Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUM İÇİ İLETİŞİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUM İÇİ İLETİŞİM"— Sunum transkripti:

1 KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUM İÇİ İLETİŞİM
HAZIRLAYANLAR: Ercan BAYAZİT Murat ÇILGIN Rehber Öğretmen İngilizce Öğretmeni Van Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Haziran, 2015 VAN

2 KURUM KÜLTÜRÜ Kurum nedir? Kültür nedir? Kurum kültürü nedir?
İletişim nedir?

3 KURUM NEDİR? Belirli düşüncelerin, davranış kalıplarının bireyler arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin oluşturduğu, kökü bir takım törelere dayalı toplumsal örgütlenmedir. Devlet-Din-Aile gibi. Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan özel veya kamu örgütüdür.

4 KÜLTÜR NEDİR? Toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevî değerler ile bunları yaratmada sonraki nesillere iletmede kullanılan insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür. Birey, grup ya da toplumun düşünce, inanç, duygu , gelenek, görenek ve alışkanlıkları gibi zihinsel ve ruhsal niteliklerden oluşan psikolojik ve toplumsal öğelerin tamamıdır.

5 KURUM KÜLTÜRÜ NEDİR? Kurumda paylaşılan temel değerlerin ve inançların bütünüdür, Kurumun Ruhudur. Tüm çalışanlar tarafından paylaşılan alışkanlıklar, tutum ve davranış kalıplarından oluşur. Bir kurum içinde oluşmuş, paylaşılan ortak inançlar, değerler ve alışılagelmiş davranış kalıplarıdır.

6 KURUM KÜLTÜRÜ NEDİR? Her kurumun kendine ait bir Kurum Kültürü vardır.
“Biz bu işi böyle yaparız” kurum kültürünün en basit düzeydeki açıklamasıdır. Bir kuruluşu diğerlerinden farklı kılan kurum kültürüdür.

7 KURUM KÜLTÜRÜ Çalışanlar arasında birlik ve beraberlik sağlar, motivasyonu ve verimliliği artırır. Kişilerin birbirleriyle olan ilişki, iletişim ve etkileşim biçimini belirler. Çalışanlara organizasyonda aidiyet hissi verir. İnanç ve değerlere bağımlılık yaratır. Çalışanlar arasında sinerji yaratır.

8 KURUM KÜLTÜRÜ Kuruluş için neyin önemli olduğunu belirler,
 Ne için çaba gösterilmesi gerektiğini anlatır,  Organizasyonel kimliği oluşturur,  Günlük çalışmalarda rehber olur ve çalışanların davranış biçimlerini belirler.

9 KURUMSAL KÜLTÜRÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 KİŞİSEL KALİTE  ÜRÜN KALİTESİ  HİZMET KALİTESİ  TAKIM KALİTESİ  KURUM KALİTESİ

10 KURUM KÜLTÜRÜ Bireylerin kültürle olan İlişkisinde 4 boyut bulunmaktadır. Kurum çalışanı, kurum kültürünün Eseri Kullanıcısı Taşıyıcısı Yaratıcısıdır. Bu dört boyut yerine gelebildiğinde kurum kültürü güçlü ve dinamik bir yapıya sahip olacaktır.

11 KURUM KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURAN KAVRAMLAR
Yazılı olmayan uygulama, alışkanlık, gelenekler Yöneticilerin sorumluluklarını yerine getiriş biçimleri Çalışanların bağlılığı, morali, birbirlerine olan güveni Eleştiri ve yapılan eleştiriye yaklaşım tarzları Kurumun iş sonuçları ve çalışanların bu sonuçlara sahip çıkma dereceleri Misyon, vizyon, ilke ve değerler Politika ve prosedürler

12 KURUMSAL KÜLTÜRÜN ÖĞELERİ
Kurumun tarihi tecrübesi Kurumun değerleri ve inançları Kurumu açıklayan hikayeler ve mitler Kurumun kültürel kod olarak kabul ettiği özlü sözler ve sloganlar Gelenekler, törenler, adetler ve kalıplaşmış davranışlar. Örgütün kültürel şebekesi (informal yapı, yetki hiyerarşisi) Örgütün kahramanları

13 Güçlü kültüre sahip kuruluşlarda özellikle var olan ve çalışanları birbirine daha çok bağlayarak, paylaşılan değerleri arttıran bazı belirleyiciler vardır. Bunlar; Görünmeyenler ve Görünenler olmak üzere ikiye ayrılırlar.

14 Temel inanç ve varsayımlar
Görünmeyenler; Temel inanç ve varsayımlar Norm ve değerler

15 Görünenler Binalar, Yerleşim düzeni, Ürünler, Tesisler, Büro eşyalarının düzenlenişi, Çalışanların giyim tarzı, Hikayeler ve seremoniler, Kültüre ilişkin simge ve sembollerdir

16 Kurum Kültürlerinin Özellikleri:
- Ayırt edicidir - Bütünleştiricidir. - Kararlı bir yapıdadır - Kabul görmüştür. - İfade edilmeden de anlaşılabilir. - Üst yönetimin bir yansımasıdır. - Semboliktir.

17 Kurum Kültürün Önemi Kurumun misyon ve stratejilerinin gerçekleştirilmesinde ve kurumsal etkinliğin değişiminde Kurumda yönetimin değişimi ve performansın arttırılmasında Çalışanların daha iyi yönetilmelerinde veya iş çevresinde karşılaşacakları zorlukları aşmalarında Kurumsal davranışta tutarlılığı arttırmada önemli rol oynar.

18 Kurum Kültürünün İşlevleri
1. Örgütün sürekliliğini sağlar 2. Örgütün kişiliği ve kimliğini tanımlar 3. Çalışanları motive eder. 4. Güçlü ve pazara / piyasa yönelimliyse; - Politika kitapçılıklarına - Örgüt şemalarına - Ayrıntılı işlem ve kurallara ilişkin dökümanlara daha az gerek duyulur. - Planlama ve karar almayı kolaylaştırır.

19 Kurum Kültürünün İşlevleri
5. Alt kademe elemanlar ne yapmaları gerektiğini kolayca bilebilirler. 6. Elemanların yaşamına anlam katıp onu zenginleştirebilir. 7. Gerektiğinde yapısal değişimi kolaylaştırıcı rol oynar. 8. Kültür; değerler sistemi, çalışanların güvenlik sağlık, yaşama anlam katma ve müşteriye hizmet gibi, işlevlerini bütünleştirir. 9. Örgütsel amaçların ve kalıcılığın (istikrarın) kaynağı olma işlevi görür.

20 Kurumsal Kültürü Etkileyen Başlıca Faktörler
Misyon Vizyon İletişim Motivasyon Güçlü Liderlik Kurum tarihi ve geleneği Teknoloji ürünler ve hizmetler

21 Kurumsal Kültürü Etkileyen Başlıca Faktörler
Müşteriler Kurum beklentileri Bilgi ve kontrol sistemleri Ödül sistemleri Organizasyon şekli Hedefler, değerler ve inançlar

22 Kurumsal Kültürü tespit etmede sorular
Kurumda doğrular, otorite sahibi kişilerce mi belirleniyor, yoksa araştıran herhangi biri de  böyle bir uygulama yapabiliyor mu? Şirket herkesin aynı ofiste çalıştığı açık bir mekan mı, yoksa herkesin ayrı odalarının bulunduğu kapalı alanlara mı sahip Şirket çalışanları birbirlerine yakın olduklarında mı, yoksa mesafeli olduklarında mı daha iyi çalışıyorlar?

23 Kurumsal Kültürü tespit etmede sorular
Kurumdaki olası çatışmalar, gerçekleri keşfedip çalışanları motive etmenin yolu olarak mı, yoksa uyumu bozan bir etken olarak mı değerlendiriliyor? Çalışanların birbirleriyle rekabet derecesi nedir? Kurum, çevresiyle olan ilişkilerinde kontrol edici ve etkin bir rol mü oynuyor, yoksa etkilenen bir izleyici konumunda mı? Haftalık, günlük çalışma saatleri nasıl düzenlenmiş ve esnek çalışmaları ile homeoffice çalışma tarzı kurumda benimsenmiş mi?

24 Kurumsal Kültürü tespit etmede sorular
Kurumda kabul edilen giyim tarzı nasıl? Kurumda alınan eğitim ve çalışanların becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar, o işte duyulan ihtiyaca ve gelecekte de çalışanların potansiyel değerini arttırmaya hizmet ediyor mu?  Kurum bünyesinde dinlenme odaları, spor salonları ve oyun odaları gibi imkanlar sunuluyor mu?

25 Sonuç olarak, Kurum kültürü, uygun davranış ve ilişkileri tanımlamakta, bireyleri motive etmekte ve belirsizliğin olduğu yerde çözümler sunmaktadır. Bilginin, değerlerin ve iç ilişkilerin düzenlenmesinde firmayı yönetmekte ve görünen, görünmeyen her seviyede etkisini göstermektedir.


"KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUM İÇİ İLETİŞİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları