Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlahi Kitap İlahi Kitaplara İman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlahi Kitap İlahi Kitaplara İman."— Sunum transkripti:

1 İlahi Kitap İlahi Kitaplara İman

2 İlahi kitap: Yüce Allah'ın Peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği ve içinde Allah'ın emirlerinin, yasaklarının, mesajlarının yer aldığı kitaba ilahi kitap denir. Suhuf:Sadece belli konuları içeren eserlerdir Kitap:Sistemli ve hacipli eserlerdir.

3 Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı
BÜTÜN PEYGAMBERLERLER HAKSIZLIĞA HURAFELERE CAHİLLİĞE ŞİRKE BATIL İNANÇLARA KARŞI ÇIKMIŞLARDIR

4 İnsanların barış içinde, huzurlu, mutlu yaşamaları için
Allah niçin vahiy göndermiştir 1 İnsanların barış içinde, huzurlu, mutlu yaşamaları için 2 İnsanların güzel ahlakı öğrenerek doğru davranışlar sergilemeleri için 3 İnsanların Allah'a nasıl ibadet edeceklerini öğrenmeleri için

5 4 5 6 İnsanların Allah'ı bilip tanımaları için
İnsanların dünyada ve ahirette kurtuluşa ermeleri için 6 İnsanların yanlış inançlara yönelmemeleri için

6 Vahiy Neden Gönderildi?
Çünkü Allah, insanların dünyada ve ahirette huzurlu ve mutlu yaşamalarını sağlamak ister. DİN KONUSUNDA DOĞRU BİR YOL İZLEMİŞLER BİLİNÇLENMİŞLER VAHİY SAYESİNDE İNSANLAR HAK, ADALET, DÜRÜSTLÜK GİBİ AHLAKİ DEĞERLER KAZANMIŞLAR ALLAH’I DOĞRU TANIMIŞLARDIR.

7 İlâhî kitaplar Allah kelâmı olmak bakımından aralarında farklılık bulunmamasına rağmen, hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin büyüklüğüne göre, suhuf ve kitap olmak üzere ikiye ayrılırlar.

8 SUHUF VERİLEN PEYGAMBERLER
HZ. ADEM 10 HZ. ŞİT 50 HZ. İDRİS 30 HZ. İBRAHİM 10

9 Suhuf Sahife kelimesinin çoğulu olan suhuf, dar bir çevrede, küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş küçük kitap ve risâlelere denilir. Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. İbrâhim ve Mûsâ’ya indirilen sayfalardan bahseden iki âyet vardır (en-Necm 53/36-37; el-A‘lâ 87/14-19).

10 Kur’an’da ve mütevâtir hadislerde suhuf ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Ebû Zer’den rivayet edilen bir zayıf hadise göre Sayfaların sayısı 100 olup şu peygamberlere indirilmiştir: (bk. Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, VIII, 489; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XV, ). Bugün bu sayfalardan elimizde hiçbir şey yoktur.

11 KİTAP VERİLEN PEYGAMBERLER
İlâhî kitaplar Allah kelâmı olmak bakımından aralarında farklılık bulun-mamasına rağmen, hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin büyüklüğüne göre, suhuflardan daha kapsamlıdır.

12 TEVRAT Hz.Musa ZEBUR Hz.Davud İNCİL Hz.İsa KUR’AN Hz.Muhammed İBRANİCE
İBRANİCE, ARAMİCE İNCİL Hz.İsa ARAPÇA KUR’AN Hz.Muhammed

13 Tevrat: Allah'ın Hz. Musa Peygambere ve O'nun aracılığıyla Yahudilere gönderdiği kutsal kitaptır. Tevratın dili İbranicedir. Tevratta Hz. Musa'nın ve geçmiş Peygamberlerin hayatı hakkında bilgiler, İsrailoğullarının başından geçenler ve çeşitli öğütler yer alır

14 Zebur: Allah'ın Hz. Davud Peygambere gönderdiği kutsal kitaptır
Zebur: Allah'ın Hz. Davud Peygambere gönderdiği kutsal kitaptır. Dili İbranicedir. İçinde daha çok dualar, ilahiler, hikmetli sözler vardır.

15 İncil: Allah'ın Hz. İsa Peygambere gönderdiği kutsal kitaptır
İncil: Allah'ın Hz. İsa Peygambere gönderdiği kutsal kitaptır. İncil'de Hz. İsa'nın hayatı hakkında bilgiler, ahlaki öğütler yer alır. Günümüz İncil'i Matta, Markos, Luka, Yuhanna olmak üzere dört bölümdür.

16 Kur’an:Allah tarafından gönderilen ilâhî kitapların sonuncusu olan Kur’ân-ı Ke-rîm, son peygamber Hz. Muhammed’e indirilmiştir. Sözlükte “toplamak, okumak, bir araya getirmek” anlamına gelen Kur’an terim olarak şöyle tarif edilir:

17 “Hz. Peygamber’e indirilen, mushaflarda yazılı, Peygamberimiz’den bize kadar tevâtür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten aciz kaldığı ilâhî kelâmdır”.

18 Kur'an-ı Kerim Allah'ın son peygamber Hz. Muhammed'e (s. a. v
 Kur'an-ı Kerim Allah'ın son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve O'nun aracılığıyla tüm insanlara gönderdiği son kutsal kitaptır. Kur'an evrenseldir ve dili Arapça'dır. 610 yılı Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. 114 sure ve ayetten oluşur. (Şafii mezhebine göre 6666 ayettir)

19 Vahyin geliş yolları. 1-Melek Cebrail vasıtasıyla. 2- Rüya halinde.
3-Vasıtasız. ( Miraç’ta olduğu gibi.) 4-Cebrail’in insan kılığına girerek getirmesi.. 5-Doğrudan Peygamberlerin kalbine ilham edilerek. .

20 Kur'an'da iman, ibadet, ahlak, geçmiş peygamberlere ve toplumlara ait bilgiler, sosyal hayata ilişkin hükümler, insan, evren ve diğer varlıklar hakkında bilgiler yer alır.       Kur'an Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline geçirilmiştir. Bu ilk Kur'an kitabına "mushaf" denir.

21 KUR'AN-I KERİMİN KONULARI
1-İnanç esasları 3-Dualar 5-Ahiret ve evren le ilgili konular 6-Geçmiş milletlerin hikayeleri 7-Ahlak 4-Ceza ve mükafatlar 2-İbadetler

22 KUR'AN-I KERİMİN ÖZELLİKLERİ
Dili Arapçadır. 1- Sözü ve manasıyla mucizedir. 2- 23 yılda parça parça inmiştir. 3 Peygamber zamanında yazılıp ezberlenmiştir. 4- Allah tarafından korunma sözü verilmiştir. 5-

23 Kur'an-ı Kerimi diğer kitaplardan ayıran özellikler
a-Dili Arapçadır.Başka dile meal olarak aktarılır. a-Başka dile tercüme edilebilir. b-Sözü ve manasıyla mucizedir. b-Sözü ve manasıyla mucize değildir. c-23 yılda parça parça inmiştir. c-Toplu olarak bir defada inmiştir. d-Peygamber zamanında yazılıp ezberlenmiştir. d-Peygamber zamanında yazılıp ezberlenmemiştir. e-Allah tarafından korunma sözü verilmiştir. e-Allah tarafından korunma sözü verilmemiştir. f-Peygamberin hayatından ve ölümünden bahsetmez f-Peygamberin hayatından ve ölümünden bahseder. g-Bahsettiği konularda teferruata girmez g-Bahsettiği konularda teferruata girer. h-Kıyamete kadar insanların ihtiyacına cevap verir. h-Asıl metinleri bozulduğundan hükümleri kalkmıştır.

24 Kitaplara imanın insana faydaları
a-Allahın emir ve yasaklarını öğrenmek için b-Kötü davranışlar karşısında tembihle davranışların düzeltilmesinden dolayı, c-İslamın emir ve yasaklarını , ibadetler konusunu belirttiğinden dolayı,

25 d-Geçmiş milletlerin başından geçen olaylardan ibret alınması için,
e-Allahın kabul edeceği duaları içerdiğinden f-Ahirete dair ve gelecek ile ilgili bilgiler içerdiğinden insanlara fayda sağlar

26 PEYGAMBERİMİZİN EN BÜYÜK MUCİZESİDİR
23 YILDA İNDİRİLMİŞTİR HZ. EBUBEKİR DÖNEMİNDE KİTAP HALİNE GETİRİLMİŞTİR KUR’AN-I KERİM DİLİ ARAPÇADIR HZ. OSMAN DÖNEMİNDE ÇOĞALTILMIŞTIR SON İLAHİ KİTAPTIR HİÇ DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMAMIŞTIR ALLAH TARAFINDAN KORUNMA SÖZÜ VERİLMİŞTİR

27 Kur'anın toplatılması ve çoğaltılması
Kur'an-ı Kerim ayetleri Peygamberimiz (sav) zamanında ayetler geldikçe yanında bulunan vahy katipleri tarafından yazılır,hafızlar tarafından da ezberlenirdi. Yazılan ve ezberleren ayet veya sureler Peygamberimize arzedilir,doğruluğu onaylatılırdı

28 İnen ayet veya sureler kemik parçaları, deri,papirus yaprakları vs gibi şeylere yazılırdı.
Halife Hz.Ebu Bekir zamanında bir savaşta 70 e yakın hafızın şehit olması sonucu Hz. Ömerin teklifiyle Kur'an ayetleri Zeyd b. Sabit başkanlığındaki bir komisyon tarafından bir araya getilildi ve tekrar yazıldı .

29 Bu esere Mushaf adı verildi. Hz
Bu esere Mushaf adı verildi.Hz.Osman zamanında arap kabileleri arasında lehçe farklılıkları sebebiyle yanlış okumalara engel olmak amacıyla 7 adet çoğaltılıp belli merkezlere gönderilmiştir.

30 Kur'an-ı Kerim'e Karşı Görevlerimiz
1) Her müslüman, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın sözü olduğunu bilmeli ve tecvid kurallarına uygun olarak Kur'an'ı yanlışsız okumalıdır.

31 Kur'an-ı Kerim'e Karşı Görevlerimiz
2) Kur'an-ı Kerim'i abdestli olarak eline alıp "Eûzü-besmele" ile okumaya başlamalıdır. Kur'an'ı okurken mümkünse kıbleye karşı dönmeli ve son derece edepli, saygılı olmalı ve anlamını öğrenmeye çalışmalıdır.

32 Kur'an-ı Kerim'e Karşı Görevlerimiz
3) Kur'an-ı Kerim, temiz yerlerde okunmalı; başka işlerle meşgul olup, dinlemeyen kimselerin yanında ve pis yerlerde okunmamalıdır.

33 Kur'an-ı Kerim'e Karşı Görevlerimiz
4) Kur'an-ı Kerim, yüksek ve temiz yerlerde bulundurulmalı, hürmetsizlik sayılacak yerlere konulmamalıdır.

34 Kur'an-ı Kerim'e Karşı Görevlerimiz
5) Kur'an'ın yap dediklerini yapmalı, yapma dediklerinden sakınmalı, Kur'an'ın ahlâk ilkelerine uygun hareket etmelidir.

35 "Kim Kur'an-ı Kerim'i okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü onun anne ve babasına öyle bir taç giydirilir ki, onun aydınlığı dünyada evlere vuran güneş ışığından daha parlaktır. Artık siz bununla amel edenin sevabını hesap edin.“

36 Kur'an Okumanın Fazileti Hakkında Peygamberimizin Mübarek Sözleri:
"Sizin en hayırlınız, Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir." "Kim Allah'ın kitabı Kur'an'dan bir harf okursa onun için bir sevap vardır. Her sevabın karşılığı da on kat verilecektir."

37 "Kur'an okuyunuz. Çünkü o, kıyamet günü okuyanlara şefaat edecektir."
"Kim Allah'ın kitabı Kur'andan bir ayet dinlerse, ona kat-kat sevap verilir. Kim de Allah'ın kitabından bir ayet okursa kıyamet gününde kendisine nur olur." "Kur'an okuyunuz. Çünkü o, kıyamet günü okuyanlara şefaat edecektir."

38


"İlahi Kitap İlahi Kitaplara İman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları