Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Murat ŞEN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Murat ŞEN"— Sunum transkripti:

1 HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Murat ŞEN

2 Bilim Nedir? Bilim, geçerliliği kabul edilmiş sistemli bilgiler bütünü olarak kabul edilir. Hukuk, iktisat, işletme gibi alanlar sosyal bilimler, fizik, kimya, biyoloji gibi alanlar ise fen bilimleri olarak adlandırılır. Bilim yöntemi, bir araştırmada gerçeğe ulaşmak için izlenen yolu ifade eder. Bilimsel bilginin elde edilmesi süreci olarak bilim, belli sonuçlara varmak için belli işlemlerin nasıl yapılacağı sorusuna yanıt verir.

3 Bilimlerin Sınıflandırılması
Pozitif Bilimler: burada amaç, olgular arasındaki ilişkilerin açıklanması ve bunların teori adı verilen soyut modeller içinde toplanarak genel kanunlara ulaşılmasıdır. Bilim olgusaldır, iç ve dış tutarlılığı vardır, eleştiriye açıktır, geneldir, öngörülebilirdir, toplumsal ihtiyaçtan doğar. Normatif Bilimler: toplumsal değer yargılarıyla ilgilidir.

4 Araştırma Yöntemleri A. Deneysel Araştırmalar B. Tanıtıcı Araştırmalar
1. Temel ve Uygulamalı Araştırmalar 2. Doğal Çevre Araştırmaları ve Laboratuar Araştırmaları 3. Deneysellik Yönünde Sınıflandırma A. Deneysel Araştırmalar B. Tanıtıcı Araştırmalar 1. Monografi Türü Araştırmalar 2. Tarihsel Araştırmalar 3. İstatiksel Araştırmalar C. Alan Araştırmaları 4. Amaçları Yönünden Ayrım A. Destekleyici Araştırmalar B. Keşfedici Araştırmalar 5. Derleme ve Araştırma Çalışmaları

5 Veri Toplama Teknikleri
1. Görüşme 2. Anket 3. Örnekleme A. Tesadüfi (rassal) örnekleme B. Yargılama Örnekleme 4. Gözlem 5. Belgesel Kaynak Derlemesi

6 BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR

7 Araştırma sürecinde yapılacak yöntemsel yanlışlar, bilimsel bilgiye gölge düşürür, sonuçların geçersiz ve güvenilmez olmasına neden olur. Bilim insanları, bilim dünyasının kendisine duyduğu güveni koruyacak nitelik ve nicelikte araştırmalar yapmak zorundadırlar.

8 Aşamalar Konu seçme Konunun Sınırlarını Belirleme
Araştırmanın Tezini Oluşturma (Hipotez) Araştırma Metodunun Belirlenmesi Taslak Planın Hazırlanması Geçici Bibliyografya Hazırlamak Not Alma Veri İşleme Araştırmanın Yazıya Geçirilmesi Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

9 1. Konu Seçme İlgi Orjinallik Önem Bilimsel Yeterlilik
Birincil ve İkincil Kaynaklar Kaynak Yeterliliği Zaman

10 2. Konunun Sınırlarını Belirleme
Kapsamın daraltılması Zaman İlk okuma Anahtar kelimeler ve konuyu sınırlandırma

11 3. Araştırmanın Tezini Oluşturma
Doğruluğu sınanmamış önerme sunulmalı Merak uyandırıcı olmalı İlgilenenler için vakit ayırmaya değer bulunmalı Araştırmanın yönünü belirlemeli

12 4. Araştırma Metodunun Belirlenmesi
Gözlem Mülakat Anket Kaynak derleme

13 5. Taslak Plan Hazırlanması
Çalışmayı kolaylaştırır. Çok ayrıntılı olmamalıdır. Taslak plan değişebilir. Mutlaka olması gerekenler Giriş Metod Bulgular Sonuç ve Tartışma Kaynakça

14 6. Geçici Bibliyografya 1. Kaynak araştırmasına başlama
a. Kütüphane katalogları b. Basılı makale indeksleri c. Basılı bibliyografya kitapları d. Elektronik kaynaklardan yararlanma e. Google f. Elektronik bibliyografyalardan yararlanma 2. Geçici bibliyografyanın düzenlenmesi

15 7. Not Alma 1. Özetleme veya Aktarma 2. Notların Kaydedilmesi
a. Not alma kartları b. Not defteri tutmak c. Fotokopi d. Bilgisayara not alma

16 8. Veri İşleme ve Tezi Gözden Geçirme
Bir araştırmanın tezi çabuk oluşmaz, yazma sırasında veya öncesinde değişebilir. Araştırmanın özü araştırmacının kendi fikir, düşünce ve analizleridir. Dayanaklı olmalıdır.

17 9. Araştırmanın Yazıya Geçirilmesi
1. İlk Taslak Elde edilen veriler ışığında çalışma yazılır. Kaynaklar dipnotta gösterilir. 2. İlk Taslağı Düzeltme İlk taslak yazıldıktan sonra metin, baştan sonra okunur, dilbilgisi ve üslup yönünden düzeltilir. Boş yerler doldurulur. 3. Üslubun Gözden Geçirilmesi Açıklık Sadelik Akıcılık

18 5. Metne Son Şeklini Verme
4. Son Okuma Son okumadan önce birkaç gün ara vermek faydalı olabilir. Bir başka kişiye okutulabilir. Yüksek sesle okunabilir. 5. Metne Son Şeklini Verme

19 10. Telif Haklarının Korunması
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Kabul: , RG., , S. 7981) Kanun’un amacı «Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile … üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir». (m. 1) Kanun’a göre «eser» nedir? «Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini, ifade eder.» (m. 2)

20 Alıntı (İktibas) Alıntı, bir yazarın bir başka yazarın yazdığı kitapta bulunan bazı cümle ve paragrafları kendi yazdığı kitaba almasıdır.

21 FSEK (m. 35) İktibas serbestisi:
Madde 35 - Bir eserden aşağıdaki hallerde iktibas yapılması caizdir: 1. Alenileşmiş bir eserin bazı cümle ve fıkralarının müstakil bir ilim ve edebiyat eserine alınması; 2. Yayımlanmış bir bestenin en çok tema, motif, pasaj ve fikir nevinden parçalarının müstakil bir musiki eserine alınması; 3. Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ve yayımlanmış diğer eserlerin, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderacatını aydınlatmak maksadiyle bir ilim eserine konulması; 4. Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ilmi konferans veya derslerde, konuyu aydınlatmak için projeksiyon ve buna benzer vasıtalarla gösterilmesi. İktibasın belli olacak şekilde yapılması lazımdır. İlim eserlerinde, iktibas hususunda kullanılan eserin ve eser sahibinin adından başka bu kısmın alındığı yer belirtilir.

22 Alıntının Koşulları 1. Alıntı bazı cümle veya fıkralarla sınırlı olmalıdır: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinin ilk fıkrasının ilk bendine göre, iktibas, yani alıntı, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır. Bazı cümle ve fıkraları asan alıntı, kaynak gösterilerek dahi yapılamaz. Prensip, iktibas serbestisi bahanesiyle, bir eserin mühimce kısımlarının alınamamasıdır. Bir bilimsel eserde, bir eserin tamamı veya önemli bir kısmının alınması mümkün değildir. FSEK madde 35/f.1.-b.1 kapsamında yapılacak iktibasta, iktibas edilebilecek eser parçaları, kendisinden iktibas yapılan eserin önemli bir bölümünü oluşturamayacaktır.

23 a. alıntı içeriği aydınlatmak amacıyla yapılmalıdır
2. Alıntı, “maksadın haklı göstereceği bir nispet dahlinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla” yapılmalıdır a. alıntı içeriği aydınlatmak amacıyla yapılmalıdır b. alıntı maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde yapılmalıdır.

24 3. Alıntının belli olacak şekilde yapılması lazımdır:
Bir eserden yapılan alıntının, o eserin bir parçası olmadığı, bir başka eserden alınmış olduğu üçüncü kişiler tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi gerekir. Yani okuyucu, bir eseri okuduğunda, o eserde alıntı olan kısımların yazarın düşüncesi değil, bir başka yazarın düşüncesi olduğunu kolayca anlayabilmelidir. Alıntı niteliğinde olan cümlelerin bir başka eserden alındığı belli değil ise, bu durum intihale yol açar.

25 4. Alıntının kaynağı doğru, yeterli ve dürüst bir şekilde gösterilmelidir:
Alıntı ister aynen, ister mealen olsun, her alıntının kaynağı gösterilmelidir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesinin son fıkrasına göre “ilim eserlerinde, iktibas hususunda kullanılan eserin ve eser sahibinin adından başka bu kısmın alındığı yer belirtilir”. Yani maddeye göre, kendisinden alıntı yapılan yazarın adı, eserin ismi ve alıntılanan cümlelerin geçtiği sayfa numarası belirtilmelidir. Haliyle yerleşik atıf usullerinde, bunlardan başka eserin yayınlandığı şehir ve yayınlayan yayınevi, eserin yayın yılı gibi diğer künye bilgileri de belirtilir.

26 KÜTÜPHANELERDEN YARARLANMA

27

28 Kütüphane Kütüphane, hizmet verilen toplulukların bilgi gereksinimlerini karşılamak amacıyla başta kitap ve benzeri diğer bilgi kaynakları olmak üzere sağlandığı, düzenlendiği ve bunlardan maksimum düzeyde yararın sağlanabilmesi için hizmetlerin verildiği toplumsal kuruluşlardır. Kütüphane ismi, Arapçada kitaplar anlamına gelen kütüb ve Farsçada ev anlamındaki hane kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.

29 1. Kütüphane Türleri Üniversite Kütüphaneleri Uzmanlık Kütüphaneleri
Halk Kütüphaneleri

30 Melikşah Üniversitesi Kütüphanesi

31 Kaydıraklı Kütüphane 

32 2. Kütüphanelerde Sınıflandırma Yöntemleri
1. Dewey Onlu Sınıflandırma Yöntemi (DDC) Bilgiler 10 ana sınıfta toplanır ve alt bölümler bu sisteme göre 10, 100, 1000 şeklinde hiyerarşik olarak dallara ayrılır. 10 ana sınıf şöyledir: 000, Genel Eserler, Bilgisayar Bilimleri, Bilgi, Genel Çalışmalar 100, Felsefe ve Psikoloji 200, Din 300, Sosyal Bilimler 400, Dil 500, Bilim 600, Teknoloji 700, Güzel Sanatlar, Eğlence, Spor 800, Edebiyat 900, Tarih, Coğrafya

33 2. Amerikan Kütüphanesi Sistemi (LC)
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Kongre Kütüphanesi'nde uygulanan bir tür diziş sistemidir. (Harf sırasına göre) A Genel çalışmalar B Felsefe, Psikoloji, Din C Tarihe yardımcı bilimler D Tarih ve Avrupa tarihi E Tarih: Amerika F Tarih: Amerika G Coğrafya, Antropoloji, Eğlence H Sosyal Bilimler J Politik Bilimler K Hukuk…

34 Kütüphane Katalogları
Bir kütüphanede bulunan eserleri belli bir düzen içinde sıralamak, yerini belirtmek ve aranılan eserin kolayca bulunmasını sağlamak amacıyla, bir sistem dahilinde hazırlanan kart (fiş) topluluğuna veya listeye katalog denir. Alfabetik Katalog Konu Kataloğu Sözlük Katalog

35

36 Online Kataloglar

37 ISBN International Standard Book Number /Uluslararası Standart Kitap Numarası ISBN, dünyanın neresinde yayımlanırsa yayımlansın, bibliyografik künyesi belirli tek bir materyali [kitap, e-kitap, (eğitim amaçlı yayınlanan) CD, DVD, VCD, yazılım vb. ] temsil eden 5 küme altında 13 rakamdan oluşan uluslararası bir numaralama sistemidir. ISBN beş gruptan oluşur. Birinci grup Uluslararası EAN (Avrupa Madde Numaralandırma Kuruluşu, European Article Numbering) tarafından sağlanan 3 haneli bir rakamdır. İkinci grup yayının yapıldığı ülkeyi, üçüncü grup yayımcıyı, dördüncü grup materyale ait sıra numarasını, beşinci grupta ISBN’in doğruluğunun denetimini sağlayan tek haneli bir rakamdır.

38 Örnek: 978 : EAN Kodu 9944 : Ülke Kodu 22 : Yayıncı Ön Sayısı 3706 : Yayın Sıra No

39 Referans Kitapları 1. Bibliyografyalar 2. Basılı Kütüphane Katalogları
Milli bibliyografyalar (örn, Türkiye bibliyografyası) Özel bibliyografyalar (örn, Hukuk bibliyografyası) 2. Basılı Kütüphane Katalogları 3. Süreli Yayın İndeksleri 4. İstatistikler 5. Kanunlar 6. Ansiklopediler 7. Sözlükler 8. Tez ve Seminerler 9. Monografiler

40 Bibliyografyalar Milli Bibliyografyalar
The British National Bibliography Türkiye Bibliyografyası Türkiye Makaleler Bibliyografyası

41 Özel Bibliyografyalar
Konu Bibliyografyaları: Sosyal Bilimler, hukuk Şahıs Bibliyografyaları: bir yazarın tüm çalışmalarını tanıtmak amacıyla hazırlanır. Üniversite ve Kurum Yayınları Bibliyografyaları

42 Kanunlar Mevzuat; Anayasa ve yasaların yetkili kıldığı otoriteler tarafından çıkarılan objektif, bağlayıcı ve yürürlükte bulunan yazılı kurallar bütünüdür. Anayasa, Kanunlar, KHK’ler Tüzükler, Yönetmelikler, Bakanlar Kurulu kararları mevzuat kavramının kapsamı içinde kalmakta hatta bir kanun ya da KHK hükmünü iptal eden Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararları da Mevzuatın bir parçası olmaktadır. Ülkemizde mevzuat; Devlet eli ile Resmi Gazete, Düstur ve Mevzuat Külliyatlarında yayımlanmaktadır.

43 Resmi Gazete ve kullanımı
Resmi Gazete; Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce yayımlanmaktadır. İlk defa 1831 yılında Takvimi Vekai olarak Osmanlı Devrinde yayımlanan ve 7/10/1920 tarihinde Resmi Ceride adı ile yayın hayatını sürdüren 17/12/1927 günlü 763 üncü sayısı ile bugünkü adını alan Resmi Gazete; 19/6/1970 tarihinde itibaren Milli bayram ve genel tatil günleri dışında Pazar günleri de dahil olmak üzere hergün çıkarılmaktadır. Ancak hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de Resmî Gazete yayımlanabilir. Kanunlar, tüzükler, bazı TBMM kararları ve Bakanlar Kurulu kararları, anlaşmalar ve kanunlarla Resmi Gazete’de yayımlanması mecburiyeti getirilen bazı mevzuat Resmi Gazete’de yayımlanır. Yayımlanmakta olan Resmi Gazete Yasama-Yürütme ve Yargı Bölümleri ile çeşitli ilanları kapsayan ilan bölümünden meydana gelmektedir.

44 Düsturlar ve Kullanımı
Düsturlar; İlk defa Ahmet Cevdet Paşa tarafından, 1863 yılında İmparatorluk Kanunlarından yürürlükte olanları derlenip -Düstur- adı altında yayımlanmıştır. Günümüzde ise Düsturlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce yayımlanmaktadır.

45 Düsturlar belli dönemler için tertiplere ayrılmışlardır
Düsturlar belli dönemler için tertiplere ayrılmışlardır. Bu tertiplerden: Birinci tertip düsturlar: 3 Kasım Temmuz 1908 devrine ait mevzuatı içine alan düsturlardır. İkinci tertip düsturlar: Meştutiyetin ilanı tarihi olan 10 Temmuz 1908’den 23 Nisan 1920 tarihine kadar Osmanlı Devleti’nce kabul olunan mevzuata ait olup 12 cilttir. Üçüncü tertip düsturlar: 23 Nisan 1920’den 27 Mayıs 1960 tarihine kadar süren dönemdeki mevzuatı içine alır ve 41 cilttir. Dördüncü tertip düsturlar: 27 Mayıs Kasım 1961 tarihleri arasındaki mevzuatı toplanmıştır. Beşinci tertip düsturlar: 1 Kasım 1961 tarihinden günümüze kadar olan mevzuatı kapsamaktadır yılı itibariyle 29 cilttir. Düsturlardaki metinler kronolojik (tarihi) sıraya göre yer almaktadır. Düstur ciltleri bir önceki yılın Kasım ayından bir sonraki yılın Ekim ayı sonuna kadar çıkan mevzuatı kapsar.

46 İnternette Araştırma www : World Wide Web gov : Hükümet kuruluşları
edu : Eğitim kurumları ( üniversiteler gibi ) org : Ticari olmayan, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar com : Ticari kuruluşlar mil : Askeri kuruluşlar net : Servis sunucuları ( Internet Servis Sağlayıcı gibi ) ac : Akademik kuruluşlar ( bazı ülkelerde edu yerine kullanılmaktadır ) int : Uluslararası organizasyonlar, kuruluşlar

47 KAYNAK GÖSTERME

48 Kaynak Göstermenin Önemi
Bilim ahlakının gereğidir Bilginin asıl sahibini belirtir Araştırmacının katkısını açıkça ortaya koyar Çalışmanın güvenirliğini artırır Çalışmanın derinliği konusunda fikir verir Sunulan bilgiyi veya görüşü belgeler Denetim olanağı sağlar Kullanılan kaynaklara erişim olanağı sağlar Doğruluk Yeterlilik (Tutarlılık)

49 Hangi Bilgiler Neden Kaynak Gösterilir

50 1. Kaynak Göstermede Amaç
Araştırmacının savunduğu görüşlerin doğrularını desteklemek, Bilgilerin kaynağını göstererek, araştırmacının kendi katkısının ne olduğunu belirtmek ve bu bilgilerin asıl sahiplerine hak ettiği itibarı vermek, Sunulan bilgilerin doğruluk, güvenilirlik ve tarafsızlığıyla ilgili olarak okuyucuya denetim imkanı vermek, İlgili konularda araştırma yapmak isteyen isteyenlere kaynaklar arasında hazır bilgi sağlamak.

51 2. Kaynak Göstermeyi Gerektiren Bilgiler
Sıradan bilgilerin dışında kalan her türlü özgün bilgiler, Başka kaynaklardan aynen veya değiştirilerek yapılan alıntılar, Başka yazarların kendilerine özgü düşünce ve önerileri, Bir tablo veya istatistiki bilgi.

52 3. Kaynak Göstermeye Gerek Olmayan Durumlar
Herkesçe bilinen ve bir özgünlüğü bulunmayan genel bilgiler Herkesçe çok iyi tanınan temel kitaplar Kutsal kitaplar

53 Atıf Usulleri Çalışmalarda atıf yapılırken dipnot yöntemi kullanılır.
Dipnotlar tüm metin için “1” den başlayarak numaralandırılır. Dipnotlarda yazı boyutu olarak tezin yazıldığı Times New Roman 10 punto kullanılır. Alıntı yapılan kaynak metinde ilk kez kullanıldığında dipnotta kaynağa ilişkin tüm bilgilere yer verilir. Yapılan atıflarda önce yazarın adı soyadı yazılır. Soyadı koyu ( bold) yazılır. Araya virgül konularak eserin adı yazılır araya yeniden virgül konulur ve yayınevi yazılır. Tekrar virgül konularak yayınladığı yer ve yayın tarihi yazılır. Yayınlandığı yer ve yayın tarihi arasında virgül konulmaz. Yayın tarihinden sonra tekrar virgül konulur ve kaçıncı sayfaya atıf yapılıyorsa sayfa numarası yazılır ve nokta konularak bitirilir.

54 Blok Atıf Blok atıf, yararlanılan bir esere üst üste atıf yapılmasıdır. Örnek; 1. Şen, s. 15. 2. Şen, s. 16. 3. Şen, s. 17. Atıf kurallarına uygun olan üst üste azami 2,3 tane atıf yapılmasıdır. Blok atıf bir bilimsel eserde arzu edilen atıf yöntemi değildir.

55 Örnek Atıf Alıntı yapılan kaynak metinde ilk kez kullanıldığında dipnotta kaynağa ilişkin tüm bilgilere yer verilir 1. Murat Şen, İş Kanunları Sosyal Güvenlik Kanunları (İçtihatlı, Gerekçeli ve Kısa Açıklamalı), 2. Baskı, Ankara 2013, s. 33. Aynı kaynağa ikinci kez atıf yapıldığında yazarın soyadı ve atıfta bulunulan eserin sayfa numarası yazılır. 2. Şen, s. 44.

56 Aynı yazarın birden fazla eseri kullanılmışsa
Aynı yazarın birden fazla eseri kullanılmışsa esere ilk kez atıf yapıldığında basım yılından sonra parantez içinde eserin adını anımsatacak bir kelime yazılır. İkini kez bu esere başvurulurken “ Yazarın Soyadı, Eserin Adını Anımsatacak Kelime, Sayfa Numarası” şeklinde kaynak gösterilir. Murat Şen, İş Kanunları Sosyal Güvenlik Kanunları (İçtihatlı, Gerekçeli ve Kısa Açıklamalı), 2. Baskı, Ankara 2013, s. 33, (İş Kanunları). Murat Şen,Türkiye Cumhuriyeti’nin Onayladığı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanındaki Çok Taraflı Uluslararası Sözleşmeler, Ankara 2003, (Sözleşmeler). Şen, İş Kanunları, s. 190. Şen, Sözleşmeler, s.58

57 Aynı soyadı taşıyan birden fazla yazar olması
Aynı soyadı taşıyan birden fazla yazar olması halinde aynı soyadı taşıyan ikinci yazara ilk kez atıfta bulunulurken kaynak bilgileri “Yazarın Adı Soyadı, Eserin Adı, Yayınevi, Basım Yeri ve Yılı ve Sayfa Numarası” yazılır. Bu esere ikinci kez atıf yapıldığında “ Yazarın Adının İlk Harfi, Soyadı ve Sayfa Numarası belirtilmelidir. E. Öztürk, s.45. S. Öztürk, s. 57.

58 Birden Fazla Yazarlı Eserlere Atıf
Birden fazla yazarlı eserlere atıf yaparken, birinci yazarın adı ve soyadından sonra “/” işareti konur ve diğer yazar veya yazarların adı soyadı yazılır. Yazar ad ve soyadları yazıldıktan sonra kitabın adı, yayınevi, basım yeri ve yılı, sayfa numarası yazılır. Murat Şen / Tekin Memiş, Özel Emeklilik ve Türkiye İçin Sistem Önerisi, İstanbul 2000.

59 Sempozyum kitabının bir bölümüne yapılan atıf
Murat Şen, "Sosyal Güvenlik Kurumunun (Kurumlarının) İlaç Sınırlaması", Ed. Murat Şen / Ahmet Başözen, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, Mayıs 2008, s. 181

60 Yazar bir kurum ise Yazar bir kurum ise yazarın soyadı yerine kurumun adı yazılır. Örnek: Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, AB Adalet ve İçişleri Politikası Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği Yayınları, Ankara 2000, s. 3

61 Editörlü Yayına Atıf Derleme (editörlü) yayınlarda atıf yapılırken derleyen anlamında “Der.” Editör anlamında “Ed.” İfadesi kullanılır. Murat Şen / Ahmet Başözen, (Ed.) İlaç Hukuku, (Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, Mayıs 2009), İstanbul 2009. Derleme kitap içinde bir bölümden yararlanıldığında ise şu şekilde dipnot yazılır: Ahmet Livaneli, Devlet ve Piyasa, Hukuk Devleti, (Ed. Mehmet Altan), Akademi Yayınları, İstanbul 2006, s. 100

62 Çeviri Kitaplara Atıf Çeviri kitaplara atıf yapılırken çeviren “Çev.” şeklinde kısaltılır. Walter Benjamin, Pasajlar, çev. Ahmet Cemal, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995, s. 65.

63 Yayımlanmamış Tezlere Atıf
Yayınlanmamış tezlere yapılan atıflarda tezin yüksek lisans ya da doktora tezi olduğu belirtilmeli ve yayınlanmadığı yazılmalıdır. (Yayınlanmış tezlerde atıf kitaba yapılan atıfla aynı usulde yapılır.) Yusuf Güleşci, Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulaması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2013, s. 23.

64 Süreli Yayınlara Atıf Murat Şen, “Gen Analizlerinin İş Hukuku Alanında Kullanılması”, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt I, S.1, Kayseri 2012, s. 65. Yusuf Güleşci, “551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Açısından İşçi Buluşları ve İşçi Buluşları Açısından Dikkate Alınacak İlkeler”, Melikşah Law Journal, Cilt I, S.2, Kayseri 2012, s. 153.

65 İnternet Alıntıları İnternet alıntılarında internetten alıntı yapıldığı tarih parantez içinde ve internet adresinin sonunda verilmelidir. Yazarın adı ve soyadı, alıntı yapılan kaynağın başlığı, kaynağın tarihi ve bu kaynağa ulaşılan tarih belirtilmelidir. TÜSİAD, AB Komisyonu’nun Raporu, , E.T

66 Kanuna Atıf Bir kanuna atıf yapılmak istenirse yayınlandığı Resmi Gazete’nin tarih ve sayısı belirtilir. Örnek: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu için; RG., , S

67 Yargı Kararlarına Atıf
Y9HD., , E. 2013/22, K. 2014/22, E.T Y9HD., , E. 2013/22, K. 2014/22, Kazancı İçtihat Programı.

68 İbid Ibid, Latince ibidem'in kısaltmasıdır ve "aynı yerde, aynı eserde" demektir. İbid Latincede “aynı yerde” anlamına gelmektedir. Bir kaynağa atıf yapıldıktan sonra, araya başka bir dipnotu girmeden o eserin aynı sayfasına atıf yapılırsa yalnızca «ibid» demek yeterlidir; aynı kaynağın başka bir sayfasına atıf yapılırsa «ibid., s. 75» şeklinde belirtilir. Örnek olarak bir atıf yapıldığında; 1) Murat Şen, İçtihatlı, Gerekçeli ve Kısa Açıklamalı İş Kanunları ve Sosyal Güvenlik Kanunları, 2.B.,Detay Yayıncılık, Ankara 2013, s.74. 2)İbid, s.75 (Aynı eserin 75.sayfasına atıf yapıldığı belirtilmektedir.)

69 Loc. cit Loc. cit ise Latincede «loco citato» nın kısaltılmışı olup; “yukarıda belirtilen yer” anlamına gelmektedir. Araya başka kaynaklar girdikten sonra bir çalışmaya yeniden atıf yapılmaktadır. Ancak atıf önceki atıf ile aynı sayfayadır. 1) Murat Şen, İçtihatlı, Gerekçeli ve Kısa Açıklamalı İş Kanunları ve Sosyal Güvenlik kanunları, 2.B., Detay Yayıncılık, Ankara 2013,s.74. 2) Yusuf Güleşci, Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulaması, Adalet Yayıncılık, Ankara 2013, s. 25 3) Şen, Loc. cit (aynı kaynağın aynı kısmına atıf halinde bu husus belirtilmiştir.)

70 Op.cit. Op.cit. Latincede «opere citation» kısaltılmışıdır ve “yukarıda değinilen çalışma” anlamına gelmektedir. Araya başka kaynaklar girdikten sonra, önceki bir kaynağın değişik sayfasına atıf yapıldığında kullanılır. Örnek olarak da ; 1) Murat Şen, İçtihatlı, Gerekçeli ve Kısa Açıklamalı İş Kanunları ve Sosyal Güvenlik kanunları,2.B.,Detay Yayıncılık, Ankara 2013, s.74. 2) Yusuf Güleşci, Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulaması, Adalet Yayıncılık, Ankara 2013, s. 25. 3) Şen, Op.cit, s.80 (Murat Şen’in yukarıda belirtilen kitabının 80.sayfasına atıf yapıldığı belirtilmektedir.)

71 Örnek Murat Şen, İçtihatlı, Gerekçeli ve Kısa Açıklamalı İş Kanunları ve Sosyal Güvenlik Kanunları, 2.B.,Detay Yayıncılık, Ankara 2013, s.74. Ibid. Ibid, s. 75. Yusuf Güleşci, Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulaması, Adalet Yayıncılık, Ankara 2013, s. 25. Şen, Op.cit, s.80. Yusuf Güleşci, “551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Açısından İşçi Buluşları ve İşçi Buluşları Açısından Dikkate Alınacak İlkeler“, Melikşah Law Journal (MÜHFD), C. 1, S. 2, Aralık 2012, s Şen, Loc. cit

72 Başlıklandırma

73 Sayfa Numaraları Tezin yazı karakterleri ile sayfa numaralarının yazı karakterleri aynı olmalıdır. Tüm sayfa numaraları sayfanın sağ alt köşesine metinde kullanılan punto ile yazılmalıdır. Dış kapak sayfası ile tezin başına ve sonuna koyulan boş sayfalara rakam verilmezken, diğer sayfalar sırasıyla numaralandırılır. İç kapak sayfası ve tez onay sayfasına numara verilecek ancak sayfaya yazılmayacaktır. Romen rakamı “iii” ile başlayarak Bilimsel Etiğe Uygunluk, Özet, İngilizce Özet, İçindekiler, Kısaltmalar ve Ekler Listesi küçük harf Romen rakamları ile numaralandırılır. Giriş bölümüne sayfa numarası konulmaz ve Giriş bölümünden itibaren diğer sayfalara Arap rakamları (1,2,3…) sırasıyla verilir

74

75 METİN A. Giriş “GİRİŞ” başlığı, sayfanın ilk satırına yerleştirilir. Metin başlıktan bir buçuk aralık aşağıdan başlar. Giriş ayrı bir bölüm değildir, numaralandırma yapılmayacaktır. Önsözde belirtilenler tekrar edilmemek üzere çalışmada ele alınan konu etraflıca tanımlanmalı, başvurulan kavramsal yaklaşım yöntem ve teknik de yeterince açıklanmalıdır. Giriş içinde çalışmanın amacı, yöntemi gibi alt başlıklar yapılmak istenirse küçük harf a, b, c, … alt başlıkları yapılabilir. Bölümler, Giriş’ten sonra başlayacaktır.

76 B. Tez Metni (Ana Kısım) Tezin giriş ve sonuç-öneriler bölümleri arasında kalan kısmıdır. Tezin bölümleri, gerek duyulan ayrıntı düzeyine bağlı olarak tezi sonuca götürecek bilgi ve açıklamaları, uygun düşünce silsilesi içinde ortaya koyar. C. Sonuç ve Öneriler Sonuç ayrı bir bölüm değildir, numaralandırma yapılmayacaktır. Tezin amacı, yöntemi ve sınırları da ele alınarak, çalışmada elde edilen bulgular ve varılan sonuçlar bu bölümde kısaca açıklanır.

77 KAYNAKÇA Tez konusuna ilişkin olarak doğrudan alıntı ya da atıf yoluyla başvurulan kaynakların listesi “Kaynakça” bölümünde yer alır. Kaynak aralıklarında boş bir satır bırakılmalıdır. Konuya ilişkin diğer kaynak ve çalışmaları doğrudan alıntı yaparak veya atıfta bulunarak kullanan araştırmacılar, bu kaynakların listesini “Kaynakça” (İngilizce tezlerde “REFERENCES”) başlığı altında çalışmalarına eklemelidirler. Kaynak bilgileri verilirken yazarın soyadı ve adı yer değiştirir. Kaynakça oluşturulurken alfabetik sıra kullanılmalıdır.

78 Tek yazarlı kitap için Murat Şen, İş Hukukunda Çalışma Koşullarında Değişiklik, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2005.

79 Çok yazarlı kitap için Murat Şen / Tekin Memiş, Özel Emeklilik ve Türkiye İçin Sistem Önerisi, İstanbul 2000. Nuri Çelik / Talat Canbolat / Nurşen Caniklioğlu, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayıncılık, 28. Baskı, İstanbul 2015. Sami Karahan / Cahit Suluk / Tahir Saraç / Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı, Ankara 2015.

80 Aynı yazarın aynı yıla ait birden fazla eserinin olması
Murat Şen, İş Kanunları Sosyal Güvenlik Kanunları (İçtihatlı, Gerekçeli ve Kısa Açıklamalı), 2. Baskı, Ankara 2013, s. 33, (İş Kanunları). Murat Şen, Türkiye Cumhuriyeti’nin Onayladığı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanındaki Çok Taraflı Uluslararası Sözleşmeler, Ankara 2003, (Sözleşmeler). Şen, İş Kanunları, s. 190. Ayan, Sözleşmeler, s. 58.

81 Makale Makalenin yayınlandığı dergideki sayfa aralığı belirtilir. Yusuf Güleşci, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Evde Hizmet Sözleşmesi”, Melikşah Law Journal, C. 2, S.1, Kayseri 2013, s

82 Tez Yusuf Güleşci, Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2013, s. 23.

83 İnternet alıntılarında internetten alıntı yapıldığı tarih parantez içinde ve internet adresinin sonunda verilmelidir. Yazar Soyadı, Adı. “Alıntı Yapılan Kaynağın Başlığı”, varsa Kaynağın Tarihi, Erişim adresi, (Erişim Tarihi). Hakeri Hakan, “Sağlık İşletmesi ve Endüstrilerinde Kurumsal Hukuki Sorumluluk”, E.T.:

84 KAPAK

85 KISALTMALAR

86 İÇİNDEKİLER SAYFASI

87 DERSİN SONU Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı


"HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Murat ŞEN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları