Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRIK  Kırık : Kırık; kemik bütünlü ğ ünün bozulmasıdır. Kırıklar, darbe sonucu ya da kendili ğ inden olu ş ur.  Kırık belirtileri: 1) Bölgenin hareket.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRIK  Kırık : Kırık; kemik bütünlü ğ ünün bozulmasıdır. Kırıklar, darbe sonucu ya da kendili ğ inden olu ş ur.  Kırık belirtileri: 1) Bölgenin hareket."— Sunum transkripti:

1

2 KIRIK  Kırık : Kırık; kemik bütünlü ğ ünün bozulmasıdır. Kırıklar, darbe sonucu ya da kendili ğ inden olu ş ur.  Kırık belirtileri: 1) Bölgenin hareket edilmesi ile artan yo ğ un a ğ rı, 2) Ş ekil bozuklu ğ u ( Di ğ er sa ğ lam organ ile kar ş ıla ş tırılır ), kar ş ıla ş tırılır ), 3) Bölgede ş i ş lik ve kanama sonucu morarma 4) İş lev kaybı, 5) Hareketlerde kısıtlanma,

3 İ LK YARDIM I.Ya ş amı tehdit eden ba ş ka yaralanma varsa ona öncelik verilir. II.Hasta ya da yaralı hareket ettirilmez. III.Ani hareketlerden kaçınılır, kırık kemik düzeltilmeye çalı ş ılmaz. IV.Kırık kolda ise; ş i ş lik olu ş aca ğ ından yüzük, saat vb. takılar ya da e ş yalar çıkartılır

4 V. Kırık bölge hareket ettirilmez. VI. Açık kırık varsa; tespitten önce yara üzeri temiz bir bezle kapatılır. VII. Kırık olan bölge, bir üst ve bir alt eklemi de içine alacak ş ekilde karton, tahta vb. sert cisimle tespit edilir(sa ğ lık ekiplerinin ula ş amayacakları ve ta ş ıma yapılması gereken durumlarda).

5 VIII.Tespit edilen bölge yukarıda tutularak dinlenmeye alınır. IX.Kırık bölgede sık aralıklarla (3-5 dk.) nabız, derinin rengi kontrol edilir. X.Hasta sıcak tutulur. XI.Tıbbi yardım istenir ( 112 ).

6 ÇIKIK  ÇIKIK : Eklemi olu ş turan kemiklerden birinin yerinden ayrılmasıdır. Ligament ve kapsül yaralanması gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Eklem yüzeyleri birbirinden tamamen ayrılmı ş kemik uçları de ğ i ş ik pozisyonlarda kilitlenmi ş olabilir. Herhangi bir hareket hem çok güçtür hem de a ğ rılıdır.

7 Belirti ve bulgular : 1) Ş ekil bozuklu ğ u, 2) Hareketle artan a ğ rı, 3) Morarma, ş i ş lik, 4) Hareket kısıtlanması veya kaybı

8 İ LK YARDIM 1-Çıkık olan eklemi yerine koymaya çalı ş mayınız. 2-Kırıkta oldu ğ u gibi çıkık eklemi bir ş ekilde tespit ediniz. 3-Çıkıktan ş üphelendi ğ iniz zaman eklemde ve onun yanındaki kemiklerde kırı ğ ın, eklem ba ğ ında yırtı ğ ın da olabilece ğ ini unutmayınız. 4-Çıkık eklem üzerinde yarım saat havluya sarılı buz torbası koyunuz. 5-Kalp seviyesinin üzerinde tutunuz. 6-En yakın sa ğ lık merkezine götürünüz

9 BURKULMA oEklemlerin a ş ırı zorlanmasına ba ğ lı olarak eklemi ba ğ larının ve yüzeylerinin zedelenmesine BURKULMA denir. Ba ğ ların bir kısmı gerilmi ş veya yırtılmı ş tır. Kemik uçları birbirinden ayrılmamı ş tır. Hareketli eklemlerde meydana gelir.

10 Belirtileri: 1.Hassasiyet 1.Hassasiyet 2. ş i ş lik ve morluk 2. ş i ş lik ve morluk 3.a ğ rı 3.a ğ rı 4.harekette kısıtlanma 4.harekette kısıtlanma İ lk Yardım 1)Burkulmu ş eklemi hareket ettirmeyiniz. 2)O eklem üzerine yarım saat havluya sarılı buz torbası koyunuz. 3)Burkulmu ş aya ğ ınızın üzerine basmayınız. Koltuk de ğ ne ğ i kullanınız. 4)Burkulmu ş aya ğ ınızın altına 4 - 5 yastık koyarak kalp seviyesinin üzerine kaldırınız

11 5)Burkulmu ş yerinizi sarkıtmayınız. Ş i ş lik, kanama ve a ğ rı olabilir. 6)Burkulma kolunuzda ise kolunuz kalp seviyesi üzerinde olacak ş ekilde tülbentle kolunuzu boynunuza asınız. 7)Kesinlikle sıcak havlu ya da termofor uygulamayınız. Ş i ş li ğ in artmasına yol açarsınız. 8)Ovu ş turmayınız. O ekleminizi dinlendiriniz.

12 9)Elastik sargı ile sıkmayacak ş ekilde sarınız. 10)Parmaklarınızı oynatarak kaslarınızı çalı ş tırınız. Böylece kasların pompalayıcı etkisi ile ş i ş li ğ in azalmasına çalı ş ınız. 11)Her burkulmanın altından bir kırık ya da eklem ba ğ ı yırtı ğ ı çıkabilece ğ ini unutmayınız. 12)En yakın sa ğ lık merkezine götürünüz.


"KIRIK  Kırık : Kırık; kemik bütünlü ğ ünün bozulmasıdır. Kırıklar, darbe sonucu ya da kendili ğ inden olu ş ur.  Kırık belirtileri: 1) Bölgenin hareket." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları