Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta14 : Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta14 : Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD."— Sunum transkripti:

1 ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta14 : Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5141

2 Konular Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5142 HaftaKonular: Yenilikçilik Kaynaklar Konular: De ğ işim Yönetimi Kaynaklar Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:1, 2: s9-40 Teknikler: de ğ işim yönetimi Hafta 2 Yenilik Süreci 1:2, 2:s91-111 Teknikler: de ğ işim yönetimi Hafta 3 Yenilik Kuramları 1:5, 2:s44-64 Tartışma: De ğ işim yönetimi teknikleri Tunçer I Hafta 4 Yenilik Planlaması 1:3, 1:8, 2:s111-117 Örgütsel De ğ işim Hafta 5 Strateji ve Yenilik 1:4, 2:s173-8, 67-73 Örgütsel De ğ işim (süre ğ i) Tunçer II Hafta 6 Ar-Ge Yönetimi 1:6, 2:s157-173 De ğ işim Yönetimi ve Direnç Hafta 7 Yenili ğ in İ ktisadi Boyutu 1:11, 2:s117-157, 2:s264-265 De ğ işim Yönetimi ve Direnç (süre ğ i) Tunçer III Hafta 8 Ara Sınav Hafta 9 Ürün ve Süreç Yenilikçili ğ i Yeni Ürünler 1:2, 2:s40-41, 4:4.5 1:9, 2:s233-251, 2:s31-43 Toplam Kalite Yönetimi Tokat I Hafta 10 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik 1:7, 2:s181-206 Toplam Kalite Yönetimi Tokat II Hafta 11 Kamu Politikaları ve Yenilik Küresel De ğ işim 1, 2:s211-251 1, 2:s255-271, 3 Yönetimde Kalite: Altı Sigma Kıngır, Gürsakal Hafta 12 Teknoloji Yönetimi 5:3 Ö ğ ütler: De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 13 Bilişim ve İ letişim Teknolojilerindeki Gelişmeler 5:4 De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 14 Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları 5:5 Tartışma: De ğ işimi Yönetmek Hill Hafta 15 Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı

3 Özet İçerik: Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5143 Örgütte kullanılan bilişim sistemleri ve uygulamalar, bilişim sistemlerinin yenilik yapılmasındaki etkinli ğ i

4 Bilişim sistemi Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5144  = Örgüte gerekli bilgiyi de ğ işik kaynaklardan toplayan, işleyen, saklayan ve raporlayan biçimsel bilgi akış sistemidir.  Unsurları: girdiler, süreçler, veri dosyaları (VT), çıktılar., donanım, insan kaynakları  Örgüte sa ğ layaca ğ ı yararlar:  Düzenli, kolay erişilir, güncel bilgiye erişim  Veri tabanı ve hızlı hesaplama yetene ğ i  Bilgi istemlerini hızlı karşılama  Gelecek planlaması ve kararlara tutarlı destek  Birimler arası bilgi akışı  Daha iyi İ K yönetimi  İ letişim teknolojisi ile desteklendi ğ inde piyasayı ve rakipleri yakından izleme  Hızlı işlem sonucu daha çok iş ve daha zamanlı işlem yapma  Yine de konuya sosyo-teknik açıdan yaklaşılmalıdır:  Teknoloji, zorunlu işlevler açısından örgütsel ve bireysel gereksinmeleri karşılayabilecek bir biçimde tasarlanmalıdır.

5 Tablo 5.1 Bilişim sistemlerinin örgütteki yeri Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5145

6 Şekil 5.2 Bilişim sistemleri unsurları Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5146

7 Bilişim sistemi uygulamaları: Yönetsel bilişim sistemleri Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5147  = Örgütte düzeyler arası iletişimin sa ğ lanması amacıyla alt-, orta-, üst-düzey yönetime karar verme ve yönetsel sorun çözme süreçlerinde işlemsel ve stratejik bilgi deste ğ i saylayan bilişim sistemleridir:  A) Elektronik veri işleme sistemleri  B) Ofis otomasyonu sistemleri  C) Yönetim bilişim sistemleri  D) Karar destek sistemleri  E) Üst-düzey bilişim sistemleri  F) Uzman sistemler.

8 Yönetsel bilişim sistemleri- süreği Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5148  A) Elektronik veri işleme sistemleri: = Örgütün etkinliklerinden do ğ an kayıtları izleyen bilişim sistemidir.  B) Ofis otomasyonu sistemleri: = ofiste yapılan sıradan işlerin otomasyonu için kullanılan bilişim sistemleridir:  Sözcük işlem  Masaüstü yayıncılık  Elektronik iletişim: a ğ lar / Internet üzerinden iletişim  Ses işleme (sesli yanıt/yönlendirme, konuşma algılama)  C) Yönetim bilişim sistemleri (YBS): = yönetimi desteklemek amacıyla sıradan özet raporların hazırlanması ve sunulmasını sa ğ layan böylece mevcut etkinliklerin planlanması, denetimi ve gelecekteki başarımını kestirmeye yarayan bilişim sistemleridir.: 

9 Tablo 5.2. YBS’nin nitelikleri Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 5149

10 Yönetsel bilişim sistemleri- süreği Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51410  Karar destek sistemleri (KDS): = büyük ölçüdeki sıradan olmayan ve yapılandırılmamış sorunların çözümünde yöneticilere yardımcı olmak üzere koşullandırılmış sistemlerdir:  Kurumsal KDS: kurum genelinde kullanılan  Grup KDS: birlikte çalışmayı kolaylaştıran sistemler

11 YDS vs YBS:; Tablo 5.3 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51411

12 Yönetsel bilişim sistemleri- süreği Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51412  E) Üst-düzey bilişim sistemleri: = tepe yönetimin stratejik bilgi gereksinmesini karşılayan bilişim sistemleri:  Tümüyle üst yönetim içindir  Üst yöneticilerin yardım almadan kullanabilecekleri yapıda  Örgüt dışı ile ilgili çok veriye gerek duyulur  Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri içerir  Metin, grafik ve iletişim programlarını kapsar.  F) Uzman sistemler: = insan yetisini ve deneyimini bilgisayar ortamına aktaran belli konulara özelleşmiş yapay zeka programları.  Bkz: Şekil 5.5

13 Yönetsel bilişim sistemleri- süreği Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51413

14 Bilişim sistemi uygulamaları: İşlevsel bilişim sistemleri Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51414  = Örgüt işlevlerinin yerine getirilmesinde kullanılan bilişim sistemleridir:  A) Pazarlama bilişim sistemleri  B) Üretim bilişim sistemleri  C) İ K bilişim sistemleri  D) Finans ve muhasebe bilişim sistemleri.  Bkz. Şekil 5.6

15 İşlevsel bilişim sistemleri - özet Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51415

16 İşlevsel bilişim sistemleri - süreği Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51416  A) Pazarlama bilişim sistemleri: = mevcut ürünlerin planlanması, tutundurulması ve satılması ile yeni ürünlerin ve pazarların geliştirilmesi konusunda etkinlikler için bilişim sistemleridir.  Tablo 5.4

17 İşlevsel bilişim sistemleri - süreği Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51417  B) Üretim bilişim sistemleri: =

18 İşlevsel bilişim sistemleri - süreği Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51418  C) İ K bilişim sistemleri: =

19 İşlevsel bilişim sistemleri - süreği Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51419  D) Finans ve muhasebe bilişim sistemleri: =

20 İşlevsel bilişim sistemleri - süreği Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51420

21 Bağlantılar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51421  Amazon 3B akıllı cep telefonu geliştirmeyi planlıyormuş! Amazon to develop 3D smartphones. Why? Amazon to develop 3D smartphones. Why?  EEMG 2013 – Elektrik Elektronik Mühendisli ğ i Günleri içinde Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Politikaları Çalıştayı düzenleniyor. 1-5 Ekim 2013, Gazi Üniv., Müh. Fak. Yerleşkesi, Maltepe, Ankara. EEMG 2013  TÜB İ TAK:  TEYDEB: Siz Ar-Ge ve Yenilik Yapanlar: EUREKA, EUROSTARS, ERA-NET Programları ile Yurtdışına Açılın TEYDEB  Bir proje firmasından özet bilgiözet bilgi  Smart watches: coming soon to a wrist near you Smart watches: coming soon to a wrist near you

22 Değişim Yönetimi: Gürsakal: Altı Sigma – Müşteri Odaklı Yönetim Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD 51422


"ISLD 514 YENİLİKÇİLİK VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ISLD514-Hafta14 : Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları