Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEFROTİK SENDROM Araş. Gör. Sinem Yalnızo ğ lu Çaka.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEFROTİK SENDROM Araş. Gör. Sinem Yalnızo ğ lu Çaka."— Sunum transkripti:

1 NEFROTİK SENDROM Araş. Gör. Sinem Yalnızo ğ lu Çaka

2 NEFROT İ K SENDROM Nefrotik sendrom özel bir hastalıktan ziyade, İ drarda masif proteinüri, ödem, hipoalbüminemi, Hiperlipidemi Hiperkoagülabilite Ba ğ ışıklık sistemindeki de ğ işimler ile karakterize klinik bir durumdur. Nefrotik sendrom, glomerül filtrasyon bariyerinde yapısal ve işlevsel bozukluk ile meydana gelir. Ancak altta yatan neden tam olarak anlaşılamamıştır. Bazı sistemik hastalıkların etken oldu ğ u bilinmektedir.

3 Başlıca bir çocukluk ça ğ ı hastalı ğ ıdır Çocuklarda erişkinlerin 15 katı sıklıktadır İ nsidans 2-3/100.000 Kümülatif prevelansı 16/100.000 (1/6000) İNSİDANS

4 Glomerüler geçirgenli ğ in artması Proteinüri/albuminüri Hipoalbuminemi Plazma onkotik basınçta azalma Glomerüler geçirgenliğin artması İ nravasküler hipovolemiKaraci ğ er sentezinin stimülasyonu Renin,aldesteron ve ADH Salınımı Sodyum ve su retansiyonu Jeneralize Ö dem D ü ş ü k sodyum d ü zeyi Hiperlipidemi Aşırı pıhtılaşma faktörü

5 NEFROTİK SENDROM 3 tipi vardır 1. Kongenital (herediter) Nefrotik Sendrom: 1 yaşın altında sıktır. Otosomal Resesif geçiş gösterir. Erken dönemde transplantasyon gerçekleştirilemezse 1-2 yaşa kadar kaybedilir. 5

6 2. İdiopatik Nefrotik Sendrom (%80): 2-7 yaşta sıktır. Belli sistemik ya da renal hastalık olmaksızın görülür. Patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Çocuklarda nefrotik sendrom vakalarının %80’i idiyopatik olarak sınıflandırılır (Minimal lezyolu nefrotik sendrom) 6

7 3. Sekonder Nefrotik Sendrom : glomerülonefrit renal ven trombozu alerjik ve toksik nefroz bazı sistemik hastalıklar (diyabet, hepatit vb.) hemolitik üremik sendrom (hemolitik anemi ve trombositopeni ile karakterize akut böbrek hastalığıdır) sonucu gelişebilir 7

8 TANI VE KLİNİK DEĞERLENDİRME Özellikle öncesinde sa ğ lıklı olan bir çocukta e ğ er günler veya haftalar içinde kilo alımı mevcutsa hastalı ğ ın klinik olarak ortaya çıkışından şüphelenilir. Çocuktaki yaygın ödem yavaşça ilerledi ğ i için aileler bu durumu SA Ğ LIKLI bir büyüme olarak de ğ erlendirebilir KL İ N İ K BULGULAR LABORATUAR İ NCELEMELER İ BÖBREK ULTRASONOGRAF İ K DE Ğ ERLEND İ RME Tanı koymada yol göstericidir…

9 KL İ N İ K BULGULAR “En belirgin bulgusu ödemdir. Ödem pek çok hastada sabahları göz etrafında beliren ve ö ğ leye do ğ ru geçen bir şişlik şeklinde başlar. Aileler bu durumu ço ğ u kez çok uyku uyumaya ba ğ larlar. Bu ödem daha sonraki günlerde daha da artarak bacaklara ve vücudun di ğ er bölgelerine yayılır. Deride gerilmeden dolayı çatlaklar ve bu bölgelerden sıvı sızmaları olabilir,

10 Jeneralize ödem (anazarka) Labial Ödem Skrotal Ödem Gode bırakan ödem

11  Oligüri, hepatomegali,  İ ştahsızlık, irritabilite,  Ba ğ ırsak mukozasındaki ödeme ba ğ lı olarak gastrointestinal bozukluklar (ishal),  Sık enfeksiyona yakalanma,  Şiddetli karın a ğ rısı ve ateş varlı ğ ında peritonit düşünülebilir,  Karıda asit sıvısının yarattı ğ ı gerginli ğ e ba ğ lı olarak umblikal herni, venöz dilatasyon, rektal prolapsus ve solunum güçlükler çıkabilir. Plevral sıvı birikebilir

12 Proteinüriye ba ğ lı kas güçsüzlü ğ ü ve yorgunluk Hastalarda anoreksiya gelişebilir ancak yaygın ödem nedeniyle fark edilemeyebilir Ciltte damarların belirginleşmesiyle beraber solukluk ve parlaklık eşlik eder,saçları hassaslaşır

13 LABORATUAR İ NCELEMELER İ 24 saatlik idrarda Masif Proteinüri : 40mg/kg/gün  2gr/m2/gün  İ drarda mikroskopik hematüri olabilir Hipoproteinemi : Kan albumin düzeyi 2,5-3gr/gün  Kolesterol > 250 mg/dl Serum sodyum düzeyi (135 mEq/L altındadır) Trombosit düzeyi yüksektir > 150.000- 400.000/mm 3

14 İ LAÇ TEDAV İ S İ kortikosteroidler (prednizon) ilk 8 haftada yanıt alınmışsa, 6 ay veya daha uzun süre verilir Diürezi sağlayıcı ilaçlar verilir Remisyon sa ğ landıktan sonra tekrar eden vakalarda steroidin uzun süreli kullanımı çoklu yan etkilere neden olabilmektedir. E ğ er bu yan etkiler ortaya çıkarsa relaps sıklı ğ ını azaltmada oral alkalleyici ilaçlar (cyclophospsmide = cyclosporin / sandimmune) kullanılır. Bu ilacın en önemli yan etkisi nötropenidir

15 Tedaviye ba ğ lı gelişebilecek yan etkiler KORT İ KOSTERO İ D KULLANIMINA BA Ğ LI CYCLOPHOSPSMIDE KULLANIMINA BA Ğ LI  Aydede yüz  Büyüme gerili ğ i  Kilo alma/obezite  Akne  Hirşutizm  Hipertansiyon  Kemik mineralizasyonda azalma  Hiperglisemi  Dugulanım de ğ işiklikleri  Abdominal distansiyon  Bulantı  Katarakt  Kemik ili ğ i baskılanması  Enfeksiyona yatkınlık  Hemorajik sistit  Erkek çocuklarda kısırlık  Gastrointestinal rahatsızlıklar

16 Hemşirelik Bakımı Hemşirelik bakımında temel amaç; Hastanın hemodinamik stabilitesini sürdürmek, Üriner protein kaybını azaltmak, Cilt bütünlü ğ ünü sa ğ lamak, enfeksiyondan korumak Beslenme dengesini sa ğ lamak Aileyi desteklemek ve bilgilendirmek,

17 Çocu ğ un evde bakımı için aile bilgilendirilmelidir. Steroid tedavisi sıklıkla enfeksiyonu baskılar. Bu nedenle çocuk özellikle pnömoni, peritonit ve sellülit gibi enfeksiyonlara ilişkin belirtiler yönünden izlenir. Lökosit sayımı sık yapılır, 2000 mm3  zaman ilaç kesilir. Hipertansiyon, büyüme-gelişme geriliği, mide ülseri yönünden hasta izlenir Aileye steroidin yan etkileri anlatılır Steroid alan bir hastanın;

18 Nefrotik sendromlu çocukta kortikosteroid tedavisi önemlidir. Çocu ğ un yaşının gerektirdi ğ i ba ğ ışıklama şemasına kontrollü olarak devam edilmelidir. Yüksek doz steroid uygulanırken herhangi bir aşı yaptırılması önerilmez. Remisyon döneminde ise ölü aşılar verilebilir (canlı polio yerine ölü polio)

19 ◦ Hemşirelik Bakımı  Bol kalorili ve proteinli, tuzsuz, Ca’dan zengin bir diyetle beslenir  Yatak istirahati sağlanır  Aldığı-çıkardığı kontrolü yapılır  Kan basıncı kontrolü yapılır  Kilo kontrolü yapılır 19

20 ◦ Hemşirelik Bakımı o Deri bakımı sağlanır (sık banyo, ödemli bölgeleri basıdan koruma) o Sık pozisyon değiştirilir o Sıkı giysiler giydirilmez o Özel ölçümler yapılır (karın çevresi ölçümü) o Remisyon sürecinin relapslarla bölünmesi ve çocuğun hastaneye yatması ile aile yaşamı periyodik olarak psikolojik ve maddi yönden etkilenir. 20

21 TEŞEKKÜRLER…


"NEFROTİK SENDROM Araş. Gör. Sinem Yalnızo ğ lu Çaka." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları