Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

20. YÜZYIL BAŞLARI OSMANLI DEVLETİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "20. YÜZYIL BAŞLARI OSMANLI DEVLETİ"— Sunum transkripti:

1 20. YÜZYIL BAŞLARI OSMANLI DEVLETİ
ÖSS- YGS SORULARI

2 1989 1. Yirminci yüzyılın başlarında, Osmanlı İmparatorluğu ’nu des-tekleme ve kalkındırma görünümü altında, Osmanlılar üzerindeki etkisini giderek artıran devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) İngiltere B) İtalya C) Rusya D) Almanya E) Fransa

3 1989 2. Balkan Savaşları sonunda yapılan antlaşmalarla Edirne ve Kırk-lareli Türkiye’ye, Kavala Bulgaristan’a verilmiştir. Bu durumun yol açtığı ve günümüze kadar süregelen sorun aşağıdakilerden hangisidir? A) Ege hava sahası B) Anadolu’ya yakın olan Yunan adalarının durumu C) Ege denizi kıta sahanlığı D) Kıbrıs Adası’nın durumu E) Batı Trakya’da kalan Türklerin durumu

4 1990 3. Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde İslamcılık ve Osmanlıcı-lık anlayışları etkilerini yitirirken yeni bir anlayış güç kazanmıştır. Bu yeni anlayış aşağıdakilerden hangisidir? A) Milliyetçilik B) Islahatçılık C) Devletçilik D) Laiklik E) Medeniyetçilik

5 1993 4. Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında 1913 yılında yapılan İstanbul Antlaşması’nda Bulgaristan’da kalan Türklerin mülk edinmesi, müftülerini kendilerinin seçmesi, ilkokul ve ortaokullarda öğretimlerinin Türkçe olması gibi hükümler yer almıştır. İstanbul Antlaşması’nda yer alan bu hükümler, Bulgaristan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Milliyetçilik anlayışının önemini yitirdiğinin B) Azınlıklar arasında dini duyguların zayıfladığının C) Diğer Balkan ülkeleriyle ekonomik işbirliğine gidildiğinin D) Azınlık haklarının korunacağına güvence verildiğinin E) Komşu ülkelerle olan sınır anlaşmazlıklarının bittiğinin

6 1995 5. 1876 Anayasası’yla, Müslüman olsun olmasın Osmanlı İmparator-luğu sınırları içinde yaşayanlar din, ırk ve mezhep ayrımı gözetil-meksizin “Osmanlı” sayılmıştır. Bu durum Osmanlı İmparatorluğu’nda aşağıdakilerden hangi-sine gereksinim duyulduğunun bir göstergesi sayılabilir? A) Ümmetçilik anlayışının korunmasına B) Azınlık haklarının sınırlandırılmasına C) Birlik ve beraberliğin korunmasına D) Geleneklere bağlı kalınmasına E) Saltanat sisteminden vazgeçilmesine

7 1995 6. XIX. ve XX. yüzyıllarda gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisinin “Milliyetçilik” i yansıtmadığı savunulabilir? A) Birinci Dünya Savaşı’nda Arapların Osmanlı Devleti’ne karşı İngilizlerle işbirliği yapması B) Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesi C) Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılması D) Avusturya- Macaristan veliahtının bir Sırp öğrenci tarafından öldürülmesi E) Bosna- Hersek ve Sırbistan’da bağımsızlık hareketlerinin başla- ması

8 2005 7. Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları sonunda toprak kaybetmiş, bu topraklarda yaşayan Türklerin bir kısmı Yunanistan ve Bulgaris-tan'ın yönetimine geçmiştir. Yalnız bu bilgiye dayanarak, I. Kaybedilen topraklarda yaşayan Türkler azınlık durumuna gelmiştir. II. Osmanlı İmparatorluğu'nun bazı komşularıyla olan sınırlarında değişiklik olmuştur. III. Osmanlı İmparatorluğu’na sınır komşusu olan bağımsız devlet sayısı artmıştır, yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

9 2005 8. İtalya ve Almanya'nın siyasal birliklerini tamamlayıp güçlü birer devlet haline gelmeleri ve üstünlüklerini sağlamak amacıyla destek aramaları Avrupa'da, I. sömürgecilik hareketlerinin önemini yitirmesi, II. güç dengesinin bozulması, III. yeni ittifakların oluşması gelişmelerinden hangilerine ortam hazırlamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

10 2005 9. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Osmanlı ülkesinde ordunun ye-nilikleri koruduğunun bir göstergesidir? II.Osman’ın devlet düzeninde değişiklik yapmaya çalıştığı için tahtan indirilmesi B) Meşrutiyet rejimine karşı olanların çıkardığı 31 Mart Olayı’nı Hareket Ordusu’nun bastırması C) III. Selim’in devlet düzeninde yaptığı değişiklikler nedeniyle tahtan indirilmesi D) IV. Mehmet döneminde ulufelerin zamanında ödenmemesi üzerine yeniçerilerin ayaklanması E) Yeniçeri sayısının artırılması, buna karşılık tımarlı sipahi sayı- sının azalması

11 2010 10. I. Kırım II. Makedonya III. Batı Trakya
Yukarıdakilerin hangilerinde yaşayan Türkler Balkan Savaşları’ndan sonra azınlık statüsüne girmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

12 2010 11. İtalya, Trablusgarp'ta Mustafa Kemal ve arkadaşlarının örgütlediği yerli halkın direnişiyle karşılaşınca Ege Denizi'ndeki adalara asker çıkarıp Rodos ve On İki Ada'yı işgal etti. Bu sırada Osmanlı Devle-ti'ne karşı Balkan ittifakı kuruldu ve Balkan Savaşları başladı. Bu durumla ilgili olarak I. İtalya Akdeniz'e egemen olmak istemektedir. II. Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti'nin zor durumunu fırsat olarak değerlendirmiştir. III. Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları aynı tarihte başlamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

13 2012 12. 7 Ekim 1912’de Avusturya ve Rusya; Balkanlarda bir savaş çıkarsa zayıf gördükleri Balkan Devletlerini korumak için savaş sonunda mevcut sınırların değişmemesi gerektiğini ilan etmiş, İngiltere ve Fransa da bu fikri desteklemiştir. Ancak İngiltere ve Fransa, Birinci Balkan Savaşı sonuçlarına ses çıkarmazken İkinci Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Edirne’yi geri almasını protesto etmiştir. Bu gelişmelerin, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulamaz? Osmanlıların İkinci Balkan Savaşı’nda, yitirdikleri toprakların bir kısmını geri aldığının İngiltere ve Rusya’nın ortak bir Balkan politikası olduğunun Ülkelerin kendi menfaatleri doğrultusunda politika oluşturduğunun Avusturya ve Rusya’nın, Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşlarında başarılı olabileceğini düşündüklerinin İngiltere ve Fransa’nın, Osmanlı Devleti’nin genişlemesinden rahatsız olduklarının

14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D E A C B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


"20. YÜZYIL BAŞLARI OSMANLI DEVLETİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları