Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. . Herhangi bir olayın ortaya çıkmasında veya ispat edilme- sinde takip edilen yola ……………………. denir. Tarih, olayları objektif olarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. . Herhangi bir olayın ortaya çıkmasında veya ispat edilme- sinde takip edilen yola ……………………. denir. Tarih, olayları objektif olarak."— Sunum transkripti:

1 TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

2 . Herhangi bir olayın ortaya çıkmasında veya ispat edilme- sinde takip edilen yola ……………………. denir. Tarih, olayları objektif olarak ele alıp kesin …………… dayandırmalıdır. Tarihi olaylar ……………… ilişkisi içerisinde incelenmelidir. Geçmişte yaşamış bütün insan topluluklarının siyasal yaşa- mından bahseden, kültür ve uygarlıklarını inceleyen tarihe ……………… denir. sebep- sonuç Genel Tarih yöntem (metod) belgelere

3 . Tarihi eserleri dil açısından inceleyip yorumlayarak tarihe yardımcı olan bilim dalına ……… denir. Mezarlar, höyükler, nakışlar, mozaikler ………… kaynaktır. Tarih ………… icadıyla başlar. Olaylar arasında benzerlikler vardır. Ancak olaylar ………. etmez. Tarih araştırmalarında ………ve ……… yapılamaz. tekrar deney gözlem yazısız yazının Filoloji

4 . Tarih …..…, ……… ve ……… ‘ya göre sınıflandırılır. İlk tarih yazım çeşidi …………… Tarih’tir. Zor dönemlerde toplumun kendine güvenini artırma ama- cıyla yazılan tarih çeşidine ………………………… Tarih denir. Zaman içerisinde birikimler sonucu meydana gelen yeni durumlara ……………denir. Pragmatik (öğretici) Hikayeci Tarihi olgu zaman, mekan konu

5 . İnsanlar ………….. ve ………… nedenlerden dolayı takvime ihtiyaç duymuşlardır. Ayların, rakamlarla ifade edildiği takvim’……………………. dir. Romalılar, Mısır’dan aldıkları Güneş takvimini ………… Takvimi olarak düzenlemişlerdir. Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah adına düzenlenen tak- vime …………………. Takvimi denmektedir. 12 Hayv. T. Takvimi Celali (Meliki) ekonomik sosyal Jülyen

6 Massinger

7 . Hikayeci tarihin ilk örneğini …………… vermiştir. …………, arma bilimidir. Şahıs isimlerini inceleyen ………………. bilimidir. Yer isimlerini inceleyen ………………………. bilimidir. Ay’ın, dünya etrafında on iki turunu bir yıl kabul eden …… Takvimi’dir. 100 yıldan oluşan zaman dilimine ……ya da ……… denir. Heredot Ay Heraldik antroponomi toponomi (onomastik) asır yüzyıl

8 . Milat, ………… anlamına gelir. Celali Takvimi ……………………….. tarafından, Rumi Takvim ise …………… tarafından kullanmışlardır. Hititlerde ……….. (yıllıklar), Kök Türklerde …………, Os- manlılarda ………………., Ruslarda kronikler tarih yazıcılı- ğına örnek gösterilebilir. ………….., tarihin babası olarak bilinir. Öğretici tarih yazıcılığının ilk temsilcisi …………… sayılır. Büyük Selçuklu Devl. doğum Osmanlılar anallarkitabeler vakayinameler Herodot Tukidides

9 . Kavimler bilimi ……………. ‘dır. ………….. bilimi, belli bir sistem içinde zamanın bölümlere ayrılmasını sağlayarak tarihi olayları sıralamaktadır. Devletler arası yazışmaları inceleyen …………… bilimidir. Kısa süre içinde olup biten, insanı ilgilendiren işler……..; zaman içinde uzun sürede oluşan durumlara ise …… ‘dur. Doğrudan doğruya tarihi bir olayı yaşayan, bu olayı gören veya olayla aynı zamanda yaşamış yazarların verdikleri bilgi ve meydana getirdikleri eserlere …………….. denir. etnografya Kronoloji diplomatik Ana kaynak olay olgu

10 . ……………….. eski yazıları okuma bilimidir. Canlıların birbirleri ve çevreyle ilişkilerini inceleyen ve doğa- nın korunmasına yönelik çalışmalar yapan bilim ………‘dir. …………… tarih anlayışında olaylar yorum yapılmadan aktarılır. ………….. tarih anlayışında, geçmişteki olaylardan dersler çıkarılarak topluma fayda sağlamak, milli birlik ve ahlaki değerleri geliştirmek hedeflenmiştir. Paleografya ekoloji Hikayeci Öğretici

11 . Geçmişte veya günümüzde var olan dilleri …........., anıtlar üzerindeki yazıtları ve kitabeleri …………… inceler. Tarihi olayların sıralanmasında ………… biliminden yararlanılır. Kitabeler, yıllıklar, biyografiler, gazeteler ve dergiler ……... kaynaklar grubuna girer. Türkler, Müslüman olmadan önce …………………. takvimini kullanmışlardır. epigrafya filoloji kronoloji yazılı 12 Hayvanlı Türk

12 . Eski Yunanlılar ilk …………… Oyunlarının yapıldığı M.Ö. 776 yılını, Romalılar, ……… ‘nın kuruluş yılı olan M.Ö. 753 yılını takvimlerine başlangıç olarak kabul etmişlerdir. Tarihte ilk güneş yılı esaslı takvimi …………… kullandılar. Mısırlıların kullandıkları takvimde bir yıl ……… gündür. Tarih; İnsanların geçmişte meydana getirdiği olayların neden ve sonuçlarını yer ve zaman gösterip ……………. dayalı olarak araştıran bilim dalıdır. Osmanlıların İstanbul’u fethetmesi bir …….. ‘dır. İstanbul’un bir Türk şehri haline gelmesi ise bir ………… ‘dur. Olimpiyat Roma Mısırlılar 365 belgelere Olay Olgu

13 . Anadolu tarihi, Fransa tarihi gibi sınıflandırmalar tarihin ………….. göre tasnifine örnektir. …………, tarihi olayların zamanının belirlenmesinde ve sıralanmasında tarihe yardımcı olur. Atatürk’ün Çanakkale Cephesi’nde üstlendiği görevleri içeren ‘’ …………………………….. ‘’ Raporu adlı eserinin ilk kelimesi ‘’……….’’ tir. Atatürk bu eserini gelecek kuşaklara bilgi aktarmak için kaleme aldığını belirtmiştir. Belli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetle- me, sonuçları yorumlama, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma ilkelerini kapsayan bilime …………… denir. mekana Kronoloji Arıburnu Muharebeleri tarih istatistik

14 . Tarih insan topluluklarının yaşayışlarını incelediğinden …………… biliminin verilerinden yararlanır. Hoca Sadeddin Efendi, Aşık Paşazade, Oruç Bey, Behişti, Peçevi ve Selanik-i Osmanlı Devleti’nin en önemli ………… lerindendir. Tarih araştırmalarında bir toplumun dilini bilmek kadar kullandığı yazıyı da bilmek gerekir. Bu nedenle tarih bilimi eski yazıları incelerken ………….… biliminden yararlanır. Büyük çevre felaketleri ve doğal dengeyi bozan gelişmeler insan yaşamını etkiler. Örneğin iklimin değişmesi büyük göçlere yol açabilir. Tarih bilimi bu gibi konularda ………….. biliminden yararlanır. Sosyoloji vakanüvist paleografya coğrafya

15 . Nümizmatik ……………… inceleyen bir bilim dalıdır. Kimya bilimi …………… metodu ile tarihi eserlerin yaşını hesaplayabilir. Bu nedenle Tarih bilimi tarihi belge ve ……………. yaşını hesaplamak için kimya biliminden yararlanır. Devletlere ve toplumlara ait armaları inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı ………… ‘tir. Tarih ………… bulunması esas alınarak tarih öncesi çağlar ve tarih çağları olarak ikiye ayrılmıştır. eski paraları Karbon 14 buluntuların Heraldik yazının

16 . Ay yılı esaslı ilk takvimi …………., Güneş yılı esaslı ilk takvimi ise ……………. bulmuşlardır Geçmişi aydınlatmak için kullanılan bütün yazılı ve yazısız nesnelere ………. denir. Kısa sürede olup biten işlere ……, uzun bir zaman diliminde oluşan durumlara ……… denir. I. Mahmut döneminde mali işlerde kullanılmak üzere ……… Takvim yapılmıştır.. Mısırlılar Sümerliler olay olgu Rumi kaynak

17 . Türkiye Cumhuriyeti’nde 1 Ocak 1926’ya kadar resmi olarak kullanılan takvim ……… Takvim’dir. Günümüzde Orta Asya’da soydaşlarımızın bir bölümü tara- fından kullanılan takvim ……………………… ’dir. Tarihe mal olmuş şahsiyetlerin hayat hikayesine ………….., şahsın hayat hikayesini kendisi tarafından kaleme alınması- na …………….. denir. Mekana göre sınıflandırmaya ……………. taksim de denir. Hicri Oniki Hayvanlı. T. T biyografi otobiyografi genişliğine

18 . Konuya göre sınıflandırmaya …………… taksim de denir. Bir kişinin veya bir ailenin en uzak bilinen atasından başla- yarak bütün katlarını belirten çizelgeye …………… (Secere- Soy agacı) denir. Bugünkü Bodrum yakınlarındaki Halikarnassos’da dünyaya gelen …………, tarihin babası olarak anılır. Ahmet Cevdet Paşa’nın hazırladığı 3 ciltlik tarih kitabı …………………. ‘dir. derinliğine Geneoloji Herodot Tarihi Cevdet

19 . Etnografya ya ………… bilimi de denir. Olayı doğrudan yaşayan, gören veya olayla çağdaş kişilerin yazdıkları eser ve verdikleri bilgiye ……… kaynak denir. İnsan, …… bilimiyle geçmişi sorgulayarak geleceğine yön verir. İnsanoğlunun ilk kez Ay’a çıkışı Tarihi ………örnek gösteri- lebilir. Tarihi bir olayla ilgili bilgi veren her türlü malzemeye ……… denir. kavimler ana tarih olaya kaynak

20 . ………, elde edilen bilgi ve verilerin kaynak değeri açısın- dan yeterli olup olmadığının araştırılması aşamasıdır. Osmanlı Devleti 1917 yılında …………………… adıyla miladi takvime yakın bir takvim kullanmıştır. Miladi Takvim …………… Takvimi olarak da bilinir. Hayat içerisinde tek tek meydana gelen değişmelere …… denir. Belgeleri tür, şekil ve içerik bakımından değerlendiren ………….. adındaki bilimdir. Tahlil Takvim-i Garbi Gregoryen olay diplomatik


"TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. . Herhangi bir olayın ortaya çıkmasında veya ispat edilme- sinde takip edilen yola ……………………. denir. Tarih, olayları objektif olarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları