Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

‟Geçmiş kendi dünyamızda meydana gelen olayları nasıl algıladığımızı ve bu olaylara karşı nasıl yaklaştığımızı belirleyen ciddi ve önemli bir konudur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "‟Geçmiş kendi dünyamızda meydana gelen olayları nasıl algıladığımızı ve bu olaylara karşı nasıl yaklaştığımızı belirleyen ciddi ve önemli bir konudur."— Sunum transkripti:

1

2 ‟Geçmiş kendi dünyamızda meydana gelen olayları nasıl algıladığımızı ve bu olaylara karşı nasıl yaklaştığımızı belirleyen ciddi ve önemli bir konudur. Şu anki pratik bir problemin geçmişi ve nasıl geliştiği hakkında sağlam bir bilgiye sahip olmadan bu problemi anlamak çok güç olacağı için tarih bu konuda çok önemli ve özel bir role sahiptir.” (ROGERS 1984:20)

3 TARİH NEDİR? Tarih; geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman bildirerek, sebep- sonuç ilişkisi içinde anlatan bilim dalıdır.

4 Tarihte Yer Ve Zaman Önemi
Yer ve zamanın belirtilmesiyle olayın gerçek olup olmadığını anlarız. Olayın geçtiği yer ile olayın meydana geldiği zaman dilimi o olayın sebep ve sonuçlarını belirlememizde gereklidir. Çünkü o yerin iklimi, yaşam şartları, madenleri, o zaman içindeki nüfusu, o zaman içindeki toplumsal değerler olayın meydana geliş sebeplerini oluşturabilirler.

5 Tarihte Sebep-Sonuç İlişkisi
Bütün olaylar bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Her olay kendisinden önceki olayın sonucu, kendisinden sonraki olayın sebebidir. Önceki olayı bilmezsek, sonraki olayı kavrayamayız.

6 TARİHİN KONUSU İnsanın her türlü faaliyetleridir ve insan topluluklarının sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanda meydana getirdikleri bütün faaliyetler tarihin konusudur. Kısacası geçmişte yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.

7 TARİHİN FAYDASI İnsanlığın geçmişini, gelişim seyrini, toplumların karakterini ve ahlak anlayışını öğretir. Vatan ve millet sevgisini aşılar , tarihi bilinci kazandırır Geçmişle gelecek arasında köprü kurarak günümüzü daha iyi yorumlamada ve gelinen noktayı anlamada yardımcı olur, geleceğe ışık tutarak yarınımızı kurmamızı sağlar. Günümüzün daha iyi anlaşılması için tarihi olayların sebep ve sonuçları üzerinde düşünmeyi sağlayarak eleştiri yeteneği kazandırır.

8 TARİHİN YÖNTEMİ Kaynak Arama Kaynakları Sınıflandırma (Tasnif)
Kaynakları Çözümleme, Analiz Etme (Tahlil) Kaynak Eleştirme (Tenkit) Bilgileri Birleştirerek Değerlendirme Yapma (Terkip-Sentez)

9 TARİHİN TASNİFİ (SINIFLANDIRILMASI)
  1) Zamana Göre Sınıflandırma: (Örnek: Ortaçağ tarihi,15.  yüzyıl tarihi gibi...)   2) Mekana(Yer) Göre sınıflandırma: (Örnek: Türkiye Tarihi, Avrupa tarihi gibi...)   3) Konuya Göre Sınıflandırma: (Örnek: Tıp Tarihi, Sanat tarihi gibi...)

10 TARİH YAZICILIĞININ TÜRLERİ
Hikayeci Tarih Yazıcılığı Öğretici Tarih Yazıcılığı Araştırmacı Tarih Yazıcılığı

11 Hikayeci Tarih Yazıcılığı: Olaylar hakkındaki bütün bilgiler kronolojik olarak olduğu gibi anlatılır. Nedenleri ve sonuçları üzerinde pek durulmaz. Efsane ve masal türünden bilgiler verir. Eski Yunan’da M.Ö 5. yüzyılda yaşamış olan Heredotos’un yazdığı Tarih (Historia) bu türün bir örneğidir. Ayrıca 18. yüzyıla kadar Avrupa ve İslam dünyası tarihçiliğinde bu tarz kullanılmıştır.

12 Öğretici Tarih Yazıcılığı: Olayları ve kahramanları ön plana çıkararak bunlardan ders alınmasını amaçlar. Ulusal birliği ve toplumun ahlakını geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu tarzın ilk temsilcisi Thukydides’tir. Avrupa’da ve Türkiye’de 19. yüzyıla kadar bu tarz tarih yazıcılığı devam etmiştir.

13 Araştırıcı Tarih Yazıcılığı: olayların sebep ve sonuçlarını, neden ve nasıl sorularını sorarak inceler. Tarihi araştırma ve geliştirme yöntemlerinden yararlanır. Bu tarz tarih yazıcılığında tarihi olaylar tek bir sebebe dayandırılmamış, dönemin toplumsal, ekonomik, siyasi, dini kültürel yapıları ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Tarihi olaylar kaynaklara dayandırılır ve başvurulan kaynaklar dipnot olarak belirtilir. Araştırıcı tarih yazımı 19. yüzyılda doğmuştur. Sorgulayıcı yapısıyla günümüz modern tarihçiliğinin temelini atmıştır.

14 TARİH BİLİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR
Olgu: Olgular doğal çevremizdeki olaylar, objeler, insanlar ve kolayca kanıtlanabilip anlaşılıp hakkında ortak karara varılabilen şeyler hakkındaki belirli veriler olarak tanımlanır. Kavram: Kavramlar, fikir, olay, insan veya şeyleri sınıflandırmaya yarayan kelime veya kelime öbekleridir. Genelleme: Genellemeler sonuç, genel prensip veya kanıtlanmış varsayım ifadeleridir. Bunlar çok basitten karmaşık ifadelere doğru gidebilir, o zamanda ilke ya da kanun olarak adlandırılabilir. Genellemeler kavramlar arasındaki neden sonuç ilişkilerini gösteren ifadelerdir.

15 TARİHE YARDIMCI BİLİMLER
Coğrafya Arkeoloji Kronoloji Paleografya Epigrafya Sosyoloji Antropoloji Filoloji Etnografya Diplomatik Heraldik Nümizmatik

16 Coğrafya Tarih olayın geçtiği yerin fiziki ve beşeri özelliklerini coğrafyadan öğrenir.

17 Arkeoloji Toprağın ve suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır.

18 Kronoloji Tarihi olayların zamanlarını belirleyerek, meydana geliş sıralarını düzenler.

19 Paleografya Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır.

20 Epigrafya Taş, mermer gibi sert cisimler üzerine yazılan yazıları inceler.

21 Sosyal olayları inceler.
Sosyoloji Sosyal olayları inceler.

22 Toplumların ırk yapılarını inceler.
Antropoloji Toplumların ırk yapılarını inceler.

23 Dilleri ve diller arasındaki bağları inceler.
Filoloji Dilleri ve diller arasındaki bağları inceler.

24 Örf, adet, gelenek ve görenekleri inceler.
Etnografya Örf, adet, gelenek ve görenekleri inceler.

25 Diplomatik Günümüze kadar gelmiş olan resmi belgeleri, fermanları vb. inceler.

26 Heraldik Resmi belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretleri inceler.

27 Nümizmatik Eski Paraları inceler.

28 TARİH BİLİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Tarihçilik bugünkü düzeyine veya modern tarih aşamasına uzun bir süreçten sonra gelebilmiştir. Genellikle, ilk modern tarihçi olarak Voltaire kabul edilmektedir. Bazı tarihçiler, 19. yüzyılda Alman tarihçilerin ulaştıkları aşamayı, akademik açıdan, bir dönüm noktası olarak kabul etmektedirler.

29 DÜNYADA TARİH BİLİMİ Eski Yunan Ve Roma Döneminde Tarihçilik
Orta Çağda Tarihçilik Rönesanstan 19. Yüzyıla Kadar Olan Süreçte Tarihçilik 20. Yüzyılda Tarihçilik

30 TÜRKİYE’DE TARİH BİLİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Osmanlı Devletinde devletin resmi tarihçiliği yani vakanüvislik 18. Yüzyılın başlarında kurumsallaşmıştır. Osmanlı Devleti’nde ilk vakanüvis Halepli Mustafa Naima’dır. Tanzimat dönemi tarihçiliğinde akla gelen ilk isim Ahmet Cevdet Paşa’dır.

31 İkinci Meşrutiyet Dönemi’nde Tarih-i Osmani Encümeni (1920) kurulmuştur. Çağdaş anlamda tarih araştırmalarının başlaması açısından önemli bir gelişmedir. Türkiye’de tarihçiliğin geçirdiği aşamalar, tarih eğitimi ile paralellik göstermektedir. Türkiye’de eğitimin çağdaşlaştırılması sürecinde 1869 yılında Saffet Paşa tararfından ‟Maarif-i Umumiye Nizamnamesi” önemli bir aşamadır.

32 TARİH EĞİTİMİNİ AMAÇLARI
Çocuğun geçmişi ve bugünü anlamasına yardımcı olur. Çocukta bütün insan etkinliklerine karşı duygudaşlık uyandırmak böylelikle yetişmesinin ufuklarını da genişletmek Kendisini bir zaman boyutunun sürekli bir akışın içinde görmesini sağlamak İnsan soyunun bir üyesi sıfatıyla geçmişe neler borçlu olduğunu öğretmek Geleceğe karşı ödevlerini, bilinç ve misyonunu kavratmak Olayları neden ve sonuçlarıyla birlikte görüp açıklamaya alıştırmak Yüksek insan değerlerini benimsemesini sağlamak


"‟Geçmiş kendi dünyamızda meydana gelen olayları nasıl algıladığımızı ve bu olaylara karşı nasıl yaklaştığımızı belirleyen ciddi ve önemli bir konudur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları