Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014/07 Sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014/07 Sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi"— Sunum transkripti:

1 2014/07 Sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi
Proje Onayı Genelgesi SU VE TOPRAK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 Sunum İçeriği Proje Onay Genelgesi
-Yasal Dayanak, Amaç-kapsam-hedefler -Projenin Hazırlanması ve Sorumluluklar -Proje Sunumu ve Onayı -Proje Onay Bildirimi -Proje İadesi ve İşlemden Kaldırılması -Proje Onayı İstenmeyecek Durumlar -EK (Proje Onay Formu- AAT Proje Hazırlama Esasları-İstenen Belgeler)

3 Proje Onay Genelgesi Yasal Dayanak
4/7/2011 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince atıksu arıtma tesislerinin proje onaylarını yürütme işi Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü görevleri arasında tanımlanmıştır.

4 Amaç; Ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir kullanımının sağlanması, İstenilen düzeyde arıtma verimi sağlayacak, uygun yatırım ve işletim maliyetine sahip atıksu arıtma teknolojilerinin seçilmesi, Hedef; Proses onay işlemleri konusunda birlikteliğin gerçekleştirilmesi Arıtılmış atıksuların geri kazanımı ve yeniden kullanımı

5 Projenin Hazırlanması ve Sorumluluklar
Hazırlık safhası; Proje dosyası hazırlayacak firmalar Yerel Firmalar: Bu Genelge gerekliliklerini yerine getiren firmalar Yabancı Firmalar İş ortaklığı şartı

6 Proje Dosyası Hazırlayacak Mühendislerin Kriterleri
Bakanlığa Sunulacak Dosyalar Meslek Dalı İş Deneyimi İstenen Belgeler Şartlar Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi/İnşaat Mühendisi) Atıksu Sektöründe 5 Yıl Deneyim Bakanlık Onaylı En Az 5 Adet EK-3 Formu En Az 3 Adedi Bakanlık Onaylı Toplam 6 Adet EK-3 Formu Bakanlık/İl Müdürlüğü Onaylı 10 Adet EK-3 Formu Diğer Belgeler* (EK-5) Proje Firmasında Tam Zamanlı Çalışıyor Olmak (SGK Dökümü, ticaret sicil gazetesi şirket ortağı vb.) Çevre Mühendisi Atıksu Sektöründe 3 Yıl Deneyim Diğer Belgeler* - Diğer Mühendislik Dalları (İnş.,Kimya vb.) İdarenin Uygun Göreceği *Genelgenin EK-5 bölümünde istenen belgeler

7 Proje Dosyası Hazırlayacak Mühendislerin Kriterleri
İl Müdürlüğüne Sunulacak Dosyalar Meslek Dalı İş Deneyimi İstenen Belgeler Şartlar Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi/İnşaat Mühendisi) Atıksu Sektöründe 5 Yıl Deneyim İl Müdürlüğü onaylı 5 adet Ek-3 Formunda veya Bakanlık onaylı en az 2 adet Ek-3 Formunda projeyi hazırlayan kısmında imzasının bulunması, Diğer Belgeler* (EK-5) Proje Firmasında Tam Zamanlı Çalışıyor Olmak Çevre Mühendisi Atıksu Sektöründe 3 Yıl Deneyim Diğer Belgeler* - Diğer Mühendislik Dalları (İnş.,Kimya vb.) İdarenin Uygun Göreceği

8 Proje Koordinatörü Hakkında;
Meslek Dalı İş Deneyimi İstenen Belgeler Şartlar Proje Koordinatörü Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümünde çalışan arıtma konusunda uzman öğretim üyesi ve öğretim görevlisi - … adet onaylı EK-3 Formu şartı aranmaz. Diğer Belgelere* ilave olarak; (Üniversitede öğretim üyesi/görevlisi olduğunu gösteren belge) Proje Firmasında Tam Zamanlı Çalışma şartı aranmaz.

9 Sorumluluk Safhası Tesisin Çevre İzni Kapsamında deşarj standartlarını sağladığının tespitine kadar; Projeyi hazırlayan firma ve İnşaatı ve/veya işletmeyi yapan firmalar sorumludur.

10 Proje Sunumu ve Onayı Proje dosyası sunum ve değerlendirme aşamaları

11 ONAYLANACAK ATIKSU ARITMA TESİSİ /DERİN DENİZ DEŞARJI PROJELERİNE AİT
I. GRUP İŞLETMELER LİSTESİ

12 ONAYLANACAK ATIKSU ARITMA TESİSİ /DERİN DENİZ DEŞARJI PROJELERİNE AİT
2. GRUP İŞLETMELER LİSTESİ

13 Proje Onay Bildirimi Onay Yapan Mercii (Bakanlık, İl Müdürlüğü, atıksu altyapı birliği), onaylanan projeye ilişkin bilgileri Bakanlık veri tabanına onay işlemini girmekle ve sistemden belge numarası ve tarihi almakla yükümlüdür. Sistemden belge numarası ve tarihi alınmamış onaylar kabul edilmeyecektir. Bakanlık onayında nüsha proje dosyası İl Müdürlüğü onayında nüsha proje Altyapı Tesisleri onayında nüsha proje Atıksu arıtma tesisi işletmeye alındıktan sonra; Proje onayı yaptıran tüm kurum, kuruluş ve işletmeler, arıtma tesislerine ait bilgileri Bakanlık veri tabanına kaydetmekle ve güncelliğini sağlamakla yükümlüdürler. İnceleyen Personelin EK-3 ve Çizimlerde imzası- Kurum Mührü

14 Proje İadesi ve İşlemden Kaldırılması
Personel Şartını Sağlamayan Ek-4 (AAT Proje Hazırlama Esasları) formatına uygun olarak hazırlanmayan, Onay ücretleri yatırılmayan, Ek-6 Formu (İl Müdürlüğü Yerinde İnceleme Formu) yer almayan, Başvuru dilekçeleri bulunmayan ve Bakanlık veri tabanı kaydı bulunmayan, proje dosyaları değerlendirmeye alınmadan iade edilir.

15 Proje İadesi ve İşlemden Kaldırılması
Projenin işlemden kaldırılması; 30 iş günü içerisinde cevaplanmayan veya İkinci kez eksiklik bildirildiği halde eksikliği tamamlanmayan, proje dosyaları işlemden kaldırılır. Proje dosyasının işlemden kaldırılması durumunda; Söz konusu dosya aynı firma ve teknik personeller tarafından yeniden onaya sunulamaz, İptal edilen projeye ait; işletme, firma bilgileri ve teknik personel bilgileri Bakanlığa bildirilir.

16 Proje Onayı İstenmeyecek Durumlar
27 Nisan 2004 tarihinden önce kurulduklarını veya inşaatına başladıklarını resmi belge ile ispatlayanlar, AB Katılım Öncesi Yardım Araçları kapsamında yer alan atıksu arıtma/derin deniz deşarjı tesisi projelerinden; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden tasarım raporuna uygun görüş alanlardan ilgili raporlarının Türkçe nüshalarını sunanlar, Atıksuyunu (evsel atıksu hariç) geri dönüşümlü kullanacağını taahhüt eden işletmeler. (teknik raporu uygun görülenler) Mevzuatta belirtilen deşarj standartlarını, arıtma yapmadan veya sadece fiziksel çöktürme, ızgara, nötralizasyon, yağ tutucu gibi üniteler ile sağlayanlar ve ispat edenler, Bu Genelge hükümlerinden muaf tutulmaktadırlar..

17 Proje Onayı İstenmeyecek Durumlar
Diğer kurumlar; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü), Bakanlığımız Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve İlbank A.Ş. Tarafından hazırlanan veya hazırlatılan AAT projeleri için, Bu kurum veya kuruluşlar tarafından doldurulacak Ek-7A/7B formu ile EK-6 (İl Müdürlüğü Yerinde İnceleme) Formunun Bakanlığımıza sunulması halinde bu Genelge hükümlerinden muaf tutulacaktır.

18 EK-7: AAT Onay Bilgi Formu

19 EKLER EK-1: I. Grup İşletmeler Listesi
EK-2: II. Grup İşletmeler Listesi EK-3: Proje Onay Başvuru Formu EK-4: Atıksu Arıtma Tesisi Proje Hazırlama Esasları EK-5: Proje Kapsamında İstenen Diğer Belgeler EK-6: İl Müdürlüğü Yerinde İnceleme Formu EK-7: Atıksu Arıtma Tesisi Onay Bilgi Formu

20 Proje Onay Formu (EK-3)

21 EK-4: AAT Proje Hazırlama Esasları

22 EK-4: AAT Proje Hazırlama Esasları
Nüfus ve Debi Hesapları: Nüfus hesapları; Kentsel atıksular için en az üç yöntem ile nüfus projeksiyonu ve karşılaştırması. Debi hesapları; Mevsimsel değişiklikler hesaba katılacaktır. Sanayi, sızma, yağmursuyu debileri, gelecekte kurulması planlanan uydu kent, üniversite, askeriye gibi nüfus yoğunluğu oluşturacak planlamalar da dikkate alınarak minimum, ortalama, maksimum ve proje debisi hesaplamaları yapılmalıdır. Debi değerleri belirlenirken enstrümantal ölçüm ve su tahakkuk belgeleri de dikkate alınmalıdır. Belediye AAT proje onaylarında kanalizasyon mevcut durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmelidir.

23 EK-4: AAT Proje Hazırlama Esasları
Atıksu Karakterizasyonu ve Arıtılmış Atıksu Kalitesi: 6.1. Atıksu Karakterizasyonunun belirlenmesi; Endüstriyel Atıksular için; Farklı günlerde en az 3 adet 2 saatlik kompozit numune alınmalı, analiz sonuçları ve literatür verileri tasarımda birlikte değerlendirilmelidir. Evsel ve Kentsel Atıksular için; Yaz ve kış aylarında kurak hava şartlarını temsil edecek şekilde en az 3’er adet debi ölçümü ve 24 saatlik kompozit numune alınarak, analiz sonuçları ve literatür bilgileri tasarımda birlikte değerlendirilmelidir.

24 EK-4: AAT Proje Hazırlama Esasları
6.2 Arıtılmış Atıksu Kalitesi; Atıksu arıtma tesislerinin tasarımına ilişkin deşarj standartlarında uyulması gereken mevzuatlar;

25 EK-4: AAT Proje Hazırlama Esasları
7. Deşarj Yeri ve Özellikleri: Valilikçe doldurularak onaylanmış Ek-6 formu proje dosyasına eklenmelidir.

26 EK-4: AAT Proje Hazırlama Esasları
Seçilen atıksu arıtma tesisi prosesinin tercih edilmesinin sebepleri ve diğer alternatif sistemlere göre avantajları veya dezavantajlarının açıklanması, arıtma sisteminde seçilen üniteler (çamur arıtımı da dahil) gerekçeleri ile birlikte açıklanmalıdır. Alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak tesislerin tasarlanması sırasında kolaylıkla büyütülebilen ve ilave basit modifikasyonlar ile azot ve fosfor gideriminin de yapılabileceği sistemlerin kurulması amaçlanmaktadır. EK-4: AAT Proje Hazırlama Esasları 8. Tasarım Esasları Bölümü:

27 EK-4: AAT Proje Hazırlama Esasları
8. Tasarım Esasları: Atıksu arıtma tesisindeki ünitelerin her birinin projelendirilmesinde kullanılan tasarım kriterlerinin nasıl seçildiği açıklanmalıdır. Arıtma sistemine ait ünitelerin tasarımında esas alınan yaklaşımlar, tasarım parametreleri, kabuller, kullanılan formüller ve hesaplamalar açıkça belirtilmelidir. (Kabuller ve formüller için kullanılan referansların ilgili sayfalarının fotokopileri dosya ekinde yer almalıdır.) Ünitelerde kullanılacak kimyasal maddeler ve miktarları, ünite bazında enerji sarfiyatları ve çamurun nihai bertaraf yöntemi ve depolama yerine ilişkin bilgiler verilmelidir. Enerji sarfiyatları (tesisin kurulu gücü) belirtilmelidir.

28 EK-4: AAT Proje Hazırlama Esasları
9. Atıksu Arıtma Tesisi Skada ve Otomasyon Bilgileri; 10. Mekanik Ekipman Listesi, Özellikleri ve Seçilme Nedenleri; Tesisin sürekliliği açısından önemli (Terfi pompası, çamur pompası, blower gibi) ekipmanlar yedekli olmalıdır. Ekipman Bilgi Föyleri eklerde sunulmalıdır. Q= m3/gün aralığında olan tesislerde; numune alma bacası ve otomatik numune alma cihazı, Q>500 m3/gün den büyük olan tesislerde; numune alma bacası, otomatik numune alma ve debi ölçme cihazı, Q> m3/gün den büyük olan tesislerde; online izleme cihazı bulundurulması gerekmektedir.

29 EK-4: AAT Proje Hazırlama Esasları
11. Hidrolik Hesaplar: Evsel/kentsel/sanayi atıksu arıtma tesislerinde tüm üniteler arası maksimum ve minimum debiler için hidrolik hesaplar yapılmalı ve oluşturulan hidrolik profil proje dosyasında yer almalıdır. 12. İşletme ve Bakım Talimatı: -Acil Durum Talimatını da içerecektir. -Her arıtma tesisine özgü olacak şekilde hazırlanmalıdır.

30 EK-4: AAT Proje Hazırlama Esasları
13. Maliyet Analizi: 13.1. Yatırım Maliyeti: Evsel ve Kentsel atıksu arıtma tesisleri için toplam keşif özeti ve metraj hazırlanmalıdır. (Beton, boru, elektrik, mekanik, otomasyon, zemin çalışması, vs.) Tesis kademeli yapılacaksa; birinci kademe için detaylı keşif özeti ve maliyet hesabı yapılmalı, ikinci kademe için ise yaklaşık maliyet hesabı yapılmalıdır. Sanayi tesisleri için ise detaylı ekipman maliyeti verilecektir.

31 EK-4: AAT Proje Hazırlama Esasları
13.2. İşletme Maliyeti: Arıtılan m3 atıksu başına tüketilen kimyasal madde, elektrik, iş gücü, bakım ve onarım, v.b. bedelleri günlük ve yıllık olarak belirtilmelidir. Ayrıca Eşdeğer nüfus başına yatırım maliyetleri ve işletme maliyeti verilmelidir. Eşdeğer Nüfus Hesabı: KOİ ya da BOİ(mg/L)*Q = KOI:100 gr/kişi-gün; BOİ: 60 gr/kişi-gün;

32 EK-4: AAT Proje Hazırlama
Esasları 14. Proje ve Çizimler: 14.1. Vaziyet Planı (1/500 ölçek): Üretim birimleri ve diğer yerleşimler ile arıtma tesisi yerleşimini gösterir. İşyerine ait atıksu toplama sistemi, deşarj ve taşkın hatları, numune alma bacası ve deşarj ya da kanal bağlantı noktası vaziyet planı üzerinde belirtilmelidir. 14.2. Arıtma Tesisi Akım Şeması: Atıksu, çamur, kimyasal madde, arıtılmış su, süzüntü suyu, vb, akımlar ayrı notasyonlarda gösterilir. 14.3. P & I Diyagramı: Elektro – mekanik ekipmanlar ve kapasiteleri, havuz boyutları gösterilir.

33 EK-4: AAT Proje Hazırlama Esasları
14.4. Plan ve Kesitler (büyük tesislerde 1/200 veya 1/100, küçük tesislerde 1/50 veya 1/20 ölçekli): Havuz, Tanklar ve Boru Ekipmanlarına ait Plan ve Kesitler 14.5. Arıtma Tesisi Genel Yerleşim Planı (1/ /1000 ölçekli): Tüm ünitelerin arıtma tesisi içindeki yerleşimi gösterilir. 14.6. Hidrolik Profil: Tüm üniteler arası statik kotlar, su kotları ve toplam yük kayıpları gösterilir. 14.7. Borulama Planı: Tüm üniteler arası boru hatları ve bağlantı noktaları gösterilir. Boru çapları, bağlantı elemanları çizim üzerinde belirtilir. Proje onay dosyası içerisinde firma teknik elemanların, mesleği ile ilgili kısımlarda paraflarının, çizim paftalarında ise ilgili teknik personelin ve proje koordinatörünün adı soyadı, imzası ve firma kaşesinin bulunması gerekmektedir.

34 EK-5 PROJE KAPSAMINDA İSTENEN DİĞER BELGELER
a. Projeyi hazırlayan firmaya ait noter tasdikli imza sirküleri örneğinin aslı ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi, b. Projede imzası bulunan teknik kadroya ait diploma, özgeçmiş, ve noter tasdikli imza beyannameleri örneği aslı, c.Proje Koordinatörü için proje onayı yapmış olduğu tesislere ait EK-3 formlarının fotokopisi, ç. İşletmeye ait noter tasdikli imza sirküleri örneği fotokopisi, d.Ticaret veya sanayi odası belgesi, e.Yabancı firmalar ile yerel firmalar arasında iş ortaklığı/konsorsiyum kurulması durumunda yapılacak protokolün fotokopisi,

35 Proje Onay Formu (EK-3)

36 EK-5 PROJE KAPSAMINDA İSTENEN DİĞER BELGELER
f. İşletmede olan tesislere ait Kapasite Raporu fotokopisi (Sadece münferit sanayi tesislerinden istenilir) Tüketilen Maddeler- Üretim miktarları-Kullanılan Kimyasal maddeler ve miktarları kapasite raporu ile uyumlu olmalıdır.

37 EK-5 PROJE KAPSAMINDA İSTENEN DİĞER BELGELER
g. Projede imzası bulunan ve şirket bünyesinde çalışanlar için son 4 aya ait sigorta belgeleri Şirket dışından personel hizmet alımı yapılması durumunda söz konusu projeye özgü Genelgemizin hükümlerine uyulacağının belirtildiği ve hukuki esaslar çerçevesinde hazırlanmış noter onaylı hizmet alımı sözleşmesi, işe yeni başlayan personel için işe giriş bildirgesi, h.Genelge kapsamında proje onayını hazırlayan firma ile hazırlatan işletme arasında yapılan ıslak imzalı sözleşme veya resmi ihale belgesi fotokopisi ı. Proje inceleme ve onay ücretine ilişkin dekont aslı, A.A.T. giriş suyu analiz ve debi ölçüm sonuçları* j. Hesaplamalarda kullanılan kabul, katsayı ve formüller için kullanılan kaynakların ilgili sayfalarının fotokopileri, k. Eklerin de dahil olduğu proje dosyasının tamamını içeren CD *DDD projesi hazırlayan firmalardan istenmeyecek belgeler

38 Teşekkürler…


"2014/07 Sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları