Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AYAK BILE Ğ I VE AYAK Murat Şahin / 110162002. Halluks Valgus Nedir?  Bunyonlar(Halluks valgus) cerrahi ve medikal yöntemlerle tedavi edilebilen bir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AYAK BILE Ğ I VE AYAK Murat Şahin / 110162002. Halluks Valgus Nedir?  Bunyonlar(Halluks valgus) cerrahi ve medikal yöntemlerle tedavi edilebilen bir."— Sunum transkripti:

1 AYAK BILE Ğ I VE AYAK Murat Şahin / 110162002

2 Halluks Valgus Nedir?  Bunyonlar(Halluks valgus) cerrahi ve medikal yöntemlerle tedavi edilebilen bir hastalıktır.  Bunyon ayakta Halluks valgus deformitesine ba ğ lı ortaya çıkan başparmak etrafında ki şişli ğ e verilen isimdir. Başparmak eklemi etrafında eklemi korumakla görevli olan ya ğ yastıkçı ğ ı deformite sonucunda ayakkabı içinde basınç altında kalan bölge olur ve buna ba ğ lı olarak reaksiyonel bir büyüme olur. doku büyüdükçe ayakkabı basıncı artar ve şişlik kızarıklık kalıcı bir hal alır.

3

4

5

6 Halluks Rigidus  Artitlerin, ayakta en sık yerleşti ğ i yer, ayak baş parma ğ ının merkezidir. Bu eklem metatatarsofalengeal eklem veya MTP eklemi diye adlandırılır. Bu eklem, her zaman her adım attı ğ ınızda, e ğ ildi ğ i için çok önemlidir. E ğ er bu eklem sertleşirse, yürümek çok a ğ rılı ve zor hale gelir. Metatarsofalengeal eklem, her hangi bir eklemde oldu ğ u gibi, düz bir eklem kıkırda ğ ıyla örtülmüş kemiklerde sonlanır.

7

8 Çekiç Parmak - Claw Toe  Çekiç parmak; ikinci, üçüncü veya dördüncü ayak parma ğ ında gelişebilecek bir deformitedir. Bu durumda ayak parma ğ ı, ortadaki ekleminden kıvrılır ki bu biçim çekice benzer. Başlangıçta çekiç parmaklar esnektirler ve basit önlemlerle düzeltilebilirler. Fakat, tedavi edilmemiş şekilde bırakılırlarsa sabit hale gelirler ve bu durumda ameliyat gerekir.

9

10

11 Sesamoiditler  Belirtiler ve semptomlar  Ayak tabanının üzerinde, baş parma ğ ın altında odaklanan a ğ rı. Sesamoidit ile birlikte, a ğ rı, yavaş yavaş gelişir; kırık sonucu oluşan a ğ rı ise hemen oluşan a ğ rıdır.  Şişme ve berelenme olabilir veya olmayabilir.  Ayak baş parma ğ ınızı bükmede ve düzleştirmede güçlük yaşamanız.

12  Doktorunuz, ayak baş parma ğ ınızı, aya ğ ınızın tepesine do ğ ru bükerek veya düzleştirerek a ğ rının yo ğ unlu ğ unu görecektir. Doktorunuz, do ğ ru bir teşhisi garanti etmek için, ön aya ğ ınızın rontgen grafilerini isteyebilir.

13

14

15

16

17

18

19

20 Metatars Kırıkları  Ayakta metatars kırıkları (tarak kemi ğ i kırıkları) aya ğ ın üzerine yukardan yük binmesi veya ani burkulmalar sonucunda oluşur. Bu yazıda özellikle 5.metatars kırı ğ ı ( jones kırı ğ ı) üzerinde durulacaktır  5.metatars kırıkları ayak bile ğ i burkulmaları sonrasında en sık rastlanan tarak kemi ğ i kırıklarıdır. Özellikle profesyonel sporcularda önem kazanır.

21 Normal anatomy

22 Fifth metatarsal fractures  Avulsion fractures

23 Jones fracture refers to a transverse fracture of the proximal shaft of the 5th metatarsal

24 Beware in children the normal unfused apophysis. This should not be mistaken for a fracture, by observing that the apophysis lies longitudinal to the long axis of the metatarsal. A fracture line will run transversely:

25 Stress fractures of the metatarsals

26 Lisfranc fracture-dislocation (tarso- metatarsal)  Lisfrank eklemi tarak kemikleri ile aya ğ ın orta bölümünü birleştiren ba ğ larla korunan bir eklemdir. Yürüyüş esnasında aya ğ ın yaylanma fonksiyonuna katkıda bulunur. Aya ğ ın üzerine gelen direk travmalarda bu eklemde ba ğ hasarı, ya da ba ğ hasarına eşlik eden kemik kırıkları oluşabilir. Bunun sonucunda ayak orta bölümündeki küçük eklemlerde yer de ğ iştirmeler meydana gelir ve ayakdeforme olur.

27

28 Naviküler Kırık  Naviküler kemik aya ğ ın biyomekani ğ in de özellikli yeri olan kemiklerden birisidir. Aya ğ ın iç kavisini oluşturmaya destek veren en önemli adale tibialis posterior tendonudur. Bu tendon naviküler kemi ğ e yapışır.  Naviküler kemik kırıklarında hastada do ğ ru tedavi yapılmadı ğ ı takdir de bu tendonun çalışmaması ayak kavisinin çökmesine, düz tabanlık, içe basma gibi çeşitli deformitelerin oluşmasına yol açar.

29  Naviküler kemik problemleri ayak bile ğ inin içe do ğ ru dönmesi sonucunda oluşur. İ zolenaviküler problemler de hastanın klini ğ in de çok şiddetli a ğ rı olmasına ra ğ men, düz grafiler de kemiksel bir patolojiye rastlanmayabilir. Bu gibi durumlarda tomografi ve MRI yardımıylanaviküler bir kemikteki kırık ortaya konacaktır.

30 Topuk Dikeni  Topuk Dikeni, sabahleyin yataktan kalktı ğ ınızda, ilk birkaç adımınız, ayak topu ğ unuz içinde, şiddetli a ğ rıya neden oluyorsa, sizde plantar fassitis mevcut olabilir. Bu durum tabanınızın veya aya ğ ınızın fleksör yüzünün (plantar) fazla kullanılmasından kaynaklanan bir incinmedir. Bir Topuk Dikeninin teşhisi, sizin topuk kemi ğ inizi ayakparmaklarınızın taban kısmına (alt kısmına) ba ğ layan dokunun(fasya) fibröz bantlarının çok kötü bir inflamasyonu anlamına gelir

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Haglund Hastalı ğ ı  Ayak bile ğ i eklemini oluşturan kemiklerden bir tanesi de topuk kemi ğ imizdir. (kalkaneus) Topuk kemi ğ inin arka üst köşesine aşil tendonumuz yapışır. Aşil tendonu topuk kemi ğ inin arka üst köşesine yapışır. Bu tendon ayak bile ğ imizikendimize do ğ ru çekmekle görevli olan tendondur.

40  Haglund hastalı ğ ında, topuk üst arka ucunda kötü ayakkabı giyme, geçirilmiş kırık veya do ğ umsal olarak oluşmuş olan bir aşırı büyüme ayak bile ğ inin her hareketi esnasında aşil tendonu üzerine bir bası uygular, bu basıya ba ğ lı olarak aşil tendonuödemli, hassas bir dokuya dönüşür.  Hastalar özellikle sabah yataktan kalktıkları birkaç adımda ciddi bir a ğ rı şikayeti ile karşı karşıya kalırlar. Genellikle birkaç adım sonra hastaların şikayetleri geriler. Hastalar gün içerisinde uzunca bir süre oturmalarını takiben ilk kalkış anlarında aynı şikayetler tekrarlar. İ lerlemiş vakalarda şikayetler, yürüme ya da istirahat anında da oluşmaya başlar.

41  Hastalı ğ ın tanısını koyarken çekilen röntgenlerde ve ileri görüntüleme yöntemlerinde (MRI ve Tomografi) topuk üst arka ucunda bozulmuş alan ve aşil tendonu üzerinde çeşitli düzeylerde izlenen yaralanmalar tipiktir.aşil tendonu

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Posterior Tibial Tendon Disfonksiyonu  Tendonlar, kemiklere kaslarla ba ğ lanırlar ve bir yandan bir yana sizin eklemi yönetmenize imkan tanıyarak eklemleri gererler. Alt bacaktaki önemlitendonlardan birisi de posterior tibial tendondur. Bu tendon, baldırda başlar, ayakbile ğ inin arkasının iç tarafına aşa ğ ıya do ğ ru uzanır ve aya ğ ın ortasındaki kemiklere ba ğ lanır.tendon

54  Posterior tibial tendon, ayak kavsinin yukarı kalkmasına yardım eder ve yürürkenayak parmaklarınız adım atmadan ayrıldı ğ ında aya ğ ınızı bastıktan sonra kaldırdı ğ ınızda, destek sa ğ lar.  Posterior tibial tendon disfonksiyonunun belirti ve semptomları:  Ayak bile ğ inin iç tarafının üzerinde a ğ rı ve şişme,  Ayak kavsinin kaybolması ve düz tabanlı ğ ın gelişmesi,  Ayakta veya ayak bile ğ inin di ğ er tarafı üzerinde yavaş yavaş gelişen i ğ nelenme,  Ayak parmakları üzerinde durmada zayıflık ve yetersizlik,  Özellikle, aktivite esnasında ve baskı altındayken orta ayak üzerinde hassasiyet.

55 . Doktorunuz, aya ğ ınızın rontgen grafilerini, ultrason ve manyetik rezonans görüntülemesini isteyebilir.

56

57

58 Peroneal Tendon Problemleri  Peroneal tendonlar ayak bile ğ inin dış yan kenarında seyreden ayak bile ğ inin dışa do ğ ru dönmesini engelleyen önemli yapılardan birisidir. Peroneal tendonların asıl görevi kasıldıkları zaman ayak bile ğ inin içeriye do ğ ru dönüşünü sa ğ lamaktır. Romatizmal hastalıklarda, ayak bile ğ i burkulmalarında, ayak bile ğ i kırıklarında peroneal tendonlar hasar görebilir. Hasarın oluşması ile beraber çeşitli farklı klinik tablolar ortaya çıkabilir. Tendinit olarak adlandırılan tabloda tendonun kılıfı üzerinde hasar meydana geli

59  Ayak bile ğ i hareketlerinde a ğ rı, dış yan kenarda ödem ve kızarıklık gelişebilir. Tendon yırtıklarında bu tabloya ek olarak fonksiyon kaybı gelişir. Tendon yeterli tedaviyi görmedi ğ inde kronik hasar oluşur. Kronik hasarda tendonun ayak bile ğ i dış yan ba ğ larına vermiş oldu ğ u destek kaybolur, bu tabloda da ayak bile ğ inde tekrarlayan burkulmalar meydana gelir.

60  Hastalıkların ayırıcı tanısında fizik muayene, özel çekilmiş röntgenler ( stres grafisi), MRI gerekli olabilir. Yeni gelişen bir teknikle artroskopik yöntemle tendonun yüzeyinin bir kamera yöntemi ile incelenmesi de tanı koydurucu yöntemlerde birisi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

61

62

63

64

65

66 Talus Lezyonları  Talus, ayak bile ğ i eklemini oluşturan en önemli kemik yapıdır. Kaval kemi ğ inin alt ucu ile beraber oluşturdukları eklem yüzeyi ile ayak bile ğ i ekleminin hareketini sa ğ larlar. Talusta var olan kıkırdak katman ayak bile ğ i eklemi için en önemli yüzeydir. Kemik üzerinde var olan kıkırdak tabakalar salgıladıkları eklem içi sıvı sayesinde eklem hareketlili ğ inin ideal bir ortamda gerçekleşmesini sa ğ lar. Kıkırdak dokuyu kemik dokudan ayıran en önemli özellik, iyileşme kapasitesinin olmamasıdır. Kıkırdak hasarları en sık olarak ayak bile ğ i travmalarından sonra görülür. Ancak travma hikayesi olmayan hastalarda da karşılaşılan bir sorundur. Özellikle kortizon kullanımı, ailevi bazı kan hastalıklarında ve de romatizmal hastalıklarda görülebilirler.

67  Kıkırdak sorunlarında hastalarda eklem hareket kısıtlılı ğ ı, a ğ rı, boşalma hissi, takılma duygusu gibi şikayetler gelişir. Sorun ilerledikçe yürüme mesafesinde azalma ve şişlik gibi sorunlarda ortaya çıkar. Tanıda röntgen, MRI ve Tomografi gibi tetkikler kullanılabilir. Bu yöntemler hastalı ğ ın hangi evrede oldu ğ unu tespit etmekle beraber aynı zamanda tedavi planlamasının yapılması içinde gereklidir.

68

69

70

71

72

73

74

75

76  honiiswriting.blogspot.com honiiswriting.blogspot.com  emedicine.medscape.com emedicine.medscape.com  http://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/ajr.17 5.3.1750627 http://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/ajr.17 5.3.1750627  http://bjr.birjournals.org/content/81/970/826.full http://bjr.birjournals.org/content/81/970/826.full  radiologycases.blogspot.com radiologycases.blogspot.com  sumerdoc.blogspot.com sumerdoc.blogspot.com  http://radiographics.rsna.org/content/20/suppl_1 /S153.full

77  radiologyspirit.blogspot.com radiologyspirit.blogspot.com  roentgenrayreader.blogspot.com roentgenrayreader.blogspot.com  sumerdoc.blogspot.com sumerdoc.blogspot.com  www.myfootshop.com www.myfootshop.com  radiology.rsna.org radiology.rsna.org  www.fighttimes.com www.fighttimes.com  emedicine.medscape.com emedicine.medscape.com  eorif.com eorif.com


"AYAK BILE Ğ I VE AYAK Murat Şahin / 110162002. Halluks Valgus Nedir?  Bunyonlar(Halluks valgus) cerrahi ve medikal yöntemlerle tedavi edilebilen bir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları