Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1999 DEPREMİ YAPI DENETİMİ MEVZUATINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SON DEĞİŞİKLİKLER VE HUKUKİ BOYUTU

2 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. (TDK/İsim) Karada ve suda, daimî veya geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatları ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesisleri, (Yönetmelik)

3 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapının/binanın elde edilme süreci ise genel olarak; Etüd, Fizibilite, Tasarım ve Projelendirme Safhası DENETİM İnşaat / Yapım Safhası şeklinde tanımlanabilmektedir.

4 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yapının elde edilme sürecine yönelik mühendislik hizmetinin verildiği denetim unsuru da ülkemiz mevzuatında 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun çerçevesinde kurgulanmıştır. Söz konusu Kanunun amacı ise; Can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 1999 DEPREMİ

5 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEVZUAT DURUMU 2013 595 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında KHK 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Yönetmelik Madde Değişikliği 648 ve 662 Sayılı KHK’lar İle 4708 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılması Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması 6495 sayılı Kanun ile 4708 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması 6645 sayılı Kanun ile 4708 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması

6 6645 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler 4708 sayılı Kanunun 2 inci Maddesi’nin Dördüncü Fıkrasının (f) Bendinde Yapılan Değişiklikler; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki düzenlemeler ile uyum sağlanmış, böylece inşaat sektöründe yaşanan iş kazalarının azaltılarak, ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeye gidilmiştir. 23 Nisan 2015 tarihli sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4708 sayılı Kanunun kuruluşların görevlerini düzenleyen 2 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi üzerinde değişikliğe gidilmiştir.

7 6645 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler 4708 sayılı Kanunun 8 inci Maddesi’nde Yapılan Değişiklikler; 6645 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik öncesi (1) bir yıla kadar denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulması 6645 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası Yapının Taşıyıcı Sistemini etkilememesi halinde İdari Para Cezası Yapının Taşıyıcı Sistemini etkilemesi halinde Yeni İş Almaktan Men 23 Nisan 2015 tarihli sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4708 sayılı Kanunun İdari Yaptırımlarını düzenleyen 8 inci maddesi üzerinde değişikliğe gidilmiştir.

8 6645 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler 4708 sayılı Kanunun 8 inci Maddesi’nde Yapılan Değişiklikler; 6645 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik öncesi Faaliyeti 3 (üç) defa durdurulan kuruluşun denetim faaliyetine son verilir. 6645 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası 3 (üç) defa Yeni İş Almaktan Men cezası alan kuruluşun denetim faaliyetine son verilir.

9 6645 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler 4708 sayılı Kanunun 8 inci Maddesi’nde Yapılan Değişiklikler; İDARİ PARA CEZASI YENİ İŞ ALMAKTAN MEN VE BELGE İPTALİ Tespit edilen fiil ve halin niteliğine göre tespite konu yapının yapı denetim hizmet bedelinin %10, %20 ve %30’una kadar idari para cezası uygulanır. Yeni iş almaktan men cezası, kuruluşun denetimindeki diğer işlerin devamına mani değildir. Belge iptalinin gerçekleştirilmesi halinde yapıların devamına yeni kuruluş görevlendirilmedikçe ilgili idare tarafından izin verilmez.

10 6645 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler 4708 sayılı Kanunun 8 inci Maddesi’nde Yapılan Değişiklikler; 6645 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik öncesi İl Yapı denetim Komisyonun teklifi üzerine Bakanlıkça idari yaptırım uygulanır. 6645 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası İdari Para Cezası İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce uygulanır. Yeni İş Almaktan Men ve Belge İptali Bakanlıkça uygulanarak Resmi Gazetede ilan edilir. İdari para cezasına karşı on beş gün içinde yetkili İdare Mahkemesine itiraz edilebilir. Bu süre içinde itiraz yoluna başvurulmaması halinde idari para cezası kesinleşir.

11 6645 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler 4708 sayılı Kanunun 8 inci Maddesi’nde Yapılan Değişiklikler; Kanunla verilen görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmelerini teminen kuruluşlardan izin belgesi verilmesi aşamasında; Tedavüldeki Türk Parası, Devlet İç Borçlanma senedi, bu senetler yerine düzenlenen belgeler ve bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları şeklinde teminat alınması öngörülmüştür.

12 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kanun Değişikliklerine İstinaden Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler Kanunun 8 inci maddesinde yapılan değişikliğe istinaden idari yaptırımlara ilişkin iş ve işlemlere yönelik geçiş maddeleri ihdas edilmiştir. İzin belgesi verilmesi sürecinde alınacak teminat ile ilgili usul ve esaslara yer verilmiştir. Yapı denetim sisteminin etkin bir şekilde yürütülebilmesini teminen uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik düzenlemelerde bulunulmuştur.

13 YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdür Yardımcısı V.
TEŞEKKÜRLER… YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Murat AKINBİNGÖL Genel Müdür Yardımcısı V.


"YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları