Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç.Dr. Şaban Berk Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim ABD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç.Dr. Şaban Berk Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim ABD."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç.Dr. Şaban Berk Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim ABD

2 Çok genel biçimiyle yapılacak işin bölümlerini ve her bölümün zamanını gösteren maddelerin tümüdür (Gürkan, 2005,7). Oguzkan(1993)’a göre ise, belli bir çalışmanın amacını, bölümlerini, yöntemi ve süresini gösteren plandır.

3 Öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir (Demirel, 2004). Eğitim programı, okulun, okul içi ve dışındaki bütün durumlarda arzu edilen sonuçlara ulaşmak için giriştiği çabaların tümüdür (Çilenti, 1984). Bir eğitim yerinde öğrencilerin önceden belirlenmiş eğitim amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için planlı yapılan eğitsel etkinliklerin tümüne eğitim programı denir (Başaran, 1983).

4 Bir eğitim kurumunun ve sosyal çevrenin, bireylerin yaşantılarını düzenlemek ve zenginleştirmek için yürüttüğü tüm etkinlikler “eğitim programı” kapsamına girmektedir (Varış, 1998). Herhangi bir eğitim kurumunun öğrenenler için sağladığı, milli eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik etkinliklerin tümünü içeren ayrıntılı planlamadır. Öğrencilerde beklenen öğrenmeyi meydana getirebilmek için planlanmış faaliyetlerin tümüdür.

5 EĞİTİM PROGRAMININ KAPSAMI: Dersler, eğitsel kol faaliyetleri, geziler, anma günleri, kurslar gibi ders dışı etkinlikler, yurt, yemekhane yaşamı, ders arası (teneffüs) etkinlikleri, okul-endüstri veya işyeri ilişkileri, rehberlik, sağlık v.b. hizmetler ve etkinlikler ve hatta ev içi ve işyerine kadar uzanan planlanmış çalışmalar bu çerçeve içinde düşünülür

6 Eğitim programının amaçları doğrultusunda öğrenciye kazandırılması istenen bilgi, beceri, tutum ve tavırların ders grupları olarak planlı bir biçimde düzenlenmesidir. Eğitim programı içerisinde ağırlıklı bir yeri olan bir kılavuz kitap veya dokümandır. Okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan bir dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir (Demirel, 2004).

7 Ders programı, öğretim programının içinde yer alan ve derslerle ilgili olan eğitim faaliyetlerinin sistematik bir şekilde düzenlendiği bir plandır (Demirel, 2004). Öğretim programında yer alan bir dersin amaçlarının öğrenci davranışına dönüştürülmesini, bunların gerçekleştirilmesi için içeriğin konulara ve alt başlıklara ayrıştırılmasını, buna dayalı öğrenim ortamının organizasyonu ve değerlendirme araçlarını kapsayan detaylı bir plandır. Başka bir değişle, öğretilecek dersin uygulanabilir bir plan şeklinde düzenlenmesidir.

8 Okulda bilinçli ve açık olarak uygulanan programların, kararların, ilkelerin dışında kalan okul ortamı ve yaşamı (Paykoç, 1995, 53;akt. Sarı, 2007,18). Öğretim kurumlarında önceden resmi olarak hazırlanmış yazılı eğitim programları uygulanır ve faaliyetler bu programlara göre yürütülür. Öğrenciler bu resmi planlı ve yazılı programla birlikte planlanmamış ve yazılı olmayan başka bir programdan da etkilenmektedirler. Bu ikinci programa "örtük program" denmektedir.

9 Okulda gençlerin günlük yaşamlarının bir parçası olan informal ve planlı olmayan programdır (Blumberg ve Blumberg, 1994; akt. Sarı, 2007). Öğretmenlerin tutum ve beklentileri, öğrenme ortamı, çatışmaların çözülme yöntemleri, fiziki çevre, aile ve yerel çevre ile ilişkiler, iletişimin niteliği, çocukların okul işlerine ve kararlarına katılımı, okuldaki disiplin uygulaması, öğretmenin sınıf yönetim stilleri, okulun genel politika ve felsefesi, hepsi okulun kültürünü oluşturur (Halstead ve Taylor, 2000).

10

11 Programın öğelerinden; Hedef “Niçin ? İçerik “Ne ?” Eğitim Durumları “Nasıl?’ Ölçme- değerlendirme “Ne kadar? Sorularına cevap arar

12 Hedefler, öğrenciye kazandırılmak üzere seçilen istendik özelliklerdir. Hedef, programın temel öğesi, temel belirleyicisidir. Hedef, diğer öğelere yön verir Not: Hedef/ Davranış ikilisinin yerine yeni programda KAZANIM ifadesi kullanılmaktadır.

13 1. Hedefler öğrenci davranışlarına yönelik olmalıdır. 2. Hedefler öğrenenin kazanması gereken özelliği açık seçik belirtmelidir. 3. Hedefler öğretmenin değil, öğrencinin yapacaklarını ifade etmelidir. 4. Hedefler öğrenme sürecine değil, öğrenme ürününe dönük olmalıdır. HEDEFLERİN NİTELİKLERİ

14 5. Hedefler, öğrenme ürününü gösterecek nitelikte olmalıdır. 6. Davranışa dönüştürülebilecek nitelikte olmalıdır. 7. Kendi içinde tutarlı olmalıdır. 8. Hedefler, tek tip öğrenme ürününü ifade etmelidir. 9. Hedef, öğrencilerin kazanacağı davranışları gösteren bir eylemi ifade etmelidir.

15  Programın içerik boyutunda belirlenen amaçlara ulaşmak için “ne öğretelim?” sorusuna yanıt aranmaktadır.  İçeriğin düzenlenmesinde temel ilkeler arasında; o somuttan soyuta, o kolaydan zora, o bütünden parçaya ya da parçadan bütüne, o günümüzden geçmişe, o olaylardan genellemelere, o yakın çevreden uzağa doğru yapılan bir sıralama vardır. Bu ilkelere her ders için geçerli olabilir. Ayrıca içerik, çağdaş ve bilimsel bilgiye ters düşmemelidir.

16 1.Hedeflerle tutarlı olmalı 2. Öğrenci için anlamlı olmalı 3. Öğrencilerin gelişim düzeyine uygun olmalı. 4. Güncel olmalı. 5. Bilimsel açıdan doğru olmalı. 6. Öğrencilerin ön bilgilerine ve geçmiş yaşantılarına uygun olmalı.(Aşamalılık)

17 7.Uygulanabilir olmalı. 8. Kendi içinde tutarlı olmalı. 9. Kullanılabilir ve yararlı olmalı (Bireysel-Toplumsal) 10. Ekonomik olmalı. 11. Öğrenilebilir ve gerçek yaşamla ilişkili olmalı. 12. Anlamlı olmalı. 13. Sistematik olmalı. 14. Öğrenciyi düşünmeye yöneltmeli.

18 İçeriğin hangi hedef-davranış düzeyinde kazandırılacağını gösteren iki boyutlu tablodur. Belirtke tablosu içerik oluştururken tüm hedeflerin kapsanıp kapsanmadığı konusunda program çalışanlarına fikir verdiği gibi, değerlendirme aşamasında da öğreticiye yol gösterir. Alanlar Bilişsel AlanDuyuşsal AlanDevinsel Alan Düzeyleri BKUASDATBDVÖKUKBDUDU O PGÖ-Temel Kavramlar xxxxx PG Temelleri PG Modelleri PG Süreci Hedeflerin Belirlenmesi

19 Hedef davranışların öğrenciye kazandırılması için gerekli uyarıcıların düzenlenip işe koşulmasıdır (Sönmez, 2008,127). Eğitim durumları, hedeflerin belirlenen içerik aracılığıyla öğrenene nasıl kazandırılabileceği üzerine yoğunlaşır. Eğitim durumları, öğrenciye istendik davranışın kazandırıldığı ya da istenilen değişikliği gerçekleştiği ortamlardır. Eğitim durumlar; Yöntem ve teknikler Öğrenme süresi ve etkinlikler Öğrenme ortamı ve Süreç değişkenlerini (İpucu, pekiştirme, etkin katılım, dönüt, düzeltme) kapsar

20 1. Hedeflere uygunluk 2. Öğrenene uygunluk 3. Ekonomiklik 4. Kaynaşıklık

21 İpuçları: Öğrenme sürecinde öğrenciye, neyi öğreneceğini, bunları öğrenirken ne yapacağını ve nasıl yapacağını anlatmak için kullanılan iletilerin tümüdür (Sever, 2000, 36). Öğretme ortamında, sözel ipuçları (konuşma sırasındaki vurgular, örnekler, sorular ve yönergeler) kullanılabileceği gibi, grafikler, şemalar, haritalar, modeller, filmler, resimler, gibi görsel öğeler de ipucu olarak kullanılabilir. İpuçlarının zamanlama, açıklık ve anlaşılırlık gibi temel bazı niteliklere sahip olması gerekir. İpuçlarından etkili ve verimli bir şekilde yararlanmak için bunlar öğrencilere zamanında ve tam olarak iletilmelidir (Özçelik, 1998, 166-168).

22 İpuçları kullanılırken şunlara dikkat edilmelidir (Senemoğlu, 2005, 454). 1-Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olmalıdır. 2- Öğrencilerin bilişsel giriş davranışlarına uygun olmalıdır. 3- Öğrencilerin duyuşsal giriş özelliklerine uygun olmalıdır. 4- Öğrencilerin sosyo-kültürel özelliklerine uygun olmalıdır. 5- Öğrenciye kazandırılması planlanan davranışın ortaya çıkmasına yardımcı olmalıdır. Öğretme-öğrenme sürecinde, ipuçlarının etkin kullanılması durumunda, öğrencilerin yarısı, ipuçlarının etkin kullanılmadığı durumlarda aynı öğrencilerin %16’sının erişebildiği öğrenme düzeyine ulaşabilmektedir.

23 Pekiştirme: Bir davranışın tekrar edilme sıklığının uygun uyarıcılarla artırılması işlemidir. Öğretmenlerin, öğretme- öğrenme sürecinde öğrencilerin, öğretimin amaçlarıyla tutarlı davranışlarından sonra verdikleri pekiştireçler, o davranışların tekrar edilme olasılığını artırmaktadır (Sağlam, 2006, 88). Pekiştireç kullanılırken, kullanılan pekiştireçlerin öğrencilerin; -Kişiliğine, -ilgisine, -Zihinsel gelişim düzeyine, -Eğitim düzeyine, -Kültürel değerlerine ve -Cinsiyetine uygun olmasına özen gösterilmelidir.

24 Katılma: Öğrencinin istenen davranışı kazanması için, kendisine sağlanan öğrenme durumunun öğeleriyle etkileşmesi ve bu etkileşimi, davranışı kazanıncaya kadar sürdürmesidir. Öğretme- öğrenme sürecinde, öğrencinin açık ya da gizli katılımı olmadan etkin öğrenmenin gerçekleşmesi beklenemez. Açık Katılma: Öğrencinin, öğretmenin sorusunu yanıtlaması, konuyla ilgili açıklama yapması, soru sorması gibi dışarıdan açıkça gözlenebilen öğrenme çabalarıdır. Örtülü Katılma: Öğretmenin sorusunun yanıtını zihninden bulmaya çalışması, bir matematik problemini zihninden çözmeye çalışması, öğretmenin söylediği bir tümceyi içinden tekrar etmesi gibi dışarıdan açıkça gözlenemeyen öğrenme çabalarıdır. Öğrencinin yaş ve gelişim düzeyi düştükçe açık katılımı tercih edilir.

25 Öğrenci öğretme-öğrenme sürecine katılımını, konunun 1- Bireyin amaçlarına uygunluğu, 2- Gereksinimlerini karşılayabilme düzeyi, 3- Başarıyı tatmasına olan katkısı belirlemektedir. Yada kısaca, öğretme-öğrenme ortamında düzenlenen dış koşulların, öğrencinin iç koşullarına uygunluk düzeyi belirlemektedir. Öğrencinin, öğretme-öğrenme sürecine katılma derecesi, öğrenme düzeyindeki değişkenliğin %20’sini açıklama gücündedir (Senemoğlu, 2005, 457).

26 Dönüt ve Düzeltme: Öğretme-öğrenme sürecinde öğrenciye, öğrenmelerin yeterli ya da gösterdiği davranışın beklenen davranışa uygun olup olmadığının bildirilmesi, varsa öğrenme eksikliklerinin giderilmesi etkinliklerini kapsar. Ya da, beklenenden farklı davranışın ortadan kaldırılması ve beklenen davranışın öğretilmesi etkinliğidir. Sınıf ortamında, her öğrencinin katılma düzeyi bir olmadığından, ipuçları ve pekiştirme de her öğrencinin iç koşullarına göre anlam kazandığından, öğrencilere kazandırılmak istenen davranışların yeterli düzeye ulaşması dönüt ve düzeltme etkinliği ile mümkündür.

27 ÖĞRENME VE ÖĞRETİM İLKELERİ

28 1.Bireye Görelik İlkesi

29 2. Bilinenden Bilinmeyene İlkesi

30 3. Somuttan soyuta ilkesi

31 4. Yakından Uzağa İlkesi

32 5. Ekonomiklik İlkesi

33 6. Açıklık İlkesi

34 7. Etkin Katılım İlkesi

35 8. Hayata Yakınlık veya Yaşamsallık (Aktüalite) İlkesi

36  Ders konularının güncel olay ve sorunlarla bağlantı kurularak işlenmesini öngören ilkedir.  İlginin konular üzerinde yoğunlaşması sonucu konuları daha iyi öğrenileceğinden, öğrenilen konuların güncel olaylarla ilişkilendirilmesi gerekir.  Eskimiş hayatta hiç kullanılmayacak bilgilerin öğrenilmesine yönelik harcanan zaman gereksizdir. Bilgi güncel olmalıdır.

37 10. Bütünlük İlkesi

38 Bilen, M. (1999). Plandan Uygulamaya Eğitim, 5. Basım, Anı Yayıncılık, Ankara. Demirel, Ö. (2004). Eğitimde Program Geliştirme, 6.Baskı, Pegem A yayıncılık, Ankara. Demirel,Ö. (2004a). Öğretme Sanatı, 7. Baskı. Pegem A Yayıncılık, Ankara. Ertürk, S. (1998).Eğitimde Program Geliştirme. Meteksan Matbaacılık, Ankara. Fidan, N. (1996). Okulda Öğrenme ve Öğretim, Alkım Yayıncılık, Ankara. Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim, 8. Basım, Gazi Kitabevi, Ankara. Eyüboğlu, F. (2007). Süreç Yönetimi Nedir? Bulunduğu yer: Gürkan, T. (2006). Programın yapısal boyutları ve program geliştirme süreci. M. Gültekin (Ed.), Öğretimde planlama ve değerlendirme (6. Baskı, s.15-30). Anadolu Üniversitesi yayını, no:1317: Eskişehir. http://www.filizeyuboglu. com/yazi.html. Erişim Tarihi: 29/09/2007. http://www.filizeyuboglu. com/yazi.html Oxford Dictionary (2005). Oxford Univerity Pres. London. Bulunduğu yer: http://www.askoxford.com/results. Erişim tarihi: 30/10/2007. http://www.askoxford.com/results Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Şaban Berk

39 Oğuzkan, F. (1993). Eğitim terimleri sözlüğü. Emel Matbaacılık: Ankara. Varış, F. (1994). Program Geliştirme “Teori ve Teknikler”, Alkım Yayıncılık, Ankara. Erden, M.(1998). Eğitimde Program Değerlendirme. Anı Yayıncılık, Ankara. Sarı, M.(2007). Demokratik Değerlerin Kazanımı Sürecinde Örtük Program: Düşük Ve Yüksek “Okul Yaşam Kalitesi’ne Sahip İki İlköğretim Okulunda Nitel Bir Çalışma. Yayımlanmamış Doktora tezi. Çukurova Üniversitesi: Adana. Sağlam, M. (2006). Öğretimi etkileyen etmenler. (Ed. Mehmet Gültekin) Öğretimde planlama ve değerlendirme (s.77-99). Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:1317:Eskişehir. Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Şaban Berk


"Yrd. Doç.Dr. Şaban Berk Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim ABD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları