Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME TÜRLERİ (ÖĞRENME STİLLERİ) Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME TÜRLERİ (ÖĞRENME STİLLERİ) Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME TÜRLERİ (ÖĞRENME STİLLERİ) Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

2 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Hazırlık Soruları Öğrenme stili nedir? Nasıl belirlenir? Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

3 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Çevresi ile etkileşimi sonucu kişide oluşan düşünce, duyuş ve davranış değişikliği öğrenme olarak tanımlanabilir. Öğrenmenin doğasını ve sonuçlarını açıklamaya çalışan kuramlar bu değişikliklerin nasıl oluştuğu sorusuna farklı cevaplar vermektedirler. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

4 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Öğrenme Kuramları Davranışçı Kuram Bilişsel Kuram Duyuşsal Kuram Nörofizyolojik Kuram (HEBB Kuramı) Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

5 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Davranışçı Kuram Öğrenmenin uyarıcı ile davranış arasında bir bağ kurarak geliştiği ve pekiştirme yolu ile davranış değişikliğinin meydana geldiği kabul edilmektedir. Bu kurama göre öğrenmelerin gerçekleşmesi için tekrarlar ve güdüleme oldukça önemlidir. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

6 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Bilişsel Kuram Öğrenme bireyin çevresinde olup bitenlere bir anlam yüklemesi ile oluşur. Bu kurama göre öğrenme çok şey keşfetmek değil düşünce ve olgular yoluyla daha çok şey yorumlamak ve bilgi üretmektir. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

7 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Duyuşsal Kuram Öğrenmenin doğasından çok sonuçları ile ilgilidir. Bu kuramlar sağlıklı benlik ve ahlak gelişimi kavramlarını vurgulamaktadır. Bireyin kendisini değerli bir insan olarak hissetmesi, kapasitesini anlaması, kendine güvenmesi ve farklılıklarına değer vermesi benlik kavramını, kişinin içinde yaşadığı topluma uyum sağlayabilmesi amacıyla toplum kurallarına uyması ile kendi ilke ve değer yargılarını oluşturması ise ahlak gelişimini oluşturur. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

8 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Nörofizyolojik Kuram Nörofizyolojik kuram öğrenmenin öncesinde ve sonrasında beyinde bazı değişikliklerin olması gerektiği fikrinden hareketle ortaya atılmıştır. Bu kurama göre; öğrenme sırasında beyinin belli bölgelerindeki (sağ/sol yarımküreler) beyin hücrelerinde biyokimyasal açıdan değişiklikler olmaktadır. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

9 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Öğrenme Stili Öğrenme kuramlarındaki farklılıklar öğrenme stili kavramıyla ilgili olarak yapılan tanımlarda da kendini göstermektedir. Keefe öğrenme stili kavramını, bireylerin öğrenme çevrelerini nasıl algıladıklarının, bu çevre ile nasıl etkileşime girdiklerinin ve tepkide bulunduklarının, nispeten istikrarlı göstergeleri olarak hizmet eden bilişsel, duyuşsal ve fizyolojik özelliklerin bir örüntüsü olarak tanımlamaktadır. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

10 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
James ve Galbrait ise öğrenme stilini, görerek, işiterek, hareket ederek, dokunarak, yazarak/okuyarak, koklayarak/tadına bakarak ve kişiler arası iletişim olmak üzere 7 farklı algısal boyutlu bir kavram olarak ifade etmektedir. Dunn ve Dunn öğrenme stilini her bireyde farklılık gösteren, bireyin yeni ve zor bilgi üzerine konsantre olması ile başlayan, bilgi alma ve zihne yerleştirme süreciyle devam eden bir yol olarak tanımlamışlardır. Nunan ise öğrenme stilini bireyin kişiliğinin, sosyo-kültürel tecrübesinin ve eğitim deneyimlerinin sonucu olarak tanımlamıştır. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

11 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Öğrenme stillerinin doğası ve belirleme yöntemleri konusunda bu kadar çok tanımın yapılması her bir bireyin öğrenme stilinin farklı yönlerinin olması ve kuramcıların bu farklı yönlerden biri üzerinde odaklaşması sonucudur. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

12 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Bir bireyin öğrenme stilinin boyutları öğrenme kuramlarıyla ilişkili olarak genel anlamda aşağıdaki biçimde sınıflandırılabilir; Bilişsel Boyut: Bilgiyi alma, işleme, depolama, kodlama ve kodları çözme biçimi. Duyuşsal Boyut: Güdü, dikkat, ilgiler, risk almaya isteklilik, sebat, sorumluluk ve sosyal hayattan hoşlanma gibi alanlarla ilgili kişilik özellikleri ve heyecansal özellikler. Fizyolojik Boyut: Duyuşsal algı ve çevresel nitelikler. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

13 Öğrenme Stili Kuramları
Öğrenme stilleri modellerinin oluşturulmasında bazı teorik ve pratik veri kaynakları etkilidir. Bu kaynaklar; Öğrenme kuramlarındaki farklılıklar, Kişilik teorileri, Biliş stillerinin araştırılması sonucu elde edilen veriler, Toplumsal ve kültürel araştırmalar sonucu elde edilen veriler ve Bireysel yeteneklerin belirlenmesine yönelik yapılan araştırma verileridir. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

14 Öğrenme Stili Modelleri
Araştırmacının Adı Modelin Vurguladığı Unsurlar Dunn&Dunn Çevresel, duygusal, sosyal, fiziksel ve psikolojik faktörler, öğrenmenin beyin lobları ile ilişkisi NASSP-Keefe Çevresel, duygusal, sosyal, fiziksel, psikolojik/bilişsel faktörler ve çalışma yetenekleri Hill Nitel/teorik semboller, biliş stili, sonuç çıkarma yolları, kültürel farklılıklar Letteri Biliş stili Ramirez İki farklı kültür unsuru, iki farklı biliş stili Reinert Algısal şekiller Schmeck Biliş süreçleri, çalışma yöntemleri, hatırlama yeteneği Hunt Yapısallığa ihtiyaç duymak, otoriteye bağımlılığa/bağımsızlığa ihtiyaç duymak Kolb Somut yaşantı, yansıtıcı gözlem, soyut kavramsallaştırma, aktif yaşantı Gregorc Algılama/düzenleme, soyut/somut öğrenmeler McCarthy Değiştiren, çözümleyen, faaliyetler, duyu organları, beyin loblarının öğrenmeye etkisi Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

15 Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi
Öğrenme stilleri öğrenciden öğrenciye farklılık gösterebileceği gibi öğrencinin öğrenmekte olduğu konudan konuya da farklılık göstermektedir. Öğrencinin öğrenme stilinin belirlenmesi hem öğrenci hem de öğretmen açısından büyük yararlar sağlamaktadır. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

16 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi ne işe yarar? öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmakta, kendilerini tanımalarında, güvenmelerinde, bireysel farklılıklarına saygı duymalarında, yaratıcı düşüncelerini geliştirmelerinde ve gelecekte hangi mesleği seçeceklerini düşünmelerinde yardımcı olmaktadır. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

17 Temel Öğrenme Stilleri
Görerek Öğrenme İşiterek Öğrenme Yaparak Öğrenme olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

18 Görerek Öğrenme Stiline Sahip Bireylerin Özellikleri
Bu stile sahip bireyler somut olarak gördüklerini daha çabuk öğrenirler. Gördüklerini değerlendirebilme ve yorumlayabilme konusunda üstün yetenekleri vardır. Bu stile sahip bireyler için “Bir şekil, bir sembol onlarca kelimeden değerlidir”. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

19 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Bu öğrenme stiline sahip bireyler sık sık şu tür sorularla kendilerini belli ederler: Konuyu şekille anlatır mısınız? Bir şekil gösterir misiniz? Konuyla ilgili şekil, görüntü görebilir miyim? Anlattığın konuyla ilgili bir resim, şekil gösterebilirsen konuyu daha iyi anlayabilirim? vb. Bu öğrenme stiline sahip bireyler için öğretmenlerin mutlaka şekil, grafik, şema vb. göze hitap eden (görsel araçlar) öğretim materyalleri kullanmaları gerekmektedir. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

20 İşiterek Öğrenme Stiline Sahip Bireylerin Özellikleri
İşiterek öğrenme stiline sahip bireyler soyut öğrenmelerde başarılıdırlar. Seslere karşı oldukça duyarlıdırlar. Bu bireylerin dinlediklerini anlama ve sözel dil yetenekleri oldukça gelişmiştir. Bu öğrenme stiline sahip bireyler için öğretmenlerin işitsel eğitim araçları kullanmaları, anlatım ve soru-cevap gibi teorik konu anlatımına imkan sağlayan öğretim yöntemlerini kullanmaları uygundur. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

21 Yaparak Öğrenme Stiline Sahip Bireylerin Özellikleri
Bu bireyler için somut yaparak yaşayarak öğrenme çok önemlidir. Oldukça hareketli ve uzun süre bir yerde oturmaktan hoşlanmayan bireylerdir. Genellikle bir veya birkaç kişiden oluşan grupla öğrenmeyi tercih ederler. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

22 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Yaparak öğrenme stiline yönelik olarak öğretmenlerin, öğrencilerin deneyler yapmalarına, araştırmalar yapmalarına imkan sağlayan ortamlar oluşturmaları, yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak araçlar sağlamaları çok önemlidir. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

23 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Öğrenme stillerinin belirlenmesinde öğrenme stili modellerine ait öğrenme stillerini belirleme araçları kullanılabileceği gibi, öğretmenler, öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik isteklerini dikkatlice değerlendirdikten sonra öğrencilerin öğrenme sürecindeki tercihlerini belirleyebilirler. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

24 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Öğrenme stillerinin belirlenmesi ile öğrencilerin kısa zamanda az enerji harcayarak verimli öğrenme gerçekleştirmeleri sağlanırken, öğretmenlerin ise kısa zamanda az enerji harcayarak verimli öğretim ortamları hazırlamaları sağlanmaktadır. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

25 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Öğretmenlerin, öğrencilerin öğrenme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarının en önemli ve en kolay yollarından biri öğrencilerin göz hareketlerini kontrol etmektir. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

26 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Öğretmenlerin öğrencilerin göz hareketlerini öğrencilerin öğrenmelerini artırıcı yönde kullanmaları için dikkat etmeleri gereken bir takım noktalar vardır. Bunlar; Öğrencilerin kendileri için uygun göz hareketlerini keşfetmelerine yardımcı olunuz, Konuyla ilgili yeni veya önemli bilgileri, sürekli olarak sınıfın aynı yerinde veriniz, Hatırlatmalar yaparken öğrencilerin sol tarafında bulunmaya dikkat ediniz, Testler sırasında, öğrencilerin cevapları hatırlamalarına ve toparlamalarına yardımcı olabilecek cesaretlendirici göz temasları kurmaktan kaçınmayınız ve Öğrencilerin hatırlamalarını istediğiniz çalışmalarını veya tartışılması gereken önemli gördüğünüz konuları-kavramları sınıfta öğrencilerin çok kolaylıkla görebilecekleri göz seviyesinde bir yerlere asınız. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

27 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Gözler sağ üste bakarken imgeler oluşturulmaktadır. Örneğin “Beyaz saç ve sakallı nasıl olurdunuz?” Gözler sol üste bakarken imgeler ve resimler hatırlanmaktadır. Örneğin “5 yıl önce dış görünüşünüz nasıldı?” Gözler sağa bakarken sesler oluşturulmaktadır. Örneğin “Konuşabilseydi köpeğin sesi nasıl olurdu?” Gözler sola bakarken sesler hatırlanmaktadır. Örneğin “En çok sevdiğiniz müzik parçasının melodisi/sözleri nasıldı?” Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

28 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Gözler sağ alta bakarken birey değişik duyguları/ tecrübeleri yaşamaktadır. Örneğin “Odanı temizlemeyi bitirdin mi?” Gözler sol alta bakarken birey kendisi ile konuşmaktadır. Bireyin sessiz kalması ve gözlerini sol alta yöneltmesi tipik bir davranıştır. Bazen sizi duymayabilir. Gözler karşıya baktığında belleğe yerleştirilen bilgiler hatırlanmaktadır. Örneğin “Adresiniz ve telefon numaranız neydi?” Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

29 Öğrenme Stillerinin Önemi
Genel olarak öğrenme stillerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde yoğun olarak tartışılmasının ve etkili öğrenme stillerinin dikkate alınması gerektiğinin pek çok nedeni vardır. Bu nedenler şunlardır; Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

30 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Eğitim alanının hemen hemen her aşamasında daha çok öğretmen merkezli bir eğitimin sürdürülmesi. Her bireyin eğitim sürecinde tamamıyla kendi kişilik ihtiyaçlarından ve kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu fikrine karşılık yeni öğrenmenin bireysel bir süreç olduğu fikrinin vurgulanması, Kullanılan yöntem ve tekniklerin etkili eğitim için başarısız olması, Bireylerin birbirinden farklı oldukları fikrinin daha yoğun olarak farkına varılması ve buna yönelik olarak eğitim faaliyetlerinde bireysel çalışmaların ön plana çıkartıldığı eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

31 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Her bireyin farklı zihin ve öğrenme yapısına sahip olduğu fikrinin yoğun olarak vurgulanmasıyla, eğitim sistemlerinin de bu farklılığa cevap verecek şekilde düzenlenme zorunluluğunun ortaya çıkması, Aktif konuma gelen öğrencinin ilgi-istek ve yeteneklerinin desteklenmesi ile yeni özelliklerin ortaya çıkartılmasının sağlanması, Artık geleneksel okul anlayışıyla hiçbir bireyin, bırakınız farlı alanları veya becerileri, bir konuyu bile tam anlamıyla öğrenemeyeceğinin anlaşılması. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

32 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Öğrenme Stillerine Dayalı Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Öğretmenin Görevleri Eğitim-öğretim uygulamalarının başında amaçlar net olarak belirlenmelidir. Öğrencilere sağlanan farklı öğretim yaklaşımlarıyla öğrenciler kendi öğrenme sürecinden sorumlu hale hale getirilmelidir. Öğretim faaliyetlerine yönelik olarak alınan tüm kararlar öğrencilerle ortak alınmalıdır. Belirlenen her amaç için farklı öğrenme stiline sahip öğrencilerin tercih ettikleri öğretim yaklaşımlarından hangilerinin kullanılacağı belirlenmelidir. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

33 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Öğrencinin tercihine göre bireysel veya grup çalışmaları yapmaları sağlanmalıdır. Dersler mümkün olduğu kadar farklı öğretim yaklaşımlarıyla, çok duyu organını uyaran çeşitli iletişim araçlarıyla ve araç-gereçlerle işlenmelidir. Öğrencilerin bireysel öğrenme yeteneklerini ortaya çıkartacak veya yeni yetenekler kazanmasına yardımcı olabilecek laboratuar araştırmaları veya kütüphane araştırmaları yaptırılmalıdır. Öğrencilere ilgi ve yetenekleri yönünde ödevler verilmelidir. Sunulan öğrenme ortamlarında öğrencilerin aktif rol alması sağlanmalıdır. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

34 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Öğretmenler öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklara, eğitim-öğretim faaliyetleri yanında değerlendirme kriterlerinde de dikkat etmeleri gerekmektedir. İyi veya kötü öğrenme stili olmadığı fikrinden hareketle öğretmenler bütün öğrenme stillerine eşit derecede önem vermelidirler. Öğretmenler seçtikleri öğrenme faaliyetleriyle öğrencilerin güçlü yönlerini kullanmalarına, zayıf yönlerini geliştirmelerine imkan verilmelidir. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

35 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Öğrenme Stiline Dayalı Eğitim-Öğretim Yapılamayan Bir Sınıf Ortamının Özellikleri Öğrencinin anlatılanları anlamadığını ifade etmesi, Öğrencilerin öğrenmeye istekli olması, Öğrencinin sorulan soruya doğru cevap verememesi, Öğrencinin verilen ödevlerde, araştırmalarda, laboratuar çalışmasında vb. farklı uygulamalarda başarısız olması, Bazı öğrencilerin sınavlarda çok düşük not alması, Öğretmen sürekli olarak öğrencilerine bilgi vermek için çabalayan bir konumdadır, Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

36 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Bazı öğrencilerin derste anlatılan konuyu dinlemek yerine “arkadaşıyla konuşma, dersle ilgisi olmayan dokümanlar okuma, pencereden dışarıyı seyretme vb.” başka işlerle meşgul olması, Teorik olarak anlatılan bir konuyla ilgili olarak öğrencinin ek yazılı doküman, resim vb. materyaller istemesi, Sınıf içi düzeni bozan öğrenci davranışlarının yüksek oranda gözlenmesi ve Öğretmenin gerek bilgisiyle gerek disiplin yöntemleriyle kendini ispatlama eğiliminde olmasıdır. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

37 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Öğrenme Stiline Dayalı Eğitim-Öğretim Yapılan Bir Sınıf Ortamının Özellikleri Öğrenciler kendi öğrenme süreçlerinden, başarı/başarısızlık durumlarından sorumlu olduklarından öğretim faaliyetlerini en iyi şekilde değerlendirme amacındadır, Sınıf içi düzeni bozan öğrenci davranışlarının çok düşük oranda gözlenmesi, Öğretmenin bilgi veren değil öğrencinin öğrenme sürecinde rehber görevinde olması, Sık sık çok ilginç ve yaratıcı öğrenme ürünlerinin ortaya çıkması Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

38 Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri
Öğrencilerin öğrenmeye istekli olmaları, Öğrenciler öğrenme süreçlerinde kolay öğrenmeleri yönünde bilinçli davranışlar gösterirler, Eğitim-öğretim faaliyetlerinde bireysel ve grup çalışmaları başta olmak üzere pek çok farklı öğretim yaklaşımlarına yer verilir ve Öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen ilişkilerinde, fikirlerin ifade edilmesi, sınıf içi kararların alınması vb. her açıdan demokratik bir sınıf atmosferi vardır. Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri

39 ve Son Söz………….. Her öğrenci sınıfta bir zenginliğe işarettir ve bu zenginlik değerlendirilmelidir.


"ÖĞRENME TÜRLERİ (ÖĞRENME STİLLERİ) Gelişim ve Öğrenme Öğrenme Stilleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları