ödenek tutarı TL den olamaz. (% 10) Başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamayacak.

42 Programlanmış ödeneklerin sonraki yıllarda arttırılması mümkün müdür?

43 Sözleşmede değişiklik yapılabilen durumlar
Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Kanunda belirtilen hal 15’inci madde, buna göre; Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla; a) İşin yapılma veya teslim yeri. b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. 43

44 İdarelerin uyması gereken diğer kurallar
Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde (doğal afetler nedeniyle yapılması gerekenler hariç) ise yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır.

45 İdarelerin uyması gereken diğer kurallar
Öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, ihale sürecine başlanmasına rağmen şikayet ve itirazen şikayet sonucu yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılamayıp, sonraki aylara sarkması mümkündür.

46 İdarelerin uyması gereken diğer kurallar
Birden fazla yılı kapsamayan yapım işlerinde yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması zorunlu değildir.

47 İdarelerin uyması gereken diğer kurallar
Ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

48 İdarelerin uyması gereken diğer kurallar
Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz.

49 İdarelerin uyması gereken diğer kurallar
Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı; baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.

50

51


"TEMEL İLKELER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları